kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Lyngby og Omegns Sgk., Toftebæksv. 8 Lyngby 31 ★ Lyngby 2015. Formand: Snedkerm. S M Pedersen. Lærlinges Uddannelse i Haandv. og Indu ­ stri,Sgk.under Foren.til (i.Bgk.),N-Sogade 9A S E (12-17, 1. Maj — 31. Aug. lukkes Lord. Kl. 14) g) ★ Cent. 15223. Malerforeningen (Syge- og Begravelsesk.), Stcng. 30 1 E g N3272. Formand: Char ­ les Lu m h o 1 z ; Kasserer : Alf. Hansen. Murersvendeforeningen, Murerg. 12 Hh. E g) N 1530. (10-12 samt Onsd. og Fred. 17-19). Formand: Odin Nielsen. " . , Hyldegaards Tværv. 13 Charlottl. f Ordr. 2525 & Ordr. 4875. Formand: Bryggeriarb. O B O Isen. PolitietsSygekasse iKbhvn., Politigaarden, Polititorvet E. g C. 15892. (10-12). For ­ mand: Opdagelsebetj. J Olsen. Possementmagerne for Kbhvn. og Frdbg., Rødovre 171. (Kontortid: 11-14, Fredag til ­ ligel?- J9).F ormand :Bogbinder N ielsK j æ r . Sadelmager- og Tapetserernes Sygekasse, Nattergalev.30 ’ I nv I Tg. 2133. Kasserer: Fru G Bagger-Petersen; Formand: Sadelmager Michael Peters enjlillerødg. 87 2 (Ni D Tg. 5857. Skodsborg Hattefabriks Sgk., Strandv., Skodsborg |lSkodsb.350. Formand: Direk ­ tor Hans C oh n. Skomagernes Sgk. i Kbhvn. og paa Frdbg., G as v ærk sv. 25 [V] J) V 4650. Forretnings ­ forer :A Rasmussen. Skræddere og deres Familier i Kbhvn. og Frdbg., Sgk. for, V endersg. 29 s [Kl Pa. 7396. Formand: Abraham Jensen. Smede- og Maskinarbejder-Foren, af 1862, GI. Kongev. 19 s E | V3456. (11-14, Mand., Fred, og Lørdag tilligel7-19).Forretnings- fører: RC B ent zen, Hans EgedesG.19 s (N] I) N 7336; Formand: Hovedkasserer A Johansen, ML. Snedkere, De forenede, af 1862. Kont. GI. Kongev. 37 A 1 E $V482 (11-14, Lør- dagll-13,Mandag ogFredagAftenl6 ’ / 2 -19). Forretningsforer: Einar 6 te ndal; For ­ mand: Fr. Jensen. Studerendes Sygekasse, De, (i Bgk.),opr. af Studenterraadet 1916. Kontor: Skinderg. 40 ’ E D By 6518. Sygek assen af 1872 (oprettet af Foren, for Alderdomsfriboliger, s. d. A.) ; Hoved ­ kontor: St. Thomas Allé 19 S |) ★ C. 13672. Aabent daglig 10-14. Forretningsfø ­ rer: Peter Grif (10-14), priv.Bp.Drosselv. 14 E f Fa. 1206. Syge- og Begravelseskassen for Taarnby Kommune, Amager Landev. 61 Kastrup Kastrup 774. Formand: PGWeichel $ Kastrup 219. Syge- og Begravelseskassen Kobenhavn 1884, Nørrebro". 42 E fCent.15172 (12-15, samt Fred. 17-19), Postkonto 23884, stiftet. 20. Nov. 1884. Formand :Fischer Ni els en, Niels W Ga ­ des G. 16 ’ [ø]f}Ry. 4122v.Forretningsforer: P R a s m u s s c n. Syge- og Begravelseskassen „ Soborg u Carl Blochs Allé 7, 9 Søborg jl Sob. 963 (11-15, Lord. 11-13, samt Fred. 17-19). Søllerød Sogns Sgk., Øverodv. 21 Holte $ Holte 588. Formand: Murer Hans Ras ­ mussen. Taarbæk Sogns Syge- og Begravelsesk., Taarbæk Strandv. 85 Klpbg. |) Bell. 157. Formand: Barberm. L A J en sen; For ­ retningsf.: A Hvalsoe Petersen. Vangede og Omegns Sgk., Gjentofteg. 71 Gjentofte $ Gjent. 669 & Gjent. 3069. Formand: Vejmand J Chr. Hansen $ Gjent. 1129. Vedbæk Sogns Sgk., Nærumv. 313 Nærum $ Nærum 104. Formand: Murerm. I Hvalsoe.

V — 2646

i samt Fred. 17-19). Stiftet 11. Jan. ‘ 1876. For- mand: M Ar nsfelt, tr.som Regel Fredag 17-19. Nærmere Oplysninger, se Fag-Registret u. Sygekasser. Fremtiden, Syge- og Begravelsesk. stif ­ t 1898, r ­ r l BEGRAVELSESKASSEN gj (dV 16-18. Formand: Arkitekt R Rasmus ­ sen; Forretningsf. : Mikkel Christen ­ sen, MB. Fortegnelse over Lokalkonto ­ rerne, se Person-Registret. Fremtids Ha ab, A aboulevard 38 E g Formand: F Jakob ­ sen, Magdelonev. 2f I n VI g) Tg. 2515. Forretningsforer : JAxel Peters en,Hval ­ søv. l 2 Brh. g) Bella326. Indbetalingskontorer i alle Bydele, se Per ­ son-Registret. Gladsakse Sogns Sgk.Kontorv. 8 Buddinge pr.Soborg g Søb. 527. Formand :Murer AB Hansen. Grovsmedeforeningen af 1873, Ryesg. 70 B s E (Lord. 6-7 1 /,). Formand: L V j a c o fi ­ sen, Ryesg. 70 2 i|N 4309 x. Guldsmedenes Syge- og Begravelsesk., Hans Tavsens G. 17 2 E g N 468x. For ­ mand: PoulNitschke; Forretningsf.:Ge ­ org Biener. Gustafsforsamlingen, Formd.: Tb. Sie- zing. Birkeg. 28 2 E gN 4028x; Kasse ­ rer: Carl Lindberg, st. Annæ PI. 15 E g Palæ 3779. Handelstandens statsanerkendte Syge- og Begravelses kasse, Kontortid 11-15, Fre ­ dag 11-19 og Lørdag 11-14. N-Voldg.52 E g Cent. 1424. Formand : Aage Nielsen. Hatte- og Buntmagernes Sgk., Visbyg. 6 ’ E g Øb.804v, Formand: PC Engel ­ brecht. Hellerup statsanerkendte Sgk., Rygaards Allé 1 Hell. g Hell. 95 & Hell. 5994. Helse Laget, Reventlowsg. 10 ’ E g Cent. 4674& 10649, Kontortid: 9-15, Fred. 9-19, Lord. 9-14. Formand: Vognfører CC Chri ­ stiansen; Forretningsforer: Lønsmann Poulsen. Herlev Kommunes Sygek., HerlevHovedg., • Herlev g Yrsa 84. Formand: Tomrerm. Knud O isen g Yrsa 77. E g Cent. 10272 (11-1 samt Tirsd. cg Fred. 4 1 / 2 -6 1 ,/ 2 ) Formand: Th. Jacob ­ sen; Forretningsfører : Aug. Andersen. Hvidovre Sogns Syge- og Bcgravelscsk., Hvidovreg. 79 Hvidovre pr. Valby g Hvid ­ ovre 98 & 251. Formand: Sogneraadsmedl. Ludv. Rasmussen. Kvindelige Hjælpeforenings Sygekasse, Den gensidige, Kontor Gyldenløvesg. 12 ’ E (9-1 */ 2 og tillige Mand, og Fred. 5-7 Em.) g By 5137. Formand: Socialdirektør NP Nielsen, R.DM.; Forretningsfører: Frk. Grethe Sand Larsen. Lolland-FalstersHjælpeforening(i Kbhvn.). Kontor Ryesg. 7 1 E g N3265x. Formand : I Rudolf Larsen, Blaagaards Pl. 4 3 E. ★ Cent. 4986. Ekspedi ­ tion: 10-15 samtF redag 17-19. ForAlle, Syge- og Begravelseskasse, stiftet 3. Juli 1898, N-Fari- magsg. 84 E |1 Cent. 13070. Ekspedition: 11 -14, Fredag 17-19. Formand: Papirhdl. M Thorsager £l Cent. 15016; Forretningsfo ­ rer: H C Han s en $0 8972 x. Supplerende Oplysninger se Fag-Regi ­ stret u. Sygekasser. Fremad, Syge-ogBegravelseskassen,Blaa- gaardsg. 16 A [N] $ * Cent. I 6268. Ekspe-

isen, | FM. Sygekassenævnet. Ifølge Folkeforsik ­ ringsloven vælger Sygekasserne for 4 Aar ad Gangen et Sygekassenævn med Direktøren f. Sygekassev. som Formand. Nævnet sam ­ menkaldes af Formanden til Drøftelse af Spørgsmaal vedrørende Sygekasseinstitu ­ tionen, ligesom det paahviler Nævnet at udarbejde Regler for Overflytning af Med ­ lemmer mellem de anerkendte Sygekasser. Nævnets Medlemmer: Direktør L PBor- berg, R.DM.,Formand;fh.BorgmesterPJ Pedersen; Hovedkasserer A J ohans . ML.; Direktør O Larsen-.] e ns en, ] , Helsingør; Førstelærer Fr.Hansen, DM., i Næs; Købmand H C Jensen, Neble; ps. Skoleinspektør V Jør gens en,R.DM., Ny ­ borg; Sparekassedirektør PK Niels en,R., Sindal; Bogtrykker Georg Nielsen, Nykø ­ bing M.;ps.Lærer JKr.Mø lier, R.. V-Vel- ling pr. Randers; Borgmester Chr. Sø ­ rensen, Randers; Forretningsf. Kjeld Sørensen, Aarhus; Forretningsf. Å N Frisk, Gramby. Sekretær: Kontorchef i Dir. for Syge ­ kassev. H D a n i e 1, R. Stats an erkendte Sygekasser i Kø ­ benhavn og Omegn. (De fleste af Sgk. har tillige Begravel ­ seskasse, som i Hh. til Lov af 27. Marts 1929 er undergivet Direktoratets Tilsyn; ved de Sgk., hvortil der ikke er knyttet nogen Begravelseskasse, er i Parentes tilf. i. Bgk.) ; se ogsaa Begravelseskasser. Activ, Syge- ogBegravelseskasse,N-Voldg. 16 E g) By 3220, Forretningsf. personlig f By 3820 (10-15, tillige Fred. 17-19). Formd.: Niels Lauritsen; Forretningsf.: L P Andersen. Alderstrøst, Syge- og Begravelseskassen, Frederiksborgg. 20 ’ E JD ★ Cent. 11755 & 11579. aab. Søgned. 10-14 samt Fred. 16-19. Formand : Forretningsf. VSPetersen. Aluminia, Smalleg. 45 IF1 § Cent. 4431. For ­ mand: Malerinde IDeichmann. Bagernes Syge- og Begravelseskasse, Thorupsg.l0 s E $N 6985. Formand: Bager ARosenkrantz Petersen. Bien, Syge- og Begravelseskasse, 0- Farimagsg. 26 s |ø] g) 0 1578, stiftet 1. Dec. 1854. Formand : H J e n s e n. 2.Kontor. ‘ Chef :G Da m,R.|)Rungsted295. i Ekspeditionssekr. : V Am men torp $ Rungsted 233. Fuldmægtige : FrokenEK j æ r f I A m.5724v; OLis'sner D Gjent. 2034; S Sandø-- Pedersen $ Ly 2585. Regnskabsfører :EFredskilde|i Dam ­ sø 635. Kasserer: Fr. Holst f) 0 6851. Blikkenslagersvendeforeningen af 1862. | Formand: JørgenRasmussen, Norre- brog. 28 3 E gf N8336. Blindes Syge- og Begravelseskasse af 1890, De, Bogenseg. 6 S E gi 0 9718; Kontortid 13 — 15 daglig. Brede Fabriker ’ s Sgk., Brede pr. Lyngby gi Lyngby 20. Formand: Direktor HAV Ja- cobæus, R. Bødkersvende-Foreningen af 1862, Guld- bergsg. 61 ’ E $ N 5470. Formand og Kas ­ serer: N M Jespersen. nesg. 3 3 E; Kasserer: V H O Hem- mingsen. Kontor: Norrebrog. 46 4 E f N 4475 x. Dragør & st. Magleby Kommuners Syge- og Begravelseskasse, Vestgrønningen 18. D Dragør 261. Formand: Vald. Strom ­ berg. Kasserer : Frk. Anna Stromberg, Bymandsg. 3 Drager. Døvstumme, Sygek.for, Brohusg.l7E ®No. 5199. Formand: Maskinarbejder Hilmer Petersen. z Enigheden af 1880, N-Farimagsg. 58 E ® C. 8707 & 16587 (Kontortid: 12-15, Formand: Prokurist Martin Nielsen fj V 3172.

N 561 &NJ865 (12-15 I Ordrup-Skovshoved Sgk.,

teti»y», Nør-1 Stormg. 10 E g} By 4609. Form.: A O tto. revold 15 E Postbudes, Kbhvns, Sgk., Nansensg. 92E ® By 3271. Formand: EG Simonsen,

TIM ’ I gW SYGE-OG begravelseskassen

mrk Sigerstedg. 15 2 E $ V 2322 x. I ” j\ t Pj I I D lZ IN dition 10-15 Rødovre Sogns Sygek., Rødovrev. 95Vanl.® samt Fredag — 1 1 -ra — a--. .

»„ uv.ovu x.o .i. Den litografiske Syge- og Begravelseskasse Hustømrerforeningens Sgk., Adelg. 27 B s af 1857. Formand: H Jeppesen, Ilei- ™ -- - ■ — -

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker