kraks vejviser 1940 handelskalender

Sund — Syge

Ileal-Ilegisler for København Bestaaraf enhygiej nisk-lægclig Af ­ deling og en Ap o teker-Afdeling samt etSekretariat. Chef for Sundhedsstyrelsen: Medicinaldi ­ rektør Dr. med. Johs. Frandsen, K. DM. Medicinaldirektørens Stedfortræder: - - Hygiejnisk-lægelig Afdeling: Konsulent i Bornehygiejne, Jordemoder- væsen samt i Sager vedrørende Syge- og Sundhedspleje: ........................................ ........................ ; Konsulent i Epidemiologi og Bakteriologi: Direktør Dr.rned. Thorvald Mad sen, SK.DM.; Konsulent iHygiejne: Prof. Dr.rned. L S Fridericia, R. DM.; Konsulent i Kirurgi og Ortopædi : Overlæge P GuildaI,R.DM.;Konsulent i Sindssyge ­ væsen: Overlæge Dr. med. J Chr. Smith; Konsulent i Toksikologi og Farmakologi: Formand for Farmakopekommissionen Prof. Dr. med. Knud O Møl ler; Konsulent som prakt. Læge: Læge K H Backer; Kon- sulentiTandlægevæsen:Tandlægc E Hade ­ ru p,R. DM. Juridisk Raadgiver: Højesteretsdommer Chr. M Jespersen, R. DM. SagkyndigRaadgiver ved TilsynmedRont- genanlæg: Prof. Dr. phil. H M Hansen, R. DM. Raadgiver i Sager vedr. Sygehushyggeri og Sygehusdrift :lIospitalsinsp.HC Ridt er. Tilforordnet i H. t. Lov om aut. Sygeplejer ­ sker: Forstanderinde f.Rigshospitalcts Sy ­ gepleje Frøken Eli Magnussen. Raadgiver i H. t. Lov Nr. 182 af 23. Juni 1932 om Sundhedsvæsenets Centralstyrelse§ 10,Stk.3: Direktor Dr. med. N Sjorslev, R„ i Sager vedr. Tuberkulose som Re ­ præsentant for Nationalforeningen til Tu ­ berkulosens Bekæmpelse, Dansk Dermato ­ logisk Selskab, Den aim. danske Lægefor ­ enings Attestudvalg, den aim. danske Jorde ­ moderforening, samt Foreningen af yngre Læger i Sager vedr. Turnusfordelingen. Repræsentanter for de kommunale Raad: Borgmester Fr. Andersen, MF., Ka ­ lundborg; -------------- Apoteker-A fdeling: Afdelingsleder : ApotckerNorman J en sen , Konsulent: Cand. pharm. KAa.Th. K jær. S p lz 1* p f n vi n f Kontorchef: fh. Kredslæge A V Niel ­ sen, R. DM. Arkivar og Regnskabsfører: Kapt. K H Hoick, R. Sekretær: Cand.polit. Frøken Marie Lind ­ li ardt, med. statist. Kontor. Kontor: Slotsholmsg. 10 [KJ$Cent. 9162 & P165 (10 - 5). Postgiro 916. Med. statist. Kontor: Ny Vesterg. 17 E $ Pa. 5378. Sundhedstropperne, se Lægekorps Hærens. Svampekundskabens Fremme, Foreningen tib stiftet i Okt. 1905. Formaalet er Udbredelse af Kendskab til Svampene saavel rent natur ­ videnskabeligt "som praktisk, hvilket søges opnaaet ved Ekskursioner, Moder, Udstil ­ linger og Udgivelsen af „Friesia. Nordisk mykologisk Tidsskrift". Aarskonting. 3 Kr. Adr. Rolighedsv.23 [3 g) Cent. 10273. For ­ mand: Prof. Dr.phil. CFerdinandsen,R.; Sekretær : Amanuensis N Fabritius Bucli- wald. Svenska Fdrelåsningsforeningen i Kbhvn. hol ­ der sine Forelæsninger og Møder i Gustafs- kyrkans store Sal É). Kontingent: 3 Kr. Formandi Bestyrelsen: Pastor Arvid Bo ­ man, K. $ C. 5458. SvenskaF8reningenaf1876 i Kopenhamn, stif ­ tet 21. Sept.1876. Adr.Hotel KongFrederik, V-Voldg. 25 EJ glilr ’ Cent. 5902. Ordforande: Hotelejer J Sod wall. Svenska Gillet, Svenske Statsbaners Rejse ­ bureau, Hovedbanegaarden, Vesterbrog. E $ Palæ2122. Stiftet i Dec. 1934. Formand : Direktør Emanuel L i n d é n .

V - 2645

Oberst Kmh. Staldmester Oluf Dal berg, K.DM., adm. Direktør; Oberstlojtn. Erik Dal berg, R. DM.; Overlæge Dr. med. P Iversen; Overrctssagf. Albert Helweg-Larsen,R., Næstformand;En ­ kefru Elisabeth Jensen. Forstander og Kasserer : Kmjkr. Intendant F Gruner, R.DM. $ Ordr. 1056, træffes i Sygehjemmets Anliggender hver Mandag, Onsdag og Fredag Kl.13-15 Ordrupv. 30. Lægc/EA D a m. Præst: Provst F F Munc k, R. DM. Sygekasselægernes Organisation og Labora ­ torium, N-Voldg. 80 [KJ $ * C. 12077, Omstilling til Kontoret, Laborato ­ riet, Forlaget og Maanedsskriftets Ekspe ­ dition. Laboratoriets Frdbg.-Afd.,Allég. 35 El fGh.9520. Formand for Organisationen : Kommune læge E A W an dail. Formand for Laboratoriet: Læge William Ottesen. Sygekassen for Lærere og Lærerinder ved Kbhvns Kommunes Skoler, stifteU1885. Formand: Kommunelærerinde Fru Sofie Frederiksen,Hovgaardsg. 7 4 iø]$ 03244; Kasserer: Adjunkt Frk. C Clausen, Em- masv.10 Gjent. $Ge.l003. Sygekasser i Danmark, De samvirkende Cen ­ tralforeninger af statsanerkendte, stiftet 26. Aug. 1901. For mand forForretningsud valget: fh. Førstelærer J Kr. Moller, R., V-Vel- ling pr. Randers $ Ulstrup 26. Sygekasser i Kbhvn., De samvirkende, stiftet 28. April 1884, Kontor GI. Kongev. 6 EJ $ Cent. 12718 & 12918. Centralforening for Sygek. i Kbhvn. og Omegn, repræsenterer 41 Sygek. med 562,000 nydende og bidrag ­ ydende Medl. Formand : Hovedkasserer A Johansen, ML.; Næstformand: Forret ­ ningsf. VSPe tersen; Forretningsfører: V Hovmann. Sygekassevæsen. Direktoratet for Sy gekassevæ- senet, fører (jfr. Lov Nr. 182 om Folke ­ forsikring af 20. Maj 1933, fra 1. Okt. 1937 alløst af Lov af 7. Maj 1937 om Folkeforsik ­ ring, hvori der ved Love af henholdsvis 9. Marts 1938 og 15. Marts 1939 er fo ­ retaget nogle mindre Ændringer), Tilsyn med: de anerkendte Sygekasser, de statskontrolerede Sygeforeninger og (jfr. Lov Nr. 95 af 27. Marts 1934) Stats ­ banepersonalets Sygekasse, endvidere med Læge- og Sygebefordringskasser paaFær ­ øerne (Lov Nr. 126 J af 28. April 1916); Begravelseskasser i H. t. Lov Nr. 60 af 27. Marts 1929 og Begravelseskassernes, Gen ­ forsikringsforening (IM. ’ s Skr. af 13. Dec. 1909). Direktøren for Sygekassevæsenet bestyrer endvidere Invalideforsikrings fon ­ den, hvis Midler tilvejebringes ved Præ ­ mier fra de invalideforsikrede Sygekasse ­ medlemmer og Bidrag fra Arbejdsgiver samt ved Tilskud fra Stat og Kommune 0 Den færøske Invalideforsikrings Nlidler- bestyres som en særlig Afdeling af Invalide ­ forsikringsfonden af Direktøren for Syge ­ kassevæsenet (midlertidigLov for Færøerne Nr. 120 af 15. Alarts 1939). Arbejdsgiverne yder ikke Bidrag. ' Kontor: Amalieg. 25 Kl (Ekspeditionstid 12-16). 1. Kontoret for Syge- og Begravelsesfor ­ sikringen $ ★ C. 2295. 2. Kontoret for Invalideforsikringen $ ★ Cent. 5287. Direktør : L P B o r b e r g, R. DM. f Hell. 2325 1. Kontor. Chef: HDaniel,R. $0 4295. Ekspeditionssekr.: PHPermin ® Am. 3328 x. Fuldmægtige: Axel Olsen $ Eva 1486; K SI etten; Herbert G r a e s s 1 e r. Beregner: Dr. phil. P Kobbernagel ® Eva 2125.

Svenska Gustafsforsamlingen, stiftadden6. November 1912 av Pastor Nils Widner, har till foremål att samla i Kopenhamn bo ­ ende svenskar. Pastorsexpedition: se Gustafskyrkan. Kyrkoråd: Kyrkoherde Arvid Boman, K., OrdforandejSkraddarmastarenGustafPers- son, v. Ordforande och Skattmiistare; Direktoren Karl Billig; Urmakaren Carl J on sén; fh. Direktøren Victor Hj ort, R. ; Grosshan diaren .Bernhard Carl s son; In ­ geniøren Henning Wcstrin. Svenska Koloniens Mjolkdroppe, stiftet 20. Nov. 1912, Adr. Gustafskyrkan. Uddeler Mælk til spæde Børn af ubemidlede svenske Forældre. La>ge: Thorvald Stokkebye, R. g} Palæ 2655. Svenska Understodsforeningen iKbhvn.,Adr. Gustafskyrkan S3 stiftet 6. Nov. 1905 med det Formaal at hjælpe herboendoSvenskere. Formand: Pastor Arvid Boman, K. S C. 5458. Svæveflyveunion, Dansk, stiftet 1934. For ­ mand: Kapt. H Heinrich N ielsen, FM., Forsikrings-Akts. Absalon, Raadhuspl.45El $ ★ 0. 9930. Svømmehal- og Badeanstalt, Frdbg., so u. Badeanstalter. Svømmehal og Badeanstalt, Idrætsparkens, Idrætsalléen 101 $ Cent.8458 & 11458. Grund ­ stenen nedlagdes 20. Sept. 1929; Indvielsen fandt Sted 1. Nov. 1930. Driftsleder: Oberstlojtn. H P R Hjort. R. DM. MfDR. Svømme- og Gymnastikforening, Kvindelig stiftet 13. Juni 1906, Formand: Lærerinde Frk. Augusta Bol vig g} Hell. 6664. Svømme- og Livredningsforbund, Dansk, stif ­ tete. April 1907. Forbundets Formaal er al ophjælpe og fremme Svømningen samt i videst mulige Omfang at sprede Kendskab til Livredning Landet over og varetage alle derhenhorende Opgaver. Formand : Inge ­ niør Niels Jagd, Vcdrofisv. 37 El $ Eva 3366; Kasserer: K onditor A rmand Hansen, Blaagaardsg. 16A KJ $ No. 706. Svømme-Union, Kbhvns, stiftet 8. Dec. 1918. Formand: Ingeniør S A Norregaard, Ringkobingg. 12 2 [ø] g Tr. 243. Sygeforsikringsforeningen Danmark,Gl.Kon- Sygegymnastikforening, Svensk, af 1903, Klinik for mindre bemidlede, Borgmester Jensens Allé 5 S [ø] (12-2) $ 0 263 y. Besty ­ rerinde: Fru J Dahlstrom J en s e n . Sygehjem, De samvirkende Menighedsplejers Brogaardsv.36 Gjentofte j} Gjent.504, indv. 10. Junil925, er en Institution u. De Samv. Menighedsplejer (se d. A.). Kan modtage indtil 70 kronisk Syge; Betalingener 150 Kr. mdl. paa Eneværelse og 100 Kr. paa Tosengsstue. Kontor: Vendersg. 28 2 IK ® By 2588. Sygehjem, Kbhvns, Ordrupv.30, 32 Oharlottl. Sygehjemmet (dengang Rolighedsv. 23) blev indviet 27. Maj 1859. Hjemmet i Ordrup blbv taget i Brug Sommeren 1922. Hjemmet er grundet ved veldædige Gaver og er bestemt til at optage agtværdige og trængende Personer af begge Køn, som lider af uhelbredelige og langvarige Sygdomme og derfor ikke kan forblive henliggende paa Sygehospitalerne. Der optages for ­ trinsvis saadanne,som hører til Borger- eller Embedsstand, og som ifølge Ophold, Stil ­ ling eller Fødsel skønnes nærmest at høre hjemmel Kbhvn. eller Frdbg. med Om ­ egn. Betalingen retter sig efter, hvad enhver især kan udrede. Den aarl. fulde Betal, for en Plads er 3,600 Kr. eller derover, men enkelte optages for modereret Betaling og paa Fripladser. Bestyrelse: GeneralmaiorKmh.T Grut,K. DM., Formand; Overlæge Dr. med. M Sig- gaard A nd er sen; Prof. Overlæge Dr. med. HJBingjOverretssagf.OttoB i n g, R.DM.; gev.6 E)®Cent.l2718&12918. Syge ­ kasse fonlemidlede. OptagerMænd ogKvinder fra 14-40 Aar.Formand: fh. Borgmester PJP eder s en. Forretningsfører : V II o v m a n n.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker