kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København 2. Sanitetslæge: Vicestadslæge Dr. med. Mogens Trane i Sager ang. Boligers hy ­ giejniske Forhold (14-15). £. Sanitetslæge: Dr. med. Kai Roholm i Sager ang. Næringsmidler (14i/ ? -15i/ 2 ). 4. Sanitetslæge: Læge K A Poulsen i Sager ang. Epidemivæsen (14 1 / a-lb 1 /^ . Dyrlæger: Overdyrlæge: II J Hansen; Dyrlæge : Kai V S e i d e 1 (13-14 4 /a) . Under Sundhedskommissionen er desuden et Boligtilsyn (Kontor. GI. Kongev. ID 4 E D C. 13801 (13-15), som er teknisk-hygiej- nisk Raadgiver i Sager ang. Boligers hygi ­ ejniske Forhold, Chef: Dr. ing. Overinge ­ niør Holger Schmidt, R.DM. $ Palæ 3219 (13-15), Ingeniør Søren Larsen. UnderSundhedskommissionen sorterer den i Henh. til Lov af 30. Marts 1906 oprettede vederlagsfri Konsultation i Kønssygdom ­ me ang. Konsultationstiderne, se Art. Køns ­ sygdomme. Endvidere er den af Kbhvns. Kommune etablerede Centralstation for Tuber ­ kulosens Bekæmpelse (Diagnosestatio ­ nen) henlagt under Sundhedskommissio ­ nen, ved Kommunens Overtagelse af Natio ­ nalforeningens Tuberkulosesta tioner 1. April 1935. ’ ' Centralstationen Ingerslevsg.4(II j.af Tiet- gensg.)E flCent.11870, der aabnedes l.Aug. 1935, har særlig til Opgave - i Forbindelse med diagnosticerende og raadgivendc Virk ­ somhed - under lægekyndig Medvirkning at fore et hygiejnisk Tilsyn med tuberkuløse Hjem. Chef: Overlæge Dr. med.Knud Winge. Afdelingslæge: Frøken Sigrid Holm. Centralstationen er aaben : For Distrikt 1: (Indre By, Østerbro inden ­ for Søerne, Krsthvn. og Sundby) og for Di- str. 3 (Bispebjærg, Emdrup, Utterslev, Brønshøj. Husum, Vanløse og Grondals- vænge): Mand, og Onsd. O ’ /o-ll ’ ^, Fred. 9 , / 2 -ll ‘ / 2 (kun for Børn under 15 Aar),Tirsd. og Torsd. 16-18 1 /?. For Distrikt 2 (Nørrebro og Østerbro uden ­ for Soerne) og for 4. Distr. (Vesterbro, Val ­ by og Vigerslev): Tind. Q'/ 2 AVI 2 (kun for Born under 15 Aar), Torsd. og Lørd.9 1 /,- 11 l / 2 Mand, og Fred. 16-18 1 / 2 . Sundhedskommissionen, paa Frdbg., se Fre ­ deriksberg Kommune. Sundhedsplejen i Danmark, Selskabet for, Ny Kongensg. 20 E $ Palæ 5896, stiftet 29. Oktbr. 1879. Medlemstal c. 170. For- maalet er at bidrage til Løsningen af saadanne Sundhedsplejen vedrørende Spørgsmaal, som især har Betydning for Danmark, at udbrede Oplysning om Sund ­ hedsplejen og dens Betydning fos Samfun ­ det og den enkelte, samt at fremme Sund ­ hedsreformer. Medlemmerne erholder d Nor- disk hygiejnisk Tidsskrift 14 , som Forenin ­ gen er Medudgiver af. Aarskontingentet er 10 Kr. Formand: Stadslæge, Dr. med. S Ahrend Larsen. Kasserer og Sekretær: Ingeniør Søren Larsen, Edv. Falcks G.5 5 El $ Palæ 5089. Sundhedsplejersker. I H. t. Lov Nr. 85 af 31. Marts 1937 har Kbhvns Kom ­ mune fra 1. Septbr. s. A. og Frdbg. Kom ­ mune fra 1938 ansat Sundhedsplejersker (fuldt uddannede Sygeplejersker), der til ­ byder gratis Assistance til alle Hjem med spæde Born (under eet Aar) umiddelbart efter Barnets Fødsel. Henvendelser om As ­ sistance sker til Kontoiet for Sundheds- pæj orsker Kbhvn.: Storing. 18 El S ★ C. 16800, Lokal 34 & 35. Frdbg.: Howitzv. 8 fFl $ Fa. 1212. Gjentofte: Raadhuset, Charlotl. $ ★ Or. 1780, Lokal 299. Sundhedsstyrelsen (Lov 23. Juni 1932) sorte ­ rer under Indenrigsministeriet. Fører Over ­ tilsynet med Sundheds- og Sygeplejen og er øverste Raadgiver for det offentlige i alle Forhold, der kræver læge- eller apoteker ­ kyndig Indsigt.

V — 2644

Suda — Sund

Hofjgm. Godsejer L G F Wilhj elm, R., Øllingso pr. Sollested. Godsejer K Langkilde,R.,Bramstrup pr. Højby F. Dr. Ingeniør Rud. Christiani, MF.K. DM. Direktør Edv. Bii low, R. Direktør P Won sild, R. Direktionen: Direktør Ad. Ha nsen, R., merk. — C G amm el to ft, merk. — C Mourier, R., tekn. — Henry Dohn,tekn. Sundby Hospital, se Hospitaler ujpirektoratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Sundby Kirke, Amagerbrog. 71 [S|. Grundste ­ nen lagdes 6. Decbr. 1869; Kirken indviedes 11. Decbr. 1870 (Arkitekt: Hans J Holm). O vertilsyn:BiskoppenogO verpræsidenten. Kirkeværge: Sagfører Cand. jur. Torkil Munk. Sognepræst: J C Schwarz-Nielsen. Resid. Kapellan: H C Flensmark. Kordegn : Chr. Hansen. Organist og Kantor: Jul. Foss,R. Graver: J Jensen. Kordegnens Kontor: Oliebladsg. 2 EJ f} A m . 2885x. Aab.: 9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7. Sognet begrænses af Amager Boulevard, Amagerfælledv., Sundholmsv., Brigadev., en Linie over til Meklenborgg., Meklenborgg., Frankrigsg.,Øresundsv.,Amagerbrog.,Eng- landsv., Skotlandsg., Tingv., Grønjordsv., dennes Forlængelse til Kalveboderne og Artilleriv. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Sundby private Orkester, stiftet 1926. Mu ­ sikdirigent: Kontrolør u. Rodeforv. Aa. T ang-Ped ersen, Ebertsg. 4 3 El $ Am. 8130x. Sundby Torv, Anlæg i Sundby. Anlagt af Kbhvns Kommune 1933 — 34. Omfatter et Areal af 1,1 ha. Land. Sundhed og Ny Tid, Forening, stiftet 10. Dec. 1936. Formand: Baron V Karl Stiegnitz v. Eli ren fe ls, Edisonsv. 9 El $ V 5121x. Sundhedsforeningen søger ved Foredrag, ofl. Moder og Kursus at Tremme Sundheden i Hjemmet og Samfundet. Aarskonting.2 Kr.' Formand: Overlæge Carl O tto sen, R. Sundhedsforeninger, De samvirkende, stiftet 9. Okt. 1905, Kontor Strandv. 102 Skodsborg $ Skodsborg 2. Hovedbestyrelsens Formand: Overlæge Carl Ottosen, R. Sundhedskommissionen i G jentofte, se u.Gjen- tofte Kommune. Sundhedskommissionen i Kbhvn. Sundheds ­ vedtægt for Staden Kbhvn., stadfæstet 4. Nov. 1918. - Sundhedskommissionen bestaar af Politidirektøren som Formand, Borgmeste ­ ren for Magistratens 2. Afdeling, Stads ­ lægen, samt 2 af Borgerrepræsentat. f. 4 Aar valgte Medl. (f. T. Forretningsf. Josef Andersson, ML. MB. og Arkitekt Henning Hansen, MB.R.DM. Den har Tilsyn med Stadens Sundhedsvæsen og Afgørelsen af de derved foranledigede Spørgsmaal i den Odstrækning, som oven ­ nævnte Vedtægt og dens Tillæg fastsæt ­ ter, saavel under sædvanlige Forhold, som under Epidemier. 3die Politiinspektør (Kontor: GI. Kon- gev. ID 3 m f *C. 16M8, Lokal 135), der med den ham underlagte Politistyrke særlig varetager Sundhedspolititjenesten, funge ­ rer som Sekretær for Sundhedskommissi ­ onen. Den udøvende Myndighed har Poli ­ tidirektøren. Under Sundhedskomm. er arsat 4 Sani ­ tetslæger og 3 Lægeassistenter samt 3 Dyr ­ læger (Kontor: GI. Kongev. ID 4 E $ C. 16870). Sanitetslæger. 1. Sanitetslæge: Dr. med. Knud Boj len i Sager ang, Børneforsorg (141/2-151/2).

Sudan-Mission, Dansk forenet, stiftet 22. Nov. 1911. Hovedkontor: Haraldsv. 9 Ros ­ kilde D 92. Formand: Pastor emer. G.Miin- ster, Efteraarsv. 7 Charlottl. $ Ordr 681. Suhrs, Etatsr. Johs. T og Hustrus Stiftelse. Kontor: Gammeltorv 22 [K] (Mand, og Onsd. 2-4) $ By 3294. Direktion: fh. Høje ­ steretsdommer Jul. Moller; Hofjgm. A.V Bech, R.; Direktør Henrik G S uh r, R.; Kasserer: Ekspeditionssekr. Cand. jur. 11 Albrectsen; Bogholder: Ekspeditions ­ sekr. A Rahbek. II. Afd el in g. 6 livsvarige Legatportioner a 600 Kr. aarl., 20 å 400 Kr. og 36 å 200 Kr. uddeles til Slægtninge af Mænd, der er eller har været Dommere i de kol ­ legiale Retter i Kbhvn., af Rigsdagsmænd eller af Borgerrepræsentanter i Kbhvn. Kapital: 621,162 Kr. Legatet til Udiaan til Professioni- ster giver Laan mod paalidelig Selv ­ skyldnerkaution paa 900, 1200, 1500, 1800 og 2100 Kr., enten til at begynde eller fort ­ sætte en Bedrift. Disse Laan, der bevilges i Slutn. af hvert Aars Juni Md., forrentes med 1 pCt. halvaarlig og afdrages efter et Aars Forløb med 1 /ia halvaarl. Kapital 766,130 Kr. Skemaer til Ansøgninger ud ­ leveres i Marts Maaned hvert Aar. Suhrs, Etatsr. O B, og Hustrus Friboliger for trængende Grosserere og disses Enker, Val- demarsg. 5, 7 og 9E1. 14 Boliger. Bestyres af Grosserer-Societetets Komité. Sukkerfabrikker, Aktieselskabet De danske, Slotsholmsgade 22 E ^ ★ Cent. 9030. Stiftet 1872 under daværende Etatsr. Tietgens Forsæde. Ej er af følgende : Sukkerraffinaderier: Raffinaderiet Phønix, Langebrogade (op ­ ført 1913). Roesukker fabrikker: Assens Sukkerfabrik (oprettet 1884) med 1 Saftstation paa Fyen og 1 i Jylland. Gørlev Sukkerfabrik (oprettet 1912). Højbygaard Sukkerfabrik (fra 1880). Maribo Sukkerfabrik (fra 1898) med 1 Saftstation. Nakskov Sukkerfabrik (oprettet 1882) med 4 Saftstationer. Sakskøbing Sukkerfabrik (oprettet 1910). Stege Sukkerfabrik (oprettet 1884) med 2 Saftstationer paa Men og 1 paaSjælland. Sukkerkogeriet Odense (oprettet 1873). Hertil slutter sig ca. 500 km. Bane til Transport af Sukkerroer. Oplagspladser: Slotsholmsgade 20 & 22, Kbhvn. (nedlagt Raffinaderiet Phønix). Applebyes Plads, Kbhvn. Adolphs Plads, Kbhvn. Landbrug: Nøbbøllegaard. Sophiehøj. Saunsøgaard. Stokkemarkegaard . Bolbrogaarden. Svingelsgaarden. Skovnæs. Horslundegaard, samt flere Bøndergaarde. Endvidere drives som Forpagtning Gaardene : Højbygaard. Lungholm, Aktiekapitalen, oprindelig 5 Mill. Kr., ud ­ videdes 1883 til 10 Mill., 1909 til 15 Mill, og 1912 til 221/2 Mill. Kr. Obligationslaan, løbende: 8 Mill. Kr. 1918, hvoraf der ved sidste Regnskabsafslutning var tilRest 3,334,OOOKr.; endvidere 800,000 Kr. i Maribo Sukkerfabrik, hvoraf Rest 80,000 Kr. Bestyrelsen bestaar af : Generalmajor Kmh.Torben G r u t, K. DM., Formand. Stamhusbesidder Hofjgm. N O Hofman ­ la an g, R.DM. Prof. Dr. phil. Niels Bj er rum,R.DM.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker