kraks vejviser 1940 handelskalender

Stif — Stov

Real-Register for København Stiftsøvrigheden bestaar for hvert StiftsVed- kommende af Stiftamtmanden og Biskoppen. Københavns Stift : Stiftamtmand Kr. Hau- gen-Johansen, K. DM. og Biskop Dr. theol. H FuglsangDamgaard, R. DM. Kontor - Blegdamsv. 6B [Ni ^0.11525(10-12). Stille Stuer, De, Fonden, oprettet 1929 af Kbhvns Understøttelsesforening og DeSam - virkende Menighedsplejcr i Forening med det Formaal at opfordre alle, som opleveren betydningsfuld Begivenhed i deres Liv (Jubilæum, Familiefest, Dødsfald i Familien etc.), eller som ønsker at vise deres Delta ­ gelse i Anledning af betydningsfulde Begi ­ venheder i deres Omgangskreds, til at ind ­ sende en Gave til Hjælp for „De Stille Stuer 14 (pauvres honteux og lignende), Fonden sender Meddelelse om Gaven til den, der har givet Anledning til dens Fremkomst. Fonden udsender Bladet „De Stille Stuer 44 . Kontor: Vendersg. 28 2 KJf By 2588 (10-16. Lordag og SommermaanedernelO-14), Post ­ konto Nr. 4612. Formand: Dr. theol. Alfred Th. J ø r g c n s e n, R.DM. Stipendieforeningen, Studenternes Venner, stiftet 19. Dec. 1922, A dr. Universitetet, Frue PI. Kl D C. 10828, Postgirokonto Nr. 1221. Formand: Kreditforeningsdirektør fh. Indenrigsminister Dr. phil. O Krag, MF. K. DM. Stjerne-Ligaen, st. 1899; hemmelig Orden med Formaalet at støtte i Livets forsk. Forhold. Chef: Blikkenslagerm. Svend Schouw, Flensborgg. 27 4 0 | V 8517. Stolemagerlauget. Oldermand: Louis G Thi ­ er s en, Nørrebrog. 106 ED $ N 91 5y. Stolpegaard, Arbejdsanstalt, Vangede pr. Gjentofte $ Gjent. 1050, ejes af Gjentofte Kommune. Plads til 1'45. Udlejet til Kbhvns Amtsraad fra 1. Okt. 1935 som Amtsarbejdsanstalt. Bestyrelse: Kommu ­ naldirektør C Gerner Andersen; Pro ­ prietær GJLeh w ald,R.; Redaktionssekre ­ tær J M J o s e p h s e n, FM. Inspektor: Lojtn. V Speyer. Læge : Johannes Irgens-Moller. Præst: Th. Leth. Storlogen af Danmark, se Frimurerlauget. Strandfredningskommissionen (Lov om Na ­ turfredn. af 7. Maj 1937, § 25). Kontor: Torveg. 21 E jl Su. 1280. Formand: fh. De ­ partementschef Fr. V Peters en, K. DM. Strandvejs-Gasværket, Akts, (anlagt 1892; tidligere Det danske Gaskompagni,fra 1921 Strandvejs-Gasværket). Adm. Direktør: Ingeniør Cand. polyt.Jul. If a n se n. Kontor : Strandv. 72 Hell, f) ★ IIøll. 4812. Kontortid: 9-16, Lord. 9-14. Udenfor Kontortid kaldes : Direktøren pri ­ vat fHell. 4816 A. Ved Uregelmæs sieheder i Gas ­ forsyningen: Vagten paa Værket $ ★ Hell. 4812 A. Studenterforeningen, stiftet 16. Juli 1820, , Hj. af V-Boulevard og Studiestr. (Y) (Med ­ lemmer $ ★ Cent. 6086, Senioratet og Økonomiudvalg J) Cent. 7666, Ekspedi ­ tionskontor D Cent. 11342). Bygningen er opført af Piesner & Mathiesen og blev ind ­ viet den 1. Okt. 1910. Ledende Senior: Fuldm. i Ministeriet f. off. Arb. Cand. jur. Cai E i g t v e d. Formand for Økonomiudvalget: Højeste- rotssagf. Leif G a mb o r g, - R. Kasserer: Korpsofficiant Aage Nielsen. Kontortid Rfyi-IG 1 /^ Indbetalinger, daglig 10-16 V2DCent.ll 342. Inspektør: Henry Jensen!) Cent. 11342 & By 4038. Biblioteket er aabent daglig IG ’ ^-IU/ j , Lørdag 18-20. Selskabslokalerne. Restauratør Sv. Aa. Jørgensen $ Cent. 10157. Gæster J Cent. 11233 & 15363. Sfudentergaarden, Universitetskollegiet, Ta- &ensv.l5[N] j) Cent.12995, er oprettet for Bi ­ drag fra danske Borgere efter det Princip, a t hver Bidragyder skulde skænke det for ­

V — 2643

Nørgaard; Kommunaldirektør C Georg; Økonomidirektør u. Kbhvns Kommune Hol. ger Koed;Lektor Hartvig Frisch, MF, Studentersamfundets Retshjælp for Ubemid ­ lede, stiftet Okt. 1885, V-Boulevard 4 E (hver Søgned. 7-9 Aft., undt. Lord.). Virk ­ somheden varetages foruden af en Kontor ­ chef,treFuldmægtige, enEkspeditionssekre- tær og Retshjælpens faste Sagfører, af Sag ­ førere, juridiske Kandidater, eksaminati juris og Studenter, der arbejder gratis, og hver har sin ugentlige Funktionsaften. I 1937-38 er der ydet retslig Bistand til c. 35,000 raadsøgende. Bestyrelse: Landsretssagf. E Richter, Formand; Landsretssagf. Ingeborg Han ­ sen, ML., Kasserer; Landsretssagfører Niels Andersen; Sekretær i Socialmin. T L Haar løv; Højesteretssagf. Carl Heise; Byretsdommer Frk. Karen John ­ sen; Overretssagf. Ivar Schrøder, R. ; Departementschef i Justitsmin. Aage Svend sen, K. DM. Revisorer: fh. Højesteretsdommer Julius Møller og Ilojesteretssagf. 0 A h n4c 1 1 - Rønn e. Kontorchef: Overretssagf. M Edlund. Fuldmægtige : A Helmer Rasmussen; O T P 1 e s n e r; Landsretssagf. K Juul . Retshjælpens faste Sagfører: Overrets ­ sagfører J L Cohen. Studenter-Sangforeningen har sit Lokale i Studenterforeningens BygningE $By7066, medens den iøvrigt danner et af Studenter ­ foreningen uafhængigt Selskab.Stiftetl839. Landsretssagf. V C S F r i d e r i c h s e n, Formand C. 3933; Landsretssagf. Eugen ' Olsen, R., Næstformand og Kasserer $ C. 11019; kgl.Kapelmester JohanHye - Knud ­ se n, R., Musikdirigent; Fuldm. Cand. jur. E P r e i 1, Sekretær; Forlagssekr. T R i i s- ager, Arkivar; Skoleinsp, KOBuch, R., V icedirigent. Studenter-Settlement, Kristeligt, stiftet 1911, Saxog. 91 E D V 8835. Sekretær: Cand. theol. Otto Krabbe. Studerende Bygningsingeniører, Foreningen af,stiftet i Juli 1927. Formand: Stud, polyt. G Houg Jakobsen, Hyltebjerg Allé 2B 3 Vanl. Studerendes internationale Komité, Danske, Gjentofteg. 14 Gjent. jl Gjent. 2514. Studiefond, Dansk, se Dansk Studiefond. Studieoplysningskontor,Dansk, Universitetet, Studiestr.6E $ By 3206, aabent hele Aaret daglig 12 — 15, Lord. 12 — 13. Besvarer alle Forespørgsler om danske og udenlandske Studieforhold, Boliganvisning, Legater etc. ForElever og Kandidater fra alle højere Læreanstalter, saavel som for enhver anden interesseret. Leder: Prof. Dr. phil. C A Bod el s en. Sekretær : Cand. mag. HLBoysen. Studieudveksling, Dansk, Forening, stiftet 7. Jan. 1938. Protektor: H. K. H. Kronprinsen. Præsident: Landsdommer N V Boeg, K. DM. Kontorchef: Orlogskapt.Henning F Kiær, R. Kontor: Nybrog. 16 s E f Palæ 6196. Styrmandsforening, Dansk, stiftet 27. Jan. 1907, Havneg. 55 Kl $ C. 5990, Forretnings ­ føreren J) Palæ 1458(9-17, Lord. 9-15). For- , retningsfører: HChristiansen,R. Stævningsmandenes Kontorer: Byrettens Stævningsmand: Dom ­ huset 1 Sal tv. E jj By 7875 (10-3). Sø- og Handelsrettens Stævnings ­ mand: Bredg. 59 E. Aab. 10-3. $ Cent. 200, Lokal 22. Østre Landsrets Stævningsmænd. Fredericiag. 24 2 E j) Cent. 200, Lok.9. (9-4). Støbemesterforening for Kbhvn. og Omegn, stiftet 7. Febr. 1885. Formand: Støbem.E Larsen, Amagerbrog. 149 2 (Sj. Støvringgaard Jomfrukloster, seReal-Register for Randers i Afd. IV S. 1937.

nødne Beløb til Oprettelsen af et Studenter- Værelse, som skulde bære Giverens Navn eller det Navn, han bestemte. Staten gav Tilskud i Henhold til Boligloven og Kø ­ benhavns Kommune skænkede den c. 10,000 Kvadrat-Alen store Grund. Bygningen, der er opfort i 1922-23 (Arkitekt: Martin Borch), rummer 111 Værelser for Studenter ved Universitetet eller Danmarks tekniske Højskole samt Bolig for Efor og Vice-Efor. Bestyrelse: Prof. Dr. med. Carl Sonne, R., Formand; Prof. Dr. theol. J Nørre- gaard; Prof. Dr. phil. Johs. Brøndum - Nielsen, R.; Prof. Dr. phil. J A Christi ­ ansen; Universitetskurator Dl Kors- gaard,R. DM.; Prof. Dr. jur. Stephan Hur ­ witz samt Eforen og Vice-Eforen. Efor : Prof. Dr. phil. Erik Arup. Vice-Efor: Universitetssekretær Povel Fønss, R. DM. Studenterhus i Paris. Bolig for ca. 40 mandli ­ ge og kvindelige danske eller franske Stude ­ rende indenfor Videnskab, Kunst, Handel, Industri m. v. Rejst paa en af den franske Stat skænket Grund for Midler indsamlet blandt danske Borgere o? med Støtte af den danske Stat. Ved Pagt af 6. Marts 1929 er Huset overdraget til Paris Universitet. Ind ­ viet 25. Jan. 1932. Den danskeKomite ’ s Adresse er Hav ­ neg. 29 Kl D ★ C. 580. Formand: Gesandt Kmh. H A Bernhoft, SK. DM. FM.; Næstformand: Fru Elna Munch; Kasserer: Direktør Chr. H Olesen, K. DM. Studenterhusets Leder: Direktør Otto Herman n, R., 9, Boulevard Jourdan, Paris XIV. Studenterhytten ved Sjælsø, indviet 15. Sept. 1931. Kontor: Studiestr. 6 Kl $ Palæ 3522 (Lord. 11-13). Studenterkredsen, Studiestr. 38 E, Grundt ­ vigs Hus, (Grundtvigsk Studenterforening) D itrC. 7741. Formand: Stud, theol. Vagn Aage Kvist; Kasserer : Stu(j. theol.Jens Jensen. Studenter-Lejre, Danske, stiftet 1920. Kon ­ tor : Studiestr. 6 E $ Palæ 3522. Formand: Cand. mag. Sven Boldsen Gn ud tz mann. Studenternes Afholdsforening, se Afholds- forbuml, Danmarks studerende Ungdoms. Studenternes Juleindsamling (stiftet 1906), Bernstorffsg. 21 1 13, Postgirokonto Nr.1145, se Ensomme Gamles Værn. Studenternes Landkoloni forGamle,Krogholm- gaard, Trørød j) Trørød 85, se Ensomme Gamles Værn, Skaffer aarlig ca. 440 Gamle gratis Landophold. Studenternes sociale Sekretariat, (stiftet 1910), Bernstorffsg. 21*. E $ By 4637, under Ledelse sammen med Ensomme Gamles Værn, se Ensomme GamlesVærn. Studenternes Vejledningskontor for Legat- og Hjælpsøgende, Bernstorffsg. 21* E, se En ­ somme G amles Værn.Er kun aabent iVinter- halvaaret Mand. Aften Studenterraadet, oprettet 1912. “ Forretning ­ udvalg og Sekretariat: Frue Plads E ffl Palæ 5580 & Palæ 5747 (11-13). Studentersamfundet, stiftet 2. Maj 1882. Fung. Fm-mand: Kunstmaler Ole Riis. Kontor hos Arkitekt Hans Solholm, Dosseringen 26 B4 El. Studentersamfundets Arbejdérkoncerter, stif ­ tet 1897 for at skabeKendskab til god Musik hos Arbejdere og andre,'som lever under sammeKaar. Formand: Redaktør Carl B e h- r c ns. KassererogForretningsfører:Fuldm. Alfred Niels en; Kapelmester Johan Hye- Knudsen, R. ; RaadmandIb Kolbjørn; Operarepetitor Emil Selmar. Studentersamfundets Oplysningsforening, stiftet i Nov. 1902, har det Formaal at bi ­ drage til Oplysningens Fremme blandt den arbejdende Befolkning. Udgiveren Række populær-videnskabelige Smaaskrifter, der udkommer under Fælles ­ titlen „Kultur og Videnskab. 44 Bestyrelse: Forstander Cand.mag.Heinrich G i 11 e, Mon- tagnev. 5 E, Formand; Kontorchef M K

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker