kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København K.DM.;Prof. P Skautrup,Aarhus;Direktor f.Matrikulsv. J Sørensen, R.DM.; Lektor Dr. phil. Henrik U s s i n g , Soro. Sekretær: Cand. mag. Gunnar Knudsen, R. Assistent : Mag. art. Kristian Hald. Kontor og Arkiv: Fiolstr. 1 E (jl Palæ 6926, 13-16). Steiner, Rudolf, Forbundet i Danmark, stiftet 27. Juli 1927. Formaal : Udbredelse af Kend ­ skabet til den antroposofisk orienterede Aandsvidenskab, saaledes som denne er grundlagt af Dr. Rudolf Steiner, samt til den ­ nes Skrifter. Leder : Knud Asbjørn L u n d. Oplysningsbureau, Bibliotek og Lokaler: Herluf Trolles G. 4 3 KJ j) By 932. Steins, V., analytisk-kemiske Laboratorium. Offentlig Undersøgelse. N-Voldg. 12 Kl $ Cent. 4143 & 10143, Forstanderen personlig & By 5946 (9-4), Postkonto 3412, stiftet 1857. Stempelpapir. Stempelpapirforvaltningen er underlagt Skattedepartementets 3. Ekspedi ­ tionskontor,Slotsholmsg.lO s Kl. Stempelpa ­ pir sælges: Kbhvns A m t s tu e i Borsbygn.Kl ; Boghdl. P Wroblewski, Nytorv 19 E; Boghdl. PaulE Pcdersen, Pilestr. 6 Kl; Axel Aamodts Papirhdl., Kong. Nyt. 18 Kl; Boghdl. Knud Rasmussen, Vesterbrog. 60 El ; Le vin & Munks- gaard, Nørreg. 6 Kl; Boghdl. Chr.Romer, Skinderg. 29 Kl; Boghdl. Arnold Busck, R., Kobmgg. 49 Kl; Boghdl. Fru Anine Gjellerup, Solvg. 87 E; Nordre Birks Kontor, Blegdamsv. 6 [SI ; Frdbg. Birks Kontor, Howitzv. 32 El; Boghdl. Søren Wicne, R., Østerbrog. 64 E); Søndre Birks Kontor, Blegdamsv. 6 ESI; Postmester WE Philip sen, R., Jagtvej 72, 74 [SI; Boghdl. M Petersen, Jakob DannefærdsV.2El; Postmester CF Ånde r- s e n, ValbyLanggade 6, Valby; Boghdl. Ilj. F r i i s-H a n s e n, Amagerbrog. 20 [S] ; Papir ­ hdl. VE TO 1 a u s e n, Amagert.l5K ; Postme ­ ster Il ans E h 1 e r,R., Brønshøj ; Postmester J Langsted, Vanløse Postkontor; Boghdl. Frk. Astrid Anders en, st. Kongensg.85 E; Boghdl. Fru M Dein , Frederiksborgg. 44 E ; Postmester JPRv. Gcrsdorff, GI. Kongevej 121(3; Papirhdl. A Hammerich, V-Voldg.87 El; Boghdl. HC Engelsen, Frederiksbergg. 15 Kl; Postmester A W Kjær, Mimersg.118 [N] ; Boghdl. Knud W Kristensen, Søborg Hovedg. 50 Søborg; Boghdl. Johs. Sc hou, Charlottl.; Boghdl.C G Petersen, Lyngby; Boghdl. MMorten- sen, Taastrup; Boghdl. VL K Tilling, Hellerup; Boghdl. Richard Becker. Gjen ­ tofte; Boghdl. Mogens Punch, Holte; Boghdl. Otto T h i m, Glostrup. ' Stenhuggerlauget, Kastrupv. 48 [S] JQ Cent. 1205. Oldermand PH M o h r (træffes i ’ Rege- len 2-4). Stenografforening, Kbhvns, stiftet 21. April 1918. Formand: Rigsdagsstenograf S J ar ­ ris, Lundeskovsv. 11 Hell. $ Hell. 2610. Stenografisk Forening, Dansk, stiftet 4. Aug. 1893. Formand: Lektor Povl Jørgensen, Skovv. 1 Aarhus f} 4929. Stenografisk Forening, Dansk, Centralfor ­ eningen, stiftet 1893. (Virker for Worms ’ System).Kasserer : FruEstherA n d e rsen, PG Ramms Allé 4 1 |F] $ G o. 7095. Stenografisk-Selskab (fh. Det danske Gabels- berger-Stenograf-Selskab), stiftet 9. Sept. 1905. Formand: Kommunelærer Holger Pa a sk es en, Svejgaardsv. 20 Hell. Hell. 3882. Stenografklub, Storkøbenhavns, stiftet 9. Dec. 1934. Samlingssted for Fællessystem ­ dyrkere og Gabelsbergere. Klublokaler : „Ny Rosenborg 11 , V-Voldg. 2® El; Sekretariat: „Hermesborg “ , Biilowsv. 10 E) $ V 8511. Formand: Forstander H N Weiss. Stiftelsen Kong Frederik den 8ndes Minde, se Kong Frederik den 8ndes Minde. ; Stiftsskriver : Dr. jur. C W W e s t r u p, K- , DM., Søndermarlisv. 8 Valby j} Va. 2625.

Stat — Stif

V — 2642

Statsradiofonien, Heibergsg. ★ C. 647. Direktør: F E Jense n. R.;Afdelingschefer: PGram, R. DM.; JRosenkjær; H Werner; Reportagechef: Aksel Dahlerup; Kon ­ torchefer: AC Nielsen, R.; LH Scheel, R.; L Ludvigsen; Pressechef: H Rud. Statsregnskabsraadet, Christiansborg®. Op ­ rettet i Henhold til Lov Nr. 77 af 31. Marts 1926. Statsrevisor A M Hansen, MF. , Formand; Hovedrevisor N Hertel Wulff, ( Næstformand ; Statsrevisor A C D P e t e r- ’ se n,MF.R.; StatsrevisorLDRa s mussen; Statsrevisor J S Vanggaard, MF. K. DM.; Hovedrevisor J NJLon, R.DM.; Hovedrevisor H Host; Hovedrevisor J Valbjørn, R.; Finanshovedbogholder Hans Bjarne, R.DM. Sekretær: Kontorchef i Finm. C L e r c h e, R. Statsrevisoratet har Kontorer i Rigsdags ­ bygningen paa Christiansborg Kl f)C. 6600. Revisorer: L D Rasmussen; J S Vanggaard, MF. K.DM., Næstformand; A C D Peter sen, MF., R. ; AM Hansen, • MF., Formand. Sekretær og Kontorchef: A Laues- gaard, K.DM. Stats-Skolekonsulent. Undervisningsmini ­ steriets Konsulent for Folkeskolen og Semi ­ narierne og Formand for Censorerne ved Læ ­ rereksamen: Cand. mag. F C Kaalund- . Jørgensen. Kontor: Fredh. Kan.26 Kl $ By 6242. Statsskoler (beliggende i Kbhvn., Frede - riksberg, Gjentofte, Lyngby og Hørsholm Kommuner). Aurehøj Gymnasium (tidl. Ingeborg Helms ’ Skole), Gersonsv. 43 Hell. ®Hell. 217. Rektor:Cand.mag.Frøken ADickmeiss. Borgerdydskole, Vestre (tidl. Bor- gerdydskolen i Helgolandsg.), Helgolandsg. 6 IV] D Cent. 5833. Rektor: Cand. mag. Th. C Thor s. Borgerdydskole, Østre (tidl. Bor ­ gerdydskolen i Kbhvn.), Stockholmsg. 59 [ø] D Cent. 6020. Rektor: Cand. mag. Einer Andersen, R. F alkon er g aar de ns Gy mnasium (tidl. Dr. Priemes Vejs Gymnasium),Dr. Priemes V. 3 El f Eva 388. Rektor:Frøken Helene Johannsen. GammelHellerup Gymnasium (tidl. Hellerup Gymnasium),Frederikkev.10 Hell, f Hell. 758. Rektor:Cand.mag.HH a r t v i g-M ølle r,R. Gjentofte Statsskole, Dahlénsstr. 5 Gjentofte g) Gjent. 1103. Rektor : Aage N æ s t e d, R. Met ropolit ansko le nStruenseg.50(®gi N 7263. (indtil 19. Sept. 1817 Vor Frue Skole eller Kbhvns Kathedralskole) kan føres tilbage til 1200-Tallet. Den laa i Dyr ­ køb indtil 1807, da den blev ødelagt ved Bombardementet. Den opførtes derefter ved C F Hansen paa Hj. af Fiolstr. og st. Kannikestr. og indviedes 23. April 1816. I Aug. 1938 flyttede Skolen til Struenseg. 50 (tidl. Femmers Kvindeseminarium). Rektor: Lektor Cand. mag. Julius Niel ­ sen,®. DM. (1-2). Nørre Gymnasium (tidl. KarenKjærs Skole), Gartnerg. 15 [N] f N 2806. Rektor: Cand. theol. K T T h ej 11, R. DM. Ordrup Gymnasium, Kirkev. 5,7 Char ­ lottl. U Ordr. 178. Rektor : Mag. scient. ETTorsting. Rungsted Statsskole, Vallerød Banev. 23, Rungsted Kyst f Rungsted Bll.Grund- lagt 1900, overtaget af Staten 1920. Rektor: Cand. mag. P H Bohn. Sankt Jørgens Gymnasium (tidl. Henrik Madsen ’ s Skole), Filippav. 2, 4 EJ® Cent. 9875. Rektor: Cand. mag. P Ilsøe. Statsgymnasiet S chneekl o th ’ s S ko- le, Værnedamsv. 13AKJ £ Cent. 8510. Rektor: Cand. mag. Henrik B a n g R 7 og Tordenskjoldsg. 3 E

Statsskolen i Lyng by (tidl. Lyngby højere Almenskole), Buddingev. 50, Lyngby f Lyngby 289. Rektor : Cand. mag. Oluf T h o m s e n, R. Statsskoler i Provinsen, se (Katedral ­ skoler eller Statsskoler) i Afd. IVu. Aaben ­ raa, Aalborg, Aarhus, Birkerød, Esbjerg, Haderslev, Hillerød, Horsens, Nykøbing F., Odense, Randers, Ribe,Roskilde, Rønne, < Sorø, Struer,Svendborg, Sønderborg,Tønder og Viborg. Statsskolernes Lærerforening, Sammenslut ­ ning af Lærerne ved Statens hojere Almen ­ skoler og Sorø Akademis Skole, særlig til Varetagelse af Standens økonomiske Inter ­ esser. Bestyrelse: Rektor II enrik Bang, R., GI. Kongev. 91A 2 El $ V 3553, For ­ mand; Rektor L C hr isti a nsen, R., Aar- ■ hus; Rektor A N B Fich, Aarhus; Lektor OSønderlund, Lyngby; Adjunkt Bernh. Andersen,Hillerød; Adjunkt Karl Nielsen, Haderslev; Lærer Christian Kraiberg, Toldbodg. 2 Kl | By 3254, Kasserer. Statstidende, udgives af Statsministeriet (Lov af 23. Jan. 1903, jfr. Lov af 10. Maj 1912 og Lov af 31. Marts 1937), Kon ­ tor Lavendelstr. I 2 E j|)C.4113& 8115; i denne indrykkes retslige og andre offent ­ lige Kundgørelser, samt hvad Regeringen tinder Anledning til at meddele Offentlig ­ heden. En særlig Afdeling af Statstidende er Tingbladet (Lov af 31. Marts 1926), hvori optages Bekendtgørelser af ting ­ lyste Ejendomssalg, Pantsætninger m. v. Statstidende er fremlagt til gratis Eftersyn paa Politikontorer og Dommer kontorer uden for Kbhvn., alle Postkontorer, ca. 125 Biblio ­ teker samt paa Statstidendes Kontor. Redaktor: Jul. E N ør rin g. Statstilsynet med de koncessionerede Tele ­ fonselskaber, Gothersg.160 1 Kl f Cent.7033. Formand : Prof. Dr. phil. P O Pedersen, K.DM. FM. Statstjenestemændenes Centralorganisation I (Funktionærklassernes), Sylows Allé 8 [F] f Gh. 9252, Postgirokonto Nr. 263. For ­ mand: Landstingsmand Charles Petersen D V 9902; Kasserer: Overtoldbetj. Kaj Ol ­ sen; Sekretær: Sekretær Chr. Vejre. Medlemsantal ca. 25,000. Statstjenestemændenes Centralorganisation II (Embedsklasserne) er dannet 8. Marts 1909. Formand: Stationsforst. D O Høgs- gaard, Frdbg. Allé 37 2 El D V 7320. Stats-Ungdomshjemmet Braaskovgaard pr. Braaskov Hornsyld 2. Oprettet 1908. , Forstander: G Pedersen. Stau ’ s, Elisabeth, Hvilehjem for blinde Kvin ­ der, Sorgenfriv.,Lyngby $ 511. Oprettet 30. Juni 1921. Optager uarbejdsføre, blinde Kvinder. Hjemmet er statsanerkendt. Be ­ styrelsens Formand: Forstander OWu- stenberg, R. DM. Stau ’ s, Fru Elisabeth, Rekreationshjem for Kvinder, Dronningemolle $ 18. Op ­ rettet 16. Dec. 1915. Bestyrelsens Formand: Højesteretssagf. Frits B u 1 o w, K. Stednavneudvalget, nedsat af Undervisnings ­ ministeriet til Undersøgelse af danske Sted- navne.Udgiver videnskabelige Navne værker (Skriftrækken „Danmarks Stednavne 1 *) og Fortegnelser over Stednavne til praktisk Brug (udk. er „Sjællands Stednavne 11 og , Stednavne paa Lolland, Falster, Fyn og Bornholm 14 , autoriseret af Statsministeriet). Medlemmer: Prof. Dr. phil. Johs. Brøn- d u m - N i e 1 s e n, R. ; Departementschef Fre ­ derik G r aae, K. DM., Formand ; Prof. Dr. phil. Knud Fabricius,R.DM.; Ilovedar- kivar H H j orth-Nielsen, R. MD.; Oberst F O Jørgensen, K.DM.; Dr. phil. Marius Kristensen,R.DAL; De ­ partementschef Andreas Møller, K.DM.; Direktor f.Geodætisk Inst.'Prof. Dr.phil.NL Nørlund, K.DM.;Kommander HO Ravn, Statsungdomshjemmet Prøven, Rødovre pr. Vanl. f) Rødovrel9. Oprettet 22. Maj 1908. Forstander:EHOlsen. _ :

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker