kraks vejviser 1940 handelskalender

Stat, Flagning og Flagføring; Sager vedr. Anvendelse af Rigsvaabenet ; Sager an ­ gaaende Danmarks Forhold til Island, bort- setfra udenrigske Sager; Udgifter vedrøren ­ de dansk-islandsk Nævns danske Afdeling. Danmarks Repræsentation i Island ; Amt ­ manden over Færøerne; Sager vedr. For ­ holdet til Færøernes Lagting; Færøernes Oppebørselskontor; aim. Sager vedr. Tu ­ ristvæsenet; Sager vedr. Naturfredning; Nationalparken paa Dybbøl; Strandpar ­ kerne ved Bellevue og Charlottenlund ; Sa ­ ger, angaaende Efterforskning og Indvin ­ ding af Raastoffer i Landets Undergrund; Sager omfattende flere Ministerier, eller som efter deres Beskaffenhed ikke henhører under et andet Fagministerium, derunder alle saadanne Sager vedrørende Færøerne og de sønderjydske Landsdele; Overtilsynet med Herlufsholms Skole og Gods; enkelte Legater. Grønlands Styrelse, Slotsholmsg. 10 Kl $-)

Real-Register for København Højer og Bramminge (ekskl.) - Tønder- Grænsen). Maskiningeniør I: EF Sand. 4. Maskinsektion i Struer(Strækn.Langaa- Struer - Varde (ekskl.), Ilobro (ekskl.) - Løgstør, Aalestrup - Viborg - Herning, Laurbjerg (ekskl.) - Silkeborg - Brande - Bramminge (ekskl.), Skive H.-NykobingM., Struer - Thisted, Holstebro - Vejle H. (Vejle N. St. ekskl.). Skern - Skanderborg (ekskl.) og Skern - Videbæk). Maskininge ­ niør I: EM Her s om, R. Signalsektionen i Struer (Strækn. Langaa (ekskl.) - Struer - Esbjerg (ekskl.), Hobro (ekskl.) - Løgstør, Aalestrup - Viborg - Herning, Laurbjerg (ekskl.) - Silke ­ borg, Funder - Bramminge (ekskl.), Skive- Il. - Nykøbing M., Struer - Thisted, Skan ­ derborg (ekskl.) - Skern, Holstebro - Her ­ ning - Brande - VejleH.(ekskL) og Skern - Videbæk. Baneingeniør II : K D Monrad. Auditøren ved Statsbanerne (sorterer direkte under Min. f. off. Arb.), Kontor: Bernstorffsg. 22 3 Kbhvn. lY] ® Cent. 10242: K B H a n s e n. Statsbanernes private Enkekasse af 1. Jan. 1901. Formand : Banechef HFlensborg K. DM. FM., Ø-Sogade 8 s Kl f Cent. 4473. Statsbiblioteket i Aarhus, se Real-Register for Aarhus i Afd. IV S. 1723. Statsboligfonden oprettet ved Lov Nr. 551 af 23. Dec. 1922 og Lov Nr. 80 af 31. Marts 1926'jfr.kgl. Anordninger af 2.Jan.l923ogl7. April 192G. Adr.: (Indenrigsminis 3 Kont.), Slotsholmsg. 6 s K] f) ★ C. 16900; Kasse og Bogholderi m.m.:(K ongerigetDanmarksIIy- potekbank), Niels Juels G. 5 E | *C. 6038, Postkonto 20,100. Bestyrelse: Depar ­ tementschef i Indenrigsmin. P K Winther, R., Formand; Departementschef i Finans- min. J ,1 Schaarup, K. DM.; Kontorchef i Indenrigsmin. ,] L Saurbrey,R. Statsembedsmænds Samraad, Danske, stiftet Dec. 1918. Adr. Christiansborg, Søndre Si- debygn. Kl. Forening af Statstjenestemænd, bl. a. til at føre Forhandlinger med Rege ­ ringen om Tjenestemandsspørgsmaal. Om ­ fatter 26 Tjeneste mands foreninger med ialt ca. 5500 Medlemmer. Rektor Henrik Bang, R., Formand ; Ekspediti- onssekr. Cand. jur. Chr. Strøm, Sekretær HC. 16926, priv. $ Da. 4713; Ekspeditions- s('kr. Cand. jur. Chr. Strøm og fh. Rektor Vilh. Boétius, R. DM., Redaktører af „Ministeriernes Maanedsblad". Enkeboligen, Amagcrfælledv. 18-36 [S], hvortil Grundstenen nedlagdes 21.Febr. 1928, indviedes 18. Nov. 1928. D r.o n n i n g Louises Stiftelse omfatter Amager- fælledv. 32-36. Kontor: Amagerfælledv. 28 1 [s] J) Am. 4954x. Statsforhyringskontorerne (se Fag-Registret u. Forhyringskontorer) er oprettet iHenh. til Lov om Forhyring og Mønstring afSkibs- mandskab af 31. Marts 1937 og yder uden Vederlag Bistand ved Tilvejebringelse af Skibsmandskab saavel til danske som til udenlandske Skibe og kan paa Rederens eller Skibsførerens Vegne afslutte Hyreafta ­ ler og være behjælpelig med Mønstringen af forhyret Mandskab, ligesom Kontorerne paa Begæring sørger for, at Mandskab for Rederiets Regning befordres til Skibet eller til den Havn, hvor Tjenesten skal tiltrædes. Statsfrøkontrollen, Thorvaldsensv. 57 (Yl ® C. 2614, stiftet 1871 af E Møller-Holst og Statsanstalt, siden 1. Juli 1891. udfører Analyser af alle Frøarter efter Regler og Takster, approberede af Land ­ brugsmin. Direktør: Chr. Stahl. Frøkontrolkommissionen, Formand: Prof. Dr. phil. A Mentz, R.DM. Statsfængslet I Vridsløselille, pr. Glostrup. Opførelsen beg. 1856 (Prof. Friis) og fuldendt 1859 (af Justitsr. N S Nebelong). Plads til 377 Mandsfanger. Under Statsfængslets Ad ­ ministration er henlagt Psykopatanstalterne i Herstedvester (se denne Art.). II 16

V — 2641 $ Rødovre 545, Rødovre 546& Glostrup 10. Inspektør: II C L Kltiwer, R. Viceinspektør : A W o r m. Fængselsforvalter:IK Andreasen. Bogholder: Aa. K J P o s s i n g. Præst: N I IIeje. Førstelærer : A Ryge. Fængselslæge: Overlæge Dr.med. Paul J Reiter. Statsguardejnen, se Statens Kontrol med Guld- og Selvarbejder m.v. Statshaandbogen, kgl. privilegeret dansk Hof- og Statskalender. Slige Haandboger indeholdt i ældre Tider en Kalender, deraf Navnet Statskalender. Den første Statskalender i Danmark udkom paa Tysk 1734, efter et Bogtrykker H C Hiille i Altona givet Privilegium, den ved ­ blev at udkomme til 1864. En dansk Hof- og Statskalender udgaves fra 1801 af Kan- cellisekr. H H Frost, fra 1826 af Kancelli- sekr. A Møller; fra 1827 af Kancellisekr. FJ Ibsen ; fra 1836 af Krigsr. A F Schmidt; fra 1842 af Geh.-Konfr. J P Trap ; fra 1886 -1916 af Geh.-Etatsr. Kmh. S Hennings; 1917 af S Hennings ’ Arvinger; fra 1918-1926 af Kabinetssekretariatet og Indenrigsmini ­ steriets 1. Departement, og fra 1926 af Kabi ­ netssekretariatet og Statsministeriet i For ­ ening, for Tiden ved Kabinetssekr. Kmh. G Bardenfleth, R.DM. og Departe ­ mentschef Andreas Moller,K.DM. Redaktører: Justitsr.A CBille-Hansen, R.DM. og Kontorchef HHolck, R.Skrif t- lige Henvendelser til Statshaandbogen adresseres til Kabinetssekretariatet,Amali ­ enborg [K] D Cent. 2432. Statshaverne, se Kongelige Haver. Statsinventarie-Kommissionen. Kontor: Chri ­ stiansborg, Prins Jørgens Gaard 11 Kl $ By 8847; Kmh. Chr. D Lerche, K.DM. FM., for Statens Vedkommende; Hofmar ­ skal Kmh. Kapt. C S F Greve Trampe,K. DM., for Civillistens Vedkommende. Statsinventarieinspektor: Arkitekt Sv. Risom. Fuldmægtig: Fuldm. i Indenrigsmin. Knud Lar sen. Statskontrollen med Smør og Æg m. m. udøves i 4 Distr., sorterer under Landbrugs ­ ministeriet og varetager Kontrollen med Smør, Ost, Æg, Margarine m. m. Overinspektør: Cand. polyt.Th. F L o h s e, R.DM. Kontor: Christiensg. 22 Kl $ C. 5645 (9-4), 1. Kontroldistr. (Kbhvn., Kbhvns og Fre ­ deriksborg Amter). Inspektør : Cand. polyt. G E 11 b r e c h t,Kontor : Christiansg. 12 Kl ffi By 6925 (9-4). 2., 3. og4. Kontroldistr. findes hhv. Odense, Aarhus og Vejle. Statsministeriet (Slotsholmsg. 10 Kl ffi Cent. 1723 & 2736). Statsminister: Th. S t a u n i n g, MF. FM. Departementschef: Andreas M ø 11 e r, K. DM. Kontorchef: H H o 1 c k, R. Alle Statsforfatningssporgsmaal samt almindelige Sporgsmaal vedrørende Stats ­ forvaltningen; kgl. Proklamationer og Udtalelser af politisk Indhold; Foran ­ staltninger, naar Kongen af en eller an ­ den Grund ikke selv kan fore Re ­ geringen; Udfærdigelse af Lovforslag om Statens Ydelse til Kongen og om Aarpenge til Medlemmer af Kongehuset; Ministre ­ nes Udnævnelse, Afskedigelse, Orlov m. m. Forretningernes Fordeling mellem de forskellige Ministerier; Sager vedrørende Regeringen som Helhed; de Rigsdagen vedrørende almindelige Anliggender; Ind ­ stillinger til Kongen om Tildeling, Forandring og Ophævelse af Rang for Statens Tjenestemandsstillinger, samt om Fastsættelse af almindelige Bestem ­ melser om Rang, derunder Ændringer i Rangfølgen ; Udgivelse af Statshaandbogen og af Statstidende; Statens Forhold til Pressen; alle Sager angaaende Flag,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker