kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København 5. Banesektion i Slagelse (Strækn.Fjenne- slev (ekskl.) - Korsør, Sorø-Vedde, Værslev (ekskl.) - Næstved (ekskl.) og Dalmose- Skælskør). Baneingeniør I: CM Petersen, R. 2. D i s tr i k t ( Statsbanerne i Jylland og paa Fyn.). Kontori Aarhus. Distriktschef: A L G Hansen, R.DM. Trafiktjenesten. Trafikbestyrer: L G V Humle, R.; Trafikinspektører I: J O k k e 1 s, R.;HVJ Holst, R. Banetjenesten. Banebestyrer: H C M Tv enge, R.DM.; Baneingeniør I: A Hert- zum.R.; BaneingeniørII: S A Fischer,R. Signal- og Telegraftj. Signalinspektør: H Schmedes, R.DM.;Baneingeniør II: KV V Mathiesen, R. Maskintjenesten. Maskinbestyrer: C II Krag, R.DM.; Maskiningeniør I:JPA And ersen;Maskiningeniør II: EHansen. Regnskabsføreren: EC Rasmussen. 4. Trafiksektion i Fredericia (Strækn. Ny- borg-Fredericia, Tommerup-Assens, Mid- delfart-Strib, Fredericia-Esbjerg (begge inkl.), Lunderskov - Padborg, Voj ­ ens - Haderslev, Rodekro - Aabenraa, Moram ark Færge - Sønderborg - Tinglev - Tønder, Bramminge - Tønder - Grænsen, og Tønder - Højer). Trafikinspektør I: I J C P H Piesner, R. 8. Trafiksektion i Stmer (Strækn. Langaa (ekskl.) -Struer-Esbjerg (ekskl.), Skern-Videbæk, Herning (ekskl.),-Viborg - Aalestrup, Hobro (ekskl.)-Aalestrup-Løg- stør, Struer-Thisted ogSkive-NykobingM.l, Trafikinspektør II: NL Niels en. 9. Trafiksektion i Herning (Strækn. Hol- 7. Banesektion i Fredericia(Strækn. Lille ­ bæltsbroen (ekskl.) - Fredericia - Esbjerg (begge inkl.), Lunderskov-Farris (ekskl.) og Bremminge - Hviding (eksklJ). Bane ­ ingeniør I: S H Havnø, R. 8. Banesektion i Horsens (Stræk a. Frede- ricia-Aarhus (begge ekskl.). Baneingeniør I: N*LBoesen, R. 10. Banesektion i Aalborg (Strækn. Ran- ders-Frederikshavn). Baneingeniør I: CJ Beck, R. 11. Banesektioni Viborg (Strækri. Langaa- Skive (begge ekskl.), Hobro (ekskl.)-Løg- stør, Aalestrup-Viborg-Herning (ekskl.), Laurbierg-Silkeborg (begge ekskl.)). Bane ­ ingeniør II: F J H ansen. 12. Banesektion i Struer (Strækn. Skive H.-Struer-Skern (ekskl.). Skive H.-Nykø- bing M. og Struer-Thisted). Baneingeniør ILEKrarup. 13. Banesektion i Skern (Strækn. Skan ­ derborg (ekskl.) - Herning(ekskl.)-Skern, Skern-Videbæk og Skern-Esbjerg (ekskl.)). Baneingeniør II: N S Bl ach. 14. Banesektion i Herning (Strækn. Hol- I stebro (ekskl.)-Herning (ekskl.) - Vejlell. (ekskl.) og Funder (ekskl.) - Bramminge (ekskl.)). Baneingeniør II: Sv. Chr. Hol ­ stein . 15. Banesektion i Aabenraa (Strækn. Far ­ ris - Padborg, Vojens - Haderslev, Røde ­ kro - Aabenraa. Moinmark Færge - Søn ­ derborg H - Tinglev - Tønder - Højer og Hviding - Tønder - Grænsen). Banein ­ geniør I : S O K P ap søe, R. 2. Maskinsektion i Fredericia (Strækn. Ny- borg-Fredericia, Tommerup-Assens, Frede- ricia-Vejle H.ogVejle N.St.,Fredericia-Es- bjerg-Varde.Lunderskov-Padborg, Vojens- Haderslev, Rødekro-Aabenraa, Rlommark Færge - Sønderborg H-Tinglev - Tønder -

Stat

V — 2640

banen ; fra 1. Okt. 1921 fores ogsaa Nord ­ banetogene adBoulevardbanen; 3.Aprill934 indfortes elektr. Drift paa Strækningen Frdbg.Vanløse-Hellerup-Klampenborg, 15. Maj 1934 i Lokaltrafiken paa Strækningen Kbhvns Hovedbanegaard-Klampenborg, l. Nov. 1934 paa Strækningen Kbhvns Hovedbanegaard-Valby og 15. Maj 1936 paa Strækningen Hellerup-Holte. Den samlede Længde af det af Staten drevne Jernba ­ nenet (ekskl. Havnebaner) den 1. April 1939 omfattede 2391,1 km. Bestemmelser og Takster (herun ­ der Stationernes Adresser, Kontortider m. m. ), se de grønne Blade efter dette Register. Generaldirektoratet, Solvg. 40 E gi T^rCent. 400. Generaldirektør: P Knutzen, K.DM. Trafik- og Personalafdelingen. Chef for Trafik- og Personalafd.: E D F T er kelsen, R. DAL Trafikkontoret. Trafikinspektører I:NCDJo linsen; K F J Rasmussen, R. Personalkontoret. Kontorchef: E Lunn, R.DM. Budgetkontoret. Kontorchef: L Larsen, R. Sofartsvæ-enet. Søfartschef: C H Neergaard, R.DM. Skibsinspektør: R. Hansen, R. Skibsmaskininspektor: H CSchambye, R.DM. Tarif- og Regnskabsafdelingen. Chef for Tarif- og Regnskabsafd.: R Jyrdal, R.DM. Taritkontoret. Kontorchef; O B Lindhardt, R. Reklame- og Reklamationskontoret. Kontorchef: H G S B O lr i k , R. DM. Bogholderkontoret. Hovedbogholder: HP Katberg, R. Revisions- og Personafregningskontoret. Kontorchef; C A Beyer; Billet- og Blan ­ ketforvalter: H K J Landau (Kbhvns Hovedbanegaard, Administrationsfløjen V). Godsafregnings-og Statistikkontoret. Kon ­ torchef: R A Hansen, R.DM. Kassererkontoret. Kontorchef: H J C Bruun, R. \ Transportagentui et. Trafikinspektør I: A E V Friis-Skotte, R. Baneafdelingen. Chef forBaneafd.: H F1 en s bor g,K.DM. FM. Banekontoret. Baneingeniører I: E Thybo,R.; E J Pe ­ tersen, R.; Overingeniøren. Overingeniør: Th. FEngqvist, R. DM.; Signalinsp.: JKristensen, R.DM. Bane- ingeniorerl: JM Esmarch, R.; PMBii- low, R. DM.;, F L Nielsen, R.; L M Prindsholm.R.; PCLMertz,R.; A A Jørgensen (Aarhus); BaneingeniørerII: J A Demandt; S H Rosenthal, R.; P Erlitz; G J Grønbæk; T C B Chri ­ stensen; HK L Knudsen; S C C Thor ­ ning Christensen;AATHove;OGod- skésen; GCVLund; JNilsson; CB Ras ­ mussen. Overarkitekten,O verarkitekt: KT See st, R. DM.; Banearkitekter: F Appel, R ; A Kornerup-Bang(Aaihus); S C Chri ­ stensen. Maskinafdelingen. C h e f for Maskinafd.: CC Hedegaar d Chri ­ stensen, R. Maskinkontoret, Kontorchef: H N M am ­ se n,R. DM.; Maskiningeniører 1:0GWe- berg, R.; H W Fogtmann,R.; HKK Bursche, R.; Maskiningeniør* r IT: K Jen ­ sen; V Voldmester; EMC Johnsen; O E Sorensen; K Lykke Holm. Kommitteret i Handelssager: G Stil- Kontorchef: K P HNiel- C

De under Generaldirektoratets I Afdelinger henl Virksomheder. Maskinværkstederne. Centralværkstedet i Kbhvn. Kalvebod Brygge El £} ★ Cent. 400. Va^rkstedschef: R P Olsen, R. DM. Maskiningeniør I: F Ebbesen; Maskin ­ ingeniører II: P A Pedersen; E Olsen; V E S Weng. Laboratoriet i Kbhvn. Kalvebod Brygge El ^ ★ Cent.490.Laboratorieforstander:KT v. Herbst; Kemiker: CAFK Brandt. Centralværkstedet i Aarhus. Værkstedschef: A C C KinT, R.DM. Maskiningeniør I: G N Knub, R.DM.; Maskiningeniør II: P A Pedersen. Værkstedet i Nyborg. Maskiningeniør I : T Stahlschmidt, R; Maskiningeniør II: E O Winberg. Rejsebureauet i Berlin. Forstander: A G Johansen, R. 1. Distrik t (Statsbanerne paa Sjælland og Falster samt Ekspeditionen i Kolby paa Samso), Bernstorffsg. 16-22 KJ ^ ★ Cent. 400. Distriktschef: W Herschend, R. DM. Trafiktjenesten. Trafikbestyrer: RRH a ar ­ løv, R.DM.; Trafikinspektører I: FJMGe- ther,R.; ME Jensen, R.; Trafikinspek ­ tører II: RA Kraft, R.; E A Lynge. Banetjenesten. Banebestyrer: S C Her ­ man s en, R. DM.; Baneingeniører I : LJ Jørgensen, R.; II E S L Schlegel, R.; J Win d , R. ; Baneingeniør II : TI Frede ­ riksen. Signal-ogTelegraftjenesten.Signalinspek- tør: OG Gøtzsche,R.; Baneingeniør II: N , , _ ditører (Adresser, Telefoner, Ekspeditions-1 tider m. m. se de grønne Blade efter dette Register) : Statsbanernes Rejsebureau, Kbhvn., For ­ stander: H J NK Andersen. Kbhvns Hovedbanegaard, Forstander: A HJ Von til li us, R.; Overkontroløi: ERE Hansen; Rejsegodsekspedition: Godseks ­ peditør: C A A C Gustavsen. Kbhvns Godsbanegaard, Forstander : K II Mørk; Overkontrolør: GE Jep ­ pesen; Ekspedition for ind- og udgaaede Sendinger, Il &Fragtgods, Godsekspeditør: H A M Lars en. Nørreport St., Forstander: DO Høgs- g aard. Østerport St., Forstander : AALeisner; Overkontrolør: C Roosen. Il- og Fragt- godsekspd., Godsekspeditør: G V A An ­ dersen. Nørrebro St., Forstander : AV Johann ­ sen; Overkontrolør: P N Petersen. Fragtgodseksp. Godsekspeditør : H CRiisi ValbySt.,Forstander: LPLKragegaard. Frederiksberg St., Forstander: HK.lep- se n ; Fragtgodseksp. Godsekspeditør: P J Jensen. V anløseSt.,Forstander:G V Christiansen. Enghave Billetsalgssted.

P R Steenstrup. stebro(ekskl.)-Herning-Vejle Nord(ekskl.), Maskintjenesten. Maskinbestyrer: J A Skanderborg-Skern (begge ekskl.), Laur- R A Sørensen, R.; Maskiningeniører I: bjerg(ekskl.) -Silkeborg og Funder-Bram- V P Mølgaard, R.; A J C Schilder, R.; minge (ekskl.). Trafikinspekterll :E A L C Maskiningeniører II: HR Astrup; EM Olsen. Uartig. 6. Banesektion i Odense (Strækn. Knuds- Regnskabsføreren: Chr.Schmidt. hoved-Nyborg-Lillebæltsbroen(inkl.),Mid- Stationer i Kbhvn. og paa Frederiksberg delfart-Strib og Tommerup-Assens) Bane ­ samt Stationsforstandere og Godsekspe- ingeniør I: J J Skj ødt,R. ~ . i : ----- T -T J Skj ødt,R.

Dybbolsbro Billetsalgssted. Vesterport Billetsalgssted. Nordhavn Billetsalgssted. Svanemøllen Billetsalgssted. Godthaabsvej Billetsalgssted. Fuglebakken Billetsalgsted. Lyngbyvej Billetsalgssted. Hellerup St., Forstander : P H i o r t.

4. Banesektion i Næstved (Strækn. Ros ­ kilde (ekskl.)- Koge — Gedser). Baneinge ­ niør I : S N T u 1 s t r u p.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker