kraks vejviser 1940 handelskalender

Stat 1870, og udøver sin Virksomhed i Henhold til Lov af 26.Nov. 1931, jfr.Lov af 24. Jan. 1934 og Lov af 22. Dec. 1936. Bestyrelse: Departementschef K V Rafn, K. DM., Formand; Dr.phil. Lars Iver- *sen.K.DM.,adm. Direktør;IIGoldman n, R. DM., Direktør ; Prof. Dr. phil. J F Steffensen, R.; Generaldiiektor Knud Korst. Underdirektører: Fr. Tengqvist; A Kousgaard Nielsen. Læger : Prof. Dr. med. Knud S e c h e r, R. ; Dr. med. J P Gregersen, R. Sekretariatet : E Fi s ch er-S o r en s e n ,R., Kontorchef; Axel Pedersen, Ekspedi- tionssekr.;F Aabye, Fuldmægtig. Beregnerkontoret:Underdirektor AKous ­ gaard Nielsen, Beregner; NPVMoller, Underberegner ; H P Ras m u s sen, Fuld ­ mægtig. Ekspeditionen: HZimmer mann ,R.,K on- torchef; Kai Honum, Ekspeditionssekr.; K Butho-Olsen; F S Kiersgaard; C A Pet ersen, Fuldmægtige. Rejseinspektoratet: Poul A lstrujfc R., Kontorchef; Orla Bakke, Ekspeditions- sekr. Bogholderiets 1. Kontor: C Andersen, Kontorchef; H J KHansen, Ekspeditions- sekr.; Aa. Graef, Fuldmægtig. Bogholderiets 2. Kontor: J P Hen- ningsen, R., Kontorchef; O Pendrup, Ekspeditionssekr.; J Demant Schmidt,. Fuldmægtig. Kontrabogholderiet: Sigurd Hansen, Kontorchef: Erik Niels en, Ekspeditions ­ sekr.; A Matthiessen, Fuldmægtig. Kassererkontoret: Ths. Lynard, Kontor ­ chef; R Meyer; C W Levinsen, Fuld ­ mægtige. Kassekontrollen: G H Hellemann, Kas ­ sekontrolør. Journal- og Arkivkontoret : Fr. R i n g,R. r Kontorchef; W S Hald, Fuldmægtig. Forvalter: H Nielsen. Hovedagenter i København: G ninth & Pe ­ tersen GI. Kongev. 96 El £} ★ Cent. 6260. Aage Mobeck Østerbrog. 46 [ø] $ Cent. 2785. Jul. Heckscher, Akts. Østerg. 35 E D Cent. 1527. Just Schou jun., Anker Heegaards G. I 1 El $ Cent. 1671. Johs. Hansen & Wilken, Amagert. 24 E D ★ Cent. 5106. K B Ørum-Hansen, Amager- brog. 30 [s] $ Cent. 5330. Jørgen Kofod, Nørrebrog. 34 KJ $ Cent. 13865. Chr. Toft, Strandv. 173 Hell. jl Hell. 938. Repræsentanter overalt i Provinsen. Statsbanepersonalets Laane- og Sparefor ­ ening af 1883, Adr. Godsbanegdarden EJ, har til Formaal at skatte Medl. billige Laan og at opsamle en Kapital til at erhverve en Bygning til Friboliger. Maanedskonting. 25 0., der tilbagebetales ved Afskedigelse ­ el. Dødsfald. Bestyrelse: Trafikinsp. v. Statsb. M E Jensen,R., Formand; fh. Godsbestyrerl C Kragh, R.; Auditør K B Hansen; Landtingsmand Ch. Petersen; Hoved ­ kasserer R Kant sø, ML.; Togfører Th. Skov; GodsekspeditørP L Jørgensen; Overportør N Meldgaard Kristensen, Forretningsfører: Trafikkontrolør v. Statsb. O Th. R Thor m od. Statsbaner, De danske. Den første Jernbane i Danmark, Stræk ­ ningen København - Roskilde, aabnedes 27. Juni 1847. Banegaarden laa omtrent paa den nuværendeHovedbanegaardsPlads,men 14. Okt. 1864 flyttedes den tilV-Farimagsg. De sjællandske Jernbaner, der oprindelig alle var anlagt som Privatbaner, overtoges- af Staten den 1. Januar 188O.Efter Aar 1900 er Banegaardsforholdene i København un- dergaaet betydningsfulde Ændringer : 30. Sept. 1901 blev Godsbanegaarden ved Kal ­ vebod Brygge taget i Brug; 30.Nov.1911 ind- viedesKbhvns nuværendeHovedbanegaard, (Arkitekt: Prof. Heinrich Wenck), og 1. Dec. 1917 aabnedes Boulevardbanen for Trafikken tra Hovedbanegaarden ad Kyst-

Real-Register for København 19-21, altid gratis Adgang, omfatter Ma ­ lerier samt original Skulptur. Størstedelen af Samlingens ca. 500 Billeder af ældre, mest nederlandske Malere, er erhvervet i Udlandet under Frederik V. Frederik VI købte Etatsr. Hans West ’ s Privatsamling, og 1824 blev de bedste af de paa de kgl. Slotte spredte Malerier forenede med Kunstkammerets dengang paa Christians ­ borg ophængte og off. tilgængelige kgl. Ma ­ lerisamling. I de seneste Aar er der til Mu ­ seets ældre Afdeling erhvervet meget be ­ tydelige italienske og nederlandske Male ­ rier. Den danskeAfdelinger siden 1820 ’ erne ved stadige Indkøb vokset til at omfatte ca. 800 Malerier. Hertil føjer sig en svensk ­ norsk Afdeling, samt den i 1927 af Ingeniør J Rump og Hustru skænkede Samling af nutidig fransk Kunst. Skulptursamlingen omfatter foruden moderne Billedhugger ­ arbejder af nordiske Kunstnere en lille Samling Skulpturer fra det 15de til det 18de Aarh. Alle Museets Afdelinger vokser stadig ved Gaver eller Køb. Direktør: Leo Sw ane. Inspektør I: Erik Zahle. Maleri-Konservator: Poul Lunoc. Skulptur-Konservator: Jens Lund,R. Tilforordnede ved Anskaffelse af danske Kunstværker (Gallerikommissionen): Bil ­ ledhugger Prof. EU tzo n-Frank, R DM.; Departementschef Andreas Moller, K. DM.; Kunstmaler Jais Nielsen, R. -Kobberstiksamling, Den kgl. $ Palæ 3160, (Udstillingssalen aab. hverDag, undt. Mand., 1. April-30. Sept. 10-17, l.Okt-31. Marts 11-15, gratis Adgang, Studiesalen Sønd.,Tirsd. og Fred. 12-15, dog Søndagene 1. April-30. Sept. 10-13) indeholder c. 90,000 Blade. Samlingen var indtil 1835 indlemmet i det store kgl. Bibliotek, men blev da en selvstændig Samling, som blev off. tilgæn ­ gelig i April 1843. Direktør: Leo Swan c. Inspektor I: Jørgen St hyr. Inspektør II: Jørn Rubow., - Afstøbningssamlingen^ d. A. Statens Ostebedømmelser, Rolighedsv.25 [V] <1 Cent. 3109. Statens plantepatologiske Forsøg, Lyngby. A 2510, Forstander:Cand.mag.ErnstG ram. Kemikaliekontrollen, Inspektør: J L H ard t-Sc h ni c k er. Statens Politiskole, Kochsv. 34 El A C. 12016 og Fredli. Kan. 26 (KJ $ By. 3726. Forstander : M H v i d, R. Statens pædagogiske Studiesamling, opr. 1. Marts 1887 i Gladsaxe, i Juni s.A.flytt. til Kbhvn., nu Frdbg. Allé 22E1 J) V81B6, aab. hver Søgnedag (undt. Lørd.) 3-5; Biblio ­ teket er aab. de samme Dage 2-5 (lukket mellem .Jul og Nytaar samt lUge i Juli). Ad ­ gang gratis. Stndiesamlingens af Ministeriet beskikkede Bestyrelse: Stats-Skolekonsu ­ lent F C K a a 1 und-Jørge nsen, For ­ mand; Undervisningsinsp. Dr.phil. A Høj- berg Christensen, R. DM.; Undervis ­ ningsinsp. OBjorneboe, R.DM.; Vice- skoledirektor II A S vane, R.DM.; Skole- insp. R C M ortensen, R.; Skoleinsp. Hans Kyrre; Rektor Julius Nielsen, K. DM. Inspektør: Poul Muller. Statens Redskabsudvalg administrerer Be ­ villingen til og leder Statens Prøver med Landbrugets Redskaber og Maskiner. Re ­ sultaterne af Prøverne offentliggøres i Be ­ retninger, der sælges hos Boghandlerne. Oplysning om prøvede Redskaber ogMaski- ner ved Henvendelse til Kontoret: Torvet 6 Hillerød g) 1166. Sekretær: Forsøgsleder Knud Hansen. Statens Seruminstitut, se Seruminstitut. Statens Skibstilsyn. Overskibsinspektoratet. Kontor:Christiansg. 12E$ ★ Cent. 9631. Overskibsinspektør: F E Grue, R. Statens Skoleskib „Danmark 11 . Kontor: Kong. Nyt. 22 E i ’ ★ c. 12112. Bestyrel- sesraad: Navigationsdirektør Kommandør V L Lorck, K.DM., Formand; Forret ­

V - 2639 ningsf. f. Dansk Styrmandsforen. Henry Christiansen, R.; Formand f. Den aim. danske Skibsførerforen. Kapt. H P Hagel- berg, R.; Skibsreder EB Kromann; Direktor J A Kørbing,K.DM.; Skibsreder L R Schmit h, R.; Kapt. C E Sil f ver ­ ber g, R. DM. Statens Smørbedømmelser, Rolighedsv. 25 KJ A Cent. 3109. Statens Tegnelærerkursus, Kursus for Læ ­ rere og Lærerinder ved de under Under ­ visningsministeriet sorterende Skoler og Seminarier. Undervisningslokaler Ahle- feldtsg. 2 IK1 A By 7467; Kontor, Ny Ve- sterg. 11 Kl Å By 2210. Leder: Tegnein ­ spektør S Chr. Jensen, R. (sikrest Lord, og Mand. O ’ /a-ll); Sekretær: fh. Kontor- fuldm. i Undervisningsm. W Th. Ben- t hin, FM. Statens tekniske Lærerkursus, Kursus til Ud ­ dannelse af Lærere til do under Ilandelsmi- steriet sorterende tekniske Undervisnings ­ virksomheder. Undervisningslokaler: Ahle- feldtsg. 2 Kl A By 7467; Kontor: Kong. Nyt.28 2 E A Cent. 9161. Statens Tilsyn med den tekniske Undervis ­ ning for Haandværkere og Industridrivende, Kong. Nyt. 28 2 DEJ il Cent. 9161. Direktør: Ingeniør Cand. polyt. F V Hau gste d, R.; Inspektorer: Frode A nd er s en, R. og In ­ geniør J Th o r a r en sen. Statens Tilsyn med Handelsskolerne. Kontor: Lakseg. 19 KI $ Cent. 11927. Direktør for Handelsskolcundervisningen : Cand. mag. Osvald Larsen, R. Statens Vitaminlaboratorium og Statens prak- tisk-sundhedsmæssige Undersøgelser, op ­ rettet 1. April 1931. Laboratorium: Scandiag. El $ Sydh. 16. Kontor: Blegdamsv. 21 [ø] $ t A t C. 1053. Bestyrer: Prof. Dr.med. L 8 Frid eri ci a, R.DM. Laboratorieledere: Dr. phil. H Dam og Dr. med. E Uhl. Statens Ægudvalg, GlahnsAllé 1E| Gh. 8294 (nedsat 1931), varetager forskellige Oplysnings- og Agitationsarbejder til Fremme og Forbedring af Ægproduktionen. Formand: Statskonsulent W AKock, R. DM.; Konsulenter: Landbrugskand. P Ulrik) Landbrugskand. David David ­ sen; Landbrugskand. A V Ta chan; Land ­ brugskand. F Harreschou. Statistiske Departement,Det, Slotsholmsg. 10 (fra Maj 1940: Fredh. Kan. 27) E $ ★ Cent. 1675. Departementschef: Einar C o hn, R. DM.; Kontorchefer: H N Skade, R.; Dr.rer.pol. M Iversen,R.; H Stjern- qvist, MB. Departementets Virksomhed gaarud paa Tilvejebringelse af Oplysninger om Befolkningsforholdene,' om desocialeTil- stande, særlig for Arbejderbefolkningens Vedkomm., om Erhvervslivet, om Aands ­ livet, om Stats og Kommuners Admini- . stration og om Befolkningens Deltagelse i det offentlige Liv — alt for saa vidt Op ­ lysninger kan faas til Raadighed og stati ­ stisk fremstilles. Departementet skal tillige give sit Bidrag til den internat. Statistik. Endelig paahviler det Departementet at yde Administrationen Bistand ved statistiske Beregninger og Oplysninger, Afgivelse af Erklæringer m. m. Endvidere er Forretnin ­ gerne ved Stats-Brandforsikrings- • fond en henlagte under Departementet. Statistiske Kontor, Kbhvns Kommunes, Hans Nansens Gaard, Gyldenløvesg. 15 El A ★ C. 15100. Statistisk Afd. og Folkeregistret (9-4). Opretteti. Juli 1883 (Folkeregistret Feb. 1923). Chef: Kjeld Johansen. Kontorchef: Axel Holm. Fuldmægtige: Conrad Jacobsen; Henry Jorgensen. Statsadvokater, se Anklagemyndigheden. Statsanstalten for Livsforsikring, Havneg. 2335(10-16, Kassen: 10-15, Lørd.10-14) Cent. 608. Postkonto 1871. . Anstalten er oprettet ved Lov af 18. Juni

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker