kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Statens Gymnastikinstitut, NørreAllé51 El D C. 8887 (9-14), Portneren fl N 2740 x, opr. 1. April 1911 under Undervisningsministe ­ riet til viderégaaende Uddannelse af Fol ­ keskolens Lærere og Lærerinder samt til Uddannelse af de gymnastikstuderende ved Universitetet i Gymnastik, Boldspil, Svøm­ ning og anden Idræt, afholder etaarige Kursus, der begynder 15. Aug. og varer 10 1 /, Md. Ansøgning om Optagelse sendes for Lærere og Lærerinders Vedkom ­ mende til Statens Gymnastikinstitut inden l. April og for Studenters Vedkommende til Konsistorium inden 1. Maj. Forstander: Inspektør Niels II leris, R., kst. Statens Husdyrbrugsudvalg (nedsat 1919, omorganiseiet 1934). Adr. Rolighedsv. 25®, varetager Statens Forsøgsvirksomhed paa Husdyrbrugets Omraade. Udvalget bestaar af 7 Medl. Formand: fh. Forstander H J Rasmussen, R. DM., Sekretær: For ­ stander A C And ersen, R. Statens Institut for Talelidende. Afd. i Kbhvn.: Rygaards Allé 45 Hell. Hell. 4701 & 4702, opr. 1. Apr. 1898, selv ­ stændig Virksomhed fra April 1916, yder Hjælp til Talelidende. Det bestaar af 6 Afd.: 1) Stammende; 2) Elever med Udtalefejl; 3) Ganespaltepatienter mod ­ tages til Operation og Undervisning, til Behandling med Protese samt Tale ­ undervisning; 4) Horstumme ; 5) Elever med Phonasteni; 6) Elever med svære Læsevan ­ skeligheder. Undervisningen er gratis. 10 Kr. pr. Uge for Kost og Bolig. I Trangstil ­ fælde betaler Staten Kost og Bolig. Afd. i Aarhus: se S ta tens Institut for Talelidende i Real-Register for Aarhus Afd. IV S. 1723. Forstander: H Bering Li isberg,R. Statens Kontrol med Guld- og Sølvarbejder m. v., Amager Boulevard 115 [S] J} C. 6862 (9-16). Institution under Handelsministeriet, der foretager Undersøgelser og Stempling af . Guld-og Sølvarbejder, samt nævnte Metal ­ ler i ubearbejdet Stand. Statsguardein: N Johs. Siggaard. Overkontrolor : L Oluf Larsen. Statens Kornkontor, GI. Mønt 14 1 E $ ★ C. 3895. Oprettet i Henh. t. Lov af 22. Dec. 1937. Leder Knud Hjelm. Statens kunsthistoriske Fotografisamling. Charlottenborg, Kong. Nyt. 1 E $By 4462. Studiesalen aab. alle Hverd. 15-18, gratis Adgang. Indeholder ca. 175,000 Fotografier og Reproduktioner efter inden- og uden ­ landsk Malet kunst og Billedhuggerkunst. Opretteti 918 ved Gavebrev af 28.Sept.1917 fra Sir William Petersen og med Tilskud fra Staten og Private. Fundats af 23. Juli 1935. Bestyrelse: Prof. Dr. phil. Chr. Blinkcn- berg,R.DM., Formand; fh. Museumsdirek ­ tør Dr. phil. Francis Beckett, R. DM.; samt Kunstakademiets Direktør, dets Administrator og Skoleraadsformand. Leder af Samlingen og Bestyrelsens Se ­ kretær: Direktør V Thorlacius-Us sing. Kontorassistent: Fru Ebba Larsen. Statens Luftfartstilsyn, Torveg. 45 :! E & ★ Am. 1577. Chef for Luftfartstilsynet: Luft ­ fartsingeniør M P Eskildsen, R.DM.; Til ­ synsførende med Flyvningen : Kaptajnløjtn. Arne E d s en - J o h an s e n. Statens Materialprøveraad, opr. i Henhold t. Lov af 19. Dec. 1935. Formand: Prof. Dr. phil.P O Pedersen,K.DM.FM.; Sekre ­ tær: Sekretær i Hdlsmin. Cand.jur. Axel Roelsen. StatensMejeriudvalg, (nedsat 1919), varetager Statens Forsøgsvirksomhed paa Mejeri ­ brugets Omraade. Udvalget bestaar af S Medl. Formand : Proprietær SO v er gaa r d, R.DM., Hojbygaard pr. Ormslev. Statens Museum for Kunst, Museumsbygn., Solvg. E D Palæ 1916 &Palæ 1917, Byg ­ ningen i 1896 (Arkitekt: J V Dahlerup). - Maleri- og Skulptursamling, denkgl. aab. hver Dag, undt. Mandag, l.April-30 Sept.10 17,l.Okt.-31.Martsll-15samtTirsd-

V — 2638

Stad — Stat

Biblioteksskolen, der er et helaarligt Kursus for Bibliotekarer, særlig ved Folke ­ bibliotekerne, for hvem Biblioteksarbejdet er Hovederhverv, dels som korte Instruk ­ tionskursus, beregnet for saadanne, for hvemBiblioteksarbejdet er Bibeskæftigelse. Tilsynet administrerer Vandrebogssamlin- ger og faste Biblioteker paa Grønland. Det udgiver den aarlige Dansk Tids- skrift-Index samt andre bibliografiske og bi ­ bliotekstekniske Arbejder. Kontoret funge ­ rer som bibliografisk Oplysningskontor for ProvinsensBiblioteker og formidlerLaan fra københavnske og udenlandske Biblioteker. Tilsynets Budget for Finansaarét 1939-40 er foruden Lønninger 42,770 Kr., Bevil ­ linger til Folkebiblioteker er 1,699,247 Kr. Medlemmer af Biblioteksraadet: Biblioteksdirektør Tb. Døssing, For ­ mand; Kontorchef i Undervisnm. A Mie helsen; Overbibliotekar Dr. phil. Carl S Petersen. K. DM. ; Over ­ bibliotekar Emanuel Sejr, Aarhus; Amt ­ mand Rudolf Lassen,K. DM., Svendborg; fh. Finansminister TI PH an sen; Slagelse; Først elærer EbbeS teph an s en, Himmelev; Stadsbi bliotekar J A a r s b o ,R.;LærerP A Pe- dersen Sejer bo, Kronge; Overlærer H P Hansen, Roskilde Mark; Lærer C Lørup, Nørresundby; Førstelærer S P Henrichsen, Salling; Bibliotekar E Bremerstent, Helsingør; Tjenestemænd ved Statens Bibliotekstil ­ syn: Biblioteksdirektør: Th. Døssing; Bibli ­ oteksinspektør: Robert L Hansen; Biblio ­ tekskonsulent: J Banke. Statens civile Luftværn, Kontor: Ny Vesterg- 13 2 E jl ★ C. 16545 & C. 16584. Chef: Poli- tiinsp. Arthur Dahl. Statens Fjerkræudvalg (nedsat 1931), vare ­ tager forskellige Opgaver til Hønseavlens Fremme, saasom Konkurrencer mellem hele Hønsehold, Oprettelsen af Avlscentre, Op- lysnings-og Agitationsarbejde,Ophjælpning af Fjerkrækødproduktionen og Rugerivirk- somheden m. m . StatskonsulentW AK o ck, R. DM., Lykkev. 9 Charlottl.. Formand ; Hofjgm. C Liittichau,R.,Tjele; Lands ­ retssagf. J Traberg,R., Store Heddinge. Konsulentu. Udv. Landbrugskand. J Lø- vendahl Jensen, Godthaabsv. 360 A S3 $ Damsø 2775. Statens Foderstofkontrol, Landøkonomisk Forsøgslaboratorium, Rolighedsv. 25® |IN 6763. Oprettet 1926. Kontrol med Handels ­ foderstotfer for indmeldte Firmaer efter Reg ­ ler approberet af Landbrugsministeriet. I)c kontrollerede Firmaer kan faa Tilladelse til at benytte særlige indregistrerede Fælles ­ mærker for Foderblandinger. Leder: Forstander Cand. polyt. AC An ­ dersen, R. Inspektør: Cand. polyt. J Gredsted An ­ dersen. Statens forstlige Forsøgsvæsen, Springfor- biv. Møllevangen Springforbi jj) Bell. 162, sorterer under Landbrugsministeriet og ledes af en Forstander i Forbindelse med en Forsøgskommission : Repræsentanter forStatsskovbruget:Over- førster Hofjgm. O Fabricius, R., Heg- netslund, og SkovriderK Kierkgaard, R.; Repræsentanter for det private Skovbrug: Overforster E Moldenhawer, R.DM. og Forstinspektør Th. J agd (kst. Formand); Repræsentant for Landbohøjskolen: Prof. Carl Mar. Molier , R. Forstander : Dr. phil. CHBornehusch. Afdelingsleder : Folke n o 1 m. Vidensk. Assist : Dr.agro. K Ladef oged. Statens Forsøgsstation, Virumgaard,Kongens Lyngby 11 Lyngby 132. Forstander: Land ­ brugskand. J C Lunden. Øvrige Forsøgsstationer, se planteavlsud ­ valg, Statens. Kasserer : P Køh 1 er. Forvalter: V Madsen.

Material- og Broafdeling: Afdelingsinge ­ niør: A Mønsted; Ingeniører: CFHur- witz; E H Sternow; Ingeniør v. Op- lagspl. og Værksteder: H V K Steffensen. Gartnerafd.: Stadsgartner: JSN Berg ­ mann; Overgartnere: J Ostergaard; A SAndersen; H Degnbol. Bogholder- oer Kassererkontor: Kontor ­ chef: Rud. Nielsen; Ekspeditions- sekr.: E B W Fels. Stads- og Havneingeniørforeningen iDanmark. Stiftet 1901. Bestyrelse: Stads- og Havne ­ ingeniør Cand. polyt. C A Lassen, Kol ­ ding, Formand; Stadsingeniør Cand. polyt. VA Westergaard, R., Gjentofte; Stads ­ ingeniør Cand. polyt. A T Jørgensen, Helsingør. Stadskonduktør i K bhvn.: Lauritz Jør gen ­ sen, R. ; har Kontor Raadhuset ® $ Cent. 3800 (10-3). Afdeling A. Afdelingschef: Ove Kjeld ­ sen; Landindspoktøror: C I .1 ustoson; KK Nielsen;BLLarsen; Viggo Han ­ sen; K E Ægidius; Fuldmægtige: RN Hansen; V Schackinger. Afdeling B. Afdelingschef: JTerm an - Ben; Landinspektører: SOLLannung; E V Jacobsen; Fuldmægtige: H II Madsen; J S Olsen, R. ; Kapt. HK Appel. • Stadslæge forKbhvn.: Dr. med. Sv. Ahrend Larsen, Kontor: GI. Kongev. 1 D* E ® ★ C. 10870 (9-16), Stadslægen personlig (14-15), Bp. fl Palæ 5896. Stage, Herluf Trolles G. 28* E $ Cent. 63 Lokal 8. Stiftelsen „Georg Sta ­ ges Minde*, oprettet 3. April 1882 al Skibsreder F Stage, har til Formaal uden Betaling at give Drenge, der skal ud ­ dannes til Sømænd, den første teoretiske og praktiske Undervisning i det Stif ­ telsen tilhørende Skoleskib „Georg Stage* Forretningsudvalg: Kommandørkapt. J uel- Brockdorff, R. DM.,Formand; General ­ konsul Chr. Holm, K. DM., Kasserer; Skibsreder M S u en son, R. DM.,Inspektør. Stald Etat, Den kgl., Christiansborg. Søndre Ridebanebygn. 18 E f) Cent. 2470. Stald- mestei : Kmh.' Oberst O Dalberg, K. DM. Ekspeditionskont., Ekspeditionssekretær : C A Thielemann, R. (10-12). Standardiseringsraad, Dansk, nedsat af Han ­ delsministeriet 29. Januar 1926. Kon ­ tor : Industribygn.jOpg. J® f C.l6843&8100. Formand : Prof. A K A u b e ck. Teknisk Sekretær: Ingeniør Cand. polyt. H E Glahn. Raadets Opgave er Id. a. at virke for Stan ­ dardisering indenfor Industri, Haandværk og teknisk Virksomhed. De afRaadetnedsatte Standardiseringsud ­ valg udarbejder Standardforslag, der olfent- liggøres til Kritik i toMaaneder og derefter godkendes som „Dansk Standard 14 . Statens Annonce- & Reklamebureau, Torveg. 45* E ★ C. 12368. Oprettet. 1. Maj 1937. Statens Bibliotekstilsyn, Kontor St. Peder Str. 19 E Cent. 8820, oprettet i Henhold til Lov om statsunderstøttede Biblioteker (Folke- og Børnebiblioteker) af 5. Marts 1920 (revid. 7. April 1936). Statens Medvirken til Bibliotekssagens Fremme efter nævnte Lov varetages af Bi ­ blioteksdirektøren og Biblioteksraadet. Bi ­ blioteksdirektøren fordeler Statstilskuddet, leder Tilsynet med Bibliotekerne ogyder dem Raad og Vejledning; han organiserer under Biblioteksraadets'Medvirkning den faglige Bibliotekaruddannelse. Biblioteks ­ raadet gør Indstilling om Foranstaltninger til Bibliotekssagens Fremme, særlig m.H. t. Bibliotekslovens Gennemførelse ; dets Erklæring skal af Undervisningsministeren indhentes om andre principielle Spørgsmaal vedrørende Bibliotekssagen. Bibliotekaruddannelsen foregaar dels paa de større Biblioteker (3 Aar), derefter

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker