kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Socialkontorerne se u. Offentlig Forsorg. Socialministeriet, Slotsholmsg.OE $^Cent. 2517. Minister: Ludvig Christensen, MF. 1 -Departementschef: II de Jon q nieres, K.DM. 1. Ekspeditionskontor. Folkeforsik ­ ring (Sygeforsikring, Invalideforsikring og Aldersrente). Arbejdsanvisning og Arbej ds- løshedsforsikring.Arbejdsløshedsspørgsmaal i Almindelighed og Forbud mod Over ­ arbejde. Lovpligtig Ulykkesforsikring, den tidligere tyske Ulykkes- og Invalideforsik ­ ring i de sønderjydske Landsdele. Invalide- rente m. v. til tilskadekomne værnepligtige. Forsørgelse af militære Invalider og saa- dannes efterladte i de sønderjydske Lands ­ dele. Mæglingog Voldgift iArbejdsstridig- heder, Arbejderbeskyttelseslovgivningen, herunder Tilsyn med Dampkellerpaa Land ­ jorden og Børns og unge Menneskers Ar ­ bejde,Ferie med Lon, Lærlingeforhold, Ud ­ vandring. Ministeriets Organisation og Per ­ sonale, Budget- og Regnskabsvæsen. Kontorchef: .................... 2. Ekspeditionskontor. Den aim. offentligeForsorg,herunder forskudsvis Ud ­ betaling af Børnebidrag. Tvangsarbejds og Arbej isanstalter, Alderdomshjem og andre Forsorgsforanstaltninger, Skolebespisning, Fordeling af Oksekød, Fisk. Flæsk og Svi ­ nekød til Trængendeog Hjælp til Indkøb af Sodmæ ’ .k Mødrehjælpsinstitutioner. Den nordiske Fattigkonvention. Stadlæstelse af Fundatser i velgørende Øjemed. Kontorchef ; HBS o m in e r - A n d er s e n ,R. - Direktør for den sociale Særforsorg: O S D Fenger, R.DM. 3. Ekspeditionskontor. Særforsorg d. v. s. Anstalts forsorg ni. v. angaaende aandssvage,Epileptikere,vanføre,talelidende, blinde og døve. Børneværnet, herunder den Del, der angaar Opdragelseshjemmene (Ungdomshjem, Skolehjem, Børnehjem,Op ­ tagelseshjem, Lærlingeplejehjem, Frede ­ hjem in. v.) og den forebyggende Børnefor ­ sorg. Kontorchef: ELeuning, R. 4. Ekspeditionskontor. Revision af Kommunernes Regnskaber vedrørende Ud ­ gifter i Henhold til Loven om offentlig For ­ sorg og Folkeforsi kringsloven. Statsrefusion og mellemkommunal Refusion i Henhold til de nævnte Love. Statens Udgifter vedrøren ­ de Personer paa Særforsorgsanstalter. Regi ­ strering af Personer uden Forsørgelsessted. Kontorchef: A Gul dager Petersen, R. 5. Soci alministeriets Beskæftigel- sescentral,Lakseg. 19 OS $ ★ C- 11354. Beskæft : gelsesforanstaltn ; nger for arbejds ­ løse, herunder Ungdomsarbejdsløshedep. Leder: Kontorchef K Friis J es p er sen, R. /Socialministeriets Afdeling for internationalt socialpolitisk Samarbejde. Sager vedrorendeDanmarks Stilling somMedlem af den til Folkenes For ­ bund knyttede internationale Arbejdsorgani ­ sationer. Fredstraktaten af 28. Juni 1919 Kap. Kill); internationalt socialpolitisk Samarbejde i Almindelighed. Socialt Boligbyggeri, Raadhuspl. 59 E $ C. 2144,5155 & 7b97. Stiftet 30. Aug. 1933. For ­ mand: Højesteretsdommer Chr. M J es p er ­ sen, R. DM.; adm. Direktor: Cand. jur. Rasmus Nielsen. Socialvirke, social Oplysningsforening, stif ­ tet 10. Marts 1919. Adr.: Studiestr. 6 E. Kassereren: $ C. 7729.

V — 2634

Skøj — Soci Skøjteløber Forening, Frdbg. (under D. I. F.), I st. 12. Jan. 1870, har Bane paa Kanalen i Frdbg. Have. Formand og Kasserer: Gross. Vilh. Hastrup, R., Jacoby s Allé 23 E$V 4434(11-1). . ! Skøjteløberforening, Kbhvns, Sopavillonen, Gyldenløvesg.E, stiftet 4. Febr. 1869 $Cent. 1 4182. Formand: Læge H Me i ncke. Skøjteløberforeningen af 1876. Formand: ( Kommandør kapt. GE C de Lichtenberg, ' R., Rosenv. Sideallé 9 4 (Øl $ Øb. 9223. Skøjte-Union, Dansk (u. D. I. F.), stiftet 19. Dec. 1912. Formand: Dr. med. Jørgen Møl ­ ler, Lykkesh. Allé 8 E. Slagterlauget, Adr. Frederiksbergg. 5 E C 985. Oldermand : Anders Jensen, R. DM. Slagtermesterforeningen for Kbhvn. og Om ­ egn. Stiftet 1914. Formand : HC Andrea ­ sen, Jagtv. Ill [N] $ Ta. 2213. Foreningen ejer en Stiftelse „Slagternes Hus", Hylte- bjerg Allé Vanl., opført 1937-38. Slesvighus, Forening. Formand: Fru Jutta Skrumsager, Hauchsv. 3 [Vi J) V 7166. Slesvig-LigaenfD.D. D.)National sønder- j ydsk Landsforening med Valsprog: ,, Danmark-I)anebrog-Danevirke “ , stiftet 26. Januar 1920. Formaal : At oplyse Lands ­ mænd om Sønderjyllands Danskhed og imodegaa Vranglærdomme herom, samt at støtte Folkefæller i Sydslesvig ved sprogligt og kulturelt Arbejde for deres Danskheds Opretholdelse og Vækst. Udgiver Medlems ­ bladet „Thyras Vo ld “ . Formand og Re ­ daktør: Kapt. Kmjkr.H Boeck, R. DM.; Næstformand: Godsejer Dr. pliil. Gudmund S ch titte, R.; Vicenæstformand og Re ­ daktør: ArkivarMag.art. Hans Ellekilde; Sekretær: Arkivar AK Holst Jørgensen; Kasserer : Fru K ontorchef Ponla N i e 1 sen. Kontor: Thorvaldsensv. 15 3 E $ V 5487 y (10-12), Postkonto 496. Sløjdforeningen af 1902. Formand: Semi- narieforst. Th.C P Egebæk, Skaarup $15. Sløjdinspektør Cand. theol. G F Krog Clau ­ sen,R., Kronprinsensv. 9 (El ® Go. 1524& Ev. 4862. Sløjdlærerforening, Dansk, stiftet 12. Maj 1898. Formaal: Dansk Skolesløjds Fremme. Formand: Viceskoleinsp. R C Rasmus- s e n, Chr. Richardts V. 9 2 E $N 3827 v. Sløjdlærerskole, Dansk, Værnedamsv. 13BE $Ev.4862&Gh. 1524, oprettet 1886, overtaget af Staten 1918 med det Formaal at uddanne Lærere og Lærerinder til at undervise i Sløjd; aarl. afholdes flere Lærerkur ­ . . ____ visse Omstændigheder till. Understøttelse i Kursustiden. Forstander: Sløjdinsp. Cand. theol. G F Krog Clausen, R. Smaabørns Landophold. Kontor: Skinderg. 21 E $ Pa. 4598, Sommer $ Viskinge 38y. Institutionen, der er stiftet 30. Juni 1924, har til Formaal at skaffe Smaabørn gratis Landophold, Børn, der anbefales af Kbhvns Børneværn som særlig trængende. Bestyrelse: Forstanderinde Frk. Rigmor Tik, Formand; Fru Marie Schou, Kasse ­ rer; Fru Læge Agnes Olsen; Talelærer ­ inde Frk. Ellen Ilk. Smaabørns Vel, stiftet 17. Febr. 1885, en Forening, som virker for nødli ­ dende Børn under 2 Aar i Kbhvn. og nær ­ meste Omegn ved at yde dem dels Næ ­ ringsmidler, navnlig Mælk og Beklædnings ­ genstande, dels Sundhedspleje. Kontingent mindst 2 Kr. aarl. Protektrice: H.M.D ro n- ning Alexandrine. Bestyrelse: Fru Augusta G od skesen, Forstanderinde $ Gh. 6525; Fru Halfdan Hendriksen, Næstforstanderinde og Bestyrer af Mælkeuddelingen; Frk. Ida Tvermoes, Bestyrer af Beklædningen: Geheimeetatsraadinde Bram s en; Baro ­ nesse S Lde P 1 e s s e n; O verretssagf. Ludvig Bing, Kasserer. Smedelaufl, Kbhvns, N-Voldg. 30 Kl® ★ Cent. 2278. Oldermand: Hjalmar Nielsen. . Pædagogisk dann. Lærere kan faa fri Underv , under sus paa Skolen og Lærerinder

Smede- og Maskinarbejder-Forbund, Dansk, ! Gl.Kongev. 6 2 (V-Søgade 2 2 &4 2 ) E $ Cent. < 5121 & 8221, stiftet 20. Aug. 1888. For- ' mand :PAndersen. Smede-og Maskinarbejder Foreningen af1862 se u. Sygekasser, statsanerk. Smørmærketilsyn, Statens (Udlevering af lurmærket Emballage for Smør), Chri- stiansg. 22 Kl $ Cent. 12038. Smør- og Margarinehandler - Foreningen i Kbhvn., stiftet 30. Juni 1896; faglige og understøttende Formaal. Formand: Meje ­ riejer Th. F Da m, Kochsv. 2 E $ V 3292. Smørnotering, Kbhvns, sorterer under Gros ­ serer-Societetets Komite. Døn fastsættes hverTorsd.Kl. 13 */ 2 paa Kbhvns Børs og of ­ fentliggøres gennem Ritzaus Bureau. For Tiden finder Noteringen Sted ved et af Grosserer-Societetets Komite valgt Udvalg paa 5 Medlemmer i Samarbejde med et fra Mejeribrugets Side valgt Udvalg, ligeledes paa 5 Medlemmer. Det af Grosserer-Societetets Komite valgte Udvalg bestaar af: Direktør Carl Mungsfeldt, Formand ; Direktør F An ­ dersen; Direktør ME D a 1; Gross. Andr. Jacobsen. Det fra Mejeribrugets Side valgte Ud ­ valg bestaaraf:GaardejerNSteffen S øren ­ se n,R.,Kjærbølling pr. Vej lo; Proprietær Kr. Schnack, R., Klostergaarden pr.Roskilde; GaardejerRasmus Nielsen, R., Slæbæk- gaard pr. Kirkeby, valgte af „De danske MejeriforeningersFællesorganisation “ ;Mej- eribestyrer Chr. Jørgensen, Tuse Næs Mejeri pr. Holbæk, valgt af Dansk Meje ­ ristforening, samt en Direktør for en af Smøreksportforeningerne, idet der skif ­ tes for hver Md., valgt af ,.De samv. danske Andels-Smørcksportforeninger. “ Snedkerforbundet i Danmark, Rømersg. 24 4 [EfCent.12753 & 12958, stiftet 7.Maj 1885. Formand: NielsM adsen,Kjeldsgaardsv.24 3 Valby $Vb.393. Snedkerlaug, Kbhvns. Kontorog Forsamlings ­ lokaler Grønneg. 41 E| ★ Cent.3601 (9-5), i Bygningen findes 8 Friboliger. Oldermand: Snedkerm. Chr. Ry t-IIansen,R. Snedkermestre, Fællesforeningen af Dan ­ marks, stiftet 4. April 1899, Formand: Sned ­ kerm. O S t r ø j e r, Skovgyden 27, Odense $ 4432. Snedkersvendenes Stiftelser, GI. Kongev. 37A 1 E$ V482 (opført 1857), og Ilj. af Odenseg. og Fakseg. (øl $ 0 5706 (opført 1926-27). Socialdemokratisk Forbund, Kontor: Rosen ­ ørns Allé 14 E $ ★ Cent. 8008, Stats $ 407, Telegramadr. „Socdemparti “ (10-17), er stiftet 12. Febr. 1878 med den Opg. at virke for de socialistiske Ideers Udbredelse og for Arbejdernes politiske Organisation samt for Repræsentation i Rigsdag og Kommunalbestyrelser. Hovedkontor for So ­ cialdemokratiet. Forretningsfører : H Hedtoft- Hansen, MF.; Vice- forretningsforer : Forsvarsminister Alsing Andersen, MF.; Partisekretær: H C Hansen, MF.; Kasserer: C Kliiwer, MB.; Sekretær: Oluf Carlsson. Socialdemokratiskpresseforening. Stiftetl898 Formand: Redaktør Aage Hjuler, Taa- singeg. 4 [g] $ Ryv. 3199. Socialdemokratiske Ungdom, Danmarks, Nor- rebrog. 159 IH $ C. 13498. Landsforbundet er stiftet 8. Febr. 1920. Formand: Poul Hansen, $ Bella 431. Kredsen for Kbhvn. og Omegn, Carl P e t e r s e n, Ingerslevsg. 148 E $ Ve. 7892. Sociale Sekretariat, Det, se Foreningen for social Oplysning. Social-filantropiske Boligselskab, Kbhvns., stiftet 5. April 1927 som et Fællesudvalg af Kbhvns filantropiske Foreninger og sociale Institutioner. Adr. Nyropsg. 3 E $ Cent. ' 10323. Formand: fh. Borgmester Peder Hedebol. . . Sekretær: Kontorchef Cand. jur. P E Mtiller. '

Socialøkonomisk Samfund, Adr. Studiestr. 6 E, stiftet 29. Nov. 1899, samler Studenter og Kandidater af det stats ­ vidensk. Fakultet; virker ved Afholdelse af Møder med Foredrag og Diskussion, ved Udgivelse af Smaaskrifter, ved Be ­ søg paa Institutioner og Virksomheder af social og erhvervsmæssig K arakter samt varetager den statsvidenskabelige Stands faglige Interesser.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker