kraks vejviser 1940 handelskalender

Skov - Skyt 6. Frederiksborg Amts Sk.- og Gf. Formand: Førstelærer S Hansen, Slange ­ rup fl 139. 7. Holbæk Amts østre Sk.-og Gf. For ­ mand: Inspektør Chr.P edersen Korshøj, Franciskasminde pr. Hvalsø. 8. Holbæk Amts vestre Sk.- og Gf. Formand: Trafikassist. S T Risom, Iløng f 139. 9. Sorø Amts Sk.-og Gf. Formand: Før ­ stelærer Arnth Jensen, MF.,R., Gerlev pr. Slagelse. 10. Præstø Amts Sk.Formand: Brand ­ direktør J Jensen-Hougaard,Ringpr. Lundby. 11. Moens Sk.-og Gf. Formand : Gaard ­ ejer Niels Jensen, Nøddelundgaard pr. Borre. 12. Maribo Amts Sk.- og Gf. Formand: Realskolebestyrer Herman Nielsen, N- Alslev D 16. 13. O dense Amts Sk. Formand: Drifts ­ bestyrer P Hansen, R., Odense. 14. Svendborg Amts Sk.-og Gf. For ­ mand : Pastor emer. JCClausen, IL. Ko ­ rin th. 15. Bornholms Amts Sk.-og Gf. For ­ mand: Smedem. O M Dich, Klemensker $16. 16. Hjørring Amts Sk. Formand: Ma- lerm. A An d er s en, Hjørring. 17. Aalborg Amts Sk. Formand: Direk ­ tør K V V M a r 1 i n g, Løgstør. 18. Aalborg Amts Gf. Formand: Lærer V Rasmussen, Romdrup. 19. Thisted Amts Sk. Formand: For ­ retningsf. Chr. Smed Christensen, Thi ­ sted. 20. Morsø Sk. Formand: Købmand E Kor num, Nykøbing M. 21. Ringkøbing Amts Sk.- og Gf. Formand: Bogtrykker N Johansen, Hol ­ stebro. 22. Hammerum Herreds Sk.- og Gf. Formand: GaardejerOkkels Birk,Helstrup pr. Herning. 23. Viborg Amts Sk. Formand: Gaard ­ ejer Carl Fr. J ensen, Tolstrup pr. Rinds- holm. 24. Randers Amts Sk.- og Gf. For ­ mand: Gaardejer Kr. Karlsen, Lang- Kastrup pr. Uggelhuse. '25. Hobroegnens Sk. Formand: Gaard ­ ejer Fr. B j ø r n , Hørby pr. Hobro. 26. Aarhus Amts Sk.-ogGf.Formand: Gaardejer S L aursen, Flenstedgaard pr. Laasby. 27. GI. SkanderborgAmts Sk.-og Gf. Formand: Tømmerhdl. J Nede-rgaard, Silkeborg. 28. Horsens og Omegns Sk. Formand: Sognefoged J uul, Hatting. 29. Vejle Amts Sk.- ogGf. Formand: Gaardejer Peter Je nsen, Verst . 30. Ribe Amts Sk.- og Gf. Formand: Gross. J Chr. J e r s ø, Esbjerg. 31. S onderjydskldrætsforening. For ­ mand: GaardejerJoh. Juhl, R., Branderup. 32. Thorshavn Skytteforening. For ­ mand: Fabrikant Johan Evensen, Thors ­ havn. 33. „O. D.Kbhvn." Formand: Gymnastik ­ lærer J Rosenda hl, Finsensv. 2 El $ Fa. 1170. 34. 5. Regiments Soldaterforening. Formand : Overassist. HM Je 11 e v,Frdbg. Allé 23 3 El $ Ev. 2188. 35. L i vj æ g er s kydeselskabet af 1817. Formand: Gross. PM Daell, R., Gersonsv. 14 Hell. Skyttekorps, Kbhvns Amts (under Afvikling). Korpsintendant: Gross. Ove Juel-Chri- stensen, R. $ C. 408. Skytters Landsforening, Danske, stiftet 17. Okt. 1909. Formand: Ingeniør Cand. polyt. K F W Askøe, Parkallé 9 Aarhus ® 4516 & 4550. Skytte-Union, Dansk, stiftet 24. Juni 1913. Formand: Malerm. Ove Bjørn, R. Øre- gaards Allé 12 Hell.f Hell. 230.

Real-Register for København (Silkeborg Distr.) ; P Lore n zen, R., Mos- skovgaard, Skørping ® 14 (Buderupholm D.); IV Ringsted, R., Stendalgaard. Kellerup, ® Hvam 15 (Viborg D.); P P Jessen, Feldborggaard, Skive $ Iladerup 11 (Feld- borgD.); P II Allerup, Fabjærg, Lem ­ vig fl 87. (Klosterhedens D.); K N K ie r k - gaard, R., Vester-Palsgaard, Hampen, jl N-Snede 24 (Palsgaard D.); Dr. agro. A S Sab roe, Klokkedalshoj pr. Hor ­ sens $ 403 (Boller D.); J F Lar ­ sen, IL, Gøddinggaard, Randbol, f Randholdal 19 (Randbol D.); R F Ottosen, R., Stenderupstrand, Varmark, fl S-Stenderup35 (Stenderup!).); JM A Dal ­ gas, Ulvshus, Haderslev fl 105 (Haderslev DJ; Svend Rix, Lindetskovgaard, Arnum fl 5 (Lindet D.); .............................. , Vester- lund, Aabenraa fl 382 (Aabenraa D.); Axel Wansch er,R., Egetofte, Sønderborg fl 126 (Sønderborg D.);CGLindskov Chris tian ­ sen, R., Graasten fl 64 (Graasten I).). Skrikes, Julius, Stiftelse, Kontor Storing. 12 1 OS (10-12), stiftet af Overauditor Jul. Skrike ved Test, af 16. Aug. 1883, Fundats af 11. Jan. 1899, stadfæstet 12. Okt. 1899. Stiftel ­ sens Formue udgør 2 Mill. Kr. og staar un ­ derindenrigsministeriets Kontrol. — Efter Udredelsen af forsk. Underst, til Testators nærmeste Slægt og andre, der har staaet ham nær, uddeles Resten til Fremme af Agerbrug, Skovbrug, Sofart og Fiskeri, Næringsbrug samt til Understott. af unge Menn., der ved Universitetet, Høj- el. Folkeskoler uddan ­ ner sig til selvstændig Virksomhed. Ansøg ­ ninger indleveres senest 15. Okt. Administra ­ tion: Amtmand Kay Ulrich, K./DM, Hillerød, Formand; Gaardejer L M Lar ­ sen, MF., Rosenbo, Daenæs pr. Horsens; Departementschef PK Winther,R. Kasserer og Sekretær: Kandidat A Fi ­ scher-Moller. Skrædderlaugets Stiftelse, Fjenneslevv. 2, 4, 6 og Klintholmv. 12, 14, 16 Brh. Indviet 12. Dec. 1933. Formand: Poul Persson; Kasserer : GI p s e n. Skræddersvendenes Stiftelse, St.HansG.7 ®, f)N 1932 x, opført 1861. Skuespillerforbund, Dansk, stiftet 17. April 1904, VesterportÉ] fCent.3747&15947. Be ­ styrelse: Olaf Fonss, R., Formand; Paul Hock Hofman n; Sigurd Langberg; Henrik Malberg; Kaj Mervild; Peter Nielsen; Valdemar Skjerning. Forretningsfører: Fru Sigrid Eugén. Skuespillerforeningen , Understøttelsesfor ­ ening for gamle Medlemmer, hvis Beskæf ­ tigelse har været dramatisk Kunst. Stiftet 16. Aug. 1879; Formuen var Juni 1939: ca. 727,000 Kr. hvoraf ca. 182,000 Kr. er indbetalt i Foreningens gældfrie Alder ­ domshjem, Hj.af Peter RørdamsV.og Bispc- bjergv. M, indviet 1927. Bestyrelse : TeaterdirektørEinarL inden, R.,Formand;Skuespiller Charles Wil ken, R., Næstformand ; Inspektor Tage Hertel; Teaterhistoriker Robert Neiiendam, R. DM.;Kammersanger Poul W i c d e m a n n,R. Kontor: Skinderg.31 4 [K] $ Pa. 4664. Skuld, Amalieg. 33 1 Kl, se Assuranceforenin ­ gen Skuld. Skulpturforening, Dansk, Adr.Fredh. Kan. 18 s Kl .Stiftet 21. Febr. 1907 med det Formaal at virke til Fremme af Interessen for og Ud ­ bredelsen af dansk Billedhuggerkunst. For- maalet søges realiseret dels ved Indkøb at mindre Skulpturarbejder, der fordeles bl. Medl. ved Lodtrækning, dels ved UdstiU., Foredrag etc. Aarskont. 12 Kr. Formand og Kasserer: Højesteretssagf. CL David, IL DM. Skydeselskab, Det borgerlige, „Vaaben- brødrene," N-Voldg.16 KJ $ C. 10877. Stif ­ tet 18. Sept. 1833. Formand: Direktør Cand. jur. H C B jornow, R.

V — 2633 Skydeselskab, Hellerup, stiftet 12. Nov. 1905 -Konting. 3 Kr.Kvartalet.Formand: Oberst- løjtn. Asger Adolph, R. DM., Jægersborg Allé 150(Kasernen), Gjentofte $ Gjent. 34. Skydeselskab, Kbhvn. og Omegns broderlige, stiftet 14. Aug. 1879. Formand : Murerm. Holger Thiel, Stubmøllev. 15 El $ Vb. 2512; Kasserer: Ingeniør Cand.polyt. IISo ­ bjerg, CV E KnutbsV.10 Hell. $ Hell.172. Skydeselskabet. Det kgl. kbhvnske Skydesel ­ skab og danske Broderskab, Vesterbrog. 59 El|}Cent.2868&V571y . Selskabet har sinOp- rindelse fra det danske Kompagni, der første Gang nævnes i Christoffer af Bayerns Stads ­ ret af 14. Okt. 1443, men upaatvivlelig er over 600 Aar gammelt. Dets Formaal var udelukkende selskabeligt, derunder hørte Papegøjeskydning. Kompagnihuset laa i Kompagnistr., hvor dets Facade indtoges af Nr. 12,14 og 16; dets Grund gik ogsaa ud til Brolæggerstr. og har der omfattet Nr. 3 og 5; denne Bygning blev solgt i 1682. Skyde ­ selskabets Hovedbygning paa Vesterbrog. indviedes 10. Maj 1787. Formand: Gencralløjtn. Erik With, SK. DM. Dommere: Overretssagf. Poul Torp, R. DM.; Forpagter J S Ulrich, K. DM.; Apoteker II C Helweg-Mikkelsen, R. DM.; Landsdommer N V Boeg, K. DM. Inspektører: fh. Apoteker VP ed er sen, R. DM.; Murerm. F E J e p p e s e n , R. ; Gross. Ililmar S e 1 i g m a n n , R. ; Direktør Ja ­ cob Madsen, R. Selskabets Kasserer: Overretssagf. Poul Torp,R.DM., Bredg. 45 KJ j)C. 1407 & C. 4907. Skydeselskabet Øresund, stiftet 16. Aug. 1873. Formand: Fabrikant Robert Miil ler, C N Petersens V. 26 IF1 $ Gh. 6159. Skydeskolen for Haandvaaben (oprettet 1. Novbr. 1869), Chrsthvns Voldg. Kl ® Cent. 16086. Chef: Kapt. O C T D Wagn, R. Lærere: Kaptajnerne Kmjkr. T Fox- Maule; L H T Rasmussen, R. Skytteforeninger, De Danske, Skytte-, Gym ­ nastik- og Idrætsforeninger, omfatter 35 Amts- og dermed ligestillede Foreninger, der igen er delte i ca. 1100 Kredse, spredte over hele Landet og tæller forTiden ca.121 ,000 Medl.Ledehenerhosen Overbestyrels e, der er delt i et Forretningsudvalg og 3 Fag ­ udvalg. Overbestyrelsens Formand: Første ­ lærer Arnth Jensen, MF.R., Gerlev pr. Slagelse; Næstformand: GaardejerPe- ter Jensen, Verst; Skyde ud valgets For ­ mand: Geneialløjtn. E With, SK. DM.; Gymnastikudvalgets Formand: Gaardejer Joh. Juhl, R., Branderup; Idrætsud ­ valgets Formand: Cyklehdl. S Hornbæk, Ø-Alling; Forretningsforer: I Skeltved- Madsen, Kbhvn. Forretningsudvalget bestaar af Formanden, N æstf ormanden ogF agudvalgenesFormænd. Kontor: GI. Tøjhus, Christiansg. 12 OS ® By 4438. 1. Kbhvns Skytteforening, stiftet i Aug. 1862, Castor Allé 26, Kastrup. Medl. de ­ les i „Frivillige Skytter 14 , som paatager sig Forpligtelsen til at stille sig til Hærens Raadighed ' til Hovedstadens Forsvar, „Andre Skytter 14 og „Bidragydende Med ­ lemmer". Formand: Oberstløjtn. A O Adolph, R. DM.; Kasserer og Forret ­ ningsfører: Bogholder NCA Nielsen. 2. Akademisk Sk., stiftet 4. April 1861, Adr. V-Boulevard 6 El $ By 245. Formand : Gencralløjtn. E With, bK. DM.; Kasserer: Landsretssagf. Tage Krarup; Sekretærer : Cand. jur. Otto Eget; Stud, polyt. Otto Olsen. 3. Amagerlands Sk. Formand: Gaard ­ ejer Gert Dirchsen, Ullerup pr. st. Mag ­ leby. 4. Kbhvns Amts Sk.- og Gf. Formand: Snedker Ebbe Hansen, Molleg. 15 Kl. 5. GI. Roskilde Amts Sk.-og Gf. For ­ mand: Sognefoged H P Hansen, Vin- dingev. Roskilde $ 872.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker