kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Skovvæsenet. Danmarks Skovareal er ca. 390,000 ha. Hovedtræarterne er Bøg og Rød ­ gran. Omtrent Halvdelen er fri Ejendom, ca. Femtedelen Statsskov, Resten tilhører Fi- deikommisgodser, Stiftelser og Kommuner. Skovdistrikter med over 1000 Td. Land, se Afd. VII, Fag-Register. Statsskovene sor ­ terer u. Landbrugsmin. og bestyres gennem Direktoratet for Statsskovbruget i 28 Di ­ strikter. Direktoratet for Statsskovbru ­ get. Skovbrugsdirektør: JFHKr ar up, K. DAL; Tj enestegørende Skovridere i Direkto ­ ratet: Alfr. Gram og EBentzen, Fuld ­ mægtig J A Hvass, Slotsholmen (bag Rigsarkivet) Kl f C.1188, C. 11183 og „Provins* 11. Statsskovdistriktetpaa Øerne : Kronborg Distrikt (Teglstrup-IIorse- rod og Klosterris Hegn, Hornbæk Plantage og II orneby Sand). Skovrider: Harald Eng- ber g, Julebækshøj, Hellebæk fl 90. Gurre Distr. (Knurrenborg Vang, Dan ­ strup og Krogenberg Hegn, Gurre Vang, Kelleris Hegn, Fredensborg Lund, Kovan ­ gen, Skipperholmen, Veksebo Skovholme, Endrup Hegn, Nyrup Hegn, Egebæksvang og Lave Skov). Skovrider: J F Muus, Valdemarslund, Kvistgaard fl 12. Nødebo Distr. (Den sydlige Del af Gribskov, Nodebo Holt, Selskov, Nejede Vesterskov m. fl.). Skovrider: Poul Ro ­ sen, R., Skovfryd, Fredensborg fl 1617. Esrum Distr. (Den nordlige Del af Gribskov til Maarum-Esrum Landev. mod Nord). Skovrider: O A Arendrup, R., Ostrupgaard pr.Esrum fl Fredensborg 1616. Maarum Distr. (Gribskov Nord for Maarum-Esrum Landev., Harager-, Hø ­ bjærg-,Valby Hegn,m. fl.). Skovrider: Th. S Wielandt, R., Maarumlund, Maarum f Græsted 60. Tisvilde-Frederiksværk Distr. (Grønnesse Skov, Asserbo Plantage, Tis ­ vilde Hegn, Arresødal, Avderød, Sonnerup og Lyngby Skove). Skovrider: K Mor ­ ville, Arresødal, Frederiksværk $50. Odsherred Skovdistr. (Sonnerup, Grønnehave, Annebjærg, Ulkerup, Høve, Jyderup, Stokkeb jærg, Grevinge og Kongs- øre Skove). Skovrider : N Vestergaard, R., Mantzhøj, Nykøbing S. fl Egehjærg 16. Lystskovdistr. (Jægersborg Dyreha ­ ve, Jægersborg Hegn, Trørød Hegn, Erme- lunden, Ordrup Krat, Charlottl. og Konge ­ lunden m.v.). Skovrider: H Martensen- L ars en, Skovridergaarden Klpbg. f Bvu. log 5. Kbhvns Distr. (Geelsskov, Ravnehol ­ mene, Søllerød Kirkeskov, Hareskovene, Nørreskov, JonstrupVang og Ryget). Skov ­ rider: E Buchwald, Syvstjemen, Hare ­ skov Lille Værløse 30. Frederiksborg Distr. (Store Dyre ­ have med Nyvang ogPræstevang indtil Hil ­ lerød, Freerslev Hegn, Brødeskov, Grønholt Hegn, Sorup Hegn og Grønholt Vang). Skovrider: G B Briiel, R.,Hillerød. Farum Distr. (Lillevang, Ganløse Ore, Ganløse Eged, Uggelose, Slags ­ lunde, Lystrup og Ravnsholt Skove). Skovrider: Just Hol ten, Farum Lille ­ vang Vassingrød fl Lynge 19. Hørsholm Distr. (Rude Skov, Bistrup Hegn, Tokkekøb Hegn, Sjælsølund, Sta ­ sevang og Folehave). Skovrider: A IHol- t e n, R., Svalev. 24 Hell. $ Ile. 4629. Falsters Distr. (Ovstrup, Hannenov og Bangsebro Skove,SonderKohave). Skov ­ rider: II Heibe rg- Jurgensen, R., Egehus, Tingsted, fl 13. Bornholms Distr. (Almindingen, Rø og Blykobbe Plantager, Slotslyngen). Skov- rider:J A Nielsen, Rømersdalpr. Almin ­ dingen, fl Aakirkeby 6.

V — 2632

Skol — Skov

Skotøjsfabrikanter,Foreningen afKbhvns,stif ­ tet 1890. Kontor: N-Voldg.32 B f ★ C. 1700. Formand: Direktør PAndersen, Vesterbrog. 107C ® $ C. 2420. Skotøjsgrossister, Foreningen af danske stif ­ tet 1. Juli 1918. Adr.: st. Kongensg. 110 E D C. 12529. Skotøjshandlerforening, Kbhvns. Stiftet 30. Okt. 1908. Formand : S Schøtt-Petersen, Vesterbrog. 46 (YJ g) C. 1620. Skovforening, Dansk, V-Voldg. 86 3 E f Cent. 13962, stiftet 25.Sept.1888, har tilFor- maal at fremme Skovbruget og de dertil knyttede Virksomheder. Den ledes af et Repræsentantskab paa 30 Medlemmer og en Bestyrelse paa 10 Medlemmer. Til at vare ­ tage de mere specielle Opgaver er nedsat 3 faste Udvalg. Foreningen tæller ca. 700 Medlemmer. Formand: Godsejer Hofjgm. FrodeNeergaard,R.DM..Tirsbæk pr. Vej ­ le. Foreningen har Kontor iKobenhavnf Adr. se ovenfor) og en fast ansat Kontorchef: Skovrider O Bondo, R. Den udgiver Tids ­ skriftet „Dansk Skovforenings Tidsskrift 11 , der udkommer 1 Gang om-Maaneden. Re ­ daktør: O Bondo, R.Redaktionens Adr.,se ovenfor. Aarsbidraget er for Skovbesiddere 35 Øre pr. 1000 Kr. Ejendomsskyldværdi dog mindst 25 Kr., for Skovfogeder og Skovbrugsstuderende 12 Kr., for alle andre Medlemmer 18 Kr. Skovgaarden, Skolehjem,se Holsteins Minde. Skovly, Kohavev. 93 pr.Vedbæk gi Nærum 47, Ungdomshjem for ulykk. stillede Piger iOp- tagelsesalderen fra 14-16 Aar; aabnet Jan. 19O8.Selvejende Institution fra Decbr.1920; staar i Tilslutning til„Magdalenehjemmet*, „ Kirkelig Forening for indre Mission i Kbhvn. “ og „Kirkelig Forening for den in ­ dre Mission i Danmark*. Hjemmet kan op ­ tage 40 Piger og bestaar af en O p t ag el ­ sesafdeling og et Hov ed hjem. Opta ­ gelse sker ved Henvendelse til Forstander ­ inden, Frk. Petra Thomsen. Samme Bestyrelse som Magdalenehjemmet (se d. A.), suppleret med det af det stedlige Børneværn valgte Medlem. Skovreguleringen, Kontor Tøjhusgaarden, Christiansg. 12A Kl g} By 7205, udarbejder Driftsplaner for Statsskovdistrikterne og udfærdiger de dertil svarende Kort. Chef : Skovtaksator A Elers K o c h, R. Skovshoved Kirke, Hj. af Krøyersv. og Teglgaardsv.,indvietl7.Okt.l915.(Arkitekt Alfr. Brandt). Ejer: Gjentofte Kommune. Sognepræst: KE Nielsen (11-12, undt. Fred.) gi Ordr. 790. Hjælpepræst: Tage Haffgaard. Organist og Kantor: Poul Schierbeck, MfDR. Klokker: EGylden. Klokkerkontor: Sophus Bauditz V. 43 Charlottl. (11-12, undt. Mand, og Fred., Fred. 6-7) g Ordr. 2117. Skovshoved-Klampe'nborg Grundejerforening. Stiftet 1. Febr. 1917. Formand: Ingeniør Holger Henriksen, Anchersv. 5 Klpbg. g Ordr. 2870. Skovtoftehjemmene (tidligere Magdalehjem- met), stiftet 1877, er Menighedens forebyg ­ ende og genrejsende Arbejde blandt unge Kvinder. Opholdet paa Hjemmene er gratis. Forstanderinde for samtlige Hjem: Frk. Lis Rømer, Skovtofte pr. Lyngby. Formand for Bestjreisen : Sognepræst H Rohleder, Broager® 111. a) Hovedhjemmet: Skovtofte pr. Lyngby fl Frederiksdal 6121, Postgiro 9345. Alle Oplysninger gives ved skriftlig Hen ­ vendelse til Forstanderinden. b) Modre- og SpædbornehjemmetBethesda, Aarhus, se Side 1720. c) Skovtoftes Missionsaibejde i Kbhvn. op­ søger ulykkeligt stillede Kvinder,som træn ­ ger til Oprejsning, og søger at hjælpe dem til Tjeneste, Arbejde eller om fornødent til Uddannelse. Adr. : Bartholinsg. 7 3 E g By 3446. Bestyrerinde: Frk. Valborg 1 e- t er sen. '

Vibenshus Skole, Strandboulevarden 147 Insp.: M C Christensen JJ} 0 875. Vigerslev Allés Skole, Vigerslev Allé 108,110 Valby. Insp.: Aug. L e r c h e ® Vb. 330. Vognmandsmarkens Skole, Bellmansg. lføl.Insp. : Cand.phil. J Chr. Starklint & Ry v. 397. Øresundsvejs Skole, Øresundsv. 6 [S] Insp.: PMKKock, R., f Am. 162. Ø-Farimagsgades Skole, Ø-Farimagsg. 40 Sø). Insp.: A K Andersen f 0 2404. - Filial, Ole Suhrs G. 10 E. Bestyrerinde: Fru A Poulsen, kst. $ By 5100 (12-13, Onsd. tillige 18-19). Østrigsgades Skole, Østrigsg. (S]. Insp.: Niels Hjelme $ Am. 436. Skomagerlauget, Vesperv. 40 Hell, $ Hell. 3421. Bestyrelse: F C Sørensen, Older ­ mand ; Georg Rasmusse n,Viceoldermand ; Charles Jensen; HJHansen ; Jens Hol- hy. Skomagerlaugets Stiftelse, Vesperv. 40 Hell, f) Hell. 3421, stiftet 1853. Nuværende Stif ­ telse er opfort i Aarene 1931-32. Skomagermester-ogSkotøjshandler-Forening, Fdrbg., Rolfsv. 16 Dø |} Gh. 1449 x, stif ­ tet 1884. Formand : N Graugaard. Skomagersvendebroderskabets Stiftelse,Gas- værksv. 25,27, opfort 1858 for 31 Familier. Skorstensfejerlauget af 11. Febr. 1778. Kon ­ tor: Kong Christians Allé 42, Aalborg|)237. Oldermand: Skorstensfejerm. Edv. Jen ­ sen. KbhvnsAfd., Kontor : Helgolandsg. Il 2 El & Cent. 14042. Formand: Skorstensfej erm. HE Wess- mann, Kanslerg. 4 1 EJ $ 0 7981. Skorstensfejningen iKbhvn. (Raadstue-PIa- kat af 20. Sept. 1933). Betaling: For hver Fejning af et Skorstensrør betales for den første Etage 70 0.; for hver af de føl ­ gende Etager, Røret passerer, uanset om Skorstenen gennemstiges eller aflines, 10 0., beregnet efter, hvor Skorstenen begyn ­ der og for hver Etage Skorstenen passerer; Tagetagen medtagesi denne Beregning som en Etage uanset dens Højde. - NaaretSkor- stensrør rækker mere end 2 m. over Taget, regnes hver 3m.eller derunder, som det ræk ­ ker mere end2m.ud over Taget, for en Etage. For Fejningaf en Slunk ydes samme Beta ­ ling som for et Skorstensrør, altsaa 70 0. Betaling for Fejning af Skorstene fra indu ­ strielle Virksomheder vil være at fastsætte efter Aftale mellem Bruger og Skorstens ­ fejermester; kan disse ikke blive enige, be ­ stemmer Brandvæsenet Betalingen herfor. Forundersøgelse af Skorstene efter privates Begæring betales som foren Rensning,hvor ­ hos Attest om Undersøgelsens Udfald beta ­ les med 2 Kr. pr. Attest. Naar Fejningaf Rogkanaler udføres af en Skorstensfejermester, vil der for dette Ar ­ bejde højstkunne forlanges følgende Beta ­ ling: For Kanaler, hvis indvendige Diame ­ ter er 47X47 cm. og derover, betales 2 Kr. for den første Meter eller Del deraf og 1 Kr. for hver følgende Meter. For Kanaler med mindre indvendig Diameter end 47X47 cm. betales 1 Kr. for den lørste Meter eller Del deraf og 50 Øre for hver følgende Meter. Naar Kanalerne renses lige saa hyppigt som og samtidig med den tilsvarende Skor ­ sten, nedsættes Taksterne til Halvdelen af de ovenfor anførte Takster. Skotojsbranchens Kreditorforening. Kontor: N-Voldg. 32 4 Kl(9-5) $ Cent. 7599 & 14589. Bestyrelse : Hjalmar Andersen, Formand; Ludvig Andersson, Næstformand; P Ljung- berg; ABerthelsen; P Kjær; KB und ­ gå ard, Esbjerg. Skotøjsbranchens merkantile Sammenslut ­ ning, N-Voldg. 32 KJ U ★ C. 1700. bormand: Direktør Bjarke Krist ensen. Kontorchef: A Ovesen.

/ Statsskovdistriktet i Jylland. Skovri ­ derne: HaraldSchoubye, Silkeborg f 25-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker