kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Formand, og Raadmanden for Magistratens I lste Afdeling samt af Materialforv. Rich. Lillie, MB. Murer Max Bender, ML. MB.; Maskinmester Fred Vedso, MB.; Fru Hedvig Matthiesen, M B. (valgte af Borgerrepræsentationen) ; Bibliotekar Jens Pedersen; Fru Astrid Skjoldbo, MB.; Overgartner Ole Olsen (valgte af Foræl- dreraadene ved de kbhvnske Kommune ­ skoler); Skoledirektionen tiltrædes desuden af en af Fælleslærcrraadet (se dette) valgt Repræsentant (Kommunelærer M R Hart ­ lin g), der ikke har Stemmeret og ikke deltager i Forhandlingerne om personelle Sager. Skoledirektøren, der har Sæde uden Stemmeret i Direktionen, er Direktionens Forretningsfører. Udgiften til Skolevæse ­ net har i Regnskabsaaret 1938-39 været 14,523,925 Kr. Den 1. Juni 1939 var der 59,486 Elever i Kommunens Skoler. Skoledirektionens Kont. er Raadhuset El (10-15). Ind- og Udbetaling 13-15$ Cent. 3800. •Skoledirektør : Thorkild Jensen. Viceskoledirektører: Th. Ny stad, R.j Frøken Valborg Battaglia. Kontorchef: Vald. Olsen, R. Ekspeditionssekr.: E B Bentved. Bygningsforvalter: Gunnar Dansgaard. Fuldmægtige: Fr. Baruél; E U Mad ­ sen; E G Rørbæk Hansen; H Ander ­ sen. Faginspektører in. v. Faginspektørerne træffes kun Skoledage. Gymnastikinspektører: Oberstlojtn. H P Lang kilde, R. og Frk. Else Th om sen. Kontor: Longangstr. 28 Kl $ ★ C. 16600 H PLangkildc tr. Mand, og Onsd. 14-15, E T h o m s e n, FM. tr.Tirsd.og Torsd 10V 2 -lli/ 2 . Tegneinspektør: KunstmalerS C Jensen, R. kontor: Ny Vesterg. 11 OS $ By 2210, tr. i Reglen Mand, og Lord. 10-11. Skolekøkkeninspektør : Frk. ChristaN i el 's en, Kontor: Nansensg. 47 3 Kl $ By 4768, tr. i Reglen Mand, og Torsd. 14-15, Onsd. og Lord. 9-10. Haandarbejdsinspektør: Fru Anna Næs- gaard, Kontor: Kapelv. 42 (SI $ N 8371, tr. Mand., Onsd. og Fred. 1-3. Sløjdinspektør: G Galatius.Kontor: Ka ­ pelv. 42 ED $ N 3748 tr .Tirsd. og Torsd.1-3. Hjælpeskolerne: Skoleinspektør Kristjan Haunsø, Maria Kirkeplads 3 EJ $ V 4308, Tirsd. og Fred. 12-13 samt Fælled ­ vej 12 (HJ $ N 1236, Mand, og Torsd. 12-13 og Øresundsv. 7 [Bl $ Am. 2208 Onsd. ogLørd. 12-13; tr. desuden 1. Onsd. i Maaneden paa Fælledv., 2. Onsd. i Md. paa Maria Kirkepi. og 3. Onsd. i Md. paa Øre ­ sundsv. Kl. 18-19. Fortsættelseskursus, Sprog- og Handels ­ fag: Skoleinspektor Ths. Højlund, R., Ravnsborgg. 11 INI $ N 5509 (12-13). Fortsættelseskursus, aim. Skolefag samt praktisk Ungdomsskole: SkoleinspektørFol- ke Jacobs en,Farverg.25-27 [R] $-fcC.166OO (i Vinterhalvaaret 17 l / 2 -18 l / 2 , undt. Lord.). Fortsættelseskursus, Husholdning og Madlavning, se Skolekøkkeninspektør. Kjolesyning og Boligudstyr: Haandarbejds ­ inspektør Fru Anna Næsgaard. Præliminærkursus: Skoleinspektør Ths. Højlund, R., Ravnsborgg. 11 NI $ N 5509(12-13). Biologisk Studiesamling i St. Annæ-Vester Skole, Hindeg. 4 Kl, Leder: Mag. scient. A Ditlevsen. SkolebotaniskeHaver: Centralleder: Kom ­ munelærer Jørgen Tho rma r,Vejlands Allé 139 [s] $ Am. 4260 (i Regelen 18 ‘ / 2 -19) og Korsager Allé 21 Brh. $ Bella 2085 (hver Dag lli/j-lb). Undervisningsassistent i Sang: Kommune ­ lærer HansJLarsen. Konsulent i Films- og Lysbilledsager: Kommunelærer Cand. theol. H Andersen.

V — 2631 Konsulent i Fysik: Lektor Chr. J ense n. Skoletandplej en, O vertand læge : C Kr o h n, Ø-Voldg. 15 IE $ Palæ 3169. (Se endv. Art. Skoletandkliniker). Skolesundhedsplejen, Overlæge: Dr. med. G Jørgensen, Klostervængets Skole [g] ® Ryv. 2732 (Mand., Onsd. og Fred. 15-16). Skolelæger og Skolesygeplejersker. Kommuneskoler, Gymnasier og S ær skole r: Skolelederne træffes,hvor andet ikke er an ­ ført, i Almindelighed hver Skoledag 12-13, Onsd. tillige 18-19. Aalholra Skolen, Vibeholmenl Valby. Insp.; Hans Kyrre $ Va.2632 Alsgades Skole El Insp.: Evald Jen ­ sen $ V 3052. Amagerbroskolen, Amager Fælledv. 49 [S]Insp.:JSkibelund Eeg $ Am. 818. - Filial til Amager b rosko len, Peter Vedels G. 10 [S] $ Am. 4842. Bavnehøjens Skole, Nathalie Zahles V. 9 El. Insp.: Axel Nielsen $ Eva 1378. Bellahøj Skole, Svenskelejren 18 Brh. Insp.: Oluf Eg er od $ Bella 2282. Bispebjerg Skole, Frederiksborgv. I nv I Insp. : Cand. theol. J P L ø b e r $ Tg. 421. BryggervangensS kole, W ennerbergs- gade 1 El. Insp.: II J Søndergaard $ Ryv. 683. Brønshøj Skole, Liselundsv. Brønshøj. Insp.: N Ar n vi g $ Bella 36. Christianshavns Gymnasium, Prinses- seg. 35 E. Rektor: Mag. scient. FB øgh, R. | Am. 5005 (12-13). Christianshavns Skole, Prinsesseg. 54 Kl. Insp.: Frøken Ella Arne felt $ Am. 5104. Afd. i Dronningensg. 34. Classenske Legatskole, V-Voldg. 98 El Insp.: Jørgen Troldahl ® By 3109 (12-13). Dagarbejdsskolen Stevnsg. 34 Hl. Bestyrer: II R athj e $N2595. (13-14). Efterslægtselskabets Gymnasium Jakob Danne færds V. 3 El. Rektor: Cand. mag. Chr. Nielsen $ N 2888 (12-13). Enghave Plads Skole, Enghave PI. 21 El- Insp.: Frøken Ingeb. Cad o vius $V4305- Enghavevejs Skole, Enghavev. 49 El- Insp.: Frk. Ingeborg He ri in g $ V 4306. F ran krigsgades Skole, Frankrigsg. 4 É . Insp.: Frøken Ellen Peters en $ Am.263. (Øresundsv. 7 [Bl. $ Am. 2208). Frederikssundsvejs Skole, Frederiks- sundsv. 79 ( nv ). Insp.: Jobs. Rø j el ® Tg. 565 Friluftsskolen, Stimatrav.HBl. Insp.: S P Fred ebo$ Am. 7508 Fælledvej Hj ælpeskole,Fælledv. 12 [NI. Viceinspektrice:Fru Agnes Madsen $ N 1236 (12-13, Onsd. tillige 18-19). Gasværksvejens Skole, Gasværksv.22 El.Insp.: A F K Stricker-Petersen ® V 4310. Grundtvigskolen. Hovmcsterv. NI. Insp. : Cand. theol. C A Jiirgensen ® Tg. 1590. Grøndalsvængets Skole, Vibev. I nv I. Insp .: Lauritz J ør g e n s e n, $ Tg. 3350. Hans Tavsens Gades Skole, Hans Tav ­ sens G. 4 NI. Insp.: Ernst Muller ®N 2312. Havremarkens Skole, Husumg. 44 NI. Insp.: A Illemann $ Tg. 599. Hellig Kors Kirkes Skole, Hans Tav ­ sens G. 5 NI. Insp.: Vald. Mathiasen $ N 2305. Hillerodgades Skole,Hillerødg.Nl.Insp.: Jørgen J Jorgensen $ Tg. 1214. Holsteinsgades Skole, Livjægerg.36,38 [01. Insp.: E Tsch erning $ 0 4697. -Filial, Ro s en van gs s kolen, Strandbou ­ levarden 46-48 [øl. $ 0 6036. Husum Skole, Karlslundev. Brh. Insp.: Ludv. Petersen $ Bella 768. Højdev angens Skole, Irlandsv.[S] . Insp.: J Møller Laus trup $ Am. 1977.

Skol Jagtvejens Skole, Jagtv. 34 NI- Insp.: Frøken R Cl audi-H anse n $ N 2310. Kapelvejs Skole, Kapelv. 42 NI. Insp.: Kaj Niels en $ N 2308 (12-13, Onsdag tillige 18-19). Katrinedals Skole, Vanløse Allé 44 El. Insp.: Fru Margrethe Petersen, MB. $ Damsø 1742. Kirkeskoler, De forenede (Sangsko ­ len). Fredericiag. 39 Kl. Insp.: Dr. phil. VESchepelers$ Pa. 1475. Klostervængets Skole, Stadens Vænge 6|ø].Insp.: R Jørgen Jørgensen $ Ryv. 380. Lergravsvejens Skole, Wittenbergg. [S]. Insp.:J P Olsen $ Am. 2036. MariaKir keplads Hjælpes ko le, Ma- riaKirkepl.3 El. Viceinspektør: C S c har- thi$ V4308. Matthæusgades Skole, Matthæusg. 33 El. Insp.:Th. Rasmussen $ V 4309. Nansensgades Skole, Nansensg. 44-46 E. Insp.: S Degerbol $ By 3103. Nyboders Skole, Ø-Voldg.13,15 E-Insp.: L A Su hr $ Palæ 2476. Ny Carlsberg Vejs Skole, Ny Carls ­ berg V. 35 El. Insp.: H Ejler Pedersen $ V 3801. Nørre Allés Skole, Nørre Allé 7 NI. Insp. Fru Ingeborg Spager $ N 2307. Skolen ved Nørre Vold, N-Voldg. 28 E. Insp.: Frk. C Pagh $ By 3107. - Filial, Nørreg. 37 E. $ By. 6804. Oehlenschlægersgades Skole, Oeh- lenschlægersg. 57 El. Insp.: Frk. Thora Kobbernagel $ V 4312. Prinsesse Charlottes Gades Skole, Pr. Charlottes G. 42 NI- Insp.: A Stampe Rasmussen $N 2306. RaadmandsgadesSkole, Raadmandsg.22 IN).Insp.:H Buchhave $ Tg.578. Randersgades Skole, Randersg. 38 [ø]. Insp.: K J Blomquist $0 874. Ru gb a k k en sS k o le, Øresundsv. 7[B).Insp.: PM K Kock, R., $ Am. 162. Øresundsv. 7, Hjælpeskole. Viceinspektør:PStrange- Andersen$ Am. 2208. Ryesgades Skole, Ryesg. 101 [øj. Insp.: Frøken L Lykke Sørensen $0 2405. RysensteenGymnasium, Tietgensg. 74 E). Rektor: Fru Anne Marie B o ® V 4311 (12-13). St. Hans Gades Skole, St. Hans G. 25 NI. Insp.: Andr. L Lun dk vist $N2309. Sjællandsgades Skole, Prinsesse Char ­ lottes G. 12 NI. Insp.: A Westerkjær $N2311. Skolen ved Sundet, Samosv. [S] $ Am. 7508. Insp. : S P Fre debo. Sortedam Gymnasium(HAdlersFælles- skole), Sortedamsdoss.97 [ø]. Rektor: Johs. Braae $ 0 5662 (12-13). Stevnsgades Skole, Stevnsg. 36,38 N). Insp.:D Bools en $ N 1760. Strandvejsskolen, Zionsv. 1 [øl.Insp.: Vald. Larsen $ Ryv. 215. Sundbyvester Skole, Sundholmsv. 4 (Bl. Insp.: K Fr iga st-Hansen $ Am. 2308. Sundbyøster Skole, Smyrnav. 5,7 [Bl. Insp.: N Aage Jacobsen $ Am. 419. Svagsyns- og Taleskole, Kblivns Kommunes, RosenvængetsHovedv.l4[0]. $ 0 5124. Bestyrer: Ammon Andersen (tr. vedr. Svagsynski. Tirsd., Torsd., Lord. 12-13, og Onsd. 18-19; og vedr. Talekl. Mand., Onsd., Fred. 12-13, Onsd. tillige 18-19). Sølvgades Skole, Sølvg. 16 E. Insp.: Ernst Gehl, R. $ Palæ 1476. Taleklasser, se Svagsyns- og Talesk. Tunghøreskole, Kbhvns Kommu ­ ne s, Rysensteensg. 3 El Insp.: Fru Inge- borg J C Gunnersen $ By 6535. Valby Skole, Rughavev. 6 Valby. Insp.: Cand. phil. L Kjeld Eric lisen $ Vb. 263. Vanløse Skole, Aalekistev. 111, Vanløse. Insp.: Dr. phil. I C Elster Bon nichsen. MB. $ Damsø 95.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker