kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Skolemuseum, Dansk, se Statens pædagogiske Studiesamling. Skolen for Arhejsledige, Prinsesseg. 7 IS $ Am. 7202 & Am. 2802, stiftet 27. Martsl928. Formand: Fabrikant Carl Petersen; For ­ stander: Kordegn Hans Chr. Kof o ed. Skoler, se Skolevæsen og Statsskolersamt Skoler i Afd. VII (Fag-Register). Skolerejsehjemmene i Danmark, Foreningen, stiftet 28. Okt. 1920, i Virksomhed fra Som ­ meren 1924. Kontor Lyceum, Ravnsborgg. Il 3 El f N 5676. Formaal: Skabe Mulighed for Udsendelse og Indkvartering af Skoleelever paa Som ­ merferiefodture i Danmark under Ledelse af Lærere. Skolerejsehjem er udlagt over følgende Ruter: l)i Nørrejylland (Himmel- bjerget-Skagen), 2) i Sønderjylland (begyn ­ dende i Flensborg), 3) Bornholm rundt, 4) Møn, 5) Mols rundt, samt 6) i Kbhvn. Bestyrelse: Kmh. fh.Kabinetssekr.AKri e- g e r,SK. DM.FM.; fh.Skoledirektør A F o s- s i n g,R.DM.; Viceskoledirektor H AS vane, R. DM.; Gymnastikinsp. Oberstløjtn. H P Langkilde, R.; Kommunelærer Kjartan Andersen, R.; Skoleinspektør Ths. Høj ­ lund, R. Leder: Skoleinspektor Ths. II øj lund, R. Skolescene, Foreningen dansk, stiftet Dec. 1923, som en Udvidelse af Foreningen de højere Skolers Kunstaftener, stiftet i Dec. 1920. Adr. Dahlerupsg. 3 3 BlC. 2241. Le ­ des af et Repræsentantskab paa 15 Med ­ lemmer, valgt for ældste Hold af de del ­ tagende Gymnasieskoler, for yngste Hold af Lærerorganisationerne. Repræsentant ­ skabets Formand: Skuespiller Thorkild Roos e, R. DM. Driftsleder : Thomas P II e j 1 e. Skoletandkliniker, Kbhvns Kommunes. Chef for Kbhvns Kommunes Skoletand ­ pleje: Overtandlæge C Kroh n Kontor:Ny- boder Skoletandklinik, Ø-Voldg. 15 Kl $ Palæ 3169. Vesterbro ’ s, aabnet 15. Jan. 1923. | Adr. Ny CarlsbergV. Kommuneskole E&V I bro og Valby faar gratis Behandling. Al ­ mindeligvis aaben Skoledage 8 1 / 2 -3 1 / 2 - Nørrebro ’ s, aabnet 1. Nov. 1924. Adr. Stevnsg. Kommuneskole [Ni $ N 7051. Børn [ fra Kommuneskolerne paa Nørrebro faar gratis Behandling. Almindeligvis aaben Skoledage 8 1 / 2 -3 1 / 2 - Østerbro ’ s, aabnet 1. Dec. 1926. Adr. Nyboder Kommuneskole |0) $ Palæ 3169. Burn fra Kommuneskolerne paa Østerbro og den indre By faar gratis Behandling. Al ­ mindeligvis aaben Skoledage fra 8 l /2-3'/ 2 - Am ager ’ s, aabnet 1. Jan. 1928. Ådr. Frankrigsg. Kommuneskole IS1 $ Am. 5162. Born fra Kommuneskolerne paa Amager faar gratis Behandling. Almindeligvis aaben Skoledage fra 8 1 /a-3 1 / 2 . Brønshøj ’ s, aabnet 3. Jan. 1930. Adr. Brønshøj gi. Kommuneskole Brh. $ Bella 1137. Born fra Kommuneskolerne i Brøns ­ høj faar gratis Behandling. Almindeligvis aaben Skoledage fra 8 l /2-3 1 / 2 - Foruden ovenstaaende Centralkliniker er der indrettet lokale Tandkliniker paa Bis- pebjærg, Sundbyvester, Sundbyøster, Øre ­ sundsvejs, Vanløse, V ognmandsmarkens, Vi ­ gerslev Allés, Katrinedals, Hillerød gades, Husum, Frederikssundsvejs, Grøndalsvæn ­ gets, Bellahojs, Høj de vangens. Lergravs ­ vejs, Bryggervangens og Christianshavns Skoler, k samt paa Grundtvigskolen, Aal- holmskolen og Den Classenske Legatskole og paa Skolen ved Sundet. Se endvidere Frdbg. kommunale Skole ­ væsen og Gjentofte kommunale Skolevæsen. Skolevæsen, Frdbg. og Gjentofte m. m ., se Frdbg. og Gjentofte m. m. Skolevæsen, Kbhvns, ordnet ved Lov af 20. Maj 1933 og Lov af 18. Maj 1937. - - ,

Skat — Skol

Understøttelseskasse med en Formue paa i Kr. 163,000 og en Pensions- og Enkekasse for Skibsføreres og Styrmænds Enker og Børn under 15 Aar, oprettet 3. Okt. 1844 og forsynet med kgl. Konfirm. 29. April 1845, Formue 136,000 Kr., Legat 15,000 Kr. Skjold, Forsikrings-Akts., Hovedkont. Ama- lieg. 27 K) $ ★ Cent. 799 (5 Ledninger). Selskabet, som er stiftet 24. Sept.1884,teg ­ ner Ulykkesforsikring, Sygeforsikring, An ­ svarsforsikring, Brandforsikring, Indbruds ­ tyveriforsikring, Driftstabsforsikring, Glas ­ forsikring, Kautionsforsikring, Executorfor- sikring, Grundejerforsikring (ogsaa for Hus ­ svamp og Husbukke) og Vkndforsikring. Aktiekapital 2 Mill. Kr. Præmieindtægt: 3.171.484 Kr. Direktion: Axel Skibsted, R. DM.;'Un ­ derdirektør Alex Raa e. Kontrolkomité: Direktør i Landbrugsm. V Helsted. R.; fli. Kontorchef H Chr. Kerrn, R.; Overretssagf. Direktør Axel Skibsted,R. DM. Skolebiblioteksforening, Danmarks, Duev. 63 E f Gh. 4364, Postgiro Nr. 23812. Formand: Stats-Skolekonsulent F C Kaa- lund-Jørgcnsen, Duev.41E) flGh.7222; Sekretær og Kasserer: Overlærer Johan ­ nes Vejlby. Skolebiblioteksforeningen af 1917. For ­ mand: Skoleinsp. S P Fredebo, Skolen ved Sundet, Samosv. 50 ISl $ Am. 7508; Kasse ­ rer og Sekretær: Overlærer N P Ander ­ sen, Hjortholms Allé 21 I nv I ® Tg. 1679. Skoleforening, Sønderjydsk stiftet 30. Nov. 1892 i Skærbæk med det Formaal at yde sønderjydsk Ungdom Hjælp og Støtte til Ophold paa Skoler i Danmark. Yder efter Genforeningen Hjælp til Efterskoleophold til Elever nord for Grænsen og til al le Skole ­ former tilUnge syd for den nyeGrænse. For ­ mand: Gaard ej er H Jefsen Christensen, ML.K.DM.,Hogsbro pr.Vedsted. Kasserer: Gaardejer Elers Bo es en, R., Søndernæs pr. Brøns f 35y. I Skoleforeningen af 28. Januar 1866 („Valde ­ mar Schiøtts Minde 1 *), Nørreg. 39 IH, har tilFormaal at yde Skolehjælp til Børn fra ubemidlede, men gode Hjem samt Stu ­ diehjælp til ubemidlede unge Mennesker under videregaaende Studier. Medlem er enhver, der enten bidrager 10 Kr. aarlig eller 100 Kr. een Gang for alle. Bestyrelse: Overretssagf. A Helweg- Larsen,R.,Formand; Landsretssagf. Ole Hansen, Kasserer, N-Voldg. 9 IH; Kon ­ torchef CAE Sie; Fabrikant Jens Ulf- b e c h ; Repræsentant Aage L i i sb e r g; Eks- peditionssekr. G Schionmann L auesen, R. Skoleforeningernes Samvirke, stiftet 14. Aug. 1929. Formand: Fuldm. Sv. Caasen, Edelsmindev. 4 Brh. D Bella 586. Skolehaven. Forening stiftet 24. Jan. 1903 med det Formaal at skaffe Børnene en sund o" fornøjelig Tidkort, at bibringe dem Kærlighed til Naturlivet og at opdrage dem til praktiske Mennesker. Konting. 2-10 Kr. aarl. Bestyrelse: Viceskoleinsp. Th.Thomsen.Strindbergsv. 12 Valby,For ­ mand og Kasserer ; Lærer A H arild, Bo ­ dilsker, Næstformand ; Forstanders Bag ­ ger, R.; Viceskoleinsp. J Hansen; Vice ­ skoleinsp. Jes Kristensen* R. Skolehjemmet Himmelbjærggaarden, Ry Sta ­ tion, selvejende Stiftelse fra 1. April 1903 (Lov af 13. Marts 1903). Forstander: Orla Jens en. Skolehygiejnens Fremme, Foreningen til, stif ­ tet 19. Okt. 1903. Aarskonting. 3 Kr. For ­ mand: Lektor Dr. med. H P T Ørum. Skoleinspektørforening, Kbhvns, stiftet 9. Dec. 1899. Formand: Skoleinsp. Ludv. Petersen, Husum Skole, Karlsiundev.Brh. I D Bella 768.

1. Ligningskontor (personlig Skat). Chef: i O L Helmstedt; Ekspeditionssekretærer : IHKiil; O T Piesner; Fuldmægtige: Frk. B Bondesen; H Svanholm; T Andersen. 2. Ligningskontor (Boder og Efterbetaling, Revision). Chef : A H Kønigsfeldt; Eks- < peditionssekretærer : E Stjerngren; E Bredmose; Fuldmægtige: N P M orten- sen; A Lindegaard H a n s e n; J la Cour. 3. Ligningskontor (Selskabsskat, Revisi ­ on). Chef: KB Danielsen; Ekspeditions ­ sekretærer : P Thomsen; H F L Al- brectsen; Fuldmægtige: H Nielsen; R H Schmidt; T Pedersen; S J uul. 4. Ligningskontor(Erhvervsskat.Forlystel- sesskat, Skattefordelinger). Chef: J Her ­ mann; Ekspeditionssekretær :ACRah be k; V Henningsen; Fuldmægtige: Will. Ja- cobsen; GLiisberg. KontoretforEjendoms-og Motor ­ skatt er. Chef: HC Brodersen; Ek ­ speditionssekretær : J Chr. Jespersen. Bogholder-og Kasserer kontoret. Chef: R Andersen; Ekspeditionssekre ­ tær: H P Larsen; Fuldmægtig: KSo- rensen (tillige Kasserer). Kon tro Ikontor e t.Chef:OM aagaar d; Ekspeditionssekretærer : JNA Garde; A J Simonsen; Fuldmægtige: O M 01- sen;EChristensen. Rodeforvaltningen (tidligere Skatte- oppebørselen) se denne Artikel. Skatteprocent(har alene Betydning for Erhvervs- og Selskabsbeskatningen): 5,51. Skatteyderforening, Frederiksberg Kommu ­ nes, stiftet 19. Sept. 1921; Formand: fh. Skolebestyrer cand. mag. H T P hy s a n t, Poul Mollers V. 5 IE! f) Oh. 783x. Skibsagent-Foreningen for København, Told- bodg. 2 IH f} C. 9360. Stiftet 7. Juni 1932. Bestyrelse: Prokurist Sten Christensen, Skibsreder Otto J espers en, Direktør W Petersen og Skibsreder Aage Voll- mond, med Skibsreder Otto Jespersen som Formand. Skibsførerforening, Den aim. danske, stiftet I 1874, „Navigatørernes Hus “ , Havneg. 55 S IH D Cent.14187 & Palæ 1418 (9-17).Foren. op ­ tager Medl. af hele Landets Skibsfører ­ stand. Under samme hører en Løsørefor ­ sikring, en Enke- og Hjælpekasse, en Syge- og Hjælpekasse samt forskellige Legater. Formand: Kapt.HPHagelberg,IL; Se ­ kretær og Redaktør: Kapt. Chr. Olsen; Kasserer: E Wessberg. Skibsregistreringskontoret i Kbhvn., Christi ­ Skiforbund, Dansk, stiftet 23. Nov. 1938. Med ­ lem af Dansk Idrætsforbund og Federation I Internationale de Ski. Sammenslutning af anerkendte Skiforeninger i Danmark. For ­ mand: Ingeniør N J agd, Vodroffsv. 37, E f Ev 3366. Skiforening, Dansk-norsk, stiftet 1934. Adres ­ se : Raadhusstr. 2 Kl j) ★ C. 13938. Skiklub, Københavns, stiftet 23. Nov. 1938, 1 under Dansk Skiforbund, arbejder til Frem ­ me for Skisport og Bjergsport. Formand Ingeniør N Jagd, Vodroffsv. 37, E fEv. 3366. Kontor sammesteds. Skiløberforening, Dansk, stiftet 11. Nov. 1930. Formand : Ingeniør Cand. polyt. Sven Abrahamsen, C F Holbechsv. 10 Lyngby ® Lyngby 272; Kasserer : Prokurist Svend Thorsen, Sortedamsdoss. 77 lp] $ 0 9690. Kontor: Frk. Edele Langberg, Kochsv. 27IE&C. 1934.(17-19). Skipperforening, Kbhvns, Holm.Kan. 18 2 E f By 7200 (ll 1 /2-2). Vedtægterne har erholdt kgL Konfirmation d. 23.Maj 1863 og ny Vedt. d,12.Maj 1927. Foren, ej er Stiftelsen Austra- liensv. 29-33 (ø), for gamle Skibsførere, der er Medlemmer af Foreningen, og deres Enker, opført 1928. Formand: Svend Prip, R. Under Kbhvns Skipperforening hører for ­ uden en .Legatformue paa ca. 665,700 Kr. en ans". 12 IH f ★ Cent. 9631. Skibsregistrator: A Olrik.

Afdelingfor Kbhvn., stiftet 28. April 1922. Formand : Borgmester Dr. phil. E . , T - K ap er, K. DM.;Kasserer: Kommunelærer 4831.BørnfraKommuneskoærnej>aa\j?ster- H C Daugaard, Araagerbrog. 20 2 SJ®Am. K "" Ar - ,K - 4 7093.

Skoledirektionen bestaar af Borgme ­ steren for Magistratens 1ste Afdeling som

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker