kraks vejviser 1940 handelskalender

Shak — Skat

V — 2629

Real-Register for København

1910-1917: 100/ 0 , lOO/o, 10%, 10%, 12 %, 15%, 20%, 20%; 1918-1919: 20% +5% Bonus,1920: 20%,1921:15%,1922:12%%, 1923: 13,7o/o, 1924:11,8%, 1925: 10°/ 0 , 1926: 10%, 1927: 10%, 1928: 10%, 1929: 5%, 1930: 0,1931 :0, 1932: 5%, 1933: 5»/ 0 , 1934: 6%, 1935: 8%, 1936: 8 %, 1937: 10 o/ o ; 1938:10 %. Bestyrelse: fh. Minister Dr. phil. O Krag, MF.K. DM., Formand; Gross. Carl Hol- bek, R.; Skibsreder Marius Nielsen, R. DM.; Direktør Vald. Hansen, R. DM.; Direktør Chr. S Nielsen, R. DM. Direktion: N L Sjørman, Formand; Povl Hey; Ingolf W i tzke. Prokurister : H art vig Andersen; Chr. Berring; M Bischoff; S Burvil; A Norup; Chr. Tønder. Skandinavisk Rejseklub, stiftet 1930. Kon ­ tor: Skoubog. 4 S Kl g Cent. 9022 & Palæ 6543. Ledelse: I/S Skandinavisk Turist ­ bureau. Skandinaviske Haandværkerforeninger i Ud ­ landet, se Afd. IX. tt Skatteborgerforening, Dansk, stiftet l l.Sept. 1921. Kontor V-Boulevard 37 E) gi Cent. 4868. Formand: Prof. AR Christensen, R. DM. Skatteborgerforening, Frdbg., se Skatteyder ­ forening, Fidbg. Kommunes. Skatteborgerforening, Gjentofte Kommunes, stiftet 26. Marts 1923. Formand: Direktør M C P alud an- Muller, Lorcksv. 8 Gjen ­ tofte g Gjent. 211. Skatteoppebørselen, se Rodeforvaltningen. Skatteraad, Frdbg. (Lov 10. April 1922) Medlemmerne er (Stedfortræderne i Pa ­ rentes) : Formand f. Keramisk Forb. Raadmand OE Einer-Jensen, MF. MFK., Formand, g Damsø 1700, Kontor: Frdbg. Skattevæsen; (Værkfører Emil Larsen); DirektørSven R ø g i n d, Næstf ormand; (O ven etssagf. Kre- ditforeningsdir.P Sand holt);fh. Postmester Knud Osten feid, R. ; Driftsleder V For ­ næs, MFK.; Repræsentant HTau- sen-Niel sen, R.; fh.Driftsbestyrer Lauritz Sørensen,R.DM. ; Sekretær Henry Fet ­ terle in. Skatteraad, Gjentofte. Formand: Tømrerm. Einar O Nielsen, Kontor: Raadhuset, Bernstorffsv.l61,Char- lottl. g ★ Ordr. 1780, Lokal 239 (10-13). Skatteraad, Kbhvns,(Lovl8.Apr.l910 og kgl. Anordn. 20. Juli 1922), bestaar af Borg ­ mesteren og Raadmanden for Magist. 2. Afd., hhvs. som Formand og Næstformand, samt af 5 andre Medlemmer. Al Korre ­ spondance i Anledn. af Skatteraadets Virk ­ somhed besørges af Direktoratet forKbhvns Skattevæsen. Valgte af Borgerrepræsentationen: Over ­ retssagf. Johs. Vibe-Hastrup. MB. R.; Redaktør HP Sørensen, MB.; Over ­ opsynsmand H P a 1 b o, MB. V algte afFinansministeren :fh.RaadmandL Jessen; Fabrikant Hans Holten. Skatteraad, Lyngby, Formand: Branddirek ­ tør Sognefoged Alfr. Jensen, Frølundsv. 21, Nærum g Nærum 11. Skatteraadsforeningen, stiftet 20. Dec. 1904. Formand: Overlærer Skatteraadsformand 'Alfr. Date, ML., Nakskov g 344. Skattevæsen, Frdbg., se u. Frdbg. Kommune. Skattevæsen, Gjentofte, se u. Gjentofte Kommune. Skattevæsen, Kbhvns, horer under Overborg ­ mesterens Afdeling. Direktoratet forKbhvns Skattevæsen har Kontor i Hans Nansens Gaard, Gyldenløvesg. 15 E) (10-15) g ★ Centt.870. Direktør: NA Chris top hersen, (tr. 11-12). Vicedirektører: E Frigast-Hansen (for Sager vedr. Kontoret f. Ejendoms- og Motor ­ skatter, Bogholderiet og Kassererkontoret samt Rodei'orvaltningen); E A Toft (f. Sager vedr. dø 4 Ligningskontorer).

Ang. de enkelte Hospitaler, se Real-Regi- strene for Aarhus, Augustenborg, Middel ­ fart, Nykøbing S., Ribe, Viborg og Vor ­ dingborg i Afd. IV. Direktoratet for Statens Sinds ­ sygehospitaler, Slotsholmsg.lOE gCent. 3356 & 3376. Direktør: GB r øchner- Morte nsen,K. DM. Kontorchef: H R Ammitzboll, R. Sions Kirke, Strandv.,® indv.27. Septbr. 1896, Sognekirke for Sions Sogn. (Arkitekt: V Koch). Patronat: Stiftsøvrigheden. Kirkeværge: Gartnerassist. H B u h 1. Sognepræst: Einar Borregaard,R. Res. Kapellan: Hans Houma nd. Kordegn: Edv.Rasmussen. Graver ogKirkebetj ent:LPS c hønem a nn. Organist og Kantor: KarlBj arnho f. Kordegnens Kontor: Landskronag. 3 2 [ø] g) Ryv. 1538. Aab. 9-1 (undt. Torsd.), Fred, til ­ lige 5-7. Sognet begrænses af Kommunegrænsen, en Linie sønden om Ryparken til Lyngbyv., Lyngbyv., Borgervænget, Edv. Griegs G., HCLumbyesG., Fanøg., Reersøg., Hjor ­ tøg., Strandv., Nyborgg., Strandboulevar ­ den, Middelfartg., Østbaneg., Kalkbræn ­ derihavnens Sydkaj, Sundkrogsg., Klub- biensv. og Sundet. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Skadesforsikringsnævnet, (Lov Nr. 155 af 2. Maj 1934 §57). Formand: Højesteretsdom ­ mer C D R u m p. Skakforbund, Dansk Arbejder-, stiftet 21. Febr. 1932. Formand: Assist. ASkaade, Kongelysv. 22 Gjentofte g) Gjent. 3528. Skakforening, Kb'hvns, stiftet 24. Okt. 1865. Sammenkomst Fredag Aften V-Voldg. 115 3 E). Kontingent: 5 Kr. Kvartalet. Formand: Overretssagf. Johs. Gier sing, N-Voldg. 50 E $ Cent. 1817. Skakforeningen Industriforeningens Kamp ­ klub (kun for Industriforeningens Medlem ­ mer), stiftet 20. Maj 1921. Industriforenin ­ gens Lokaler daglig. Skakklubber, Storkøbenhavns Arbejder-, For ­ mand: Rasmus J ensen, Smedetoften 15 EØ. Skakklub, Industriforeningens, (kun for Indu ­ striforeningens Medlemmer), stiftet 26. April 1901, Industriforeningens Lokaler El (dagi. 9 - 23). Skakklub, Kvindelig Læseforenings, stiftet 10. Okt. 1930. Formand: Kommunelærerinde Frk. Gudrun Jensen, Julius ValentinersV. 38 4 EJ fl Gh. 3376v. Skakproblem Klub, Dansk, stiftet 14. Jan. 1932. Formand: Ingeniør H V Tuxen. Rahbeks Allé 20 s El gi Ev. 4943. &kak-Union, Dansk, stiftet 6. Septbr. 1903, har til Formaal at danne et Bindeled mellem de danske Skakforen, og at virke for Skakspil ­ lets Udbred. og Udvikl, i Danmark. Udgiver Maanedssk. „Skakbladet 14 . Formand: .Sparekassekasserer II Rye, Frederikshavn gi 921; Kasserer: ABuus- m a n n, Jansv. 56 (S) g Am. 2852; Sekretær: Overassist. FKVillumsen, Næstved gi 895; Redaktør af „Skakbladet": Alfred Christensen, Tørholmsv. 59, Hjørring; Ekspd. af Skakbladet: Vesterbrog. 21® o. G. El g) Eva 666. Skandinavia, Forsikrings - Aktieselskabet, Kong. Nyt. 6 E g ★ Cent. 9316 Telegram ­ adresse: „Reassurance". Postgirokonto Nr. 1800. Stiftet 3. Juni 1899. Love af 30. Juni 1932. Selskabet tegner direkte Forsikring og Genforsikring i alle Brancher. Aktiekapital: Kr. 8.000.000 (fuldt mdbe- Reserver pr. 31 /,o 1938 : Kr. 90.195 565,59. Præmieindtægt 1938: Kr. 46.331.390,18. Dividende: 1907-1909: 8%, 8%, 8%;

Shakespeare Selskab, Det Danske, stiftet 23.. April 1932. Præsident: Forfatteren Jo- sias Bille; Kasserer: Generalkonsul Jo ­ han Hansen, K. DM. FM., Amalieg. 35 E $ Cent. 72. Sico, (Shipbrokers' International Co-Ope ­ rative Organisation), Vesterbrog. 40 Eli 1 C. 2796. Sikem, Villa Sikem, Taastrup gj 167, Post ­ konto 8079, oprettet 2. April 1910. Afvæn ­ ningshjem for alkoholistiske Kvinder. Forstanderinde : V de Fine N y e b o e. Silkeavl og Morbærbuskdyrkning, Selskabet for, stiftet 1900. Sekretær: K Klit, Gods- banev. 15, Glostrup. Silkeborg Bad, Kursted for fysisk-diætetisk Behandling af medicinske Sygdomme, ner ­ vøse Lidelser, Rheumatisme, Stofskifte- (Sukkersyge, Gigt, Fedme), Fordøjelses- og Hjertesygdomme samt Rekonvalescens. Inhalatorium til Behandling af Asthma, Bronchitis, Hals-ogNæselidelser. Frilufts- sanatorium. Aab.: 1. Maj -1. Oktober. Centralvarmeanlæg overalt. Priser: — se Prospekt. Moderation og Fripladser for mindre bemidlede, Ansøg ­ ning om disse, stilet til Bestyrelsen, ind ­ sendes inden 1. Febr. til Overlæge Arne Port man, Nytorv 3, Kbhvn. Kl, hos hvem Skema til Ansøgning faas. Bestyrelse: Fabrikant John Jacobsen, R. DM., Formand; Ilojesteretssagf. Otto Bang; Prof. Dr. med. H J Bin g; Di ­ rektør N II o 1 ten- Andersen; Prof. Over ­ læge Dr. med. S Mon rad, FM. ; Købmand Aage Schmidt; Redaktør Sophus S o r e n- sen,R. DM. Overlæge: Arne Portman, GI. Kongov. 142, Kbhvn. M ^V2365v, (Konsultation: Nytorv 3 E & Cent. 13026 (1-3)). Simeons Kirke i Sjællandsg.HI Sognekirke for Simeons Sogn, indviet 1. Marts 1914 (Arki ­ tekt: Magdahl-Nielsen). Ejer og Patronat: Det kbhvnske Kirkefond. Kirke; ærge : Ingeniør J Smith. Sognepræst: ..................... Res. Kapellan : Andr. Pedersen. Kordegn: E And er sen. Organist og Kantor: PThomsen. Kordegnens Kontor: Tibirkeg.l 2 OS). Aab. 9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7. g N 4809u. Sognet begrænses af Nørrebrog., Jagtv., Tagensv., Sjællandsg. (til Refsnæsg.) en Li ­ nie herfra over til Guldbergsg., Meinungsg. — I Gade-Registret foran i Afd. II er an ­ ført, til hvilketSogn hver enkeltGade hører. Simon Peters Kirke, Hj. af Kastrupv. og Wi- brandtsv. (s), (Arkitekt: P Staffeldt Matthie- sen). Sognekirke for det ved kgl Resolution af 22. Marts 1935 af en Del af Filips Sogn udskilte Simon Peters Sogn. Grundstenen nedlagdes 30. Marts 1930. Indvielsen fandt Sted isom Filialkirke til Filips Kirke) 6. April 1931. Sognepræst: Tage Schack. Kordegnens Kontor: Bachersv. 120 [s] gi Am. 7887 (9-1, undt. Torsd., Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses af Amagerbrog., Par ­ mag., Kastrupv.. Italiensv., Sundet. Kom- munegramsen til Amagerbrog. - I Gade- Registrot foran i Afd. II er anført til hvil ­ ket Sogn hver enkelt Gade hører. Simonsen, Professor D, Societetet, Gam ­ meltorv 20 Kl C. 8224 & 8225. Stiftet 7. Febr. 1934. Formand: Gross. Martin Mar- tin-Jensen. Sindssygehospitaler, Statens, Fællesregulativ a f 1. Okt. 1915med Tillæg af 28. Juni 1920, 14. Okt. 1920, 22.April 1924,24. Sept.1924, 16. Okt. 1925, 8. April 1926, 28. Okt. 1931, 15. Febr. 1933 og 1. April 1936. Betalingen for de 2 Forplejningsklasser henhv. 5,50 og 3,50 Kr. pr. Dag ; uformuende 2 Kr. pr. Dag. Kaldskapellan : H P K o f o e d. Organist: Bans Lindskrog. Kordegn : E M C K y hn. Graver : Carl Mortensen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker