kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Selskabet Lysglimt, stiftet 1917. Formand: Direktør W Stender, R., Platanv. 28 E & V 3336. Selskabet, som understøtter ugifte Fruen ­ timmer, hvis Kaar ikke svarer til deres Op ­ dragelse. (Adr.: Svejgaardsv.23 Hell. |}Hell. 531). Oprettet 1792, ejer en Kapital af 188.790 Kr. 27 Øre. Ugifte Piger af Borger- og Embedsstanden i hele Landet, der er indtegnede af et Medlem (enten Forældre eller enhver anden) inden det 7. Aar, un ­ derstøttes ved dettes Død, naar de er træn ­ gende. Efter Medlemmets Alder ved Ind ­ tegningen, under 40-45-50 Aar, er Ind ­ skud 50, 75, 100 Kr. og Kontingent 6, 8, 10 Kr. Understøttelsens Størrelse bestem ­ mes paa Generalforsamlingen. For Tiden I udbetales 7 Portioner å 400 Kr. -f- 200 Kr. I Dyrtidstillæg aarlig. Bestyrelse: Vekse ­ lerer K arl M i c h a e 1 s e n, Vekselerer Poul J o r c k, Sagfører Cand. jur. Eigil J a n t z e n og J M aag, der er Selskabets Formand. Selskabet til Haandarbejdets Fremme (Dansk Kunst og Husflid samt Færøsk Husflid), stiftet 20. Marts 1928. Kong. Nyt. 30 Kl Ji C. 6108 & 11724; Skole og Værksteder Bredg. 66 Kl $ C. 11108. Postkonto Nr. 21662. Formand: Prof. Alfred Liitken, K. DM.; Næstformand: Fru Gertie Wan- del. Selskabet til Udgivelse af danske Mindes ­ mærker, stiftet 1919. Kasserer: Museums ­ insp. C A Jensen, R., Nationalmuseet K. Selskabet til „Vandrer mod Lyset “ s Udbre ­ delse, stiftets. Juni 1926. Formaal: Udbre ­ delsen af Kendskabet til detetisk-religiose og videnskabelige V ærk : „ Vandrer mod Ly ­ set". Kontor: Østerbrog. 84 3 El $ 0 1422. ' I Seminarieforening, Dansk. Stiftet 1905. Formand: Seminarielærer M Lambert- sen, R., Haslev. Seminarier, Skolelærer- og Skolelærerinde- i Kbhvn. -Blaagaards Seminarium, oprettet 15. Juni 1859, Kapelv. 42 El $ N 7239. Forstander: Vald. Jørgensen, Kontor ­ tid: hver Skoledag Kl. 14-15. -K.F. U. M. ’ s Seminarium, Nyelandsv. 27 E Gh.265y. Kontortid 14-15, undt. Lord. -Zahles N Privatseminarium, for Kvinder, N-Voldg. 7 Kl $ By 3800, se under Zahles, N, Skole. I Serapions-Ordenen, stiftet 1888; et hemme ­ ligt Samfund som virker i ideel og filantro ­ pisk Retning. Logemester: Bogtrykker G Rasmussen, Gjorslevv. 18 Va.nl. ® Da. 1053; Sekretær : Sigurd Larsson, Kron ­ prinsesse Sofies V. Il 3 E i' Gh. 6664. Logebygn.: St. Knuds V. 26 IV1 g Ev* 4882. Seruminstitut, Statens, Amager Boulevard 80 E D ★ Cent. 2835 (hele Døgnet) . Opret ­ tet ved Lov af 20. Marts 1901, udvidet ved Lov af 1. April 1910 og Sept. 1927, atter udvidet 1931-32 ved Overtagelsen af Kop- peindpodningsanstalten samt 1933-31 og 1938-40; traadte i Virksomhed 1. Okt. 1902. Direktør: Dr.med.Thorv. Mad s en.SK. DM. Afdelingsledere: Dr. phil. L E Wal ­ bum, R.; Dr.med.Martin Kristensen,R.; Dr.med. J Ørskov,R.; Dr.med.K A Jen ­ sen; Dr. phil. SSchmidt, R. ; Dr. med. Chr. Hamburger; Dr. P Krag; Dr. E Juel Honningsen; Dr. Johs. Ipsen; Dr. med. F Kauffmann; Dr. med. P Mar- cussen; Dr. P Holm. Inspektør og Bogholder: Holger Olsen. Serumlaboratorium, Statsns veterinære, Biilowsv 27 E firC.7641 &5516, oprettet i II. t. Lov af 18. Maj 1906. traadt i Virksom ­ hed Sept. 1908, har til Formaal at frem ­ stille Sera, Vacciner og andre bakteriologi ­ ske Præparater til Bekæmpelse af Husdyr ­ sygdomme samt at foretage de til disses Konstatering nødvendige bakteriologiske og serologiske Undersøgelser. Forst. : Prof. MChristiansen, R.

Seis — Seru

V - 2628

Selskabet for dekorativ Kunst, Formand: . I Maleren og Billedhuggeren Joh. Kragh, Skovgaardsv. 16, Charlottl. J) Ordr. 902. Selskabet for Filosofi og Psykologi, stiftet < 9. November 1926. Adr. Universitetets psy ­ kologiske Laboratorium, Studiestr. 6 Éf By 53v. Formand: Prof. Dr. phil. Edgar Rubin. Selskabet for grafisk Kunst. Stiftet 1920. Formand: Kunstmaler Aage Ro ose; Se- i kretariat : Bredg.35 E $ Cent. 7571. Selskabet for historiske Kildeskrifters Over ­ sættelse, stiftet 1875. Bestyrelse: Prof. Dr. phil. William Nor vin, Formand; Dr. phil. Adam Afzelius, Sekretær; Prof. Dr. phil. K F abricius, R. DM.; Prof. Dr. phil. C Høeg; Prof. Dr. theol. HK o c li, Kasserer. Selskabet for industriel Udvikling, V-Fari- magsg.29 E |) C. 3397. Stiftet 1934. For ­ mand: Direktor Cand.polyt.E Boeck-Han- sen. MF. R. Selskabet for kirkelig Kunst, stiftet l,.luni 1926. Udsalg: Bredg. 66 H J) C. 11108 (9-5), Formand: Departementschef V Holbøll, K. DM.; Formand for For- retningsudv.: Arkitekt Prof. K G o tt 1 o b. Selskabet for medicinsk Psykologi og Psyko ­ terapi, Amagert. 2 [S & C. 13738. Stiftet 1933. Formand og Sekretær: Læge Oluf Briiel. Selskabet for Naturlærens Udbredelse, stiftet I af H C Ørsted 6. Juli 1824. Paa Polytekn. Læreanst. (Danmarks tekniske Højskole) ; afholdes i Vinterhalvaaret, som Regel ’ hveranden Onsd. Kl. 1 9*/ 2 , Foredrag (m. Forsøg, Film e.l .) for Medl . For Skoledisciple > afholder Selskabet astronomiske Forevis- ) ninger (paa Privatobservat. Urania ved Mag. scient.CLuplau Janssen). Selskabet har indstiftet en H C Ørsted-Medalje med tilhørende Pengepræmie for fremragende videnskabelige Arbejder paa Kemiens , og Fysikens Omraade. Selsk. udg. „Fy- ' sisk Tidsskrift 11 (Redaktører: Prof. Dr. phil. H M Hansen,R.DM.og Prof. E S Johan ­ sen, R.DM.). Angaaende Optagelse i Sel ­ skabet henvender man sig skriftlig tilSelska- betsSekretær: Dr. phil. Ebbe Rasmussen, Blegdamsv. 17 El. Kontingentet er 6 Kr. halvaarlig ; Junior ­ medlemmer (under 25 Aar) 3 Kr. aarlig. Protektor: Hs. Maj. Kongen. Direktion: Prof. Dr. phil. & scient.&techn. Niels Bohr,K.DM.FM.,Formand ; Prof. Dr. phil. Martin Knudsen, K. DM.; Prof. Dr. phil. POP eder sen, K.DM. FM.; Dr. phil.A techn. ValdemarPoulsen.K.FM.; Prof. Dr. phil. Niels Bjerrum, R. DM. Selskabet for psykisk Forskning, stiftet 1905, Ny Vesterg. 7 E j) 0 2969 (Onsd. 14-18). Formand: Prof. Dr. phil. Chr. Winther, R.DM. Selskabet for Stuekultur, stiftet29.Okt.1903, Købmacerg. 49 2 Kl JJ) By. 5858 (15-17). Protektrice: Hds. Maj. Dronningen; Formand: Ingeniør Aug. Thomsen. Selskabet for teoretisk og anvendt Terapi. Stiftet 1923. Formand: Læge Dr. med. C Edmund. V-Boulevard 27 E $ C. 6375. Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, stiftet Jan. 1877 med det Formaal at fremme Studiet af Fædrelandets Hist, ved Offentliggørelse af nogle af de mange Akt ­ stykker, Breve, Krøniker og andre Kilder, som endnu er utrykte eller mindre tilfreds ­ stillende udgivne. Bestyrelse: Rigsarki ­ var Axel Linvald, R. DM., Formand; Ar ­ kivar Dr. phil. H IIjelholt,R..Sekretær; Museumsinsp. Georg Galster, Kasserer. Selskabet for uformuende Embedsmænds Da ­ tres fri Undervisning, stiftet 1804. Der til- staas Fripladser i NZahlesSkole, Tandlæge ­ skolen, Farmaceutisk Læreanstalt, Tegne & Kunstindustriskolen for Kvinder ogTeknisk Skole m. m. Bestyrelse'.Sagfører AV Niel ­ sen; Bibliotekar Alfred Krarup, R. ; Bi ­ bliotekar Dr. phil. Ellen Jørgensen. I Selskabets Adr. V-Boulevard 10 O.

else af Skrifter (Aarsberetning) o. 1. I Formand: Mag. art. Paul Diderichsen, Kir k evæng et 6 C 2 Valby f Vb. 479 y. __ Selskab for Staden Københavns Historiebog l Topografi, Stadsarkivet, Raadhuset 13 jji ★ Cent. 3800. Stiftet 6. Dec. 1935. For ­ mand: Borgmester Arne Sundbo; Organ: „Historiske Meddelelser om Staden København og dens Borgere 11 , Redaktør: Stadsarkivar Flemming Dahl. Selskab til videnskabelig Alkoholforskning, Dansk, stiftet 15. Jan. 1914. Formand: fh. Departementschef Adolph Jensen, SK. DM. FM., Classensg. 17® [ø] D 0 2414x. Selskabet af 30. Juni 1865 til Udstyr for trængende Konfirmander. Stiftet af Agent Chr. Petersen og Hustru. Selskabet giver fortrinsvis Udstyr til Konfirmander, hvis Forældre hører til Handels-, Haand- værks- eller Embedsstanden og som bor i Kbhvn. Ansøgningsskemaer udleveres hos Boghdl. Christian F Rømer, Skinderg. 29 E D Cent. 3828 & 6728 fra 1.-7. Juni og 1.-7. Decbr. (11-1). Formand: Boghdl. Christian F Rømer. Selskabet af 7. Sept. 1898 til Støtte for fa ­ derløs Ungdom, Købmagerg. 14 3 Kl f By 2969x(Mand., Onsd. og Fred. 14-16). Besty ­ relse : Formand for Landsnævnetf Børnefor ­ sorgen O Gård e, R.DM., Formand ; fh. Po ­ litilæge Søren Hansen, R. DM.; Politibetj. Frk. Lili H o w i t z ; Kmh. Etatsr. G K r a g, K. DM.; Kommunelærer Oluf Madsen; Cand. phil. Frk. Gerda Mu n dt, MF. MB. ; Skoleinsp. Axel Nielsen ; Skoleinsp. Jorg. Olsen; Vekselerer Cand. polyt. J Si ­ mon s e n, Kasserer; Kommunelærer Aage Sørensen; Kontorchef Cand. polit.K O Vedel-Petersen. Selskabet Børnesanatorierne for Kbhvn. og I Omegn, selvejende Institution, stiftet 1889, Kassererkontor: Freder iksbergg. 17 2 E D By 6386, optager til Behandling kirtel ­ svage Børn.Statsanerkendte Kystsanatorier i Hellebæk |) 39 (70 Pladser) i Munkerup ® Dronningemølle 41(80 Pladser) og i Mun ­ kerup (aabnet i Aug. 1932) for mindre Børn (30 Pladser), f) Dronningemølle 61. Bestyrelse : Læge Aage B o j e s e n, R.,For ­ mand; Gross. Ferd. Andersen; Over- retssagf. R Hauschultz, Kasserer; Enke ­ fru Christine Nielsen; Guldsmed Frk. Inger Norrie; Overlæge Dr.med. Hans Kjærgaard, Horsens;Dr. med.Elisabeth Svensgaard; Landsretssagf. Tage Kra ­ rup; Kommunelæge Aage Ortved Ander ­ sen. Indmeldelser saavel af Drenge som Piger modtages af Læge Aage Boj es en. R., Pla ­ tanv. 17 E $ V 9934 (tr. Hverd. Kl. 11). Selskabet „Den gode Hensigt 1 *, stiftet 1884. Formand: Lagerchef D Christi ­ ansen, Kærmindev. 12 Gjentofte j} Gjent. 3470. Selskabet for Danmarks Kirkehistorie har til Formaal at udbrede Kendskab tildendanske Kirkes Historie. Det stiftedes Nov. 1848. Medlemsantallet c. 250. Aarsbidraget 5 Kr. , Selskabet ud ­ giver „Kirkehistoriske Samlinger** samt lejlighedsvis Monografier eller specielle Afhandlinger. Indmeldelse hos Selsk. IIo- vedkommissionær, Boghdl. Gad, Vimmel- skaftet32E fCent. 558. Bestyrelse: Prof. Dr. theol. J Oskar An ­ dersen, K. DM., Formand; Arkivar Dr: theol. Bjørn SKo rn e r u p, Sekretær; Prof. L Bergmann, R.; Bibliotekar Dr. phil. Ellen J ørgensen; fh. Museumsdirektør Dr. phil. MMackeprang, K.DM.; kgl Konfessionarius Provst Dr. theol. Michael N Neiiendam, R.; Overbibliotekar Dr phil. Carl S Petersen, K.DM.

Selskabet for Dansk Teaterhistorie, stiftet 10. Okt. 1911. Adr. Amalieg. 35 Kl ® Cent. Joh M °#^r erer: Generalkonsul Jon. Hansen, K.DM. FM.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker