kraks vejviser 1940 handelskalender

St. Niko — Seis

I?eal-Register for København sal (derunder Koncertsal), Folkebibliotek og Bymuseum samt til Kirkesal for Gudstjenester, i Henhold til det af Lenssekretær Departementschef P N Rentzmann — paa Grundlag af hans og i 1910 afdøde Søster Frøken Ida Rentz- mann ’ s Fællestestamente af 12. Juni 1902, der er indmuret i Væggen mellem Kirke ­ salen og Taarnet, — til Kommunen indgivne Tilbud og i Overensstemmelse med de af Prof. Amberg udførte Planer og Tegnin ­ ger. Grundstenen blev indmuret, og Kran ­ sen hejst paa Kirkens Tag med Rytter ­ spiret 14. Aug. 1915. Efter Fuldførelsen i Novbr. 1917 blev Kirkebygningen ved en højtidelig Indvielse overdraget til Kom ­ munen. - Den 27. Februar 1931 indviedes et i Kirkesalen opført og dolvis for De ­ partementschef P N Rentzmanns efter ­ ladte Formue anskaffetKoncertorgel paa 44 klingende Stemmer i 3 Manualer og lPedal og med mekanisk Tractur. St. Pauls Kirke, St. Pauls PladsE. Grundste ­ nen lagt 1. Nov. 1872. Kirken blev indviet og taget i Brug d. 18. Februar 1877. Op ­ Kirkebestyrelsens Udvalg: Sognepræsten; Gross. E Prior; Revisor P Th. Peter ­ sen, R.; fh. Borgmester Dr. techn. H C V Møller, K. DM. FM., teknisk Tilsynsha ­ vende. Kirkeværge og Kasserer: Revisor P Th. Petersen,R. Sognepræst: Sven A Ni els en, R. Res. Kapellan: J N With. Kordegn: C O Pedersen. Organist og Kantor: Sv. Petersen. Graver : A H a n s e n. Kirkens Kontor: Gernersg. E $ Palæ3157 (9-13, undt. Torsd.; Fred. till. 17-19). Sognet begrænses af Sølvg., Ø-Voldg., Jernbanelinien, Østerbrog., Grønningen, Toldbodv., Gernersg., Borgerg., Klerkeg. og Adelg. - I Gade- Registret foran i Afd. H er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. St. Petri Gemeindeverein bestaar af Medlem ­ mer af St. PetriMenighed. Formand:Lands- retssagf. Svend Harms, Vesterg. 3 E jjl ★ Cent. 1843. St. Petri Kirkes, Thymes og Pelts Stiftelse* Larslejsstr. 7 E J) By4402 Forvaltuing: St. Petri Kirkekollegium (se nedenfor). Nuv. Bygningsamt den tilstødende Skole indviet 5. Nov. 1899. Forstander: Direktør Fritz K o s ter. St. Petri Skole, Den tyske Larslejsstr. 5 E $ By 3226, er oprettet ved Fred. II ’ s Pri ­ vilegium af 1575. Skolen optager baade dansk-og tysktalende Børn, og Skolegan ­ gen afsluttes med den af det danske Under ­ visningsministerium anerkendte Mellem ­ skole- og Realeksamen. Fra Skoleaaret 1938/39 er Skolen udvidet med Gymnasium. Skolen har egen Lejrskole ved Lumsaas ved Sjællands Odde. Skolebestyrer : Dr. phil. F May w aid. Skolens Bestyrelse o^ Forvaltning fore- staas af St. Petri Skolekommission: Pastor W Gornandt, Formand; Direktør W Kor ner. Kasserer; Gross. Alfred Bil ­ stein; Gross. I Reimers; Gross. W Banzhaf. St. Petri tyske Kirke, Nørregade E. St.Peders Kirke omtales første Gang 1304, men den er rimeligvis betydelig ældre.Sognet omfattede de omliggendeGader og en tilgrænsende Del udenfor Byen (Serridslev?). Den brændte 1386, men opførtes snart igen og blev da for ­ synet med et Taam. Efter Reformationen deltes Sognet mellem Vor Frue ogHelliggeist Kirke, og Gudstjenesten ophørte. Derefter benyttedes Kirkebygningen til „Giethus 14 , Støberi for Klokker og Kanoner, indtil 1567, da den ødelagdes ved et Lynnedslag. 1 1574 lod Fred. II den istandsætte og overlod den til de tyske Familier til Sognekirke ; fra denne Tid fører Kirken Navn af St. Petri ført af Arkitekt Gnudtzmann. Overbestyrelse: Magistraten.

V — 2627

Scenefunktionærforeningen, stiftet 28. Maj 1908. Formand: C Christiansen, Suen- sonsg. 18> Kl D Fa. 2087v. Schioldanns Stiftelse, Hørsholmsg.22 El. Bestyrelse: Murerm. BG Schioldann, R., Formand; FruLaura H o 1 ch; Assistent K O A Schioldann. Schneeklothianer-Samfundet for Lærere og fh. Elever af Statsgymnasiets Schneekloths Skole. Kontingept 3 Kr. halvaarlig, de 10 yngste Aargange 2 Kr. halvaarlig. Besty ­ relse: Landsretssagf. Alex Troed sson,R., Formand; Fuldm. Niels Nielsen, Kasserer. Samfundet har et Understøttelsesfond, der administreres af Lektor Ove Thayssen og Underdirektør P v. d. Hu de (Formand og Kasserer). Schou ’ s, C Fabriker, Akts. Sæbefabr. Fa ­ brikskontor Rentemesterv. 28 I nv I $ ★ Cent. 7498. Hovedkontor Kronprinsesseg. 28 E $ ★ Cent. 8172. Aktiekapital 3,750,000 Kr. Grundlagt 1859. Schubertselskab, Det danske, stiftetMajJ 933. Bestyrelse: Generalkonsul Fred. Bohm, Formand; Prof. WillyKlasen, Leder, Bor- gerg. 144 1 Kl $ Palæ 2244v; Landsretssagf. C F Lytting; Fabrikant Willy Neu- m ann. Schweizer-Understøttelsesforeningen i Dan ­ mark. Adr.: Amalieg. 14 Kl Palæ 1796. Kasserer: Konsulatssekretær E N es tel. Seismisk Station, oprettet 1926 for Midler bevilgede af Carlsbergfondet, beliggende paa Vestenceinten af Kbhvns nedlagte Land ­ befæstning D Avedøre 66, Postadr.: Geodæ ­ tisk Institut, Proviantgaarden, Kbhvn. El. Bestyrer: Prof.Dr. phil. N E N ø r 1 u n d,K. DM. Sejlforeningen Enighed, stiftet 1887, Baad- plads og Klubhus: Borgmester Christian- * sens G. I Vi f) Ev. 5205. Formand Aage H o u- gaard, Stefansg.42 3 E. Sejl-Forening, Sundby, Amager Strandv. [s) $ Am. 1896. Formand: Biandmester H N Henriksen, Backersv. 4 1 (S] gi Su. 1816. Sejlklubben Sundet, stiftet 1901, Klubhus, Baadeplads og Fartøjstation Stubbelobsg.tø] D Ryv. 3028. Formand: Repræsentant Axel Olsen. Viadukt Allé 11 Hell. J) Hell. 5163. Sejlklub Frem, Øresunds, stiftet 1897. Klub ­ hus: Lystbaadehavnen, SvanemøllebugtenEl D Ryv. 1287. Formand: Bagerm. Georg Jørgensen, Willemoesg. 58 (01 gi C. 13402. Sejlklub, Hellerup, Klubhuset, Lystbaadehav ­ nen, Hell, gi Hell. 10104. Stiftet 26. Sept. 1915. Formand: H Schrader. Sejlklub, Kbhvns Amatør, stiftet 13. Marts 1891, Stationsskib: Briggen., Tj alfe “ , L ange- linie. Formand:Tandlæge H Hobolth. Sejlskibsrederi-Forening, Dansk, Marstal, g 48, stiftet 22. Juni 1895. Formand: Skibs ­ reder ErikB Kromann, Marstal priv.gi 70. Sejlskibsrederiforening, Dansk, for mindre Skibe, Nyhavn 44 Kl g Cent. 13905. Stiftet 1897. Omfatter og repræsenterer den sam ­ lede danske mindre Skibsfart. Forretnings ­ fører : Cand. polit. EBorch Johansen. Sektionen for oversøisk og haardt Træ, stif ­ tet 1. April 1924. Sekretariat li os Højeste ­ retssagf. N J G orrissen, Kronprinsesseg. 8 E f Cent. 6706. Selskab for Fædrelandets Historie, Det kyl. danske („Danske Selskab 11 ), dannet 21. Dec. 1810 ved Forening af Selskabet for den nordiske Histories og Sprogs For ­ bedring, stiftet 1745, og det genealogiske og heraldiske Selskab, stiftet 1777. For ­ stander: Prof. Dr.phil. Aage Friis; Se ­ kretær: Museumsinsp. Jørgen OIrik, R. DM.; Kasserer: Arkivar CS Christian ­ sen, R

Kirke. Chr. IV lod Bygningen restaurere i 1609 og udvidede den ved de to Tværfløje samt forsynede Taarnet med et 60 Alen højt Spir. Den brændte i 1728, men genopførtes hurtig og indviedes 2. Sept. 1731. 1 1756 op ­ førtes det nuværende Spir. Kirken ødelagdes saa meget ved Bombardemeniei i 1807, at den først kunde genaabnes i 1816; Taarnet blev dog ikke beskadiget. Patron: Kabinetssekr. Kmh. G Barden- fleth, R.DM. Kirkekollegiet: Gross. Aug. Eckardt, Formand (gi C. 12760); Gross. Alfr. Bilstein; Gross. H A Schonwandt; Gross. Adolf Lange; Direktør Fritz Koster Sognepræst: Superintendent Werner Go r- nandt. Klokker : Gert A b r a m c z y k. Organist og Kantor : Gert Abram czyk. Overgraver: Herm. Lehmann. Klokkerkontor: Larslejsstr. 9 E g) By 2344. Menighedenbestaar af de tysktalende i det egentlige Kbhvn. uden Hensyn til, hvor de ­ res Bolig er i Byen. St.Stefans Kirke, Norrebrog.E.Opbygget ved frivillige Gaver, hvis Indsamling begyndte 1872. Grundstenen nedlagt 18. Juni 1873. Kirken indviet den 26. Dec. 1874. (Arkitekt: Prof. Ludvig Knudsen). Overtils\n: Sjællands Biskop og Overpræ ­ sidenten i Kbhvn. Kirkeværge: Guldsmed P Hjelm er. Kasserer : Lektor S P K o 1 i n d . Sognepræst : E L B a 11 i n g. Res. Kapellan: ................................ Hjælpepræster: V Baunbæk; TKiihl. Kordegn: Olaf Heie. Organist og Kantor: Jens Bjerre. Kordegnens Kontor: Søllerødg. 40 E gTg. 5499 ( 9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7). Sognet begrænses af Jagtv.,Nørrebrog., Al- lersg.,Dagmarsg.,Ægirsg.,Mimersg.,Lygte- aaen, Ladegaardsaaen, Tisvildeg., fansg. og Julius Bioms G. - I Gade-Re ­ gistret foran i Afd. II er anført, til hvil ­ ket Sogn hver enkelt Gade horer. • St. Thomas Kirke, Rolighedsv. E, indviet 6. Febr. 1898. (Arkitekt: C Lendorf). Patronat: Stiftsøvrigheden. Kirkeværge: Postmester V Tortzen. Sognepræst: Oscar Larsen $ N 5371. Res. Kapellan: P GEr landsen ® N 6036. Organist og Kantor: A Riis-Magnus ­ sen. Kordegn: H Petersen. Kordegnens Kontor: Rolighedsv. 20° E $ N 4688. Aab. 9-1 (undt. Torsd.) Fred. 5-7. Sognet begrænses af den ti dl. Jernbanelinie Dr. Abildgaards Allé, St. Nikolaj V. 11, 13 o" 15, Hostrups Have, Falkoner Allé, Godt- haabsv., Kronprinsesse Sofies V., Kong Ge ­ orgs V., Falkoner Allé. Aagade, Aaboule- vard, Julius Thomsens G., Rosenørns Allé, II C Ørsteds V., Fuglevangsv., J M Thieles V., Thor val dsensv. og Biilowsv. - I Gade-Registret foran i Afd. Il er an ­ ført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade horer. Santalmission, Dansk. Formand: Sognepræst Dr. theol. Marius Hansen, R., Sortedamsg. 5 J E j) N 7743; Sekretær: Vald. Christiansen, Chr. Wæ- rums G; 3, Aarhus; Kasserer: Revisor Rich. Henriksen. Adresse: st. Strandstr. 9 E, Postgirokonto Nr. 1493. Kbhvns Kredsforbund, stiftet 1906. Formand: Pastor Th. Glahn, R., Søn- dermarksv. 9 Valby f) Vb. 125. ■rundst •te-

Selskab for intern Medicin, Dansk, stiftet 7. Jan. 1916. Sekretariat: Upsalag. 22 [ø] gi 0 1240. Formand : Prof.Dr.med.HCG ram,R. Selskab for nordisk Filologi, stiftet 18. Dec. 1912 som en Fortsættelse af det 13. Sept. 1897 oprettede „Selskab for germansk Filologi 11 . Virker ved Foredrag, Udgiv-

Saxogaard, Settlementet, stiftet 21. Sept. 1 937, Saxog. 42 — 48 E f Eva 197. Forstander ­ inde : Frk. Olga Westring. Saxoly, Daghjemmet. Saxog. 104 A E f Eva 1497. Nuv. Hjem indviedes 9. Dec. 1937. Forstanderinde: Frk. Thora J ustes e n.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker