kraks vejviser 1940 handelskalender

Eeal-Begister for København spørgsel om Patienter 8-9 Morgen og 6-7 Eftm. Polikliniken, Diand., Onsd. og Fred. If 1.12 præcis. Overlæger: Dr.med. IP Hartmann, K. DM., Dronn. Tværg. 6 K) (1-2, undt.Lord.); Dr.med. S Kemp, R.DM., V-Vold g. 9 E (Mand.,Onsd., Fred. 2-3, helst efter forud- gaaendeAftale);assist.og indl.Læge:Dr.med. E B r a n d s t ru p og tre Læge-K andidater bor paa Stedet. S t. L u k a s S pæd børnshj em, St. Lu ­ kas V. 9 Hell. Jg Hell. 6365, opr. 1895. Plads til 40 Børn fra Fødslen til 2 Aar. Børneoptagelseshjéminet Lunde- g a a r d, St.Lukas V. 7 Hell.jg-A-Heli. 4345, Lokal 37 & Hell. 4347 A, opr. 19(>5, 39 Pladser. Bestyrelsens Formand: Forstander for DanskBibelskolePastor Kai .Tens en; For ­ standerinde: Diakonisse Eva Lyngby; Forstander: Pastor Paul Mii 11 er, R.DM.; 2. Præst: Knud Lange. St.Markus Kirke, St. Markus Pl. E, indviet 9. Nov. 1902. (Arkitekt: C Lendorf). Patronat: Stiftsøvrigheden. Kirkeværge : Overretssagf. H P V H a g h- felt. Sognepræst: M F Bl i ch feid. Res.Kapellan: Axel Hansen. Midlertidig Hjælpepræst: ASA Chri ­ stoffersen. Kordegn: O Blom H a n s s e n. Organist og Kantor : Aug. F e 1 s i n g. Kordegnens Kontor: Forhaabningsh. Allé 25 s E. Aab. 9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7. Sognet begrænses af St. Jørgens So, GI. Kongev., Biilowsv., Thorvaldsensv., J M Thieles V., Fuglevangsv., H C Ørsteds V. og Rosenørns Allé. - IGade-Registret, foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. St. Matthæus Kirke, Valdemarsg.E.Grundste ­ nen lagt 29. Marts 1878. Opført af Prof. L Fenger. Indviet 7. Novbr. 1880. Overtilsyn : Magistraten. Kirkeværge: Apoteker E Host-Mad ­ sen, R. Kasserer: Kontorchef II E Andersen, R. DM. Sognepræst: Otto M u n d t, R. • Res.Kapellan : HKRønnenfelt. Kaldskapellan: Jobs. Mølgaard Ander ­ sen. / Kordegn: HBrockdorff. Kantor og Organist : C H D e b o i s. Graver : Chr. Bruun. Kordegnens Kontor: Vesterbrog. 92 2 E. Aab. 9-1 (undt.Torsd.) Fred, tillige 5-7 ®V 5054x. Sognet begrænses af S-Boulevard, Oehlen- schlægersg., Frdbg.Allé, Boyesg., Kingosg., Enghavev. og Haderslevg. - 1 Gade-Regi ­ stret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. I St. Nikolaj Kirke, der, som Navnet viser, var helliget de søfarendes Beskytter,eksisterede i hvert Fald i 1200 Tallet. Taarnet, hvis Op ­ førelse skyldes Valkendorfs Indflydelse og til Dels hans Bidrag, blev bygget 1582-91. Noget senere fik det et Spir, som blæste ned i 1628. Et nyt og prægtigt Spir blev opsat 1666. Kirken var da overmaade smuk og anselig. Den brændte i 1795, i 1814-17blev Ruinen nedbrudt paa Taarnet nær, som der ­ efter benyttedes af Brandvæsenet indtil 1. Maj 1892. Kirkegaarden tjente til Stade for transportable Træboder indtil 1845, da der opførtes Slagterbutikker. Fra Taarnet blev fra 1868 til 1909 givet Tidssignal ved Hjælp af telegrafisk Forbindelse med astronomisk Observatorium. Taarnet er 1909 bleven forsynet med et nyt Spir, en nøjagtig Kopi af Spiret fra 1666, udført af Prof. Am ­ berg, skænket af Brygger Carl Jacobsen. Kirken er genopført i sammeStil ogStørrelse som paa Reformationens Tid til kommunal Anvendelse som Foredrags- og Forsamlings-

St. Andr — St. Niko

V — 2626

I

Sognepræst:Dr.theol.MariusHa n s e n, R. I Res.Kapellan: K Bjerregaard. Kaldskapellan : O B P r a é m. Kordegn: PAS ørensen. Kantor og Organist: J HWiirtz. Graver: C Bak. Kordegnens Kontor: Fadledv. 23 3 IH) jg N 7427, 9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7. Sognet begrænses af Nørrebrog., Mei- nungsg., Guldbergsg.,GuldbergsIlave,Sjæl- landsg., Tagensv., Jagtv., Ø-Allé, Bleg- damsv., Fredensg., Sortedamsdoss., Sorte- damsg. - IGade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver ^nkelt Gade hører. St. Joseph Søstrenes Seminarium, Strandv. 91 [ø]. Priorinde: Søster MarieAmélie. u Præst og Rektor: P Fr. Ktipferle. St. Josephs Hospital, Griffenfeldtsg. 44 IH) jg ★ C. 11606 (NatjgC. 4486), aabn.l. Juli 1875, er opført og bestyres af St. Josephs Søstrene. Det op tager syge af enhver Trosbekendelse; Patienter med smitsomme Sygdomme opta ­ ges ikke. Betalin gen erensfor indenbys og udenbys Patienter: Fællesstue 5 Kr., Tre ­ sengsstuer 6 Kr., Tosengsstuer 10 Kr., Enestuer 14-16 Kr. Depositum henholdsvis 200 og 300 Kr. Besøgstid paa Enestuer 10-6, paa de øvrige Stuer 3-4. ■ Forstanderinde: Søster Geneviéve de St. J. Medicinsk Afd. A. Overlæge: Dr.med.N Schiødte, R. Medicinsk Afd. B. Overlæge: Dr. med. Harald Hansborg. Kirurgisk Afd. Overlæge: Dr. med. Otto Keller. * Afd. for kirurgiske Kvindesygdomme: Overlæge: R Hastrup. Fødeafd. Overlæge : P V e r n i n g. Ortopædisk Afd. Overlæge: Dr. med. A M onberg. Radiologisk Afd. Overlæge: E Collin. Oto-laryngologisk Afd. Overlæge: Dr. I med. G V Th. Borries. Oftalmologisk Afd. Dr. med. Carsten Ed ­ mund. Børneafd.: Dr. med. E Len strup. Desuden er Speciallæger i Nervesygd., St. Klemens Kirke nævnes første Gang i 1304, men har vistnok været et Aarhundrede æl ­ dre ; det var Byens uanseligste Kirke. Den laa omtr. paa det Sted, hvorFrederiksbergg. udmunder iRaadhuspladsen. Den nedlagdes 1538 og blev snart efter nedreven. St. Lukas Kirke, Chr. RichardtsV. E, indviet 30. Maj 1897, (Arkitekt: VKoch). Patronat : Stiftsøvrigheden. Kirkeværge: Købmand Emil K j ems. og Hudsygd. knyttet til 1 1 osp. Hospitalspræst: Ths.King. I Organist og Kantor: Frk. N Warming Schmidt. Kordegnens Kontor: Helgesv. 22 1 E jg Gh. 4733. Aab. 9-1 (undt. Torsd.) Fred, til ­ lige 5-7. Sognet begrænses af Jernbaneterrænet bagNyelandsv.og Hostrupsv. en skraa Linie herfra til Falkoner Allé, Godthaabsv., Lan- gelardsv., Nyelandsv. og Solbjergv. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade horer. St. Lukas Stiftelsen, Bernstorffsv. 20 Hell. Hell. 4345. Protektrice: Hds. Maj. Dronningen. Diakonissehuset uddanner I paa sit Hospital og andre . Filialer Søstre | til Sygepleje og anden Barmhjertigheds ­ gerning. Søstrene udsendes over hele Lan ­ det til Sygehuse, Børnehjem, Gamlehjem og lign, samt i Menighedspleje. Hospitalet, der oprettedes 1894, har efter Flytningen i 1932 Plads til 166 Pati ­ enter. Grundsten til nuv. Bygninger ned ­ lagdes 8. Maj 1930. Besøgstid: Enestuer 1 11-8. Fællesstuer 12-1 og 3-4. Telefonfore ­ Sognepræst: Jens Nielsen. Res.Kapellan: L EK Jalk. Kordegn: Einer Larsen.

St. Andreas Kollegianer-Samfundet, stiftet I 3O.Juni 1920. Formand: Ejendomsmægler Eduard Pedersen, Hartmannsv. 56 Char- lottenl.jp Hell. 4988. St. Andreasordenen, Frdbg. Allé 11 E, et hemmeligt Samfund, støtter bl. a. Brødres efterladte. Stormester: Arkitekt fh. Bygningsinsp. Nicolai Han s en, R. Sekretariat : Frdbg. Allé 11 2 E g) V 7072. Selskabslokalerne, RestauratørHedetoft gi Cent. 12823. St. Elisabeths Hospital, Hans Bogbinders Allé [S] jp Cent. 13514 (Dag og Nat) & 13714 (kun Dag), indviet 30. Okt. 1905 (Arkitekt: Emil Jørgensen), udvidet 1924 (Arkitekt: Tideman-Dal),og atter udvidet 1932 (Arkitekt: P Staffeldt Matthiesen). Hosp. er opført af St. Elisabeths Søstre fra Breslau. Det optager Patienter fra By og Land uden Hensyn til Trosbekendelse. Pati ­ enter med epidemiskeSygdomme eller Sinds ­ sygdom optages ikke. Angaaende Optagelse henvender man sig til Hospitalets Kontor. Betalingen for Kur og Pleje er paa Fælles ­ stuer 4 Kr., paa Tosengsstue 8 Kr. og paa EnestuelO-12-14ogl6Kr.Besøgstid paa F æl- lesstuer 3 x /2 — 5; paa Enestuer 11— 6. Forstanderinde: Søster Gennadina. Overlæge ved den kirurgiske Afdeling: Frode Ry dgaard. Overlæge ved den medicinske Afdeling: Dr. med. O Moltke. Chef for Afdelingen for Øjensygdomme: Dr.med. Holger Ehlers. Overlæge ved Afdelingen for Øre-, Næse- og Halssy gdomme : Sophus B e n t z e n. Leder af Røntgenklinikken :Dr.med.Hall ­ dor Krist j ansson. St. Georgs Gildeti Kbhvn.Stiftet24.Aprill933. Gildemester: Ingeniør Cand. polyt. K Thorning-M adsen, Vesterbrog. 82 3 E 1} Ve. 3255. St. Georgs Ordenen, stiftet 1. Marts 1905, optager enhver hæderlig Mand over 25 Aar. Dens Formaal er filantropiske. St.Geor gs Ordenens Bygning,Frdbg. Bredeg. 12 E. Ordenens øverste Leder : Læge Chr. Rah- bek Østerg aard, st. Kon gens g. 25 E f) Palæ 1878. St. Georgs Storgildet i Danmark, stiftet 30. Marts 1934. Gilder findes overalt i Landet. Storgildemester: Direktør Harald Peter ­ sen, Fuglebakkev. 103 E) | C. 8832. Storgildesekretær: OverlærerSofus Kjær, Søbjerg 1, Fredericia Jg 893. St. Hans Hospital, se Hospitaler u. Direk ­ toratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. St. Jakobs Kirke, Østerbrog. Grundstenen blev lagt 4. Sept. 1876. Kirken indviedes 23. Juni 1878. (Arkitekt: L P Fenger). Overtilsyn : Magistraten. Kirkens Bestyrt Ise: Sognepræsten; Arki ­ tekt F A J Plum;Gross. Hans Hedebye. Kasserer: Assist. CG Jørgensen. Sognepræst: Chr. Nygaard Andersen. Res. K apellan : O S R o th e, R. Hjælpepræst: H Lyhne Th øger sen. Kordegn: M Poulsen. Kantor og Organist: Bendt Peter sen. Graver: Holger Abel. Kordegnens Kontor: Grenaag. 3 IS) Jg 0 2443x.Aab.9-l (undt.Torsd.) Fred.tillige5-7. Sognet begrænses af Ø-Allé, Jagtv., St. Kjelds G., Nygaardsv., Fanøg., Reersøg., Hjortøg., Strandvejen, Østerbrog., Vi- borgg., Randersg., Rothesg., Ribeg., I E OhlsensG. ogØsterbrog. - 1 Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. St. JohannesKirke.St.HansT.E). Grundstenen lagdes d. 20. Juni 1856, og Kirken indviedes d. 25. Aug. 1861. (Arkitekt: Theodor Søren ­ sen.) Patronat: Biskoppen og Overpræsidenten. Kirkeværge: Ingeniør H Lunde Hede da m. ^Kasserer-, Ekspeditionssekr.Th. W il lu m

I

'

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker