kraks vejviser 1940 handelskalender

Samf — St. Andr

Real-Register for København R.; Overborgmester Viggo Christensen, FM.; Formand f. De samv. Fagforb. Laur. Hansen, MB.; Ingeniør P Hempel, R.; Sognepræst HThyge Jacobsen; Købmand VKlost er, Aarhus; fh. Overlæge Dr. med. L Kraft, R. DM; Overlæge Dr. med. Carl Krebs, R., Aarhus; Redaktør Holger Lar ­ sen, MF., Vejle; Overlærer K Mousten, Aarhus; Arkitekt R Rasmussen; Rets ­ formand P Ryyd, R. DM.; Kommunelærer A S neu m, MF., Aarhus; Arkitekt Gotfred Tvede, K. DM. Forstanderinde: Frk. Anna Margrethe Speyer, FM. Overlæger: I Kbhvn.: Poul Guild al, R. DM. ; i Aarhus: Dr. med. PGKBentzon. Administrationschef : P Bruun-Ras ­ mussen, MB. Kontorchef: Fru Ida Olrik. Hoved ­ sæde, Toldbod vej 34 E D ★ C. 2603. Forstanderinden (14-16, undt. Onsd. og Lørdag.), Administrationschefen, Hoved ­ kontor, Barneskole, Elevværksteder, Elev ­ systuer, Hjemmene for Børn, unge Piger og unge Mænd. Ortopædisk Hospital, Borgervænget 3 OS D *C. 4353. Overlægen, Hospitalsafdelinger,(Besøgs tid 15-16, Sønd. till. 11-12), Ambulatorium (Hverdage 10-11), Bandageri, Koi set- systue og ortopædisk Skomageri. Ortopædisk Hospital (interimistisk Klinik m. v.), Ingerslevs Boulevard 2, Aarhus |i 6610. Overlægen, Hospitalsafdelinger, (Besøgs ­ tid 15-16, Sønd. till. 11-12), Ambulato-i Tium (Mand., Onsd. og Fred. 10-11), Banda ­ geri, Korsetsystue og ortopædisk Skomageri. Samfundet til Udgivelse af dansk Musik, Adr.„Koda u ,Kronprinsesseg.26E |1C. 2355, er stiftetl8.Decbr.1871 i det Øj emed at virke til den danske Musiks Fremme vedat støtte Udgivelsen af Kompositioner af større . Værd. Aarligt Kontingent 6 Kr. Formand for Bestyrelsen: Emil R e e s c n. Samlinger og Seværdigheder. Oplysninger om Samlinger og lign, og Adgangstider for disse maa søges i den paagældende Artikel. I Emnelisten (gule Blade) foran i dette Bind findes under Overskriften Museer en fuld­ stændig Fortegnelse over de i Vejviseren optagne Museer, Udstillinger etc. Sammenslutningen af Arbejdsgivere indenfor Cigarindustrien i Danmark. Formand: Di ­ rektør Konsul KE M M arcus sen, R. p. p., Aalborg; Næstformand: Direktor TageL a n- gebæk,Kbhvn. Kontor: V-Voldg s 111 IY) $ Cent. 11610 & 14872. Sammenslutnin ­ gens Direktør: Aage L Rytter. Sammenslutningen af Brancheforeninger under Grosserer-Societetet. Formand: Di ­ rektør AThau low, Nyhavn 4 EDTirC.196. Sekretariat: Landsretssagf. Johan As ­ mussen, Skinderg. 38 E $ C. 3435. Sammenslutningen af danske Handelsmeller, stiftet Nov. 1937. Formand: Møller Hans Petersen , Munke Mølle, Havnen, Odense f 79, Stats $ 1. Sammenslutningen af danske Havne, stiftet i Kbhvn. den 4. Dec. 1917, har til Formaal i Samvirke med Den danske Købstad forening (s. d. A.) at varetage og fremme danske Havnes fælles Interesser. Formand: Borgmester H P Jensen, Nykøbing F. Sekretær: Overretssagf. N C Lissau, R. Kontor: Gyldenløvesg. 11 Kbhvn. [V] $ C. 14788, Stats gi 45, Telegramadr. „Stad- centa “ . Sammenslutningen af Embedsmænd ved Sy ­ gehuse og Anstalter i Danmark, stiftet 21. Maj 1937. Formand: Hospitalsinspektør "Willi. Joh ansen, Sundby Hosp.,Italiensv. 1 (SJ > C. 15455. Sammenslutningen af Havne-og Købmands ­ organisationer i Danmark, V-Voldg. Ill 2 Kl Cent. 12407 & 12421. Stiftet 15. Juui 1917. II 15

V — 2625

Klitinspektør: ........................ I de øvrige Amter med Sandflugt forer Amtsraadene Tilsyn med dens Dæmpning. Sanger-Forbund, Dansk, Landsorganisation, stiftet 8. Nov. 1925. Protektor: H. K. H. Kronprins Frederik. Forretningsud ­ valg: Gross. Carl Knudsen, R., Klosterg. 56, Aarhus $ 95, Formand ; Komponisten Anders Rachlew, R., Formand f. Musik- udv. og Forbunds - Dirigent; Bogtrykker Chr. Weile, Viceformand. Sangforeninger, „Danske Folkekor “ , Formand: Lærer Hovgaard Andreasen, Pedersborg pr. Sorø $ 606; Dirigent: Før ­ stelærer K D Madsen, Refsvindinge jl Ørbæk 139; Kasserer: Sognefoged Jeppe Hansen, R., Rønninge pr. Langeskov j) 8. Sangforeninger,De samlede kbhvnske, af 1859, har til Formaal at styrke og udbrede Sansen for flerstemmig Sang. Enhver kbhvnsk Sangforening, der har bestaaet selvstændig i 2 Aar og dirigeres af en an ­ erkendt Sanglærer eller Musiker, kan op ­ tages. Kontingentet staar i Forhqjfl til Medlemsantallet. Centralbestyrelsen : Bogtrykker Chr. Weile, Formand Øb. 683v. Skrædderm. Fritz Schultz. Sekretær; Fabrikant Axel Olsen, Kasserer. Overdirigent: Anders Rachlew, R. Følgende Sangforeninger henhører under Centralisationen : Arion,Brage,Forsvarsbro ­ drenes Sangkor, Haandværkerforenin- gens Sangkor, Ballerup Sangforening, Malersangforeningen af 1846, Sangkoret Skjald, Urtekræmmerforeningens Sangkor, Vennelyst, Hasomir, Kbhvns Garder-Sang ­ kor. Sanginspektionen (Instruks af 24. Febr. 1926). Kontor:'Fredh. Kan. 26 E. Sanginspektør: Organist J LEmborg, R., Vordingborg 464. Sangkoret Skjald (Den konservative Vælger ­ forenings Sangkor), stiftet 31. Aug. 1885. Formand: Bankbestyrer Jean Hansen, Livjægerg. 33 (g] f) 0 2921 u. Sanglærerforening, Danmarks, stiftet 3. Aug. 1935. Formand: Koncertsanger Kommune ­ lærer Thøger Rasmussen, Strandparken, Aarhus $ 5220. Sankt (St.) Katolske Kirker, hvis Navn be ­ gynder med dette Ord, findes i Real-Re- gistret under Katolske, Romersk-, Kirker og Kapeller. St. Albans Kirke, engelsk Kirke, Langelinie E. Grundstenen nedlagt d. 19. Sept. 1885. Kirken indviet d. 17. Sept. 1887. . Patronat: Hs. Maj. Kongen af Stor ­ britannien. Kirkebestyrelse: Eng. Gesandt; eng. Kon ­ sul; eng. Legationspræst; amerik. Vice- konsul J Stanford Edwards; Gross. J D Braid, Kirkeværge. Præst:Rev. ARA Watson, Legations ­ præst. Organist: Kaj Lynggart. St. Andreas Kirke, Hj. af Gothersg. og Ø-Fari- magsg. E . Grundstenen blev lagt 4. Okt. 1898. Kirken indviedes 3. Marts 1901; opført af Martin Borch. Patronat : Magistraten. Kirkeværge: Fabrikant Cand. jur. Johs. E llebye. Kiikens Kasserer : Frk. Anna Allan Dahl. Sogneprajst : Sven A 1 s i n g e r . Res. Kapellan ; Vald. Bayer Christen ­ sen. Kordegn: A S H Matzen. Graver: H H enriksen. Organist og Kantor : Laur. Hansen. Kordegnens Kontor: Gammeltoftsg.l6 3 E. jp By 248v. Aab. 9-1 (undt. Torsd.) Fred, tillige 5-7. Sognet begrænses af Gammeltoftsg., 0- Farimagsg., N-Farimagsg., Schacksg.,Nan- sensg., Turesensg., N-Søgade og' Ø-Sø- gade. - I Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. II 15

Sammenslutningen af jydske Købstad-Spare ­ kasser. stiftet 1918. Formand : Sparekasse ­ direktør J F Petersen, R., Østeraag. 12, Aalborg gi 3508. Sammenslutningen af Specialforretninger indenfor Bandage- og Sygeplejebranchen, stiftet 2. Febr. 1937. Formand: Gross. L An ker stad, R., Gothersg. 91 E D Pa. 6502. Sammenslutningen ,. Danske Bladtegnere “ , stiftet 6. Dec. 1933. Formand : Herluf J en- s en iu s, Raadhusstr. 1 K | Palæ 1250. Samuels Kirke, Thorsg. 55 IH. Grundstenen nedlagdes 14. Dec. 1924, midlertidig Krypt ­ kirke indviedes 6. Sept. 1925, Indvielse af den endelige Kirke fandt Sted 4. Sept. 1932. (Arkitekt: C Schiøtz). Ejer: Det kbhvnske Kirkefond. Kirkeværge : Driftsbestyrer Frithiof Ha n- sen. Kirkekasserer: Kontorchef Jakob Pe ­ tersen. Sognepræst: S H Kyndal. KordegnensKontor : Thorsg. 70 2 E,aabent Hverd. Kl. 9-13 (undtagen Torsd.) samt Fred.Kl. 17-19 g Ta. 3547 y. Sognet begrænses af Nørrebrog., Allersg., Raadmandsg.,Tagensv. og.l agtv. — I Gade- Registret foran i Afd. II er anført, til hvil ­ ket Sogn hver enkelt Gade hører. Samvirkende Brugsforeninger i Danmark, De, er en Sammenslutning af en Række Brugs ­ foreninger i Købstæderne, stiftet 1916. Til at forbinde Foreningen retslig kræves Formandens og 2andreForretningsudvalgs- medlemmers Underskrifter. Centralkontor: Strandboulevarden92|g]gl Cent. 10015. Forretningsudvalg: J M Johansen, Formand; G Bolgann, Næstformand og Sekretær; O Søborg; J P HansenjKr. Rasmussen. Bestyrelsen: J M Johansen, For ­ mand ; Forretningsfører GBolgann,Næst ­ formand; Bogholder O So borg; Drifts ­ leder V Fornæs, MFK., alle af Kbhvn.; Foi retnings fører JP Hansen, Roskilde; Forvalter Kr. R a sm u ssen, Holbæk; For ­ retningsf. Otto Jorgensen, Odense; Høj ­ skoleforstander Poul II an sen, Esbjeig; For ­ retningsf. Joh. Jensen, Randers; Forret ­ ningsf. Vilh.TJ e n s en,Aalborg; Pakmester Th. Jørgensen, Fredericia. Samvirkende danske Lejerforeninger, De, se Lejerforeninger, De samv. Sanatorieforening,Andelsforeningernes.Kon- tor: Krabbesholm pr. Skive jl 179, opr.1904. Over 1100 Andelsforen, er Medl. Formand: . Gaardejer P Galmstrup, Hadsten. For ­ eningens Sanatorier, se Real-Registerne for Skælskør og for Skive i Afd. IV. San Cataldos Venner, stiftet 1924. Kontor: Amalieg. 35 [K] . Formand: Generalkonsul Johan Hansen, K. DM. FM.; Sekietær: Frk. Birgitte Erich sen, Enighedsv. 4 Charlott! Sandflugtens Dæmpning samtTræplantningen i Klitterne (Lov af 29. Marts 1867 og Lov af 11. Maj 1935). I Hjørring, Thisted, Ringkøbing, Tønder og Ribe Amter udøves Statens Tilsyn af en Klitinspektør med 5 Overklitfogder. I hver enkelt Kommune, hvor der findes Sand ­ flugtsstrækninger, bestyres Klitarbejderne af en Kommission, som bestaar af Over- klitfogden og et Medl. valgt af Amtet og et af Kommunalbestyrelsen. Det stadige Tilsyn udføres af Klitfogder. Træplantningen ledes af Klitinspektøren, 3 Assistenter, 32 Klitplantører, 2 Klitassi ­ stenter og 2 regnskabsførende Opsynsmænd. Træplantningsarealet er ca. 37,441 ha. for ­ delt paa 35 Plantager, deraf tilplantet ca. 27,682 ha. Kaldskapellan : E W ur tzen. Organist: Frk. Thyra Hansen. Kordegn C Ni el sen. Gravør: H P Christensen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker