kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

V - 2624

Røde — Samf

sagf.FlemmingAllerup,R., Kbhvn.; Over ­ retssagf. Hans M a d s e n, R., Kbhvn.; Lands ­ retssagf. Karmark Røn sted, MB., Kbhvn.; Overretssagf. Johs. Vibe-Hastrup. MB. R., Kbhvn.; Sagfører Jakob Jensen, R., NykøbingS.; Sagfører H C Langkjær, Sorø; Overretssagf.VFrands en, R., Oden ­ se; Overretssagf. LL ar sen,Frederikshavn; Overretssagf. Jon John sen, Viborg; Sag ­ fører Niels Jensen, R.DM., Varde; Lands ­ retssagf. A F Jensen,R., Aarhus, Næst ­ formand; Landsretssagf. P A Gudsoe, F redericia. Sagførernævnets Formand: Hojeste- retss agf. Jakob E G e 1 1 i n g. Kredsformændene l.Kreds: Hojeste- retssagf. NJ Gorrissen,Kbhvn.; 2. Kreds: Overretssagf. Jacob Holm, Holbæk: 3. Kreds: Sagfører Johan H Clausen, Næs ­ tved; 4. Kreds: Sagfører C Mortensen, Nykøbing F ; 5. Kreds: Landsretssagf. Th . Eigenbrod, Odense; 6. Kreds: Sagfører Axel Tonnesen, NykøbingM.; 7. Kreds: Landsrebsagf. N Chr. Larsen,R.,Aalborg; 8. Kreds: Landsretsretssagf. M Mikkel ­ sen,Viborg9. Kreds: Landsretssagf.Smede- gaard Andersen, Herning; IO. Kreds: Landsretssagf. Arthur Christen sen. Aar- . hus; 11. Kreds:Landsretssagf.Niels Hove, Kolding. Samfundets Sekretær: Overretssagf. N Busch-Jensen. Den danske Sagførerforenings Under ­ støttelsesfond understotter trængende Sagførere, Sagførerenker og deres uforsør ­ gede Børn. Formand: Overretssagf. Otto B i n g, R. DM. Salem i Gjentofte, Gjentofteg. 36 1 Gjent. 420, selvejende Institution under Diako- nisscstittelsens Styrelse, Hjem for kronisk syge eller af anden Grund uarbejdsdygtige. Samaritan, Vesterbro, stiftet 28. Jan. 1892. Formand: Overretssagf. Frants D ragsted, Vognmagerg. 9 K f C. 8123 & C. 7684; Kasserer: Bankbestyrer Alfr. A n der sen, R., Landmandsbankens Vesterbrotorv Afd., Vesterbrog. 46 El $ Cent. 2705. Samariten, Underafdeling af „DanskRode Kors* Afd. for Kbhvn. og Omegn, stiftet 6. Oktbr. 1911. Formand: Ingeniør C C Tafdrup, Genforeningspi. 10 1 00 1 Tg. 5781x. Samfund til Udgivelse af gammel nordisk Litteratur, stiftet24.Maj 1879, har tilFormaal at udgive og oplyse nordiske litterære Min ­ desmærker fra ældre Tid. Medl. optages ved Indmeldelse til Bestyrelsen. Kontin- gent5Kr.aarligellerlOOKr.eenGangforalle. Bestyrelse: Prof. Dr. phil. JdnH.elgason, Formand; Dr.phil.Chr. Matras, Sekretær, Overbibliotekar Dr. phil. Carl S Peter ­ sen, K. DM., Kasserer; Prof. Dr.phil. Johs. Brøndum-Nielsen, R. Samfundet for dansk Genealogi og Personal ­ historie, stiftet 1879, GI. Kongev. 92 2 EJ JJ} Eva 858. Medlemsbidrag 12 Kr. aarlig. Ud ­ giver Personalhistorisk Tidsskrift. For ­ mand: Ordens Historiograf Dr. phil. Louis Bobé, K. DM.; Kasserer: Kontorchef i Nationalb. OHClementsen, R.; Sekre ­ tær: Hovedarkivar HII j o r t h-N i e 1 s e n, R. D.M. Samfundet fordetkvindeligeTyendesVel.stif- tetl847,understøtter gamle,trængende, tid ­ ligere tjenende Kvinder i Kbhvn. og Frdbg. ved Pengehjælp. Det aim. Medlemsbidrag er 4Kr. Samfundetejer c.l50,000Kr. Bestyrel ­ sen bestaar af : Overretssagf. William Lund, Formand jj) Cent. 1685 ; Højesteretssagf. OskarFich,R.DM.;ByretsdommerAageHa- s trup; Gross. Cand. phil. Paul Las ­ sen, R.; Sognepræst Jakob Trier, R. SamfundetModer8maalet.Stiftetl9.Nov.1920. Adr.: Landsretssagf. Aage Bay Er i c li ­ se n,V-Boulevard 17 El JU Cent. 5810. Samfundet og Hjemmet for Vanføre. Bestyrelse: Prof. Dr. jur. K Sin db all e K.DM.,Formand; fh.DirektorVictorH j ort, R., Kasserer; Prof. Overlæge O Chievitz,

Formand forRødovreSogns Børneværn s- udvalg: ps. Overpostbud C E R Hansen, Voldumsv. 16 Rødovre Vanl. D Rø. 626. Bygningsinspektorat, seu. Bygnings ­ væsen. Indbyggertal : 11351. Skatteprocent: 5. 03 ; Ligningsprocent: 5, 5 (1939-40). Rødovre Lærlingeplejehjem (statsunderstøt ­ tet), Elektrav. 4 Rødovre V anl. $ Rø. 1158. Forstander: Folke Hedstrøm; Bestyrelse: Landsdommer Frøken E Ussing; Over ­ læge Dr. med. HBoas,R., Formand; Ho ­ spitalsbogholder Chr. Baariiig, R., Sekre ­ tær. Oabbathshvile, Griffenfeldtsg. 9 ogll El. $ N 1038x. Stift, for Mænd og Kvinder, der er Medl. af „Kristelig Foren, for Mænd og Kvinder*; beg. 1889 i Griffenfeldtsg. 11, udvidedes Jan. 1902 med Griffenfeldtsg. 9. Sadelmager- og Tapetsererlaugets Stiftelse N-Fasanv. 189,191 El, opfort 1902. Laugets Kontor Fortunstr. 5 1 Kl, Older- 'mand Holger Kristiansen, $ ^ >a - 8038. Sadelmager- og Tapetserernes Stiftelse, Nat- tergalev. 22-30 El. Formand: Michael Pe ­ tersen, Hillerodg. 8" 2 El $ Tg. 5 W 57. Sagførerforeningen af 1924, stiftet 19. Sept. 1924. Adr. Ny Vesterg. 21 Kl 1) C. 2060. Formand : Overretssagf. H Steinthai, R. Sagførerforeningen af 1937 til Varetagelseaf Sagførerstandens Eihvervsiuteresser, stiftet 5. Maj 1937. Formand: Landsretssagf. K L T h o f t. Amagert. 9 Kl $ C. 13293. Sagførersamfund, Det danske. Ifølge Lov om Rettens Pleje af 11. April 1916 139 udgør samtlige Sagførere i Dan ­ mark et Samfund. Lovens Kapitel 15 og en paa et alminde ­ ligt Sagførermøde vedtagen Vedtægt, som er stadfæstet af Kongen (Justitsministeriets Bekendtgørelse Nr. 161 af 29. April 1933), indeholder de for Sagførersamfundet gæl ­ dende Bestemmelser. Sagførersamfundets Bestyrelse er Sag- forerraad et. Det paahviler Sagførerraadet at paase, at Sagførerne i deres Forhold som saadanne holder sig Lovene efterrettelige, og at de i deres Sagførervirksomhed undgaar alt,hvad der ikke kommer overens med den Hæder ­ lighed, Nøjagtighed og Paalidelighed, som en offentlig beskikket Sagfører altid maa udvise. Raadet kan derfor skride ind mod hvert enkelt Medlem, saavel af egen Drift som ifølge Begæring,og eventuelt rejse Dis ­ ciplinærsag for Sag førernævnet, som kan tildele Advarsel, Irettesættelser, Bødestraf eller Suspension fra Sagførervirksomhed i indtil et Aar, ligesom Nævnet kan forby ­ de en Sagfører at udføre enkelte Sager el­ ler Forretninger. Kredsbestyrelserne og Sagførernævnet kan med bindende Virk ­ ning atgøreTvistigheder angaaende Veder ­ lag for den af Sagførerne i denne deres Egenskab ydede Tjeneste og Bistand til private, naar disse i denne Anledning hen ­ vender sig til Raadet. De Personer, som forbereder sig til Sagfø ­ rervirksomheden ved en Landsret eller en Underret, er undergivet Sagførerraadets Tilsyn, og ethvert Andragende om Beskik ­ kelse som Landsretssagfører eller Sagfører ved Underretten skal forelægges Raadet til Erklæring. Landet er delt i 11 Sagførerkredse, som hver har sin Kredsbestyrelse. København og Frederiksberg og de Underretskredse der har Tingsted der samt Færøerne, udgør 1. Sagfører kreds. Samfundets, Raadets, Nævnets og 1. Sag ­ førerkreds Adresse: Ved Stranden 14 3 Kl li Cent. 4950 & 4957 (12-3). Sagførerraadet: Høj esteretssagf. Oskar Fi c h,R.DM.,Kbh vn.,Formand;Højesterets-

Samariten; Samariterforeningen for Gjen- tofte Kommune; Lyngby Samariterforening. Endvidere 12 Ungdomsafdelinger, Ung ­ doms Rede Kors. Afdelingen afholder aarligtKursus i S a m a- ritergerning for Mænd og Kvinder, Kursus i spæde Børns Pasning, i Hjemmesygepleje og i Nød ­ hjælp for Vejfarende. Afdelingen ud ­ danner tillige Barneplejersker. Samaii- tervagter etableres overalt,hvor større Men ­ neskemængder er samlede. Afdelingens Vandre kurve udlaanes gratis til ube ­ midlede Modre. Røde Kors Folkekuranstalt ved Hald, Dansk, pr. Viborg $ Viborgl201.1202&1203, opret ­ tet 1922 af Foreningen DanskRode Kors.ca. 500 Patienter om Sommeren, 300 om Vin ­ teren. Betaling: 7y 2 Kr. paa Fællesstue, 8 a 8^2 Kr. paa Enestue, Medlemmer af statsaner ­ kendte Sygekasser, der er ubemidlede i Sygekasselovens Forstand, jfr. Folkeforsik- rinj ’ slovens § 6, Stk. 1 og 2, 5V 2 Kr. Henvendelse om Optagelse til Folkekur- anstaltens Kontor. Overlæge: Holger Jacobsen. Bestyrelsen bestaar af folgendeRepræsen- tantei for Dansk RødeKors: Overpræ ­ sident Kmh. J Biilow, K, DM. FM.; Læge Fru Charlotte Dalmark, Sorø; For ­ standerinde Frk. Inge Funding; Over ­ læge Poul G uil dal, R.DM; Oberst A Ram m,K.DM.;LægeThomas VSch w artz, Kert em inde ; desuden har I n d e n r i g s m i n i- steriet udnævnt: Direktør for Sygekasse ­ væsenet LP Borberg, R.DM.;Landsdom ­ mer A Dornonville de la Cour,R.DM., V iborg ; Gaardejer Laust N ø r s k o v, MF.R., Nørskovgaard pr. Moldrup; Amtsråds ­ foreningen for Danmark har valgt: Amtsrevisor M F i n k , Læborg pr. Vejen, og Den Danske Købstadforening har valgt: Borgmester Viggo Agger- bholm, Viborg. Bestyrelsens Formand: Overpræsident Kmh. J B ii 1 o w, K. DM. FM. Rødkilde Park, Anlæg mellem Rødkildev. og Bellahøjv. Anlagt af Kbhvns Kommune 1927. Omfatter et Areal af 6,55 ha. Land. Rødovre Kirke. Bygningen blev fuldstændig ødelagt under Kbhvns Belejring 1658-59, genopførtes 1668. Selvejende. Kirkeværge: Lagerchef C E Sørensen. Kirkens Kontor: Roskildev. 325 Rød ­ ovre Valby DRødovre 205 (Hverdage 10-12, undt. Torsd.,Onsd. tillige 17-20). Sognet omfatter Rødovre, Hen driksholm og Islev. Rødovre Kommune. SogneraadetsFormand: Gustav Jen ­ sen, Grambyv. 18 Rødovre Valby $ Rød ­ ovre 261. Sogneraadets Adresse: Rødovre Sogneraad pr. Vanl. Kommunekontor: Rodovrev. 133 Rød ­ ovre pr. Vanl. Rødovre 540 (10-2 samt Mand. 5-7). Kommuneingeniør: ------ Socialinspektør :TCh ristophersen. Skattevæsen«, t : O verassist.S B er g s t e d t. Kommunekasserer: Overassist. Fru E Nielsen. Sognefogeder: Nordre Distrikt: Hdls- gartner H J ør gen sen, Fortv.,Islev Vanl. D Islebro 1; Søndre Distrikt: Smedem. H J Holst, Axelhøj 32 Rødovre V anl. D Rødovre b 8(5. Formand for Sundhedskommissio- nen: Sogneraadsformand Gustav J ensen, Grambyv. 18 Rødovre Valby jj) Rødovre 261. Sognepræst: JFKiiszner. Rs. Kapellan : S G am borg. Kordegn: Kaj Stiigvad. Organist: Birger Toft. Graver: M Svendsen.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker