kraks vejviser 1940 handelskalender

. Rose — Røde Ritmester af Res. CJHjorth; Ritmestrene af Res. i Nr. i Forst. A Andersen; J E Stahr ; Ritmester afForst.TPL Dyp pel. Jydske Dragonregiment se Real-Reg. f. Randers. S. 1915. Rytteriforening af 1897, Dansk, Kasserer: P Nielsen, Smedeg. 14 A 1 [N] $ N 775y. Ryttervagten, stiftet 30. Jan. 1934. Adr.: Rosbæksv. 9 El D Ry. 4935. Formand: Poli- tiassist. A R Weber- Andersen. Røde Kors, Dansk, Foreningen, stiftet 27. April 1876, anerkendt af Regeringen 1876. Foreningen er en Landsforening med Afdelinger over hele Danmark, samlede under en fælles Hovedbestyrelse. Fore ­ ningen virker i Tilslutning til den inter ­ nationale „Rede Kors* Komitéi Genf, og paa Grundlag af den i 1929 reviderede Genfer- konvention af 1864. Foreningens Formaal er 1) at udbrede Røde Kors Ideer blandt Be ­ folkningen og derunder at fremme Broder ­ skabsfølelsen mellem Folkene, 2) at bidrage til Omsorgen for syge og saarede saavel un ­ der Krig, Katastrofer og Epidemier Sbm i det daglige Liv, samt at arbejde for Fore ­ byggelse af Ulykkestilfælde, 3) at medarbej ­ de til at udbrede Kendskab til Sundheds ­ plejen for derved at forbedre Folkets Sund ­ hedstilstand og forebygge Sygdomme, 4) i Tilfælde af Krig mellem udenlandske Sta ­ ter som Led i det internationale Røde Kors at yde enhver Støtte til Lindring af Krigens Ulykker. Protektor: Hs. Maj. Kongen. Formand: Overpræsident Kmh. J Biilow, K. DM. FM. Forretningsudvalget: Overpræsident Kmh. J Biilow, K. DM. FM., Formand; Læge Fru Charlotte Dalmark; For ­ standerinde Frk. Inge Funding; Over ­ læge P Guildal, R. DM., Næstformand; Læge Sv. K Larsen;Oberst AielRamm, K. DM.; Læge Th. Schwartz. Landsforeningen „Dansk Røde Kors* Pugaaardsg. 2 13 f Cent.787& 10887 (10-16, Lord. 10-14). Landsforeningen bestaar af 61 Afdelinger, 13 Dameafdelinger og 3 Komiteer. Sygeplejebureauets Kontor: Pug- gaardsg. 2 ffl | Cent. 787 modtager til enhver Tid, Dag eller Nat, Rekvisition paa Sygeplejersker til Privatpleje. Dam eaf de Ungerne under „DanskRøde Kors*. Protektrice: H d s. Ma j.Dronn ingAl ex- andrine. Den københavnske Dame afd eling, stiftet 25. April 1900, har forskellige vel ­ gørende Formaal og Samariteruddannelse. TilDameafdelingen er knyttet „Samari ­ taner foreningen", i hvilken optages fuldtuddannede. Samariter. Præsident: Konsulinde G A ker lund, Helleruplunds Allé 18 Hell.; Formand for Samaritaner ­ foreningen: Overlæge HScheuermann, R., Amalieg. 49 E ; Kasserer: Frk. A E Cle- mentsen, Vendersg. 16 Kl. Kontor: Kronprinsensg. 4 1 E JD Pa. 8122. Røde Kors, Dansk, Afdelingen for Kbhvn. og Omegn, stiftet 29. Nov. 1917. Adr. Dronn. Tværg.9 2 E f Cent. 7587 (10-17, Lørdag 10-14). Formand: Overlæge P Guildal, R.DM. ; Næstformand: Oberstløjtn.C F o c k, R. DM. Under Afdelingen henhører føl ­ gende Underafdelinger: Kredsen for: 1) Gjentofte Kommune, 2) Ly n gby - Taarbæk Kommune, 3) Kastrup-Taarnby Kommune, 4) Gladsakse Kommune, 5) Ballerup-Maaløv Kommune, 6) Dragør og Store Magleby Kom ­ muner. Kbhvns Samariterkolonne, der be ­ staar af uddannede, mandlige Samariter, som frivilligt stiller sig til Raadighed for Røde Kors ved Katastrofer, saasom Jernbane ­ ulykker o. 1.

Real-Register for København 1858 fik den Navn af de danske Kongers kronologiske Samling. Derefter foretoges en gennemgribende Omordning og delvis Istandsættelse af det Indre, og under F Meldahls Ledelse er Slottet blevet restau ­ reret udvendig. Med Kongerne som Midt ­ punkt giver Saml.et national-kulturhistorisk Billede af Tiden fra Chr. IV til vore Dage. Haven omfattede tidligere Arealet mellem Gothersgade, Adelgade, Sølvgade og 0- Voldg. Eksercerpladsen indrettedes i 1785, Laurierhuset blev omdannet til Kaserne og Eksercerhuset opført 1787, nedrevet 19'29; efter Ildebranden i 1795 blev Arealet til Kronprinsesseg. afskaaret, Brandvæsenets Bygning opf. i 1806, Brøndanstalten i 1833, nedrevet 1929. — Om Billedhugger- arbejderneiHaven se Monumenter. Chr.IV ’ s „blaa Lysthus*, senere kaldet „Eremita ­ gen*, ombyggedes 1773 af Harsdorff som Havedekoration og som Baggrund for Her- kulesfiguren og kaldtes derefter „Herkules- logen*. Samlingen er under normale Forhold aaben fra 1. Juni — 31. Oktober: daglig Kl. 11- 3; 1. Nov. — 31. Marts: Tirsd. og Fred. 12- 2, Sønd. 11-2; i April og Maj: Mand., Tirsd., Fred, og Sønd. 11-3. Første Juledag og Nytaarsdag er Saml, lukket, paa andre Helligdage aab. som om Sønd. Billetter faas paa Slottet. Adgangen koster 2 Kr. pro persona, for Militære i Uniform og Børn 50 Øre. Medl. af danske Foren, har mod Forevisning af Medlemskort Ad ­ gang for halv Pris. Regalierne er fra April 1922 udstillede i Samlingen. Direktør: Kmh. Greve F AV Brocken - huus-Schack, SK. DM. Kommitteret: Museumsdirektør Mag. art. Otto A n d ru p, R. DM. Museumsinspektør: Cand. mag. Gudmund Boes en, $ By 4255 (10-3). Slotsforvaltningens Kontor $ By 3286. Portner|lBy7619. Kustode By'} 787. Rosenborg Slotshave (Rosenborg Have). Haven aabnes i Sommerhalvaaret Kl. 6, om Vinteren ved Solopgang og lukkes omtrent 1 Time efter Solnedgang.Lukningen tilkendegives ved Ringning. Omfatter et Areal af 12-14ha Land. Slotsgartneren: Laur.Jensen, Ø-Voldg. 4 B [KJ g) Byl877y. Insp., se Kongelige Haver. Rosenvængets Sogn, se Luther Kirken. Roskildensersamtundet. Stiftet 28. Okt. 1916 Formand: StiftamtmandKmh. WOxholm, SK.DM., Smidstrupgaard pr. Vedbæk. Rosport, Dansk Forening for, (under D.I.F.). Formand: Gross. André Filtenborg, R. Sekretariat: V-Voldg. 91 2 [3 g) By 7890. Rotary Klub, Københavns. Stiftet 30. Novbr. 1921 under Rotary In ­ ternational. Mode Onsdag Kl. 12 i Inge ­ niørhuset, V-Farimagsg. [3. Sekretariat: Ørstedhus, V-Farimagsg. 41 13 gi C. 8515. Rotteudryddelse. Ifølge Lov Nr. 116 af 31. Marts 1938 er samtlige Kommunalbestyrel ­ ser forpligtede til at drage Omsorg for, at der med passende Mellemrum overalt i Kommu ­ nen iværksættes en rationel Udryddelse af Rotter. , Rotteudryddelsesforening for Fre ­ deriksberg. Adr. Frdhg. Grundejerforening Amicisv. 25 13 $ Cent. 2587 (10-16, Lord. 10-14). ‘ . • Ro tteudryd delses forening, K G ’ s. Adr. Kbhvns Grundejerforening, N-Voldg. 2 Kl gi ★ Cent. 330. Rotteudryddelsesforeninger, god ­ kendte af Kbhvns Magistrat. Distrikter : 1. Distrikt: Indre By, Kontor Chr. d. 9. G. 5, Kl glCent. 14362.2. Distrikt: Østerbro, Kon ­ tor Østerbrog. 58 ’ El gi Cent. 8410. 3. Distrikt: Nørrebro, Utterslev, Brønshøj, Husum og Vanløse, Kontor Fælledv. 5 1 INI D N 4229. 4. Distrikt: Vesterbro og Valby, Kontor Vesterbrog. 35 1 13 g V 3722. 5. Di-

V — 2623 strikt: Christianshavn og Sundbyerne, Kon ­ tor Amagerbro". 67 1 |S) gi Am. 315. Ruben, Bernhard, og Hustrus Stiftelse, Fal ­ koner Allé 72 El g N 1506, opført 1903. In ­ spektør: P Andersen. Rudolph Berghs Hospital, se Hospitaler u. Di ­ rektoratet for Kbhvns Hospitalsvæsen. Rundetaarn (g By 8608) or bygget af Chr. IV. Grundstenen nedlagdes7.Juli 1637, og i 1642 var Taarnet fuldført. Taarnet er 36 m. højt og 15 m. i Diameter. Sneglegangen er 209 m. lang. Taarnet var Universitetsobservato ­ rium indtil 1861. De nye Institutioner Rundetaarns Observatorium og Astrono ­ misk Samling er indrettet i 1929. Administreres nu af Magistr. 1. Afd. Adgang (Taarnet alene), 1. April-31. Okt.: 10-17; 1. Nov.-31 .Marts: 11-16; Søn-ogHel- ligd 12-16. Lukket Langfred., 1. Paasked., 1. Pinsed. og 1. Juled. Entré: Voksne 25 0., Børn 10 0.; Onsd. og Lord, gratis 1. April- 31. Okt. 10-11,1. NOV.-31. Marts 11-12. Taarn og Observatorium, hver klar Aften, 1. Aug -30. April: 21-24 (Lord, og Sønd. (1. Okt.-28.Febr.) dog 19-24 og i Marts og Sept. 20-24); Maj. Juni og Juli: 22-24; Billet ­ salget slutter 23 ’ /a. Lukket 1. og 2. Paa ­ sked., Skærtorsd., Langfred., 1. og 2. Pin ­ sed., Juleaften, 1. og 2. Juled. samt Nyt- aarsaften. Entré: VoksneSO 0., Børn 25 0. Samlingen er aaben Sønd. 12-16, i Juli og Aug. till. Hverd. 10-17 samt paa de Søn ­ dagsaftener, hvor Observatoriet er aabent. Entré: 10 0. Observatoiiets Leder: A Ni s s en. Samlingens Bestyrer: Kustode Harald Mortensen, FM. Taarnets Kustode: Chr. CD al byf)By. 8608 (11-16). Rungsted Golfklub, stiftet 1935. Formand: Overretssagf. C F Lerch e, R., Amalieg. 4 Kl 1 C. 3419. Rungsted Kostskoles Samfund, stiftet 12. Dec. 1919. Formand: Gross. TFonnesbech- Sandberg, Østerg. 10 Kl $ Cent. 252. Russiske Forening i Kbhvn., Den, stiftet 1919. Formand: Direktør Guido Brandt, Bornholmsg. 8 3 E j) Cent. 13917. Russiske Velgørenheds Selskab i Kbhvn., Det, stiftet. 1918. Komiteens Formand: Fru Di ­ rektør Vera Brandt, AN Hansens Allé 28 Hell, f Hell. 543. Ryparksbanerne ved Lyngbyv.EJ |) Ryv.1852, anlagt 1935-36 med Støtte af Kbhvns Kom ­ mune. Omfatter Badmintonbaner, Tennis ­ baner, Fodboldbaner og Skydebaner. Kontor: Idrætshuset El £) Cent. 6860. Rytteriet. Kontor: Kastellet Stjernestok 12 El $Cent. 16019. Generalinspektør, se Generalkommandoen. - Gardehusarregimente t, Kbhvn. Kon ­ tor, Gardehusarkasernen, Østerbrog. El D ★ Cent. 16073. Chef: Oberst Kmh. A E Gier sin g, K.DM.MfDR. Til Raadighed: Oberstløjtn. Kmjkr. L P Lange, R. Eskadronschefer : Ritmestrene Kmjkr. AK Hald, R.; Kmjkr. FB Alten, R.; Kmjkr. B A Matt'hissen; Kmjkr. Aa. Jansen; Ritmestrene af Res. Greve K B C E Brockenhuus-Schack; A K Møller; AKEJensen. j Til Raadighed: Oberstløjtn. u. f. Nr. H. H. Prins Viggo, RE. DhL; Ritmester i Nr. i .Forst. Kmjkr. Hofjgm. T R Baron Reedtz-Thott,K.; Ritmestrene af Forst. Kmjkr. S Møller; C B Otterstrøm. Rideskolen og Rytteriets Befa ­ lingsmandsskolerne Real-Register for Næstved i Afd. IV. Trainafdelingen. j) C. 16298. Chef: Oberstløjtn. C 11 Gu nd ela c h, R. Kompagnichefer:Ritmestrene Kmjkr. B D Pontoppidan, R.;HHL T Hans en,R. Til Raadighed : Oberstløjtn. af Forst. R J P Keyper,R.DM.; Ritmester iNr. i Res. K C Z e i 1 au, R.; Ritmester af Res. Hofjgm. T A Foss, R.; Kapt. af Res, CAE Sie;

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker