kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København lands, Kastrupvejs, Højdevejs Roder samt Sundby Overdrev. Kontorchef: J V th or Straten; Kasse ­ rer : A C V Hansen. Roefrøgrossistforening, Dansk, opr. 1904. Formand: Gross. Chr. Dreyer, Aarhus. Roforeningen „Kvik “ , stiftet 22. Sept. 1866. Baadehus Langelinie jjl Palæ 3817. For ­ mand: Kontorchef E Rosenkilde-Laur- sen, Rosenv. Hovedv. 40 El & Tr. 365. Roklub, Damernes (under D. F. f. R.), stiftet Septbr.1901. Adresse: FrøkenJohanneFor- næs, Købmaeerg. 9 Kl $ By 4840. Roklub, Danske Studenters (Akademiskog Polyteknisk Roklub). Stiftet 1917. Adr. Den nye Lystbaadehavn, Svanemollebugten El D Ry. 48 (Kontor 13-17), Medlems ® Rv. 250. Roklub, Hellerup, stiftet 1931, Strandparksv. 38 Hell. D Hell. 297. Roklub, Kbhvns, Kalvebod Brygge (VJ $ By 3075, stiftet 1866. Formand : Repræsentant Poul Kr a g h g) V 2272y. Roklubben „Skjold", (under D. F. f. R.), stif ­ tet 1887. Baadehus ved Langelinie g) Palæ 3778. Formand: HA Petersen, Dalgas Boulevard 83 [ø J) Gh. 2572; Kasserer: Bankassist. Sv. Palming, Holsteinsg. 16 2 El f 0 7031. Rosaecrucis Ordenen, A.M.O.R.C., Storlogen for Danmark. Sekretariat: Manøg. 13 2 Elg- Ryv. 3617x. I Rosenborg Slot. Chr. IV, der i 1606, med en Udvidelse af Byen og dens Befæstning for Øje, havde købt en Del Haver ogGrunde uden for daværende Østervold, benyttede det storeAreal til Anlæg dels af en kgl.Lade- gaard, der laa mere bekvemt end den fjerne Nyby Ladegaard, og dels af en Have, der skulde tjene til Erstatning for den ældre kgl. Have, „Vingaarden", der havde ligget paa Bremerholm og som var bleven indtaget til Bebyggelse. Samme Aar (1606) byggede Kongen det forste mindre Slot i Haven, kaldet „det nye Lysthus." Det omfattede den syd ­ østlige Del af det nuværende Slot i kun to Etager og havde paa Vestsiden et Trappe- taam, hvis Fundamenter er fundne 1929. 1 1613 fg. forlængedes dette Slot og forhøje ­ des med en Etage, og det store vestlige Taarn tilbyggedes. 1624 fik Slottet Navnet „Rosenborg". Endelig tilføjedes 1633 — 34 det østlige Trappetaarn. Det synes, at Chri ­ stian IV oprindelig var sin egen Architekt; det sidst tilføjede Trappetaarn er derimod uden Tvivl tegnet af Hans von Steenwinckel d. y. Slottet var fra første Tid omgivet af Grave og Volde, og Portbygningen er en Rest fra denne Befæstnings første Stadium. Slottets Ydre er i Tidens Løb undergaaet enkelte Forandringer. En oven paa Tagryg- gen anbragt Vægtergang, der førte fra Javi til Gavl, blev allerede bortfjernet 1692. - Karnapperne, der oprindelig kun strakte sig over 1. og 2. Sal, blev i 1758 forlængede ned til Jorden; samtidig blev paa Østsiden de ejendommelige Side ­ trapper, der førte op til Hovedindgangen paa 1. Sal i Trappetaarnet, taget ned. I det Indre staar Væreiserne delvis endnu med deres Udsmykning fra Chr. IV ’ s, Fr. Ill ’ s, Chr. V ’ s og Fr. IV ’ s Tid. Allerede un ­ der Frederik III er Slottet blevet benyttet som Opbevaringssted for Dragter, Vaaben, Smykker, Kunstgenstande o. s. v., en Sam ­ ling, der i Tidens Løb ved Tilgang — bl. a. efter hver Konges Død — voksede til et Fa ­ miliemuseum for Slægten; Rigsregalierne har fra Chr.V ’ s Kroning været anbragte paa Rosenborg og er fra April 1922 udstillede i Samlingen. 1 1833 blev der nedsat en Kommission til at ordne og opstille Sagerne paa Rosenborg kronologisk, hvilken Plan yderligere gen nemførtes af J J A Worsaae. Ved kgl Resolution af 14. Juni 1854 bestemtes det at den kronologiske Samling skulde Være et Fideikommis i Kongehuset og ved en ny Resolution af 28. Dec 1

Rode — Rose

V — 2622

borgvejs, Blytækkervejs, Glentevejs, Ørne ­ vejs, Grundtvigs Kirkes, Hovmestervejs, Lærkevejs, Mejsevængets, Oldermandsvejs og Vestergaards Roder. Kontorchef : SKEnevoldsen;Kasserer: VCCMøller. Tg. 1945. Aaboulevardens, Havremarkens, Rant- zausgades, Kronborggades, St. Stefans Kir ­ kes, Husumgades, Esromgades, Landsarki ­ vets, Struensegades og Genforeningsplad ­ sens Roder. Kontorchef: C J A Staberg; Fuldm. og fg. Kasserer: I A E Bruus. Rodekontor 21, Bratskovv. 36 Vanl. fl) Damsø 852. * ' Krogebjerg, Nørager og Skjulhøj Roder. Kontorchef: VHBjerke; fg. Kasserer: CdeNully. ’ | Rodekontor 23, Parkstykket 5 Brh. $ Bella 450. Bogholdergaardensjslevhus, Slotsherrens, Frederiksgaardens,Annebergvejs,Grøndals- Universitetets I væn S ets , Aabjerg, Dy bendals, Katrinedals, C.

Rodek ontorerne:

Rodekontor 2., Nyropsg. 5 IV1

870, Lokal 346.347 & 348. Set. Peders, Bispegaardens, Raadhusets, Kalvebodernes. Tivolis, Reventlowsg., Ør- , nosg., Frederiksborggades, Rømersgades, Blaagaards, St. Josephs Hospitals, Kors ­ gades, Evaldsgades og Søtorvets Roder. Kontorchef: R MHus u m ; fg. Kasserer: Fuldm. E J ar n h o 1 1; Ekspeditionssekr.: H A Ledertoug. Rodekontor 4, Lakseg. 19 GS f} | Palæ 3837. ] Borgergades, Fiolstrædes, Gammelholms, - Gammel Strands, Holmens Kirkes, Hoved ­ vagtens, Nikolaj, Nyhavns, Palægades,Pile ­ strædes, Reformert Kirkes, Slotsholms, I Synagogens, Trinitatis og U..1. . Roder samt Frimands og Snarens Kvarterer og Skibene. Kontorchef: IS Arf-f m an n ; fg. Kasserer: I - PN Jørgensen; Ekspeditionssekretær:!. HPT W ilium sen. Rodekontor 3, Bredgade 76 S3 I fl) Palæ 3675. Adelgades, Amalienborgs, Bornehos- pitalets, Citadellets, Fredericiagades, Frederiks Hospitals, Frimurerlogens, Garnisons Hospitals, Gothersgades, Kom ­ munehospitalets, Kongens Haves, Mar ­ morkirkens, Nyboders, Rigensgades, Rør- j imagsgades Roder. I ■ Kontorchef: SteenLercheLerkentorp; Kasserer: S Bahnson. Rodekontor 17, Østerbrogade 42 1 El f 0 7906. Østerbros,Bogensegades,Kalkbrænderiets, St. J acobs Kirkes, Faksegades, Sorøgades, Rosenvængets, Collinsgades, Blegdams, Rigshospitalets og Ryesgades Roder. Kontorchef: Carl Hansen; Kasserer: G P rause ; Ekspeditionssekretær: Axel Jør ­ gensen. Rodekontor 18. Liv jægergade 22 | EJ f 0 6498. . Aggersborgs, Viborggades, Strandboule ­ vardens, Struergades, Aalborggades, Niels Finsens, Jens Munks, Øresunds, Redhav ­ nens og Classens Roder samt Frihavnskvar ­ teret. Kontorchef : A B i r c h ; fg. Kasserer : VK Schmidt; Ekspeditionssekr. : H H Lo ­ rentzen, R. MfDR. Rodekontor 19, Jagtvej 227 EJ $ Ryv. 598. — — — — — — Bryggervangens, Kildevælds, Lundehus, Strandvejens, Sions Kirkes, Nygaardsv., Hesselegades, Tngeniørkasernens, Kuh- lausgades, Landskronagades, Lange-Mul ­ lers, Livøgades, Manugades, Rebekkavejs og Ryvangens Roder. Kontorchef: CFAJoh ansen; fg. Kasse- rer: Fuldm. Peter Andersen. Rodekontor 11, Nørrebrogade 63 rg) | fllN 5562. Kirkegaards, Slotsgades. Elmegades, Læs- søesgades, Ravnsborgs, Hellig Kors Kirkes, Fælled og St. Hans Roder. Kontorchef: HRO 1 i v a r i u s; Kasserer: F A EOlfert; Ekspeditionssekr.: A Her ­ sløv. Rodekontor 13, Arresøgade 20 112 . f N 7213. Lersøens, Haraidsgades, Guldbergsgades, Odinsgades, Raadmands,Thorsgades, Lyng ­ byvejs, Militærhospitalets, Nørre Allé, Stevnsgades, Vibekegades og Klostervæn ­ gets Roder. Kontorchef: NCCarlsholt;fg. Kasserer: MSvanhol tjEkspeditionssek r .: KB 1 ø s c h- Mad sen. Rodekontor 15, Thorsgade 74 El ffl ~g.2231T ------------------------------------ Ægirs, Heimdalsgades, Balders, Frederiks-

stedsparkens, Peblingesøens, Helgolands-1 Rodekontor 14, Stefansgade 48 IN) $ gades, Vandværkets, Gyldenløves, Ste- -------------------------------------------------

Bellahøjs, Degnemosens, Glumsøvejs, Hyrdevangens, Kagsbroens, Knabstrup- vejs,Nebbegaards,Taastrupvejs, Bispeb jærg, Søborghus, Bakkehusenes, Borups, Hu'- gaards, Hvedevejs, Parkstykkets, Provste- vejs, Ringertoftens, Tomsgaards og Valle ­ vejs Roder. Kontorchef: ER Gr ot h;fg. Kasserer: - - holms,Sølvgades, Webersgades og Ø-Far- | Rodekontor 20, Toftegaards PI. 10 Valby f Vb. 1372.

i-r, , , . e i ^ 0 | n ^ l ^ r ^ > ' Torveg.29[ Ej]Am. 5399. Kontorchef : V L Scheibel; Kasserer : GCJ Johansen; Ekspeditionssekretær : A Meldal. Frederiks Kirkes, Skydeskolens, Hollæn ­ derdybets,Frelsers Kirkes.Ny holms,Prinses ­ segades, Accisebodens, Kløvermarkens, Is ­ lands Brygges, Artillerivejens, Thorshavns og Nj alsgad es Roder. Kontorchef: Johs. Johansen; fg. Kasse ­ rer: - ----- -; Ekspeditionssekretær: H J P Sørensen. Rodekontor 24, Øland s g. 1 (g |i Am. | "512L “ Saltholms, Lyongades, Hveens, Tyrols- gades, Tingvejs, Sundholms, Rebel-banens, Eksercerpladsens, Hessensgades, Englands ­ vejs, Jenagades og Torben Oxes Roder. Kontorchef: RHindskov; Kasserer: G Christensen. Rodekontor 25, Gimles Allé 3 A [S] j} Am. 3554. Amsteidamv'ejs, Backersvejs,Cypernsvejs, Elbagades, Grækenlandsvejs, Hans Bog ­ binders, Milanovejs, Smyrnavcjs, Sundby 1 Hospitals, Thingvalla, Tycho' Brahes, Vej- Søndermarkens, Trekronergades,Gl.Køge- vejs, Harrestrup, Danshøj, Ellebjerg, Han ­ sted, Langvaddam, Mosedals, Overbys, Ros ­ kildevejs, Skellets, Tingstedets, Tofte- gaards, Vigerslev Skoles og Flaskekroens Roder. Kontorchef: N E Bodenhoff- Olsen; fg. Kasserer: S P C B en dt s en; Ekspeditionssekr.: ACBDrewes. Rodekontor 9, Slagterboderne 9 E | fl.iV 3170. Abel Cathrines, Gasværkets, GI. Konge ­ vejs, Kaalundsgades, Saxogades, Stende- rupgades, Skydebanens, Absalons, Geth ­ semane Kirkes, Ingerslevsgades,Istedgades, Arkonagades, Sønder Boulevards og Kvæg- i torvets Roder. Kontorchef : C B j ø r k 1 u n d ; Kasserer : K V Olsen; Ekspeditionssekr.: G C Vinten. RodekontorlO,Lyrsko vg. 6 (E|lV8607 Sorte Hests, Enghavevejs, "sankelmarks, Jesuskirkens, Jerichausg., St. Matthæus Kirkes, Bavnehøjs, Stubmøllens, Sydhav ­ nens og Vesterfælled Roder. „ ™ .

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker