kraks vejviser 1940 handelskalender

Kigs — Rode Sekretariat, Personal e-ogKas- s e r e r k o n t o r m. m. Chef: Vicepolitichef K Begtrup- H a n s e n, R. Fuldmægtige: Vilhelm Leifer; Politi ­ kommissærer: Mich. M Laursen; Poul RStavnstrup; kst. Fuldm.: N Se ­ ga ar d; Bogholder og Kasserer: Bodil Jo ­ hanne Svendsen. Ordens- og Færdselspoliti, Politiudrustning m. m. Chef: Politiinsp. Arthur Dahl. Politikommissærer: Sven AHolten; P B r o n d t ; Politiingenior : JVoltelen. Kriminalpoliti, Centralbur eau for Identifikation, Teknisk Afde ­ ling. Registraturer m. m. Chef: Politiinsp. FC V von M a g i u s. Politikommi-sær: OttoHi mmelstrup, FM # (Rejseholdet); Forstam.er IN Bugge, R. og Fuldm. Karl II a n s s o n (Central ­ bureauet. for Identifikation)« Politikommis ­ særer: Paul Christiansen (Tekn. Afd.) ogCRoslund (Registraturen). Sikkerhedspolitiet. * Chef: Politiinsp. EStrobech. Politikom m ; ss ær: TA J a c o b s e n. Tilsynet med Udlændinge. Chef: Kontorchef OW von L i n s t o w. Sekretærer: B F 1 a g s t a d; T Skaalum. Statens Politiskole, KochsV. 34 KJ ff C. 12016. Chef: Forstander AI H v i d, R. Rigsretten (Grundlovens § 66) bestaar af Præ ­ sidenten og de øvrige ordinære Medlemmer af Højesteret (s. d. A.), samt som valgte af Lands* inget blandt dets evne Med ­ lemmer: Gaardejer H Jefsen Christen ­ sen, K. DM.; Landsretssagf. Fru Ingeborg Hansen ; Husmand A P Hansen; fh. Forstander II Hauch. K. DM.; Direktør Halfdan Hendriksen; Kommunelærer H P Johansen; Radak ­ tor N Jos i as sen; Landsretssagf. Hermod Lannung, MB.; fh. Forretningsf. Charles Petersen; Byretspræsident fh. Justitsmi ­ nister Svenning Rvtter, K.; Redaktør Cand. jur. Hendrik Stein, R.DM.; fh. Ju ­ stitsminister KK Steincke,FM ; fh.Gaard- ejer Johs. Vejstrup. Ripenser-Samfundet, stiftet 1912. Formand: Overlæge Knud Fo gh, Strandv. 59® 13 ff Ryv.1260. Ritzaus Bureau, (R. B.) Ny Østerg. 3 E ff ★ Cent. 4041. PostgirokontoNr. 1749; grund ­ lagt 1. Febr. 1866 af E NRitzau. Filialer i Aalborg, Aarhus, Koldirig, Nykø ­ bing F. og Odense. Bureauet leverer Kurstelegrammer, po ­ litiske og Nyhedstelegrammer fra Ind- og Udland saavel til Pressen som til Forret ­ ninger og Private. Direktør : L R i t z a u, R.DM. Rodeforvaltningen. Kbhvn.er delti 18 større Oppebørselsomraader, der hvert omfatter flere af de tidligere bestaaendeOppebørsels- distrikter og henhører under 18 Rodekonto ­ rer. TilRodekontorcme er knyttet 18 Kontor ­ chefer og 8 Kasserere.samt et Antal Ekspe ­ ditionssekretærer og Fuldmægtige (Rode ­ mestre), Kontrolører, Overassistenter og Assistenter foruden underordnet Kontor ­ personale. Rodekontorerne er aabne alle HverdageKl.10-14 samt hver Fred, og de 4 åidste rettidige Indbetalingsdage for aim. personlig Indkomstskat tilligeK1.17 1 /2-18 , /2. Foruden paa Rodekontorerne kan Skatten indbetales i Stadens Hovedkasse, i Banker samt i nogle Sparekasser. Betaling efter sidste rettidige Betalingsdag samt Forud ­ betaling kan dog ikke ske i Bank eller Spa ­ rekasse. Endvidere kan Skatter indbetales paa Postgiro Konto, Kontonummeret er an ­ givet paa Skattebilletten. Om Rodernes Omfang , se Kvarterer. I Afd. II A, Gade-Reg. er angivet til hvilket Rodekontor de enkelte Gader m. m. hører. Kontoret er betegnet ved sit Nr.

Real-Register for København Overaccouchør skønner, at Moderens Hel ­ bredstilstand er saaledes, at det maa be ­ frygtes, at Fødselen ikke vil kunne foregaa i Hjemmet uden Fare forhendeellerBarnet. Betalingen for Opholdet er i saa Tilfælde for indenrigske Patienter: paa Eneværelse 12 Kr. daglig; paa 2 Sengs Stuer 8 Kr. daglig og paa andre Stuer 4 Kr. daglig ; ved Indlæggelsen maa der deponeres hen ­ holdsvis 300 Kr., 200 Kr. og 100 Kr. For udenrigske Patienter er Betalingen højere. Medlemmer af statsanerkendte Sygekasser optages for nedsat Betaling efter nærmere fastsatte Regler. Gratis Behandling kan under de nævnte særlige Omstændigheder dog tilstaas gifte Barselpatienter, naar de 1) er forsørgelses ­ berettigede her i Landet, 2) trængende og 3) ikke nyder Fattighjælp. Indskrivningen tilalleRie'shosp.Fodeafde- linger - og altsaa ogsaa til den ekstraordi ­ nære Fødeafdeling - sker udelukkende paa Rigshospitalet gennem det ovennævnte Kontor, Juliane Maries V. 14. Patienternes Fordeling paa de forskellige Fødeafdelinger sker fra Rigshospitalet under Hensyn til de øjeblikkelige Pladsforhold paa Afdelin ­ gerne; man kan saaledes ikke paa For- haand indmelde sig til en bestemt Fødeaf ­ deling. Der ydes fra Rigshospitalet Dag og Nat gratis Lægehjælp til ubemidlede Fødende i deres Hjem. Besøgstiden: Hverdage: Mandag,Onsdag og Fiedag.19 — 20, Tirsdag. Torsdag og Lør ­ dag 15 — 16, Søn- og Helligdage 15 — 16 og 19 — 20 (paa Afd. paa Martinsv. 8 Hverd. 14 — 15, Son-og Helligd. 11-12 og 14 — 15). Hospitalets Jordemoderskole er bereg ­ net paa aarligt at optage indtil 30 Elever ; Uddannelsen er toaarig. Om disse Pladser sker Bekendtgørelse i April Maaneds Be ­ gyndelse. Ansøgninger, stilede til Hospi ­ talets Direktør, indsendes i Tiden 1-15. Maj for 1) deAnsøgerinders Vedkommende, der har fast Bopæl i Københavns Kom ­ mune, direkte til Hospitalet og for 2) dem med Bopæl udenfor København, gennem vedkommende Amt. Plan af Hosp., se Afd. I, Kort og Planer. Direktør: H F Øllgaard, K.DM. Læger andet : (Bestaar af Rigshospitalets Overlæger og Klinikchefer). Prof. Dr. med. Erik H au c h, K. DM., For ­ mand. Afdelinger og Læger: * Afd. A. (medicinsk) 122 Senge samt5å6 Enestuer. Overlæge: Prof. Dr. med. C Sonne, R. 1. Reservelæge : Dr. med. K Ro hol in. 2. Reservelæge: Dr. med. T Espersen. Afd. B. (medicinsk) 122 Senge samt 5å6 Enestuer. Overlæge: Pro f. Dr. med. E War ­ burg. 1. Reservelæge: Dr. med. Torben An ­ dersen. 2. Reservelæge : K H Larsen. A fd. C. (kirurgisk) 133 Senge, hvoraf 11 Enestuer. Overkirurg: Prof. Dr. med. A Lendorf, R.DM. 1. Reservelæge : Dr. med. H C De van ­ tier. 2. Reservelæge: J Hoff meyer. A f d. D. (kirurgisk) 133 Senge, hvoraf 11 Enestuer. Overkirurg: Prof. Dr. med. S Kj æ rg aar d. 1. Reservelæge: Dr. med. P Windfeld. 2. Reservelæge: Dr. med. Erin Madsen. Afd. E. (Øjensygdomme) 27 Senge. Over ­ læge: Prof. Dr. med. Henning Rønne. !• Reservelæge: .Dr. med. G Øster- ber g. 2- Reservelæge: Dr. med. M Thran e.

V — 2621 Afd. F. (Øre-, Næse- og Halssygdomme) 19 Senge. Overlæge: Prof. Dr. med. A Thornval, R. 1. Reservelæge: Dr. med. S Heiberg. 2. Reservelæge: E F o glit. A fd. G.(Børnesygdomme) 68Senge. Over ­ læge: Prof. Dr. med. C E Bloch. Reservelæge: Dr. med. P Plum. A f d. H. (Hud-ogKønssygdomme) 84Senge. Overlæge : Prof. Dr.med. HHaxthausen. 1. Reservelæge : Dr.med. OKaalund- Jørgensen. 2. Reservelæge : Dr. med. PBonnevie. Afd. N. (Nervesygdomme) 102 Senge.Afd. findes paa Militærhosp., Tagensv.El. Over ­ læge: Prof. Dr.med. Mogens Fog. Afdelingslæge t Dr. med. NCBorberg. 1. Reservelæge: TDalsgaard-Nielsen. Afd N-k. (Neurokirurgisk Afd ) 21 Sengo. Afd. findes paa Militærhosp., Tagensv. (Hl Overlæge: Dr. med. E Busch. 1. Reservelæge : R M a 1 m ros. Afd. O (Sindssygdomme)! 10 Senge.Over- læge: Prof. Dr. med. Hj. Hel weg. 1. Reservelæge: Georg Stiirup. 2. Reservelæge: Dr. med. Erik Strøm ­ gren. Fodeaf d. A. 84 Senge, med gynækologisk Afd. 1,48 Senge. Overaccouchør: Prof. Dr. med. E Ry dberg. 1. Reservelæge:E Guldberg. 2. Reservelæge : BWestergaard. Oveijordemoder: Jenny M Jacobsen. Fodeafd. B. 81 Senge, med Pleje- og Svangreafdeling samt gynækologiskAfd.M., 39 Senge. Overaccouchør: Prof. Dr. med. EHauch, K.DM. 1. Reservelæge: EØstergaard. Overjordemoder: J Rød tn es s. Fodeafd. C. 28 Senge. Accouchor: Over ­ læge Dr. med. A Tofte. Røntgen kliniken. Chef: Prof. Dr. med. Flemming Møller, R. 1. Reservelæge: Dr. med. SA C h r o m. 2. Reservelæge: KGøthgen. Medicinsk Poliklinik, hvortil er knyt ­ tet en stationær Afd (P) paa 24 Senge. Chef: Prof. Dr. med. Eggert Møller. Kirurgisk Poliklinik. Chef: Prof. Dr. med. EDahl-Iversen. Bade- og Massageklinikken. Chef: Dr.med.J SHelweg. Prosektor : Prof. Dr. med. Poul Møller. Apoteker: Prof. Dr. phil. Sv. Aa. Sch ou. Leder af Tandkliniken Dr.med.O K Bj er ­ rum. Administration : Kontorchef: KHPaulli. Forvalter: K Niels en, R. Maskinmester : R M Christensen. Kasserer: P VC Rosenhauge,R. Bogholder og Kassekontrolør: Th. C Baa- • riDg, R. Fuldmægtig: Sv. Ha m m e r . Præst: Fr. Engel. Forstanderinde for Sygeplejen: EMag- nussen. Rigshospitalets Tjenestemandsforening, stif ­ tet 10. Dec. 1917. Formand : Fuldm. Svend Hammer, Langøg.8 a 13 & Ryv. 1846. Rigspolitichefen, I Politigaarden . OttoMøn- steds G. Kl f ★ Cent. 1448, Stats 455, findes samtlige Kontorer undtagen Rigs ­ politichefens Kassererkontor, Rigspoliti ­ chefens Udrustningskontor og Rigspoliti ­ chefens Kontor for Tjenestehunde, der alle har Lokaler Anker Heegaards G.5 E I Henhold til Lov Nr. 166 af 18. Maj 1937 udøves Politiet s Virksomhed af et for hele Riget fælles Politikorps under en Rigspoli ­ tichef. Politimestrene (Politidirektøren i Kbhvn., se u. Politi) er hver i sin Kreds Leder af de Tjenestemænd,der stilles tilTjeneste for Kredsen. Rigspolitichef : E Thune J a c o b s e n,K.DM. Vicepolitichef: K Begtrup-Hansen, R.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker