kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København ter til disse Attester faas paa Hospitalets Kontor, paa Socialkontorerne oghosUnder- støttelsesforeningens Kredsforstandere i København ; til udenbys Patienter sendes Blanketten efter Begæring. Udelukkede fra Behandling er: paa Fæl ­ lesstuerne: 1) Kopper, 2) asiatisk Kolera, 3) Dysenteri, 4) exantematisk Tyfus, 5) Skar ­ lagensfeber, 6) Difteri og Croup, 7) gam ­ mel Benskade, 8) Kræft, ved hvilken ope ­ rativ Indgriben ikke er indiceret, 9) Epi ­ lepsi (undtagen i Anfaldet), 10) kro ­ niske Sygdomme paa et saadant Sta ­ dium, at ingen Bedring kan ventes ved Behandling, 11) kronisk Rheuma- tisme med uhelbredelige Kontrakturer eller Deformiteter af Leddene, 12) Alder ­ domssvaghed. løvrigt vil der ved Opta ­ gelsen fortrinsvis blive taget Hensyn til Patienter, hvis Sygdomme udkræver særlig videnskabelig Undersøgelse og Behandling. Paa Enestuer kan de un ­ der 1 — 6 nævnte Sygdomme ej heller behandles, derimod de øvrige nævnte Syg ­ domme med Overlægens Samtykke, naar særlige Grunde taler derfor, men dog kun til midlertidig Kur. PaaHospitalet gives Søgnedage gratisKon- sultation for ubemidlede paa følgende Po- liklinikker: Den medicinske, Blegdamsv. 5, 9- 10. Den kirurgiske, Blegdamsv. 5, 9-10, (Tandbehandling dog Kl. 8V 2 ). Den gynæ ­ kologiske, Juliane Maries V. 14, 1-2. For svangreKvinder(gifte og ugifte) sammeSted Tirsdag ogFredagKl.4-5. Forøre-,Næse-og Halssygdomme, Blegdamsv. 13, 9-10. For Øjensygdomme, Blegdamsv.9,9 1 / 2 -10 l /2- For Børnesygdomme, Blegdamsv. 5, HFfø-ll 1 /,. For Hud- og Kønssygdomme, Fr. d. 5. V. 5, Kvinder 10-10 l / 2 , Mænd ll-ll 1 / 2 samt tillige Torsdag 4-5. For Nerve ­ sygdomme, paa Kbhvns Militærhospital, Tagensv. [Hl, 8 l/ a -9V 2 . For nervøse Lidelser og Sindslidelser. Henrik Harpestrengs V., Mandag og Toisdag (Børn Tirsdag^^-O 1 ^- Paa Hospitalets Sygeplejerskeskole er Plads til 40 Elever. F ødeaf delingerne har 2 Føde- gange, A: 5) Cent. 9526 og B: $ Cent. 9527, hver med 8 Sengepladser; 2 Bar ­ selgange, A: |) ★ C. 902 (Forespørgsel angaaende Patienter 11-12 og 6-7 ) og B: f) ★ C. 902 (Forespørgsel angaaende"Patienter 10- 11 og 6-7), til henholdsvis 84 og 81 Pa ­ tienter; Afdelingen for Svan^re og Plejeaf ­ delingen 39 Sengepladser, tilsammen 204, foruden Plads til ca. 150 nyfødte Børn. Den ekstraordinære Fødeafdeling C paa Dr. med. Blads Klinik, Martinsv. 8 S3, har 28 Senge, $ Cent. 4305 (Forespørgsel angaaende Pa ­ tienter 10-11). Ekspeditionskontoret Juliane Maries V. 14, El f) ★ C. 902,9 — 15; Præstens Kontor smstds. D ★ C. 902, Kordegnen fi ★ C. 902, 9-13. * Paa Fødeafdelingerne kan enhver ugift Kvinde modtages til gratis Behandling. Ca.6 Uger inden Fødselen maa Indmeldelse ske ved personligt Møde en Mandag, Onsdag eller Lørdag ^/o-lO 1 ^- For Betaling optages ugifte Kvinder paa Enestue mod et Depositum for 12 Dage å 25 Kr. Gifte Kvinder modtages til gratis Be ­ handling, naar de ved Attest fra ved ­ kommende Socialkontor godtgør, at de har fast Ophold i København og foruden at være fattige lever under saa uheldige Forhold i Hjemmet, at det maa anses be ­ tænkeligt, om Fødslen skulde foregaa der. Den ekstraordinære Fødeafdeling (C) er særlig beregnet til Optagelse af gifte Kvin ­ der fra København, der maa forventes at ville fode normalt, men som i deres Hjem lever under saa uheldige Forhold, at det maa anses for uforsvarligt, at Fødselen foregaar der. Udenfor de nævnte Tilfælde kan gifte Kvinder kun modtages, naar vedkommende

V — 2620

Rigs 3. Næstformand : Købmand Axel BL a n g e, K. DM. Landstingsvalgte Medlemmer : (Valg fandt Sted 11. Marts 1939). 1. Husmand Mads Jensen-Aale (S); 2. Urmager Albert.) en sen (S); 3. Fru Andrea Brochmann. MB (S); 4. Hovedkasserer A Johansen (S); 5.fh. RaadmandJohs. Niel ­ sen (S); 6. Formand f. Landstinget C F Sørensen, MB. (S); 7. Borgmester CE Christiansen (S); 8. fh. MinisterN P Fi ­ sker (S); 9. Fuldm. Anna Weste rgaard (RV); 10. Gaardejer Martin Sørensen (Sejlflod) (RV); 11. Gaardejer H Jefsen Christensen, K. DM. (V); 12. Konsul JVillemoes, R.DM.(V); 13. Byretspræsi ­ dent fh. Justitsminister Svenning Ryt ter, K. (V); 14. Oveilærer S CNørgaard (V); 15. Redaktør Fiu Esther Malling Peder ­ sen (V); 16. Redaktør H Stein,R. DM. (KF); 17. Fabrikant MC Schaumann, R. (KF); 18. fh. Proprietær JR Poulsen (KF); 19. Direktør H Unmack (KF). Kredsvalgte Medlemmer : (Valg fandt Sted 14. April 1939). 1. Kreds: 1. Direktør Halfdan Hen drik ­ sen (KF); 2. Murer Max Ben der, MB. (S); 3. Landsretssagf. Fru Ingeborg II a n- sen(S); 4. Fru Lisbet Hindsgaul (KF); 5.fh Justitsminister K K Steincke, FM. (S); 6. Forretningsf. Josef Andersson (S); 7.fh. Forretningsf. Charles Peter se n(S); 8. Landsretssagf. Hermod La n nun g, MB. (RV); 9. Sekretær Erik Jacobsen (S); 10. Forretningsf. A Fløtkjær, MB. (S). 2. Kieds. 1. Sagfører P B Thisted Kn u ri ­ sen (V); 2. Fru Nikoline Winther (V); 3. Husmand A P Hansen (S) ; 4. Statshus ­ mand Oluf Johansen (RV); 5. Smedem. Axel Christensen (RV); 6. Overlærer Alfr. Date (S); 7. Forpagter Johs. Kra ­ rup (KF); 8. Overlærer PK Thomsen (S) ; 9. Tømrer Hans H a n s e n (S) ; 10. Fisker Severin Han s en (S); 11. Hoved ­ kasserer R K antsø (S); 12. Købmand Axel B Lange,K. DM. (KF). 3. Kreds. Borgmester NielsNie 1 s e n (S). 4. Kreds. 1. Gaardejer Jørgen Jørgen ­ sen (KF); 2. Kommunelærer H P Johan ­ sen (S); 3. Husmand P C Petersen (S); 4. Landsretssagf. A E 1 m q u i s t (V) ; 5. fh. Gaardejer Johannes Veistrup (RV); 6. fh. Minister J P Stens ball e,K. DM. (V). 5. Kreds. 1. Bogtrykker Jørgen O tsen (KF);2. Karetmager O J Offersen (S); 3 Redaktør S Chr. G ro ve (S); 4. fh.Typograf Jørgen Møller (S); 5. Førstelærer P A Poulsen (KF); 6. Murerm. M P Mad ­ sen (S); 7. Overassist. v. Statsb. Kapt.O H Malchau (KF); 8. Journalist Alb. An- dersen(S); 9. Gaardejer Fr. Kr i stian- sen (RV); 10. Redaktør H R Stumph (S); 11. Forpagter Jens Høyer, R.(V); 12. Gaardejer Kred : tforeningsdirektor Karl Pedersen, R. DM. (V) ; 13. Mu-erm. Jens J ensen (V) ; 14. Husmand J PBækgaard (V); 15 Gaardejer JensRahbek(V). 6. Kreds.l ProprietærMChr.Korsgaard. R. (KF); 2. Gaardejer J S Fo get (B); 3. Gaardejer H Hauch, K. DM. (V); 4. Maskinarbejder Laur. Knudsen (S); 5. Murerm. Aksel Hvid (S) ; 6. Husmand N Chr. Nielsen Mann, (V); 7. Husejer Kr. Johansen (S); 8. Proprietær Gudik Gu ­ diks en (RV); 9- Redaktør N Josi- assen (S); 10. Rørmester Henry Han- sen(S); 11. Amtsskolekonsulent SSteg- ger-Nielsen(V); 12. Gaardejer Henrik t J e n s c n ( V ) • 7. Kreds. Redaktør Lagtingsmand Poul Niclasen. Rigsdagens Presseloge, stiftet 1918, A dr.: Rigsdagen, Christiansborg Kl HiArCent. 6600. Formand: Redaktør Ernst Ey ser. Rigsforeningen til Bekæmpelse af de rheu- matlske Sygdomme, stiftet 26. Marts 1936. Kontor: Vesterport 296 IV) Palæ 7258. Præsident: fh. JustitsministerK K Stein- cke, ML.F M.;FormandforForretningsiidv.: Overlæge Dr. n.ed. Aage Ny fel dt.

Rigshospitalet. Det kgl. Frederiks Hospital, stiftet at Frederik V ved Fundats af 6. August 1756, og den kgl. Fødsels- og Pleje ­ stiftelse, oprettet af Enkedronning Juliane Marie ved Gavebrev af 29. Januar 1785, flyttedes i August 1910 til Rigshospitalet. Rigshospitalet er opført af Martin Borch, Ingeniørarbejderne udforte af Svend Koch og O K Nobel. — Opførelsen paabegyndtes i Maj 1905; Indvielsen foregik den 3.Septbr. 1910. Ved Lov af 28. April 1931 bevilgedes Midler til Opførelse af Bygninger for en psykiatrisk Afdeling med tilhorende Funk ­ tionærboliger. Afdelingen aabnedes l.Febr. 1934. Endvidere har Hospitalet en neuro ­ logisk Afdeling og en neurokirurgisk Afde ­ ling paa Kbhvns Militærhospital, Tagens ­ vej, ialt 123 Senge, horvaf Invalideforsik ­ ringsretten har Ret til at belægge 28.Tilden neurologiske Afdeling horer en Poliklinik. Endvidere er der ved Samarbejde mellem Staten og Kbhvns Kommune fra 1 / 9 1924 opretteten ekstraordinærFodeafdeling paa 28 Senge paa Dr. med. Blads Klinik, Martinsv. 8 13. Hospitalet har ialt 1256 Sengepladser, angaaende deres Fordeling, se nedenfor (Af delinger og Læger). Besøgstid en: Paa Enestuer : 9 Fm.til 9 Aften. Paa Fællesstuer : Hverd. 3 — 4 Eftm. Søn- og Helligd. 11-12 Fm. og 3 — 4 Eftm. Psykiatrisk Afd. dgl. 12-1. Telefonisk Fore ­ spørgsel til Patienter f ★ C. 902. Indenbys Forespørgsler kun efter Aftale med Hospita ­ let. Opgiv Afdeling, Pavillon, Etage m. m. Visitations- og Skadestue (hele Dognei). O. 9350. Hospitalets Kontorer . Blegdamsvej Nr. 9, løl Hovedkontoret $ ★ C. 902, Hverd. 8-5, Søn-ogHelligd.10 — -P/o. Direk ­ tøren tr. 10-11 og 1-2. Bogholder- og Kas ­ sererkontoret, 9 x / 2 — H og ll ’ /a — 2. For ­ valterkontoret D iJrC.902, 8 — 2 (Forvalteren personlig 12 — 2). Fødeafdelingernes og Præ ­ stens Kontorer, se nedenfor under Føde ­ afdelingerne. Betalingen er for Kur og Pleje paa Hospitalsafdelingerne paaEnestuer : For Udlændinge 24 Kr., for Indlændinge 12 Kr. daglig; paa Fællesstuer: for Udlæn ­ dinge 12 Kr., for Indlændinge 4 Kr. daglig. Senest ved Indlæggelsen maa stilles enten en af Hospitalet godkendt Selvskyldner ­ kaution for Hospitalsomkostningerne eller Depositum i kontante Penge til følgende Belob: Ved Indlæggelse paa Enestuer: Udlændinge 800 Kr., Indlændinge 400 Kr. ; paa Fællesstuer: Udlændinge 400 Kr., Indlændinge 150 Kr. Medlemmer af stats ­ anerkendte Sygekasser optages for nedsat Betaling efter nærmere fastsatte Regler. Patienter med fast Bopæl i Danmark kan optages til vederlagsfri Kur og Pleje paa en Fællesstue, naar de paa ­ gældende 1) har dansk Indfødsret eller er ligestillet med en Indfødt, jfr. Lov om of ­ fentlig Forsorg Nr. 181 af 20. Maj 1933 §§ 17-20,2) ikke er nydende Medlem af en Sy ­ gekasse eller Sygeforening, saaledes, at der derved er sikret dem vederlagsfrit Ophold paa Rigshospitalet.3) ikke oppebærer Kom ­ mune-eller Fattighjælp, ikke paa det fore ­ liggende synes berettiget til at oppebære Særhjælp til Hospitalsopholdet i Henhold til Lov om offentlig Forsorg Kap. XVII — XIX, ikke som Aldersrentenyder eller In- validerentenyder er berettiget til Hjælp til Il ospitalsopholdet i Hcnh< ld til Lov Nr.182 af 7. Maj 1937 om Folkeforsikring §79,4) ikke kan udrede Betalingen for Kur og Pleje, uden at deres økonomiske Forhold derved væsentlig forringes. Attest herom maa for Patienter med Bopæl i København udstedes af vedkommendeSocialkontor eller Kredsforstanderen i Kobenhavns Under ­ støttelsesforening; borPatientenudenforKø- benhavn, maa Attesten udstedes af vedkom­ mende Kommunes sociale Udyalg. Blanket-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker