kraks vejviser 1940 handelskalender

Rigs C Jensen-B roby (V); Godsejer A C Du- borg(V). Amterne i Jylland. 10. Hjørring Am tskreds.' - Forretningsfører Chr. Christiansen (S); Forretnings ­ fører Oscar Le vinsen (S); Gaardejerllans Pins trup (V); Statsrevisor Gaardejer J S Vanggaard, K. DM. (V); Kommu ­ nelærer EM Kjær (V). 11. Thisted Amtskreds. - Proprietær V Fibiger, R. (KF); GaardejerMarinus Sø ­ rensen (S); Gaardejer Johs. Nørgaard (V). 12. Aalborg Amtskreds. - GaardejerS vend Nielsen (B); Smedemester Th. M Ander ­ sen (NA); Redaktør Ole Bjørn Kraft (KF); fh. Minister J H assin g- Jørgen ­ sen (RV);Fabriksarbejder Johan Strøm (S); Redaktor C Bollerup Madsen (S); Gaardejer .Jens Sørensen (Sejlflod) (S); Husmand Chr. Andersen (S); Redaktør NElgaard (V); Husmand Edv. Søren ­ sen (V). 13. Viborg Amtskreds. - Indenrigsmini ­ ster Bertel Dahlgaard (RV); Redaktør A C Mortensen (S); Førstelærer Th. Hauberg (S); Gaardejer Laust N ør skov, R. (V); fh. Forsvarsminister Søren B r o r s e n, K. ( V). 14. Randers Amtskreds. - Direktor Cand. polyt. Chr. E Boeck-Hansen, R. (KF): Typograf Alfred And ersen (S); Forret ­ ningsfører Gustav Pedersen (S); Stats ­ husmand M F Mortensen (S); Inge ­ niør Dr.-Ing. R Christiani, K. DM. (V); Gaardejer Knud Kristensen (V). 15. Aarhus Amtskreds. - Murerarbejds ­ mand Alfr. Jensen (DK); Landsretssagf. Henning Hasle,R. (KF); Ingeniør Cand. polyt. O Kier (KF); Kommunelærer A S n e u m(S); Journalist H olger E r i k s e n (S); Forretningsfører Leonhard Hansen (S); Gaardejer JKr. Jensen (Lillering) (S). 16. Skanderborg Amtskreds. - Ingeniør Peder Kors gaard, K.DM. (KF); Redak ­ tør Albinus Jensen (S); Husmand Anton Simonsen (S); Gaardejer Kr. Juul(V). 17. Vejle Amtskreds. - Gaardejer Vald. Thomsen (B); LærerPGregersen(DR); Proprietær J Schultz Petersen (KF); Ingeniør P H Clausager (RV); Redaktør Holger Larsen (S); Togfører M Larsen (S) ; Skotøjshdl. Axel Ivan P e d e r s e n(S) ; Fru Inger Gautier Schmit (V); Gaard ­ ejer Laurits Pedersen (V). 18. Ringkøbing Amtskreds. - Gaardejer Jens Th om sen(B) ; fh. Lærer Anton Ve ­ sterager, R.(KF); Gaardejer M P Ras ­ mussen (Gylling) (RV); Minister f. Land ­ brug og Fiskeri KM Bording (S); Læ ­ rer Niels Yde (S); GaardejerJSønderup (V); Kreditforeningsdirektør fh. Inden ­ rigsminister Dr. phil. Oluf Krag, K.DM. (V); Landssekretær C M Julin(V). 19. Ribe Amtskreds.-Konsulent OlufPe- d ei sen (DR); Læge J KJenseniGør- ding) (RV); fh. Forstander Julius Born ­ holt (S); Overportor M K Sø rensen(S) ; Gaardejer Erik Eriksen (V); Gaardejer Einar Simonsen (V); Gaardejer 0 011- gaard (V). 20. Haderslev - Aabenraa - Sønderboig- Tønder Amtskreds. - Læge Frits Cl au- sen (NA); Redaktør A Svensson, R.(KF); Domæneforpagter Peter Petersen (Røj) (KF); Dyrlæge JensMøl ler (SI); Bager J PNielsen(S); Maskinarbejder P Mor ­ te ns en (S); Arbejdsmand H J Hinrich- sen(S); Gaardejer Jørgen Gram(V);Do- mæneforpagter Eiik A ppel (V). Valgdistrikterne paa Færøerne. Færø Amtskreds. - Førstelærer Johan Poulsen, R. Lan dstinget . Formand:C F Sørensen, MB. 1. Næstformand: fh. Gaardejer Johs. Vei ­ strup. 2. Næstformand: Byretspræsident Sven- ning Ry tter, K.

Heal-Register for København dagen bestaarafFolketinget. og Lands ­ tinget. Folketingets Medlemmer vælges paa 4 A ar, Landstingets paa 8 (idet dog Halvdelen af dets folkevalgte Medlemmer afgaar hvert 4. Aar). De nærmere Bestemmelser om Rigsdagens Funktioner findes hovedsagelig i Grundlo ­ vens V. Afsnit. Valgret til Folketinget har ifølge Grundloven af 5. Juni 1915 med Ændringer af 10. Sept. 1920, jfr. Valglov af 11. April 1920 med Ændringer af 28. Juni og 30. Aug. s. A. enhver Mand og Kvinde, som har Indfødsret, har fyldt sit 25. Aar og har fast Bopæl i Landet, med mindre vedkom ­ mende a) ved Dom er funden skyldig i en i den offentlige Mening vanærende Hand ­ ling uden at have faaet Æresoprejsning, b) nyder eller har nydt Understøttelse af Fat ­ tigvæsenet, som ikke er enten eftergivet eller tilbagebetalt, c) er ude af Raadighed over sit Bo paa Grund af Konkurs eller Umyndiggørelse. Valgbar til Folketinget er enhver som i Henh. til ovenst. har V algret dertil. Valgret til Landstinget har enhver Folketingsvælger, somhar fyldt sit 35. Aar og har fast Bopæl i vedkommende Lands ­ tingskreds. Valgbar til Landstin get er enhver, der har Valgret til dette, naar han (hun) har fast Bopæl i vedkommendeLandstingskreds. Til Valgbarhed for de 19 landstingsvalgte Medlemmer (jfr. nedenfor) kræves ikke fast Bopæl i nogen bestemt Landstingskreds. Til Folketinget vælges 149 Medlem ­ mer. Valgene forega ar i Kbhvn. — Frdbg. i 3 Storkredse, i det øvrige Land i 21 Amts ­ kredse. Disse Kredse er inddelte i Opstil ­ lingskredse, hvoraf der i alt findes 118. I hver Storkreds og Amtskreds vælges saa mange Medlemmer, som der er Opstillings ­ kredse i Kredsen. Endvidere fordeles efter særlige Regler 31 Mandater (Tillægsman ­ daterne) med 6 til Hovedstaden, 10 til Øerne og 15 til Jylland. Til Landstinget vælges 76 Medlemmer, 57(10 i Kbhvn.-Frdbg., 47 i det øvrigeLand) vælges i 7 Landstingskredse, medens 19 vælges af det afgaaende Landsting ved For ­ holdstalsvalg. De 10 Landstingsm. for Kbhvn.-Frdbg. vælges afValgmænd, som atter er valgte af de almindelige Vælgere ved Listevalg indenfor de ovennævnte Opstil ­ lingskredse. Ogsaa udenfor Hovedstaden er Valgmaaden indirekte og efter Forholdstal. Valglisterne over de valgberettigede til Folketinget udarbejdes for'Kbhvns Vedkommende aarlig af Kommunens stati ­ stiske Kontor og har Gyldighed fra 1 .April til 31. Marts det flg. Aar. Fra 1.-8. Marts frem ­ lægges de til offentligt Eftersyn paa Stati ­ stisk Kontor. Indsigelser skal fremsættes skriftlig senest den 11. Marts; de paa- kendes af et Udvalg. PaaFrdbg.udarbejdesValglisterne af Kom ­ munalbestyrelsen. Reglerne for Eftersyn, Indsigelser og disses Paakendelse er de samme som for Kbhvn. Valg lis terne over de valgberettigede til Landstings-Valgmandsvalgene ud ­ arbejdes ved Udskrivningen af Landstings ­ valg paa Grundlag af Folketings-Valg ­ listerne og fremlægges i 8 Dage efter nær ­ mere Bekendtgørelse. Fristen for Indsigel ­ ser er 3 Dage efter Fremlæggelsestidens Udløb. I Fortegnelsen over Rigsdagens Medlem ­ mer er Partibetegnelsen anført i Parentes efter Navnet; følgende Forkortelser er anvendt: S — Det socialdemokratiske Par ­ ti; V = Venstre; KF — Det konser ­ vative Folkeparti; RV= Det radikale Ven ­ stre; B == Bondepartiet; DK — Danmarks kommunistiske Paiti; NA = Danmaiks na- tional-socialistiske Arbejder-Parti; DR = Danmarks Retsforbund; SI = Det slesvig ­ ske Parti.

V — 2619 Folketinget: (Valg fandt Sted 3. April 1939)

rormand: Redaktør Hans Rasmussen. 1. Næstform.: Gaardejer Statsrevisor JS Vanggaard, K. DM. 2. Næstform.: Kommandorkapt. Carl We ­ sterman n, R. 3. Næstform. : Statsrevisor AM Hansen. Storkredse i København-Frederiksberg. - 1. Søndre Storkreds. - Frøken Gerda Mundt, MB. (KF); Værkmester O Bouet, MB. R. DM. (KF); Statsminister Th. S ta li ­ ning, FM. (S); Handelsminister Johs. Kj ærbøl (S); Redaktionssekr. Rs. Han ­ sen (S); Rodemester EFriis, MB. (S); Kontorassist. FruN ina A n d e r s e n, MB . (S). - 2. ØstreStorkreds. - Støberiarbejder Aksel Lai sen(DK);Kommandorkapt.C Wester- mann, R. (KF); Gross. Wm. Piieme, R. (KF); Ingeniør Cand. polyt. E Rager (RV); Socialminister Ludvig Christen ­ sen (S); Forretningsf. H C Hedtoft- H ansen (S); fh. Minister Joh. Friis- Skotte, MfDR. (S); Sekretær Lars M Olsen, MB. (S); Tomrer Ingv. Dahl, MB. (S). - 3. Vestre Storkreds. - Ekspeditionssekr. Cand. polit. Aksel Moller. MFK. (KF); Overretssagf.Raadmand C J F S ven,MFK. (KF); Overinsp. Oluf J Skjerbæk,R.DM. (KF); Gross. Vald. Sørensen (RV) ; Forret ­ ningsf. Landsretssagf. Fr. Dalgaard (S); Forsvarsminister Alsing Andersen (S); Direktør J C Jensen (S); Formand f. Keramisk Forb. Raadmand OE Einer- 1. Københavns Amtskreds.-Redaktor Mar ­ tin Nielsen (DK); Fuldm. Aage Henrik ­ sen (NA); Kontorchef Sv. E Johansen, (DR); Redaktør Cand. polit. Tovl Drach- mann, R. (KF); Redaktør Carsten Raft (KF); Fængselspræst Kr. Am by (KF); Undervisningsminister Jørgen Jørgensen (RV);Partisekretær H C Hansen (S); Typograf N P Nielsen (S); Typograf W Villumsen (S). 2. Frederiksborg Amtskreds. - Proprietær Victor L a r s e n (KF) ; Parcellist P DJ e n- sen (RV); Montør Sigurd Schytz (S); BorgmesterEmil Retoft (S); Gaardejer Marius Jensen (V). 3. Holbæk Amtskreds. - Parcellist N P Andrea sen (Forsinge) (RV); Borgme ­ ster Fr. Andersen (S); Sekretær Otto Jensen (S); Politimester Vagn Bro (V). 4. Sorø Amtskreds. - Redaktør Raadmand Alfred Bindslev (KF); fh. Finansminister HPHansen,(S); Dyilæge J P Jensen(S); Førstelærer Arnth J e n s e n, R. (V). 5. Præstø Amtskreds. - Proprietær Cand. mag. Axel Hart el, R.(B); Forpagter Povl Falk-Jensen, MFK. (KF) ; Højsko ­ lelærer Kr. Nygaard (RV) ; Borgmester Redaktør H P Hansen (Stege) (S); Journalist Viggo Nielsen (S); Husmand Carl Petersen (S); Sekretær O Him ­ melstrup, R. (V). 6. Bornholms Amtskreds.-Redaktor H Rasmussen (S); GaardejerHCKoefoed (V). 7. Maribo Amtskreds. - Proprietær L Grønning (KF); Statsrevisor A M Hansen (RV); Finansminister Vilh.Buhl (S); Lektor Hartvig Frisch (S); Under ­ direktør Peder Nørgaard (S); Proprietær NC Løje, R.(V). 8. Odense Amtskreds. - Cand. jur. J Christmas Moller (KF) ; Landmand Oluf , Steen (RV); fh. Minister C N Hauge (S); Kirkeminister Johs. Hansen (S); Gaardejer L M Larsen (Bjerre) (S); Gaardejer Povl Fr. Jensen (Horsebæk) (S); Lærer Søren P Larsen (V). 9. Svendborg Amtskreds. - Statsrevisor Gaardejer A C D Petersen, R. (KF); Udenrigsminister Dr. phil. P Munch (RV); Kontorist Poul Hansen (S); Ma ­ skinarbejder Svend Horn (S); Gaardejer J Jensen MFK. (S). Amterne paa Øerne.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker