kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Overretssagf. K A V HJarner; Lands ­ retssagf. AF Je nsen, R., Aarhus; Sagfø ­ rerne Niels Jensen, R. DDL, Varde og H C Lang kjær, Sorø. Reifisionen af Eksekutorboer i Kbhvn., uom ­ huset E D By 6361. Leder: Landsdommer Poul Hansen. Revisorforening, Dansk, stiftet 15. Juni 1925. Adr.Kirkevænget 12 Valby ® Vb. 2637 &Vb. 2638. Formaal: At samle Revisorer i Danmark, der driver Revision som selvstændigt Erhverv, at værne mod illoyal Konkurrence, at være Garant overfor Offent ­ ligheden for dens Medlemmers Kvalifika ­ tioner. Bestyrelse: Laurits Birkmar, Formand; Hother Dalberg; H N Gottlieb; V Jacobs; Edwin Jansen; Oskar Juh ­ lert; Chr. Poulsen. Revisorforeningen af 1919 for Revisorer, der af Justitsmininisteriet er autoriseret som regnskabskyndige Tillidsmænd. Stiftet 26. Aug,1919.Kohtor:Aaboulevard38IK]|lN4102. Formaal: At varetage Standens Interesser saavel udadtil som indadtil. Bestyrelse: Søren .Sorensen, Kbhvn., Formand; Knud Corn efiusen, Kbhvn. , Kasserer; J Faur holdt, Kbhvn., Næstformand; E Christens en, Aalborg ; Birger Gade, Aarhus. Revisorkommission. Formand: Prof. Dr.polit. Axel Nielsen, R.DM. Revyforfatter- og Komponistforbund, Dansk, stiftet 15. Marts 1918. Adr. Kronprinsesseg. 26* 2277, Sekretariat : Solvænget 2 Lyngby Ly. 1570. Formand : J R a v n - J o n s c n, R.DM. Sekretær : Kay Rostgaard-Frøhne. Kasserer: Axel Thingste d, Landse- bakken 36 Holte D Ho. 12 il. Ride-Forbund, Dansk, stiftet 1917, Frede- riksborgg. 40 E $ G. 16111. Formand: Generalmajor Kmh. EKoefoed, K.DM. Rideklub, Kbhvns. Formand: Dyrlæge Poul Jørgensen, Vilvordev. 2 Charlottl. ® Ordr.707. Rigsadvokaten, se Anklagemyndigheden. Rigsarkivet. Hovedindg.i Rigsdagsgaarden. Paa 1. Sal er i Forstuen tilhøjre Ind ­ gang til 2. Afdelings Ekspeditionskontor (.D Sy 478) for Udlaan til Centraladmini ­ strationen; tilvenstre s. St. er' Indgang til 1. Afdeling, Læsesalen. Gammelt Rigs- og Regeringsarkiv ; oprindeligt paa Kbhvns Slot (til 1582 tildels paa Kalund ­ borg). Nuværende Lokaler findes i Kong Frederik Ill ’ s 1909-10 ombyggede Biblio ­ tekshus, i det 1720 under Kong Frederik IV fuldførte, i 1909-10 til Dels om ­ byggede, Geh ej mearkivhus og i Nordenden af Provianthuset, som ombyggedes 1911. Adgang til Læsesalen (10-5) tilstaas i Reglen straks efter Indtegning af Formaal, Navn, Stilling og Adr. i Arkivets Indtegningsbog, i visseTilfælde afUndervisningsministeriet. Rigsarkivar:AxelLinvald,R.DM. j) By 7878.

V — 2618

Rege — Rigs Regen8ianersamfundetstiftetl6.Okt.l904med det Formaal at samle fh. Regensianere til selsk. Sammenkomster og at værne om Min ­ derne fra Regensen. Formand: Overlæge Chr. I Baastrup, Jens Kofods G. 1 E D I C. 10740. Reguleringskommissionen, se Tilføjelser (gule Blade) foran i dette Bind. I Reiersenske Fond, Fredh.Kan.2E D C. 9367 & ★ C. 3563, stiftet af den i 1795 afdøde Etatsr. NielsLundeReiersen tilManufaktur- væsenets og Industriens Udvidelse i Kbhvn. og de sjællandske Købstæder, ejede efter det sidst offentliggjorte Regnskab vedUd- Sangen af 1938 en rentebærende Hoved- apital af 1.095.450 Kr. Dens Indtægter anvendes fornemmelig til at yde aarlige Bidrag dels til saadanne Institutioner, der | virker til Industriens Fremme, dels til at lette Udg. af Skrifter, fornemmelig periodiske, der vedrører de industrielle Fag, dels til at frem ­ me Virksomheden i saadanne Skoler, der især er bestemte for Haand værkeres Ud ­ dannelse. Endelig virker Fonden ved at tilstaa Rejseunderstøttelse til fortrinlige Fabrikanter, Haandværkere og Teknikere, for at de kan gøre sig bekendte med de Fremskridt, deres Fag har opnaaet i Ud ­ landet; Ansøgninger om disse skal være skrevne paa Blanketter, der udleveres fra Fondens Kontor fra 2. Januar og maa være indsendte til samme inden 15. Februar. Be ­ styrelse: fh. kgl. Skovrider C J Holm, R. DM. og Landsretssagf. J Albrecht- B es te. Bogholder og Sekretær: Kapt. G H W Hol m,R. Rejseforening, Kbhvns, Adr.: Kopps Pass., Amagert. 25 E $ Cent. 10790. Formand: Redaktør Franjo Pakaci,R. Rejsestipendieforeningen for Haandværkere og Industridrivende, V-Boulevard 18 13 j} Cent. 6009&107 10, stiftet 25. April 1882. F or- maalet er ved Forbindelse med Ud ­ landet at fremme Haandværk og Indu ­ stri. Den søger i den Anledning ved Udde ­ ling af Rejsestipendier at sætte dygtige Haandværkere og Industridrivende i Stand til ved Rejser i Udlandet at udvikle deres Evner og faglige Dygtighed; ved Foran ­ staltning af Fagrejser og aim. Haandvær- kertog under kyndig Vejledning at fremme Kendskab til industriel Virksomhed i Ud ­ landet; ved Oplysninger om faglige For ­ hold i Udlandet at søge Udbyttet af Medl. ’ s Rejser forøget; ved Korrespondenter og særlige Udsendinge at tilvejebringe Op ­ lysninger om betydningsfulde Forhold. Kon ­ tingent 10 Kr. aarlig eller mindst 100 Kr. een Gang for alle. I Rejsestipendier er ud ­ delt ca.315,000Kr. Grundfondet er 21,916 Kr. Reservefondet er 5,000 Kr., Administra ­ tionsfondet 3470 Kr. Medlemsantal 1294. Formand: Hof-Pianofabrikant Axel R Møller,R. Reklame-Forening, Dansk (The Advertising Association of Denmark), stiftet d. 30. Okt 1924. Adr. Krystalg. 3 2 E $ Palæ 3317. Formand: Direktør Cand. polyt. Eric Pugh. Rekonvalescenthjem for Kvinder, Strandvej 447 Vedbæk, oprettet 1912, er en Institution under De Samvirkende Menighedsplejer (s. d. Art.). Hjemmet modtager 17 ubemidlede og uberygtede kvindelige Rekonvalescen ­ ter ad Gangen. Rekonvalescenthjem, Sygekassen „Fremti ­ den*^: M æ n d : N -Strand v.,Mikkelborg pr.K okke- dal ® Rungsted 420, Bestyrerinden $Rung- stcd20. Kvinder: Caroline Amalie V. 118, Borre- bakken,Lyngby ® Lyngby 1017, Bestyrer ­ inden D Lyngby 1017. Religionslærerforeningen, stiftet 25. Maj 1904 med det Formaal at bevare og fremme Religi- onsuudervisn. i den danske Skole. Alle Klas ­ ser af Religionslærere og tilsynshavende med Faget kan opt. som Medl. Kontingent 2 T Cr ‘ k1 i^ MedL Bestyrelse: fh.Lektor Johs. o t t,R.Odense,Formand;BestyrerindeFrk.

BPaulli, Kbhvn.; Førstelærer H C Jen ­ sen, Gyngstrup; Amtsskolekonsulent PH No vr u p, Sønderborg; Lektor Sv. Nor riid, Lyngby. Remontekommissionen, Christiansg. 12 IS f) I Cent. 16055. Formand: Oberst E G J H auschild, K.DM. Renholdnings-Selskab, Kbhvns Grundejeres, I stiftet 1898, Adr. Herjedalg. 3 [S] j) Cent. 5773 (9-4). Repræsentantskabets Formand : fh. Apoteker Victor Pedersen, R. DM.; Adm. Direktør : Ingeniør Cand. polyt. Knud Degn. Rentefond for danske Organisters Enker stiftet 25. Aug. 1885. FoimanJ: Organist .lohs. Wiirtz, Hell.; Kasserer: Organist Kai Kr o m an, Kastellet [øj. Reservatraadet, oprettet i Henh. til Lov Nr- 94af 7. April 1936. Formand: Overførster Hofjgm. O Fabricius, R., ValloSekretær: Fuldrn. i Landbrugsm.K Dige-P etersen. Kontor: V-Boulevard 40 IVl g) C. 10747. Reserveofficersforeningen, stiftet 27. April 1920. Formand: Direktør Kapt. E Valen- tiner-B ranth, Stormg. 8 E & ★ C. 9005. Restaurationsindustriens Lærlingeskole,Tek ­ nologisk Institut, Hagemannsg.2E ★ Cent. 8760, oprettedes 1922 og fik Statsanerken ­ delse 29. A pril 1927, og dens Læreprove er obligatorisk for alle Kokke- og Tjener ­ elever i Stor-Kbhvn. Skolen ledes af et Repræsentantskab og et Skoleudvalg, valgt af Fagets Principal- og Medhjælper ­ organisationer. Sekretariat: Teknologisk Institut, Hage- mannsg. 2 [3 $ ★ Cent. 8760. Restauratører i Kbhvn. og Omegn, Korpora ­ tionen af. Stiftet 17. Juli 1818. Kontor : GI. Kongev. ID 1 [v] $} Pa. 350. Formand: Knud Ernst, Vesterbrog. 51 [3 ffl G. 4194. Kasserer: Forretningsf. Sophus Jørgen ­ sen, Frederiksborgv. 4 [ n 3 $ Ta. 7864 v. Restauratørforeningen for Kbhvn. og Omegn, GI Kongev. ID 1 13 $ C. 6016. Stiitet 13. Martsl906. Formand: Direktør EWeinold. Restauratørstiftelsen, Ryesg.58 [ø]. Ø-Voldg. 20-22 Kl (Viceværten: $ Palæ 6948 y) og Rigensg. 25-27 E. Formand: tb. Hotelejer M Abrahams en, Margrethev. 12 Hell, f Hell. 6452. Retsforbund, Danmarks (politisk Retsstats-1 parti). Stiftet 21. Okt. 1919. Formand: fh. Folketingsmand Hans Hansen, Rorby $ Aarby8; Sekretær: Gross. E S Sabroe, Amalieg. 3 E | Palæ 1108. Retsforbundets Ungdom (Kredsen for Ret og Kultur),Valdemarsg. 17 O DC. 2605. Formand: K Harbøll. Retslægeraadet, Kontor: Universitetets rets ­ medicinske Institut, Frederik d. 5. V. 9 A S3 D Cent. 1035 & 4075. Dets Opgave er at afgive saadanne lægevidenskabelige og farmaceutiske Skøn, som er bestem ­ mende for Enkeltpersoners Retsforhold, jfr. Lov Nr. 131 af 16 / 4 1935. Prof. Dr. med. Knud Sand, R. DM., Formand; Prof. Overaccouchør Dr. med. ESAHauch, K. DM.; Prof. Overlæge Dr. med. Ilj. Hel- weg, Næstformænd; Prof. Dr. med. S Kjærgaard; Overlæge Dr. med. Johs. Nøl vig; Overlæge Dr. med.JChr. Smith; Prof. Dr. med. Erik Warburg. Retsmedicinske Institut, seUniversitetetsR.I. Retsplejeudvalget, nedsat i H. t. Retsplejelo- Dr. jur. Troels GJørgensen, SK. DM., Formand; Højesteretsdommer C V Bohn-

Arkivarerl: Emil Marquard, R., Leder af 2. Afd.; Dr. phil. Holger Hj elholt, R., Leder af 1. Afd.; Johanne Skovgaard; Henny G.larbo; P B G randj e an, R.; Dr. theol. BjornS Korner up; Arkivarer II: Erik Kroman; Arthur G Hassø; J O > u . v. xvcvopicjciu 1 Bro Jørgensen; Harald Jørgensen;

vens§1023, bestaaraf: Højesteretspræsident Henry Bruun; C Rise Han sen .

Registratorer: Elna Kringelbach, FM.; Bodil Bang; Gudrun D a h 1 er u p - P e-

Rasmussen, K. DM.; Præsident for V- tersen; Rigmor Binder. Landsret JH ørrin g,K.DM.;Landsdommer Rigsdagen, Christiansborg E $ ★ Cent. 6600

Johs.S ch a r 1 i n g;Præsident for So-og Han-I delsretten i Kbhvn.L N H vid t, K. DM.; LandsdommerK Hoppe, R. ‘ , Dommer II Anker; Rigsad vokatF Pi hl, R.DM.; Rigs ­ politichef E Thune Jacobsen, K.DM.; Politimester A VSei d en fa de n, R. ’ .Politi ­ mester Chr. L Bach, R., Aalborg; Højeste-

Rigsdagens Bureau (under Rigs ­ dagssamlingen aabent Hverdage 9-7; uden ­ for Rigsdagssamlingen Hverd. 1-3). Chef: A Lauesgaard,K. DM. Kontorchef: Eigil 0 1 s e n, R.

— ---- o -- o . retssagf. Jacob E G e 1 1 i n g; Højesteretssagf. I oremng, idet Rigsdagens Beslutninger ved C B Henriques, K.DM., Næstformand; I Kongens Stadfæstelse faar Lovskraft. Rigs- Ifølge Grundlovens § 2 er den lov gi; vende Magt hos Kongen g Rigsdageni y

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker