kraks vejviser 1940 handelskalender

Radi — Rege Realskoleforening, Den kommunale, stiftet 1921. Formand: Skoleinsp.Johs.Høirup,R., Nyborg gi 331. Redningsmedailleselskabet, Havneg. 41 E, stiftet 7. Sept. 1884, har til Formaal at hjælpe trængende Medlemmer, disses Enker samt efterladte efter Mænd, der vedRedningsfor- søg har tilsat Livet. Aarskontingent 8 Kr.; Indskud 2 Kr. Protektor: Hs. Maj. Kongen. Formand og Kasserer: Direktør Knud Egense, MfDR.;Næstformand og Sekre ­ tær: Landsretssagf. Niels Ventegodt, MfDR.; Lods N PDanø- Nielsen, DM. MfDR.; Overbetj. E N B Duelund, MfDR.; Ingeniør E S t r u ve-C h r is t e n- s e n, MfDR. Redningsvæsenet, Lov af 26. Marts 1852, m. fi. Fra 1. April 1928 er Redningsvæsenet sam ­ let under en Bestyrer med Sæde i Kbhvn. Kontor: Holmen Kl g ★ Cent. 16155. Bestyrer: C V Fabricius,R. DM. Den 31. Marts 1939 fandtes der 57 Red ­ ningsstationer og 4 Bistationer. Af Redningsstationerne er 37 Baad- og Ra ­ ketstationer (35 i Jylland med tilhøi^nde Øer og 2 paa Bornholm), 8 Baadstationer (6 i Jylland med tilhørende Øer, 1 paa Møn og 1 paa Falster) samt 12 Raketstationer (5 i Jylland, 1 paa Sjælland, 1 paa Møn, 4 paa Bornholm og 1 paa Christians©). Af de 5 Bistationer er 3 i Jylland, 1 paa Romø og 1 paa Anholt. De 4 Bistationer er forsynet med Redningsbaad. Paa mange Steder fin ­ des Telefonapparater. Reformert Kirke,Gothersg.lll E, indviedes 10. Novbr. 1689. Den tyske reformerte Menighed: Forstanderskab: Præsten og de Ældste: fh. Fabrikbestyrer A Stancke: Fabrikant H Tulinius; Repræsentant G Falcke; Gravør.P Nitschke; Murerm. FBald; Direktør Stenhuggerm. B Gr age; Æres ­ medlem: Generalkonsul F Cloétta. Præst: Dr. phil ErnstMengin (Kontor ­ tid: Mandag og Torsdag Kl. 14 — 15 g Palæ 5873. Privat g Ordr. 4391). Organist og Kantor: Magister Finn Vi ­ dere. Klokker og Grav er : ECarlber g,Norreg. 37 E g By 5638y. Vicevært og Undergraver: Chr. Holm, Aabenraa 35 E g By 4023. Den franske reformerte Menighed: Forstanderskab: Præsten og de Ældste: Fabrikant F Mouvielle; Apoteker J B Mikkelsen; Kontreadmiral E Briand de Crévecoeur, K.DM ; Lektor J Adi- gard des Gautries,R.: Kmh. Ritmester A C astens kiol d, R. DM.; Fru Elisabeth Nordlien; Æresmedlem: Konsul PCha- s tand. Præst: ClémentNicolet, R. Organist og Kantor: Finn Videre. Klokker og Graver: Gross. H R Wolter. Vicevært og Undergraver : Chr. H ol m. Regensen, st. Kannikestr. 2 E g Cent. 6961, er stiftet under Chr. IV, som laante Kommuni ­ tetet (se Universitetet) de fornødne Penge til Opførelsen af en Bolig for 120 Studenter (nu 103). Byggearbejdet begyndte 1618, og i 1623 kunde de første Alumner flytte ind, men først i 1628 var Bygningen helt fær ­ dig. I Fløjen mod Kobmagerg. indrettedes en Studenter-Kirke (indviet 25. Okt. 1635), men da den snart viste sig at være for lille, erstattedes den af Trinitatis Kirke og be ­ nyttedes derefter kun til Alumnernes Mor ­ gen- og Aftenandagt Man kender ikke Re- gensens oprindelige Udseende, da den blev næsten fuldstændig ødelagt un der Ildebran ­ den 1728; Genopførelsen fuldendtes 1748; Omtygning og Udvidelse ved Tilbygning paa Trinitatis Kirkes tidl. Præsteboligs Grund har fundet Sted 1908-09. (Arkitekt: Martin Borch.) Provst : Prof. Dr.phil. KFa b r i ci u s,R.DM . Viceprovst: Dr. theol. O L Thune Ja ­ cobsen, R. Klokker: Stud. jur. Harry Busk.

Real-Register for København Kontorassist. Sv. Skibsted Simonsen (4. Kreds); Bademester J Thanning Hansen (5.Kreds); Materialforv. Rich. Lillie, MB. (G.Kreds); FuldmægtigFrk. EVoss S c h ra ­ der (7. Kreds);Kommunalrevisor F Milo (8. Kreds); Konduktor Villi. Olsen (9. Kre.ds); Dekoratør Kaj Olsen (10. Kreds); Politibetj. K Husum (11. Kreds); Assi ­ stent H Hennig s en (12. Kreds); Bog ­ trykker Edv. Lassen (13. Kreds); Vice- skoleinsp. K Brodthagen (14. Kreds); Tratikassist. L Hilleso 05- Kieds); Prof. Carl H Hansen (Frdbg. 1. Kreds); Over- pakmester Th. Christensen (Frdbg. 2. Kreds); Mejeriejer O M Petersen (Frdbg. 3. Kreds). Radio-Branchens Fællesrepræsentation, stif ­ tet 24. Marts 1924, Adr.t Borsen E D C. 5320. Formand:DirektorHcnry Djursholt D Go. 8198. Radobrancens tekniske Sammenslutning for Stor-Kobenhavn, N-Voldg. 30 Kl $ C. 13142, stiftet 9. Febr. 1939. Formand: Radiofor- hdl. 11 Reinbacker. Radio-Detaillist - Sammenslutningen, stiftet Nov. 1936. Sekretær: Landsretssagf. Erik Petri, Gammeltorv 18 2 [S D C. 11240. Radio-Fabrikantforeningen, stiftet 1925. Sek ­ retariat: Finsensv. 39 E $1 ★ C. 13796. Formand: Direktør H Djursholt, Ny- brog 8 Kl g C. 7849. Radio-Forbund, Arbejdernes, Landsforening, stiftet 1. Aug. 1926. Kontor: Rømerf-g.22 3 E ® Palæ 4340. F orretningsudvalgetsFormand: Underdirektør Peder Nørgaard; For- bundssekietaer: Svend Christensen. Radio-Grossist-Foreningen, stiftet 27. Juni 1925. Adr.Børsen Kl. Formand: Ingeniør Harry Gjetting. Radio-Handelsforeningen af 1925,Asylg. 19 Odense » 422 & 4775. Formand: Radioforhdl. Vald. Laursen. Kasserer: Erik Jacobsen, Hørsholm. Radio Hjælpefond, Dansk, stiftet 17.Okt.1929, Pilestr. 35 2 (Postbox 181) Kl j) Palæ 4235. Postgiro 25210. Formand: Departe ­ mentschef F Graae, K. DM. Radioklub, Arbejdernes, stiftet 5. Marts 1926. Kontor: Rømersg. 22 E $ Palæ 4155. Formand: Ernst Christiansen, Skotte- rupg. Il 4 [Ni $ Tg. 2102. Teknisk Tjeneste: Arbejdernes Radiokoo ­ peration, „ARAKO* Rosenorns Allé 11 M $ Cent. 2539 og Ainagerbrog. 102 [SJ £1 Am. 739. Radioklubber, De upolitiske danske, stiftet 29. •Sept. 1929. Formand: Fotograf J Allin, Langg. 7, Nykøbing F. $ 623. Radioklub, Kbhvns, stiftet 1925 (Tilsluttet de upolitiske danske Radioklubber). Kontor: Hørdumstr. 23 2 [V] $ Sydh. 84 (fra 1. Febr. 1940: $ Ev. 5084). Formand: Kommunelærer A Hønholt, Hesseløg.33 [øl $ Ryv.2647y; Næstformand og Kasserer: Forretningsf. Carl Jul. Pedersen, Enghavev. 209 3 El $ Ev. 5084. Radioteknisk Laboratorium hos J J epp e- sen, Dronn. Tværg. 28 E $ By 398. Radioklub, Storkøbenhavns, Holsteinsg. 31 [g] ® 0 6649 (9-5). Absolut upolitisk, stiftet 26. Okt. 1924. Formand: Konstruktør Knud Schwensen; Kasserer og Forretnings ­ fører: Glashdl. E Mortensen. Radiolicens. Afgiften for et Radiomodtager ­ apparat er for et Finansaar (1. April-31. Marts) Kr. 10. Afgiften, der indbetales paa et Posthus, skal være indbetalt inden 15. April. For Apparater, der opstilles efter 1. April, skal Afgiiten være indbetalt inden 14 Dage etter Opstillingen; finder Opstilling Sted efter 15. Dec. er Afgiften Kr. 5. Radiologer, Danske, Organisationen af, stif ­ tet^). biov. 1920. Formand: Overlæge Erik de Fine Licht. Amtssygehuset i Gjentofte Hell. D Gjent. 1200. Radiologisk Selskab, Dansk, stiftet 29. Nov. 1920 Formand: Overlæge Sven Børre Karsen ; Sekretær: Læge Reservelæge Dr. ®ed. Sv. A C hro m, Frdbg. Allé 26[0£iEv.

V — 2617 Radiolytter Union, Danmarks upolitiske, stiftet 6. Jan. 1935. Absolut upolitisk Hovedorga ­ nisation. Formand: Glashdl. E Morten- s en, Holsteinsg. 31 [øl $ 0 6649 & 0 5649 ; Kasserer: Snedker Chr. Hansen, Klintev. 8, Roskilde. Radioraadet, se Statsradiofonien. Radiotelegrafistforeningen af 1917. Stiftet 6. Okt. 1917. Sekretær og Redaktør af „Radiotelegrafen “ : J M a d s e n, Cort Ade ­ lers G.8 IS |)By6326, Postgirokonto Nr.1917. Radio Union, Dansk, Vesterport 457 M gi By 3743. Stiftet 22. Juni 1934. Formaal: At varetage Medlemmernes patentretlige og forretningsmæssige Interesser. Formand: Ingeniør Cand. polyt. PElnegaard; For ­ retningsfører: Ingeniør Cand. polyt. Karl Larsen. Radiumfondet, oprettet 4. Juli 1912 til Minde om Kong Frederik VIII. I Følge Ved ­ tagelse af 2.Julil929 erFondetsVirksomhed overgaaet til „Den danske Kræftkomité" (se denne), medens Fondets Kapital ca. 850,000 Kr. er henlagt til et Fond: Frederik VIII ’ s Mindefond, hvis Midler skal an ­ vendes til Opretholdelse, Udvidelse og For ­ bedring af Driften af Radiumstationerne i Kbhvn., Aarhus og Odense,underBestyrelse af: Generalkonsul Ernst Carls en. K. DM. FM.; Amtmand R Lassen, K.DM.; Over ­ lærer K M o usten. Radiumstationen, se Finsensinstitutet og Radiumstationen. Randrusianersamfundet (Foreningen af Stu ­ denter fra Randers). Stiftet 1899. Formand: Hovedrevisor H H o s t. Bestyrelse for Un ­ derstøttelsesfonden : Formanden og Over- retssagf. Rudolf Sand, R. (Formand). Rask-Ørsted Fondet (Danmarks internatio ­ nale videnskabelige Fond), oprettet ved Lov af 4. Oktober 1919 til Støtte for dansk Vi ­ denskab i Forbindelse med mellemfolkelig Forskning. Adr. Frederiksholms Kan.21 Kl. gi Cent. 8290. Fondet ledes af en Bestyrelse: Valgt a f U ndervisningsministeriet :Prof.Dr. phil.N E N ør lund, K. DM., Formand; De ­ partementschef F G r a a e, K. DM. Valgt afRigsdagen :Bankdirektor ih. Borgmester J P Jens en-Stevns, R. DM.; fh. Inden ­ rigsmininister Dr.phil. O C Krag,MF.K. DM.; N ationalban kd irekt ør CVBramsnæs, ML.; Udenrigsminister Dr.phil. P Munch, MF.; Prof. Dr. theol. J O And ersen, MF. K. DM.;' Prof. H O G Ellin g er, K. DM.; Lektor Hartvig Frisch, MF.; Inge ­ niør Cand. polyt. E Rager, MF.; Valgt af Videnskabernes Selskab: Prof. Dr.phil. Chr. Blinkenberg, R. DM.; Prof. Dr. phil. N J Bj er rum, R. DM. Valgt af Uni ­ versitetet: Prof. Dr. theol. Fr. Torm, K. DM.; Prof. P J Jørgensen, K. DM; Prof. Dr. med. C E B 1 o c h ; Prof. Dr. phil. Kn. Fabricius, R. DM.; Prof. Dr. phil. Martin K nu d s e n, K. DM. Valgt af den polytekniske La^reanstalt: Prof. G Schønweller, K. DM. Valgt af Veteri ­ nær-og Landbohøjskolen: Prof. Dr. phil. M Thomsen, R.V algt af Carlsberg Fondet: Prof. Dr. phil. & techn. J Hjelmslev. Fondets Sekretær er Kontorchef i Un ­ dervisningsmin. Alb. Michelsen. Frist for Indsendelse af Ansøgninger: 1. Marts og 1. Okt. Rasmussen, Knud, Fondet, stiftet 1. Dec. 1936. Kapital 80.000 Kr. Adresse: Geografisk Selskab, Ny Vesterg. 10 Kl g) Pal^e 3071. Bestyrelse: Prof. Dr. phil. Gudmund Hatt, R.; Museumsinsp. Thomas Thomsen, R. DM.; Prof. Dr.phil.Niels Nielsen.R. Rasmussen, Knud, Museet, se Real-Reg. for Hundested, Side 1848 i Afd . I V. Realskoleforening, Danmarks. Stiftet 1891. Formand: Realskolebest. Jens Fut trup, R, Grindsted;Næstformand:OverlærerIngvard Nielsen, Bagsværd Hovedg.157-161, Bag- sværd ; Medlemsbladet „Den danske Real- skole “ s Redaktør: Skolebestyrer Hans I Hansen, N-Aaby.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker