kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Henvendelse i Oplysningskontoret ved Hovedindgangen j) Cent. 3800, Lo ­ kal Nr. 101. Raadhuset er lukket Paastødag, Pinsedag og Juledag. Raadhusforvalter: Laur. Kaaroe, R. Ekspeditionssekr.: A Kragh T hue sen, $ ★ Cent. 3800. Raben-Levetzau ’ skeFond, opr. ved Testament af 7. Septbr. 1868 og testamentarisk Dispo ­ sition af 21. April 1869, Fundats af 29. April 1871, Kont. : Frederiksbergg.ll ’ El $C. 10222, stiftet afGeh.-Konfr. Kmh. Carl Vil ­ helm Raben-Levetzau til Bremersvold og Beldringe og Hustru JuliaAdelaide Harriet Raben-Levetzau,f.Bornemann,til Bedste for nyttige og veldædige offentlige Indretninger som overhovedet til Gavn for det almindeli- ge.Fondet ej ede 31.Marts 1939: 2,148,8^7Kr. 22 0. hvoraf ifølge Fundatsen, oprettet 29. April 1871,240,729 Kr. 830. holdtes udson ­ drede som et Reservefond, af hvilket mulige Tab kan dækkes,oghvis Renter skal tjene til Kapitalens Forøgelse. Afdeøvrige Indtægter, efter Fradrag af Administrationsudg., er be ­ stemt til Uddeling aarlig, ordentligvis i Hen ­ hold til indkomne Andragender: to Fjerdedele til Fremme for sociale Formaal, navnlig som Bidrag til Foreninger, Selskaber og Stiftel ­ ser, der virker i den nævnte Retning, en Fjerdedel til Fordel for velgørende Forenin ­ ger, Selskaber og Stiftelser, samt den sidste Fjerdedel til Bedste for Kunst ogVidenskab. Hvert Aar udsendes Beretning om Fondets Virksomhed og sædvanligvis i Okt. udgaar Opfordring til Indgivelse af Andragender, der maa indsendes inden 1. December. Bestyrelse: Direktør Dr. med. Thorvald Madsen, SK. DM.; Baron J O Raben- Levetzau; Stiftamtmand Kmh. W Ox- holm, SK. DM. Sekretær: Landsretssagf. G Green; Kas ­ serer: Fuldm. i Østift. Kreditf. Jobs. Christensen. Race-Katte Klub, Dansk, stiftet i Marts 1931. Sekretariat: Godsbaneg. I 1 [3 $ V 6553y. Foimand : Redaktør K W Hell berg. Raderforening, Den danske, Formaal: At virke for den danske Raderekunsts Fremme, stif ­ tet 1853. V ed Indtrædelsen betales 5 Kr. i Indskud;déthalvaarligeKontingent er 5Kr., og hvert Halvaar uddeles til Medl. een eller flere Raderinger af danske Kunstnere. For ­ mand: fh. ktrl.Operasanger Max Muller, R.DM.,Ny Toldbodg. 15 Kl £ Palæ I617y; Kasserer: Kunsthdl. Kaj Frandsen, Kunstsalen, Skinderg. 44 El $ Cent. 10530. Radikal Ungdom , Kbhvn., stiftet d. 22 Febr. 1904. Adr.: GI. Kongev. 3', [3 $ C 4300. Formand: Fru Stella Korner u p. Radikale Ungdoms Landsforbund, Den, stiftet 14. Maj 1911 i Randers. Formand: Papir- hdl. Axel Jensen, Fjordv. 27, Nyborg D 329. Radikale Venstres Landsforbund, Det, stiftet 1905. Adr.: Christiansborg El. Formand: Gaardejer Hans Jeppesen, Ramsølille pr. Havdrup JJ) 84. Radikale Vælgerforening, Kbhvns, stiftet 15. Novbr. 1883 under Navnet Kbhvns liberale Vælgerforen. Bureau: GI. Kongev. 3 1 [3$ Cent. 4300 (12-17, Lord. 12-14). Forretningsudvalg: Foreningens For ­ mand Skoleinsp. S Degerbøl, For ­ mand; Kommunalrevisor FM il o, Næstfor ­ mand; Overassist. Poul Jarlbo, Kasserer; Ingeniør T B e n ni ke ; KommunelærerCand. mag. Leif Busk; Overpostpakmester Th. Christensen; Prof. Carl HHansen; Landsretssagf. Fru. Sigrid Heide-Jor- gensen; Overbetjent Øve Knudsen: Skoleleder Fru Stella Kornerup; Lands ­ retssagf. Hermod Lannung, ML. MB.; Fru Kai en Lorentzen; Kon torassist. Fru Ellen Nielsen; Konduktor Vilh. Olsen; Ingeniør Cand. polyt. E Rager,MF ; Stud, mag. Erik Rasmussen; Kontorassist. Sv. Skibsted Simonsen. Kredsformændene : Rektor Th. C T h o r s (1. Kn ds); Bankbud ,J JH usum (2.Kreds): Bogtrykker Aa. Th. Bjarnø (3. Kreds);

Præm — lladi

Det tredie Raadhus havde Facade mod GI. Torv, saaledes at den nuv. Forbindelsesvej mellem Nygade og Frederiksbergg. lob lige foran Bygningen, men dengang eksisterede hverken disse Gader eller Nytorv, paa hvil ­ ket fandtes et Kompleks af Bygninger, som dannede Byens Avlsgaard. Dette Raadhus var en svær og uskøn Bygning, indtil det ef ­ ter Chr. IV ’ s Befaling, men for Byens Reg ­ ning, blev ombygget i Aarene 1606-10 i den da beny ttedeStil;samtidig opstilledesSpring- vandet paa GI. Torv, og Nytorv anlagdes, hvorved Raadhuset fik 2 Facader. Det brændte i 1728, men genopførtes i Løbet af nogle faa Aar. 1 1795 gik det atter dpdLuer, og da GI. og Nytorvs Forening til et enkelt Torv vilde hjælpe meget ved Bekæmpelsen af store Ildebrande, besluttede man at vælge en anden Plads. Efter langvarige Forhandlinger erhver ­ vede man Grunden, hvorpaa det nedbrændte Vajsenhus havde staaet, samt nogle tilstø ­ dende Ejendomme, og paa disse Arealer op ­ førtes Raad- og Domhuset, som ejedes og benyttedes halvt af Staten og halvt af Byen. Grundstenen blev nedlagt 28. Sept. 1805, Indvielsen foregik 2. Juli 1815, Bygmester var C F Hansen. Kbhvns nuværende Raadhus. Grundgravningen begyndte 10. Dec. 1892. Grundstensnedlægningen foregik 28. Juli 1894. Indflytningen begyndte i 1900. Ind ­ vielsen fandt Sted 12. Sept. 1905. Byg ­ mester: Mai tin Nyrop. Raadhuset er opført paa en betonlagtGrund med et bebygget Areal af 7052 m 2 , hvoraf Raadhushallen indtager 1448 m 2 . Hertil kommerRaadhusgaarden,der udgør 2007 m 2 , samt den lånes Bygningen mod V-Boulevard beliggende Raadhushave: 3625 m 2 . Til Op ­ førsel er medgaaet 17,644,000 Sten og 141,232 Tdr. Mørtel (ca. 20,000 Læs). Fun ­ damentet er6, 3 m dybt, regnet fraGadelinien. Taarnets Højde til Overkanten afMurtaar- net er 67, 3 m, til Toppen af Spiret 105, p m over Gaden, 110, g m over daglig Vande. For at komme op til Taarnets Stenbalkoner maa man betræde ca. 300 Trappetrin; herfra til Balkonen ved Klokkerne er der 19, 8 m. Urski ­ verne har en Bredde af 4, 3 m og en Højde af 4, 9 m. Hanen paa Spiret er 1, 2 m fra Brystets Forkant til Halens Bagkant, fra Halens Overkant til FodensUnderkant er der 1, 3 m. Til Kanten af Forhusets Tindemur er der 36, 7 m. Højden af den overdækkede Gaard er til Gesimsen 18. 8 m. Over Hallens synlige Glasdække bærer en Jernkonstruktion et øvre, stærkt skraanende Halvtag af Glas, der støtter sigtilForhusetsTindemur.Flag- stangen maaler en Højde af 18, 7 m. Udgiften ved Opførelsen var foruden Grun ­ den ca. 5 Mill. Kr. Klokkerne kostede ca. 15,000 Kr. Klokkernes Toner (H-e-g-a-h) er valgte af Organist Thomas Laub, som over dem har komponeret Kvarter- ogFuldslagene. ,Væg- tersangen u efter Kl. 6, 12, 18 og 24 er komponeret af P E Lange-Muller. Springvandet i Raadhusgaarden er skænket af private; den kunstneriske Udstyrelse skyldes JoakimSkovgaard ogTh.Bindesbøll. Raadhuset er aabent: Hverdage fra Kl. 10-15ogSondagfral0-16. MedFører beses bl. a. Taarnet, Samlingerne og Repræsen ­ tationslokalerne. Betaling for Fører er 50 Øre pro. persona (dog mindst 4 Personer). Uden Betaling er Trap ­ per og Gange tilgængelige hver Dag, Søndag tillige Festsalens og Borgerre ­ præsentationens Sals Galleri samt Kbhvns Bymuseum paa den Tid, Taarnet er aabent. Kbhvns Bymuseum er desuden aabent mod Betaling (Voksne 250re, Børn 10 Øre) hver Tirsdag og Torsdag fra Kl. 12-15 samt hver Lørd. i Tiden 1. Maj — 30. Sept. Taarnet er tilgængeligt hver Søndag fra Kl. 10-16 samt i Tiden 1. Maj -30. Sept, hver Tirsd., Torsd. og Lord, fra 12-15 (mod en Betaling af 25 Øre tor Voksne og 10 Øre for Born). *•

R.;Fru Dr. Es ch rich t; Afdelingschef HC WHejlessen; Provst kgl. Konfessionari- us Dr. theol. Michael Neiiendam, R. Sekretær: Ekspeditionssekr. Cand. jur. E C Lembourn, Tøjhusg. 15 1 El ® Cent. 8098 (1-5). Præsteenkehjemmet, Mariendalsv. 39 E, ind ­ viet 30. Septbr. 1902. Kasserer: Overrets- sagf . G H art mann, R., V-Boulevard 36®. Præsteforening, Den danske, stiftet 1896. (ca. 1450 Medl.). Formand: Biskop Dr. phil. C S charting, R., Ribe; Næst ­ formand: Biskop John Ammundsen, R. DM., Nykøbing F. Præstekonvent, AlmindeligDansk, stiftetl907. Formand: Stiftsprovst Hans Dre i øe, R., Nykøbing F. Præstepensionsfondet, Kirkeministeriet. Fredh. Kan. 21 s El C. 14376. Præsternes internationale Fredsforening (Dansk Gruppe, stillet 1931). Formand: Dom ­ provst Einar Ege, Roskilde. Prøvningsudvalget, nedsat af Min. f. off. Aib. Formand : Belysningsdirektør Johs. EB ør- resen, R. DM., Adr. Vognmagerg. 8 Kl $ ★ Cent 7290, Lokal 25. Psykiatrisk Forening, Dansk, stiftet 1908. Formand: Overlæge Dr. med. JN ørvig, Birkerød fl 52. Psykisk Forskning, Institut for. Stiftet 11. Nov. 1914. Forstander: F Faustinus, Bredg. 3 2 El $ Palæ 4814. Psykopatanstalterne i Herstedvester, pr. Glo ­ strup. Taget i Brug 1. April 1935. Omfatter et Psykopatfængsel (Plads til 40 Mand ) og en Psykopatforvaringsanstalt (Plads til 110 Mandjsamt et for disse fælles Sygehus med Plads til 30 Mand. Ledes af Inspektøren tor Statsfængslet i Vridsløselille og admini ­ streres under dette. Overlæge: Dr. med. Paul J Reiter. Psykotekniske Institut, Kbhvns Kommunes, Løngangstr. 28* El $ Cent. 5699 & 1048G (9-4). Leder:Mag.art.Poul Bahnsen. Pædagogisk Forening for Husholdnings- og Skolekøkkenlærerinder, stiftet 1906. For ­ mand: Inspekter v. Statens Lærerhøjsk. Frk. Martha J acobsen, Gustav Adolfs G. 12 ® 0 1954v. Pædagogisk Selskab, stiftet 17. Juni 1820, tilsigter at danne et Foreningspunkt særlig for alle Hovedstadens Lærere og Lærerin ­ der i den Hensigt at virke for Undervis ­ ningens og Opdragelsens Fremme. For ­ mand: Rektor Chr. Nielsen, Rektorboli ­ gen, Hyrdev angen [Hl; Næstformand: Skole- insp. Frk.Rigmor Claudi-Hansen; Kas ­ serer: Kommunelærer Alb. Marstal. Pædiatrisk Selskab, Dansk, stiftet 1908. Formaal: at fremme Studiet af Børne ­ lægevidenskaben. Formand: Dr. med. E Svensgaard; Sekretær: Overlæge Dr. med. Bent Andersen, Aarhus. Jtvaadhusbiblioteket, aabnet 1. Nov. 1897, Raadhuset 13 & ★ Cent. 3800 (12-5, Juli 1-2), omfatter Værker til Brug for den kommun. Administr. samt etHaandbibliotek o^ Bøger vedr. Kbhvns Topografi og Historie. Det er til Brug for Kommunalbestyrelsens Medl. og Embedsmænd, men ogsaa andre særlig interesserede kan benytte det. Bestyrelse : Kbhvns Kommunebibliotekers Bestyrelse. Ledes af: Stadsbibliotekar J Aarsbo,R. Raadhuset. Om Kbhvns ældste Raadhus har man kun meget faa Efterretninger, ikke en ­ gang dets Beliggenhed kendes nøjagtig; det synes kun sikkert, at det har ligget paa eller ved GI. Torv, som dengang var langt større end nu. Det andet Raadhus laa paa samme Sted som den nuv. Bispegaard, hvorfor Studiestr. kaldtes Raadhusstr. En Del af det blev i 1479 udlaant til det nylig oprettede Uni ­ versitet, og rimeligvis har en ny Bygning , allerede da været under Arbejde.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker