kraks vejviser 1940 handelskalender

Priv — Præm Provstier i Kbhvn., Frdbg., Sokkelund og Smørum Herreder: Vor Frue Provsti, Stiftsprovst Dr. theol. PCBrodersen, R. ( Domkirken), omfatter Vor Frue, Helligaands, Trinitatis, St. Johannes, St. Andreas, Hellig Kors, Beth- lehems, Brorsons, Blaagaards, Simeons, Nazareth, Fredens og St. Petri Sogne, 6amt Hospitals-og Fængselskirker i Kbhvn. Holmens Pro vsti.Provst kgl. Konfessionarius Dr. theol. Michael Neiiendam, R., (Hol- mensK.), omfatter Holmens, Garnisons, Fre ­ deriks, Citadels. St. Pauls, St. Jakobs, Rosenvængets, Frihavns, Østervold, Da ­ vids, Hans Egedes og Christiansborg Slots Sogne samt Valgmenigheden „Vartov frie Menighedssamfund 44 . Nørre Provsti, Knud Ottosen (Vanløse K.), omfatter Samuels, Kingos, St Ste ­ fans, Annas, Kapernaums, Ansgarkirkens, Brønshøj, Utterslev, Husum, Bispebjærg, Grøndals, Vanløse, Sions, Kildevælds, Al ­ dersro og Lundehus Sogne. SondreProvsti,CWSchultz-Lor en tzen R. DM. (Vor Frelsers Kirke), omfatter Vor F reisers, Christians, Islands BryggSfe, Sund ­ by, Filips, Nathanaels, Allehelgens, Simon Peters og Højdevangs Sogne. Vestre Provsti, Carl Schousboe, R. DM. (Mariak.), omfatt. St.Matthæus, Gethsema ­ ne, Apostelkirkens, Absalons, Kristkirkens, Enghave, Elias, Mariakirkens, Jesuskir- kens, Frederiksholms og Timotheus Sogne. Frdbg.Provsti, Jobs. Th. Engel, R. DM., (Frdbg. K.), omfatter Frdbg., St. Lukas- St. Markus, St. Thomas, Mariendals, Sol ­ bjærg,Lindevang,Godthaabs Sogne,de Døv­ stummes Menighed, samt Valgmenigheden i Kbhvn. og Omegn og Hospitalskirker paa Frdbg. Sokkelund Herreds Provsti, Johs .S c h e p e- lern, R. (GjentoiteK.), omfatterTaarnby, Store Magleby, Kastrup, Hvidovre,Rødovre, Gladsaxe, Herlev, Søborggaard, Gjentofte, Vangede, Dyssegaards, Hellerup, Magle- gaards, Ordrup, Skovshoved, Lyngby, Lundtofte, Taarbæk, Vedbæk og Søllerød Sogne samt St. Lukas Stiftelsen. Smørum Herreds Provsti, ET W a g n e r, R. MfDR. (Taastrup Nykirke),omfatter Brønd ­ byvester og Øster, Glostrup, Vridsløselille Statsfængsel, Hersted Øster og Vester, Vallensbæk, Torslunde, Ishøj, Høje Taastrup,Taastrup Nykirke,Sengeløse, Led ­ øje, Smørum, Værløse, Ballerup og Maaløv Sogne. Præmieselskabet for den mosaiske Ungdoms Anbringelse til Kunster og Haandværker, stiftet 29. Jan. 1793, giver Laan paa 400 til 4,000 Kr., til 4 pCt. og Tilbagebetaling i 6 Aar til Haandværksmestre uanset Trosbe ­ kendelse og rentefrit Laan paa indtil 800 Kr., Tilbagebetaling i 6 Aar, til Haand værks ­ svende — ligeledes uanset Trosbekendelse — , der begynder en Haandværksdrift, end ­ videre Understøttelser, navnlig til Lær ­ linge og Haandværkere. Administrationen: Gross. Ernst Meyer, K. DM., Formand; Bogtrykker HLangkj ær, K. DM.; Vekse ­ lerer L Trier; Overretssagf. Poul Meyer, Forretningsfører. Adr. Hovedvagtsg. 2 E f C. 6868. Præmieselskabet for Plejemodre, stiftet3.Maj 1861, har til Formaal atopmuntre Plejemod ­ re til at omfatte de dem betroede Børn med saa stor Interesse som muligt, saavel i moralsk som i hygiejnisK Henseende, og løser denne Opgave ved at uddele Præmier til de sam ­ vittighedsfulde Plejemodre, der indstilles dertil af Børnetils} nsmyndighederne i Kbhvn. og paa Frdbg. ved de af Magistra ­ terne ansatte Damer, der fører Tilsyn med Plejehjemmene. Anmeld, om aarl. Bidrag modt. af Bestyrelsens Medl. og af Sekretæren. Bestyrelsen: Kommandør V J A Hart ­ tun g, K.DM.,Formand; Overretssagf.Poul Torp, R.DM., Næstformand; Gross. Poul Just, R. DM., Kasserer; Næstformand i Bornenævnet Cand. polit. R E C o 1 d i n g,

Real-Register for København Vognmagerg. 9 KI fl C. 10702 & 10703, Pa ­ læ 102. Bestyrer: C Birch-Pedersen. Østerbrog. 78 [ø] ®Cent.4178, 4277, 6578 & 10578. Bestyrer : K J e n s e n. Udenbys Filialer: Aarhus : Aarhus og Oinegns Bank. Helsingør: Helsingør og Omegns Bank. Kontori Espergæi de: Espergærde Bank. „ i Hornbæk: Hornbæk Bank. „ i Humlebæk: Humlebæk Bank. Holte: Holte Bank. Lyngby : Lyngby Bank. Soborg: Søborg Bank. Kontori Bagsværd: Bagsværd Bank. Vedbæk: Vedbæk Bank. Virum: Virum Bank. Private Assurandeurer, De, Ltd., Palægade 2 (Hj. af Bredg.) IS f ★ Cent. 6 & ★ Cent. 4106. Firmaet stiftet 1786. Bestyrelse : Højesteretssagf. Thorkil Knudtzon, R., Formand. Direktør LO Norm ann,R.,Næstformand. Grosserer II H S t h y r, K. DM. I Kommit- Direktor C Gammeltoft. J terede. Skibsreder L R S c hmith, R. Generalkonsul Bjarne Nielsen,R. Chr. Hvidt, R.DM., Direktør. Peter Le th, Direktor. Privat-Fjerkræslagteriers Sammenslutning, Danske, stiftet 25. Marts 1934. Formand: Prokurist Harald Pedersen, Flæsketorvet 1, Kødbyen IY) f) C. 966. Privatflyvere, Danske,Forening, stiftet 1936. Fung. Formand : Fabrikant E Hoff-Han- sen, Hellerupv. 15 Hell. $ He. 3693 & He. 3623. Privatgartner-Forening, Dansk, stiftet 1917. Formand: Gartner Carl A Petersen, Tra- verbanen, Ordrup Jagtv. 201 Charlottl. fl Or. 3864. Privat Kammermusikforening, stiftet 7. Dec. 1887, Formand: kgl. Kapelmusikus Siegfried Salomon. Kløckersv. 16 Gjentofte f Gjent. 1356. Privatteatrenes-Direktørforening, stiftet 3. April 1919, A dr.: Overretssagf. Max Ro- thenborg, Skinderg.38 El f Cent. 2053 & 2059. Formand : Betty Nansen, FM.MI& A. Prokuratorforeningen, stiftet 1832, understøt ­ ter dem, der er eller har været Sagførere ved Højesteret eller Østre Landsret, deres Enker' og uforsørgede Børn. Bestyrelse: Overretssagf.Erik Rode,R.; Overretssagf. Otto Bing, R. DM ; - - -- -- -- -- Propforeningen „P “ af 1. Sept. 1894 til træn- gendeKonfirmandersOpklædniiig. Adr.Dan- nevirkeg.13 2 [9 jj) V 3300. (5-7 Em. undt. Mand, og Lord., 1. Juli-1. Sept, kun Tirad, og Fred.). Medlemmer kan rekvirere Ske ­ ma til Ansøgning om Hjælp paa Kontoret i første Halvdel af December til Foraars- konfirmationen og i første Halvdel af Juni til Efteraarskonfirmationen. Provinsbankers Forening, De danske, stiftet 29. Jan. 1905, omfatter f. T. 145 Banker. Be ­ styrelse: Bankdirektørerne CA n d e r s e n,K. DM., Aarhus, Formand; C Bi er bum, Holbæk,Næstformand; S Brink, R.; Fre ­ derikssund; N Erich sen, Aabenraa; G Jacobsen, K. DM., Odense; S Nielsen, Kolding. Sekretariat: Nybrog. 24 [S $ Pa. 5313. Provinsboghandlerforening , Den Danske, stiftet 1891. Formand: Jobs. Barkholt, Jernbaneg. 1 A, Kolding 115. Provinsbørns Ferieophold i Kbhvn., Forenin ­ gen til,Vesterport.47 [9 $ By.6809& Pa.7210. Stiftet 19. Sept. 1895. Formand: Direktør Philip Sørensen. R. DM.; Sekretær: For ­ stander PAFeldt husen. Provins Grundejerforeninger, De samvirken ­ de,stiftet 1938. Formand: Tomrerm. Simon Jensen, R., Horsens $ 419.

V — 2615 Provinshandelsstandsforeninger.

SjællandogLolland-FalstersHan- delsstands Centralforening. Besty ­ relse : Købmand Konsul H P M Pa 1 sø e, R., Nakskov, Formand ; Konsul Wilh. Smith, R., Næstved, Næstfoimand; Borgmester Købmand Herm. L Melskens, Hillerød; KøbmandHNicolaisen, Maribo ; Konsul V Lund, Helsingør; Købmand A Jonas- sen , Holbæk; Isenkr. P Kelp. Roskilde. Sekretær: Overretssagf. Asger Møller, Gammeltorv 14 [K], Den fyenske Handelsstands Cen ­ tralforening. Bestyrelse: Gross. H L Poulsen,R., Odense, Formand; Gross. Ha ­ kon Sc h m i d t,R..Middelfart, Næstformand ; KobmandAndr.Mathi esen,Odense fl 857, Kasserer og Sekretær; Konsul Johs. Pe ­ tersen, R.. Faaborg; Direktør P M Pe ­ tersen, R., Svendborg; Købmand O Rhein-Knudsen, Rudkøbing. Den jydske Handelsstands Cen ­ tralforening. Bestyrelse: Konsul J Ei ­ st rup,R.,Randers,Formand;KonsulAAb el, R., Aalborg,!. Viceformand; Konsul P AI Warrcr, R.DM., Vejle, 2. Viceformand; Gross. Martin Pedersen, R. Silkeborg; Isenkræmmer Fr. Kasten, Vejen; Konsul Kai Blicher, Aarhus ; Købmand N Jen ­ sen, Struer; Konsul Ole Giis ti up, Ring ­ købing; Købmand JHKock,R., Sønder ­ borg; Købmand Johs. .1 acobsen, R., Nør ­ resundby; Købmand N K Hansen, R., Herning; Købmand Holger Kel s trup, R., Kolding; Konsul Andr. Andersen, Skive; Konsul Ludv. Christensen, Esbjerg. Sekretær og Kasserer: Edvard Berg, Randers g) 1036. Som Fællesudvalg for disse 3 Foren, fun ­ gerer Provinshandelskammeret (opr. 7. Aug.1901 under Navn af „Pro vinshan dels ­ foreningernes Fællesudvalg 44 ).Dets Formaal er som eksekutiv Komité at varetage Inter ­ esser, der vedrører den danske Provinshan ­ del. Provinshandelskammeret bestaar af de Medl. af „Forretningsudvalget for den dan ­ ske Hdlsstands Fællesrepræsentation 41 , som repræsenterer de nævnte Provinser, nemlig : Gross. H L Poulsen, R., Odense, For ­ mand; Konsul J Eis trup, R., Randers, Næstformand ; Konsul H P M Pals o e, R., Nakskov; Konsul A AbeI,R., Aalborg; Konsul P M Warrer, R. DM., Vejle; Kon ­ sul Wilh. Smith , R., Næstved. Provinshandelskammerets Sekre ­ tariat, Ved Sti anden 2 |K] g) C. 14731. Se ­ kretærer: Prof. Dr. jur. Poul An der sen,R.; Prof. Dr. jur. & phil. Alf Rose; Knud Chrom. Provinshandelsstandens Understøttelsesfor ­ ening. Adr. Odense, understøtter Medlem ­ mer, deres Enker, ugifte Døtre og Sønner under 18 Aar. Formand : Gross. Chr. Andersen,R.DM., Odense ; Næstformand: Konsul Thorbjørn Muus,R., Odense; Sekretær: Regnskabs ­ chef Johs. J ørgensen, R. Provinskonditorforening, Dansk, stiftet 31. Aug. 1909, Sekretariat; Nørreg. 13 E $ C. 6040. Formand: Konditor Holger Schmidt, Roskilde fl 103. Provins-ffevlsor-Foreningen af statsautorise ­ rede regnskabskyndige Tillidsmænd. Stif ­ tet 19.Marts 1928.Formand: P N Ry tter, Nørreg 2, Aarhus gi 1225. Provinsteater - Direktørforeningen, stiftet 16. Maj 1918. Formand: Teaterdirektør Axel Ilium. Sekretær: Overretssagf. E Teilman Jørgensen. Kontor: st. Strandstr. 21 IH g)Cent. 8952. Provins Textilhandlerforenlng, Dansk, stiftet 1876. Formand: Manufakturhdl. AageMiil- 1 er, Skomagerg. 16, Roskilde J) 28. Provinsvinhandlerforeningen, stiftet 7. Marts 1928. Format.d: Konsul Magnas Miiller, Østeraag. 4, Aalborg g 97. Provsteforening,Danmarks, stiftet 1917. For ­ mand: Provst H M J Holm,R., Finderup pr. Hong g 62.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker