kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register lor København A Mielche; H F O Møller; A Niel ­ sen; C J Høyen Nielsen; P O Niel ­ sen; C A O Nordskov; B Obelitz; Hj Pal vig; A Pant man n; C Paulsen; N PH Poulsen; R C Riemer; V Ron ­ now; O Sass; A Stenn ing; H Swane; V Svendsen; J Sørensen; PThomsen; Knud Træden; G AVellendorf; A Wes- sel. B.: LM Aagaard; Rs.Andersen; R Bachmann;OKEckardt;ASFalcke; KFallinge;TEGerhardt; SA Lind ­ strøm Hansen; C Hinding; A V H Biilow Iversen; L P M O Jensen; R Johansen; S L Larsen; JC Niels en; C A Petersen; A C Rasmussen; D Schmidt; KVSmith; EStuhr. Opslag om de for Bankens Afdelinger spe ­ cielt gældende Underskrifter findes i ved ­ kommende Afdeling. Hovedkontoret Børsg. 4 EJ, aauent 10-3, Bankbogsafdelingen tillige Boks 10-5, Lørdag alle Kontorer 16-1 g ★ Cent.l med Omstilling Kl. 9-5V2, Lord. 9-2y 2 til samtlige Kontorer. Arbitrage g C. 1000 & Stats g 32 & 411. Fonds Afd. gi C. 10101 & Stats gi 192. Korrespondancen: Stats g 422. Afdelinger: Kontortid: 10-3 & Lørdag 10-1. Boks i Kontortiden hvor intet andet er an ­ ført. Aaboulevard 1 E g ★ C. 16788 Bestyrer: Aage Aløller. . Amagerbrog. 26 [SI gi Cent. 4923, 4926 & 4932. Bestyrer: E Volt el en. Falkoner Allé 88 E, Hj. af Rolighedsv. g Cent. 4725. 4775 & 4779. Bestyrer: K Anker. Frederiksborgg. 14-16 Kl g Cent. 1171, 11171,13671 & 13971 (Boks 10-5, Lør ­ dag 10-1). Bestyrer: A Lind. Frederiksborgv. 105 I nv I gi Ta. 6530 & Ta. 7330. Bestyrer : SAJørgensen. Frederikssundsv. 175 (Brønshøj Torv) Brh. 8 Bella 2645. Bella 2646 & Bella 2647. estyrer: ARøn holt H ansen. GI. Kongev. 178 E, Hj. af Falkoner Allé g) Cent. 7137, 7138, 7167 & 14238. Bestyrer: J Haxthausen. Godthaabsv. 177 E g Gh. 9388 &Gh. 9398. Bestyrer: Vagn Sørensen. Istedg. 142 E g Cent. 14801 & 14802 & Ev. 2114. Bestyrer: P Timmermann. Kongens Nytorv 28 E g ★ C. 1605 (Boks 10-5, Lørdag 10-1). Filialdirektør: G Aare stru p, Bestyrer: Stig Rønne. Lyngbyv. 1 (Vibenshus Runddel) [0]® Cent. 5299, 5688 & 6542. Bestyrer : M H e r d e r. Nygade 7 E gi ★ Cent. 4303 (Boks 10-5,1 .ørdag 10-1). Bestyrer: S Klitgaard. Norrebrog. 52® g Cent. 3192,3193 & 6367. Bestyrer : V H j e 1 m f o 1 d t. Nønebrog. 180 ® gi Cent. 8026 & 8046. Bestyrer: R Jacobsen. Peter Bangs V. 60 E g ★ Cent. 14640. Bestyrer: G Hel slev. Strandv. 82 Hell, g Hell. 1109, Hell. 1209 & Hell. 5575. Bestyrer: O Holsted. Valby Langg. 44, Valbv g Cent. 8891, 8893 & Vb. 3031. Bestyrer: L Meyersahm. Vesterbrog.2A (Hj. af Raadhuspl.) E g Cent. 3252, 3295,13256 & 13257 (Boks 10-5, Lørdag 10-1). Bestyrere: H Dalberg. II Claesson. Vesterbrog. 7 A E, D. S. B ’ s Rejsebureau g Cent. 7108 (ingen Boks). Bestyrer: K Jørgensen. Vesterbrog. 82 E g Cent. 8455, 8459 & 8460. Bestyrer: RD am. /

Prin — Priv

højtstillede Personer, hvorfor det i nogen Tid kaldtes „de Adeliges Vartov 14 . I 1800 Tallets Aarhundredé har flere offentlige In ­ stitutioner haft Lokaler i Palæet; nu benyt ­ tes det udelukkende af Nationalmuseet. Prinsesse Margaretha-Sanatoriets Venner, stiftet 2. April 1921. Adr. St. Peders V. 1 Hell. g Hell. 888. Formaal: Yder Hjælp 1" ” ‘ ' Hornbæk. „ v Bestyrelse: Overlæge Th. Stokkebye, R., Formand; Skibsmægler J Jelstrup Christophersen, R., Kasserer; Lega ­ tionspræst Arvid Boman, K., Sekretær. Prinsesse Margarethas Kystsanatorium i Hornbæk Plantage, oprettet 6. Nov. 1920. ejes af „Svenska Understodsforeningen". Statsanerkendt Kystsanatorium for kir ­ telsvage Børn, fortrinsvis af svenskfødte I 18 Piger og 18 Drenge. Betalingsforhold efter Loven om Statsstøtte til Tuberkuløse. (Ubemidlede frit Ophold, Klæder og Rejse). Indmeldelse hos Overlægen, Th. Stokke ­ by e, R., der træffes i Gustafskirkeus Kom ­ pleks S-Frihavnsv. lø] g Palæ 2655 Mand, og Fred. 7 1 / 2 -8 1 /2 Eftm. samt Tirsd., Onsd. og Torsd. 12-1 St. Peders V. 2 Hell. Direktionens Formand: Legationspastor Arvid Boman, K. g C. 5158. Assisterende Læge: Mogens Be rg, Horn ­ bæk. Plejemoder: Inger B o. Prinsesse Maries Forening, stiftet 1886, giver Konfirmationsudstyr til Born af Mænd indenfor Marinens faste Rammer. Direktør: KommandørK E Ackermann, R. DM., St. Pauls PI. 12E f Pa. 7531; Formand :Ps. Ingeniør v. Orlogsv. V V Par see, R.DAI.,

MF., Biviumgaard pr. Humlebæk ; Folke ­ tingsmand J Christmas Møller; Direktor Fr. Nielsen, R; Tobaksfabrikant E F Nobel, R. DAI.; Redaktor Kontorchef Aage Sølver-Schou; Raadsformand E E S e 1 i g in a n n , R. Kontor: Se Tilføjelser (gule Blade) foran i har Hovedkontor i Kbhvn. Amagerbanen, Hovedkont. Kastrup Station, Kastrup g Kastrup 1083. Formand: Folketingsmand N P N i e ls e n, Kastrup. Driftsbestyrer : E B a h t, R. Lyngby-Nærum Jernbaneselskab, Formand for Akts.: Generalmajor P Ramm, K. DM. Form nd for Driftsb st relsen : Red ktør 211. Driftsbestyrer: Kommuneingeniør JAC Rastrup $ Lyngby 800. Slangerupbanen, Akts. Kontor N-Fa- sanv. 283 Kl g Cent. 6206 Banegaard i Kbhvn.: Frederikssundsv. I nv I gCent. 6163. Formand: Sogneraadsformand Fr. Wil- lumscn; Driftsbestyrer: Ingeniør L J B ager. Gj edser Jernbaneselskab. Kontor Vandkunsten 8 Kl g Cent. 369; har bort- forpagtet Banen til Staten. Formand: Over- retssagf. Chr. Tiemroth, R. Lolland-Falsterske Jernbanesel ­ skab. Kontor Vandkunstens KJ g Cent. 369. Formand: Overretssagf. Chr. Tiem ­ roth, R.; Driftsbestyrer: Ing. F S Ager ­ sko v, R.DM., Maribo.

dette Bind. til Prinsesse Margarethas Kystsanatorium, I Privatbaner. Private Jernbaneselskaber, der

ruiuiauu iul jL/ruusuesuyrt3it>eu. jj.uuaii.ioi Forældre fra Kbhvn. og Omegn. Plads til Sogneraadsform. Ingv.NørgaardgLyngby

Andre private Jernbaneselskaberfindes i Gjentofteg. 106 Gjent. g Gjent. 2786; Kas-1 Afd. IV i Real-Registret for ^Byerne serer: Overbetj. F L Nielsen, DM., Del- 1 Aalborg, Aarhus, Bogense, Ebeltoft, fing. 7 E g Palæ 713y. Fakse Ladeplads, Grenaa, Haderslev, Hel - Prinsesse Maries Hjem for gamle Somænd og singør, Hillerød, Hjørring, Holbæk, Hor- Sømænds Enker, se Sømandsforen.af 1856. sens, Kellerup, Køge,Kolding,Lemvig,Ala- Prins Valdemar og Prinsesse Maries Fond, ribo,Nakskov, Nykøbing F., Odder, Odense, Omfatter blandt andet Alder- g ræstø ’ Kanders, Ringkøbing, Rudkøbing, domshjemmet. Valdemarsg. 5 øn ? e ’ ^ ag ^ Skive, larm, Thisted, met i Allerød, Strandvejs-I P ^ Vathan ^%n DanSke ’ GL hjemmet, Strandv. 258, Snek-1 D ^. on ^ v * x n . ... kersten, samt Prins Georgs ^ r ’ y a ^^ nerS ^ O , n ^ 1 ^ O r r ?? ln ^ ’ , ans ^p. ’ stiftet Hjem,Helsingør. 190 °- Armand: Trafikkontrolør Th. Jør- ».vmnnl gensen,! 1 alen 13 4 , Odense g 8<; Hovedkas- $ V 8192 ser er: Assist. Rud. Jen sen, Hundested. PrivatbanersPensions- og Enkekasse af 1898, Protektor:Hs. K. Højhed Prins Georg af Danske.Formand : fli.Amtmand Kmh.H An- Grækenland Prins til Danmark. dersen, SK. DM., Højriis, Randers. Formand: Mountz AI ad s en ; 1. A ice- Privatbanken i Kjøbenhavn,Akts.Stiftetl.Maj formand; Hovedkasserer Georg JRLar- 1857 og aabnet 2. Novbr. s. A. Aktiekapital seiL og Reserver: Kr. 58,500,000. — Bankens Priskontrolraadet (Lov af 18. Alaj 1937 § Anliggender varetages af Repræsentant- 1). Raadsformand ErikSeligmann,R., For- ’ ’ * ~ " M uulhsuj cut ujv vaiue a 60, Kbhvn. E, Hvilehj met i Allerød. Strandv TT J V 1J V^emarsgJfiO (10-15)> Udenfor Kontortid g V 114øv.

skabet, Bestyrelsen, Direktionen og øvrige Embedsmænd samt Generalforsamlingen. Telegramadr. : „Privatbank 14 . Formand for Bestyrelsen: Direktør Eigil Bramsen,K.DM. Adm. Direktør : P Andersen, R. DM. Direktører ’ : F Aarup Hansen; T Maare. Underdirektører: AI Dalsgaard; W Kønigsfeldt, R. Underskriftsberettigede er et Bestyrelses ­ medlem i Forening med en Direktør, de under A nævnte to i Forening eller en al disse i Forbindelse med en af de under B nævnte. A.: Adm. Direktør P Andersen,R.DM.; Direktør F Aarup Hansen; Direktør T Maare; Underdirektør M Dalsgaard; Underdirektør W Kønigsfeldt, R.; O Aagaard; M Bartels; Poul Berg; P Bjerre-Madsen; C Blom; L'Boétius; K Brendstrup; C Bruun; R C Chri ­ stensen; L Derr; E W Doberck; P Faurholt; N J Frederiksen; A Franck; E Friis; P Friis-Hansen ; J C Green; E Grundtvig; K Hanni ­ bal; J P Hansen; K Kyhn Hansen ; O Henriksen; L P A Jensen; K Jørgensen; Aa. Larsen ; S L L ar sen;

mand; Raadsformand Fru Karen Braae; Landsretssagf. Fr. Dalgaard, AIF.; Ho- vedrevisorHHøst; DirektørLauritsLaur ­ sen, R.DM., Stenstrup; Proprietær Aage Nikolaisen, R., Kejsegaarden pr. Aalsø; Konsul H P AI Palsøe, R., Nakskov; Landsdommer T Spang- Ha nssen, R.DM.; Direktør f. Kbhvns Vandforsyning Poul Sørensen. Kommitterede (i Henli. til Bekendtg. af 19. Okt. 1939 om Varepriser m. v., §14, 2. Stk): Redaktør A Axelsen Drejer, R.; Vinhdl. Chr. G y 1 d e n s 1 e 11 e , R.; Kutter ­ fører AI C J e n s e n , DAI. R. . Tilforordnet: Kontorchef i Hdlsmin. E Sveinbjørnsson,R. Sekretariat: Lakseg. 19 E g ★ C. 10950. Kontorchef: Cand. polit. Ebbe Gr o es. Prisnoteringskomitéen, nedsat i Henli. til Be ­ kendtg. af 19. Okt, 1939. Fh. Alinister J Hassing-J øt gen sen , AIF., Formand; Borgmester C E Christiansen, AIL., Alaribo ; Direktor L E 1 s a s s , R. DM.; For ­ retningsf. Landsretssagf. Fr. Dalgaard, Generalsekretær A Høgsbro Holm, A S H J e p p c s e n , R. kiiøo Helsingør ; Fru Katrine Kjær, Ros ­ kilde, Gaardejer Knud Kristensen,

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker