kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København 6. Dec. 1893, og 12. Maj 1902 fandt den før ­ ste traadløse Befordring Sted af Telegram til Kbhvn. Den 11. Maj 1923 aabnedes en Radiotelefonforbindelse mellem Kbhvn. og Bornholm. Ved Lov af 30. Maj 1927 om Styrelsen af Post- og Telegrafvæsenet er Postvæsenet og Telegrafvæsenet fra 1. Juni 1927 forenet til een Etat, og Ordningen er herefter i Kbhvn. den, at der ved alle Postkontorer, hvor der finder Postindlevering Sted, ogsaa kan indleveres Telegrammer. Bestemmelser og Takster (herun ­ der Kontorernes -Adresser, Kon ­ tortider m. m.), se de grønne Blade efter dette Register. Generaldirektoratet Telegramadr. „Postgen". (Ueutralpostbygningen Opg. B 2 Tietgensg.37. EJ, Postgirokontoret dog Hol- bergsg. 23 Kl) f ★ Cent. 0610 & Stats $ 600 til samtlige Kontorer, Postgirokontoret fl Cent. 4470 & Stats $ 670. (Kontorerne aabne 10 — 17, Postgirokonto ­ ret 10-16). Generaldirektør: C I Mondrup, K.DM. personlig $ Cent. 5578. Afdelingschef: KJ Jensen, R. ®Cent. 5580. Afdelingschef: NE Holmblad. 1steEkspeditionskontor Chef: O Vigers ­ lev. 2det Ekspeditionskontor Chef: I C Ni el ­ sen, R. DM. 3djeEkspeditionskontorChef: A Krog,R. 4de Ekspeditionskontor Chef: M J C Gredsted,R. DM. 5teEkspeditionskontor Chef: L C E i t h z. Bogholderikontoret Chef: E V Holm ­ fa lad, R. DM. Revisionskontoret Chef: P J P Jorgen ­ sen, R. 1. Teknisk Kontor. Chef: F K Greve Knuth, R. DM. 2. Teknisk Kontor. Chef: A G Broun. Postgirokontoret fl Cent. 4470 & Stats D 670. Chef:HCØ Lauersen, R. Kbhvns Overpostmesterembede. Koiitor:Centralpostbygningen,Bernstorfisg. 32 1 El (aabent 9-17) Å' ★ Cent. 6610. Overpostmester: O SOlsen. Postinspektører :JPJensen,R. ; JET A n dcrs en. Postvæsenets Oplysningskontor og Retur ­ postkontoret (tillige Salgskontor for Fri ­ mærkesamlere). Postmester: V TF o rum. Postvæsenets Automobilkørsel. Driftsbe ­ styrer: Kapt. A M Nielsen. - 1. Købmagergades Postkontor. Post ­ mester: TV Johansen, R.DM. - 2. Hovedtelegrafkontoret: Telegraf besty ­ rer: Il E HollnageljR. - 3. Statstelefonkontoret: Bestyrer: K J A Lomholdt. - 4. Regnskabskontoret for Telegraf og Statstelefon: Telegrafbestyrer: KSteeri- hof. - 5. Vesterbro Postkontor. Postmester: V V Arnsko v, R. - 6. Omkarteringspostkontoret. Postmester: Kapt. HJLJørgensen, R. - 7. Pakkepostkontoret. Postmester: G S Willemann, MFK. - 8. Toldpostkontoret. Postmester: O I Kjems. -9. Avispostkontoret. Postmester: OC J Asmussen, R. -10. Nørrebro Postkontor. Postmester: WE P hilipsen, R. -11. Østerbro Postkontor.Postmester : A V Trojel,R. •12. Frederiksberg Postkontor. Postmester: L P Han sen, R. • 13. Sønderbro Postkontor. Postmester: Cand. jur. KF K Hasting. ■ 14. Valby Postkontor. Postmester: C F Andersen. • 15. Nordvestkvarterets Postkontor. Post ­ mester: ESJ K o r u p.

Post — Priu - 61. Indleveringskontor 32. Postmester: J P J ensen. -62. Indleveringskontor 33. Postmester: ESC Reinath. - 63. Indleveringskontor 34. Postmester: V L Nielsen. - 64. Indleveringskontor 35. Postmester: S TValentinus. - 65. Indleveringskontor 36. Postmester : S VPoulsen. - 66. Indlevcringskontor 37. Postmester: P C Brun s hoj. -67. Indlevcringskontor 38. Postmester: Fru Christense J MNeldahl. -68. Indleveringskontor 39. Postmester: E K O L u e. - 69. Indleveringskontor 40. Postmester: VP Schrøder. O ver inspektøren i Post- og Tele ­ grafvæsenets 1. Distrikt (Sjælland — undtagen de under Kbhvns Overpostme ­ sterembede horendeDistrikter — med omlig ­ gende Øer samt Lolland, Falster og Born ­ holm), Kontor Amager Boulevard 4 3 [S] $ Cent. 7065. * Overpostinspektør: N P Teisen, R. DM. Postinspektør: -------- Jernbanepostkontor 1 har Kontor i Centralpostbygn., Bernstorffsg. 32 1 Kbhvn. E. Jernbanepostmester : P S 1 i v s g a a r d. Med Kontor i Provinsen : Overpostinsp. i Post- og Telegrafvæse ­ nets 2. Distrikt, se Fredericia. Overpostinsp. i Post- og Telegrafvæse ­ nets 3. Distrikt, se Aarhus. Den tekniske Tjeneste. 1. Ingeniørdistrikt øøerne), KontorLøvstr. 1E| Cent. 2177; Stats J1 70. Distrikts ­ ingeniør: CEWalsøe, R. 2. Ingeniørdistrikt(De sønderjydskeLands- dele). Distriktsingeniør S A Petersen, R., Aabenraa. 3. Ingeniørdistrikt (Jylland). Distrikts ­ ingeniør: AC Gottlieb, Aarhus. Kabel ingeniørtjenesten, Kontor Løvstr. 1 K f Cent. 10057; Stats f 382. Tele ­ grafingeniør: O J Ellekilde. Telegraflaboratoriet, Fredh. Kan. 28 E3 $ Cent. 10281 & Stats 1) 67. Telegrafingeniør: S P Madsen. Radio-Ingeniortjenesten, Centralpostbyg- ningen, Bernstorffsg. 32 1 E $ Cent. 6414. Telegrafingeniør: FCWamberg, R. Post- og Telegrafvæsenets Forsikringsfor ­ ening (Syge Ulykke- Automobil-Ansvar), stiftet 14. Juni 1903. Formand: Overpostinspektør Jacob An ­ dersen, Aarhus. Forretningsfører: Postm ester V Ar ns ko v, R., Herm Triers Pl. 7E $ Palæ 3856. Pressefotografforbundet, stiftet 1912. For ­ mand: Holger Damgaard, Mylius Erich- sens Allé 15 Hell, f) He. 851. Principalforening, Dansk, Gyldenløvesg.lEjO C. 10268, C. 3672 & Pa.4803, Telegramadr. „ Dansk principal 11 . Postgiro konto N r.264. Op ­ rettet 1. Maj 1919 af Den Danske Handels ­ stands Fællesrepræsentation. Formaal Gen ­ nem en Landsorganisation af Principaler at virkefor gode Arbejdsforhold mellem disso og deres Funktionærer. Bestyrelsens For ­ mand: Gross. HalfdanHendriksen, ML., Kbhvn. Forretningsfører : Kontorchef CF L y 111 n g. Prinsens Palæ. I Begyndelsen af 1700 Tallets Aarhundrede laa her en stor Gaard, der eje ­ des af Købmand Viegant Gysbert Mikkel- b'ekker, efter hvem Ny Vesterg. dengang kaidtesViegantsg. Denne Gaard købte Fred. IV til midlertidig Bolig, da han vilde om ­ bygge Kbhvns Slot. 1 1743-44 blev Bygnin ­ gen udvidet og omdannet til et Palæ ved Eigtved. Flere fyrstelige Personer har boet i det, deriblandt 2 Konger, Chr.VIog Fred.V, da de endnu var Kronp rinser, deraf Navnet; OveHøegh-Guldberg har haft Bolig her, og efter ham var Palæet delt som Fribolig til

V — 2613 -16. Brønshøj Postkontor. Postmester: H Ehler, R. -17. Vanløse Postkontor. Postmester: J Lan gsted. - 18. CharlottenlundPostkontor. Postmester: A Pe d ersen. - 19. Hellerup Postkontor. Postmester: A HUrne, R. - 20. G j ento fte Postkontor. Postmester: J O VO Élbo. - 21. Kastrup Postkontor. Postmester: RM Rasmussen. - 22. Søborg Postkontor. Postmester: A HAndersen. - 23. Ballerup Postkontor. Postmester: N M Lorenzen. - 24. Dragør Postkontor. Postmester : C C Petersen. - 25. Glostrup Postkontor. Postmester: O L N Petersen. - 26. Holte Postkontor. Postmester: V O A Draskau. - 27. Klampenborg Postkontor. Postmester: H P G Smith. - 28. Kbhvn Lufthavn Postkontor. Post ­ mester: M Sørensen. - 29. Lyngby Postkontor. Postmester : GEE Hansen. - 30. Indleveringskontor 1. Postmester: R PNielsen. - 31. Indleveringskontor 2. Postmester: V A C Tortzen. -32. Indleveringskontor 3. Postmester: J C Christensen, R. - 33. Indleveringskontor 4. Postmester: J P R v. Gersd orf f. - 34. Indleveringskontor 5. Postmester: T P A Mø lier. - 35.Indleveringskontor6.Postmester: ALE Andersen. - 36. Indleveringskontor 7. Postmester: N P Brøndstad. - 37. Indleveringskontor 8. Postmester: J C J Møller. - 38. Indleveringskontor9.Postmester: - - - 39. Indleveringskontor 10. Postmester: G Ludwigs,R. - 40. Indleveringskontor 11. Postmester: - 41. Indleveringskontor 12. Postmester: L HNHolm. - 42. Indleveringskontor 13. Postmester: PR Jepsen. - 43. Indleveringskontor 14. Postmester: J C A Hogelund. - 44. Indleveringskontor 15. Postmester: RAF ran d'sen. - 45. Indleveringskontor 16. Postmester: A VKjær. - 46. Indleveringskontor 17. Postmester : O C Ander sen. - 47. Indleveringskontor 18. Postmester: J J O Thomsen. -48. Indleveringskontor 19. Postmester: L EKruse, R. - 49. Indleveringskontor 20. Postmester : Lojtn. N F Nielsen, R. - 50. Indleveringskontor 21. Postmester : J K M Tei lmann, R. - 51. Indleveringskontor 22. Postmester: H L T Petersen. - 52. Indleveringskontor 23. Postmester : C O Witter. - 53. Indleveringskontor 24. Postmester: V TMadsen. - 54.1ndleveringskontor 25. Postmester: V CBKøhl. - 55. Indleveringskontor 26. Postmester: AGC O 1 s e n. - 56. Indleveringskontor 27. Postmester: F P E Li ndg'aard. - 57. Indleveringskontor28. Postmester: R A N Roth mar. - 58 Indleveringskontor 29. Postmester: V F Brangstrup, R. - 59. Indleveringskontor 30. Postmester: Cand. polit. A V L en dal, R. - 60. Indleveringskontor 31. Postmester: J J eln es.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker