kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København Postbudenes Byggeforening, stiftet 9. Juni 1872. Kontingent 24 Kr. aarlig. Fore ­ ningen ejer Vendersg. 17,19, Brorsonsg. 10, Boyesg. 13, Peter Fabers G. 16-22, Carl Johans G. 7-13, Langelandsv. 5-11, Hom- bækg. 7-11 ogAagadell4. 164 pens. Post ­ bude og 122 Enker faar enten Fribolig eller 250 til 350 Kr. hveraarlig. Bestyrelsens Formand: fh. Postbud formand PKnudsen, DM., Langelandsv. 9 fFl g) Gh. 6046; Næst ­ formand : RJ R a s m u s s e n ; Kasserer : C hr. Olsen. Postbudes Alderdomshjem, Foreningen for Kbhvns, stiftet 1. Marts 1896; Stiftelsesbygn. Mariendalsv.61og N-Fasanv.130, 132, ind ­ viet 10. Juni 1900. Formand: A Th. Thor- lund, N-Fasanv. 130 B 4 E g) Go. 9298; Næstformand: F U Wallin gi He. 5621; Kasserer: EMeinholtgN 7067. Postbudes Enke-og Begravelseskasse,Kbhvns, stiftet 28. Jan. 1818, yder Begravelseshjælp til Medlemmerne og deres Hustruer samt Huslejehjælp til Enkerne. Begravelses ­ hjælpen er 100 Kr.,og Medlemmerne sikrer deres Enker 80 Kr. aarlig. Bestyrelsen bestaar af en Postembedsmand og 5 blandt Medl. valgte Repræsentanter. Bestyrer: Postmester T VJohanse n,R. DM. Postbudes Syge- og Begravelseskasse, Kbhvns. Formand: EG Simonsen, Kon ­ tor: Nansen^g. 92 Kl. g) By 3271. Postcirkel, Kbhvns., stiftet 2. Sept.1901. For ­ mand : Postmester Translatør Cand. polit. A V Lendal,R.,Solsortv.67 [F] gj Gh.l900v. Postforbund, Dansk, faglig Organisation for samtlige Tjenestemænd i Post- og Tele ­ grafvæsenet af Funktionærklasseme. Vo ­ droffsv. 13 3 El gi Cent. 14124. Formand: P Jensen, Kbhvn. Post- og Telegrafbudenes private Alder­ domshjem (tidl. Telegrafbudenes private Enkekasse, stiftet 2.Junil885), Tietgensg. 37, Opg. R 3 El. Ejer Ejendommen Es- kjærv. 9-15 og Katrinedalsv 41Vanl. For ­ mand: JPFrederiksen ® Palæ6053;Kas- serer: Ludv.Hansen g} Hell. 3035. Post- og Telegrafforening, Dansk, dannet 11. Maj 1929 ved Sammenslutning afDansk Postforening af 8. Jan. 1899 og Dansk Telegrafforening af 6. Dec. 1898. Kontor: Vesterport El g) Palæ 4010. Formand: Kontrolør A Dræbel, Nyborg g) 914. • Sekretær: Overassist. K D Ingeholm gi Ta. 3182. Redaktør af Foreningens Medlemsblad: Assist. L FalckTjellesen g) Hell, 6507. Post- og Telegrafmuseum, Dansk, Central- postbygningen, Tietgensg. 37' El. Aabent Søn- og Helligdage 12-14 (undt. 1. Paaske- dag, 1. Pinsedag og 1. Juledag). Gratis Ad ­ gang. - Post- og Telegrafvæsenet. Danmarks Postvæsen grundlagdes ved Christian IV ’ s Forordning af 24. Dec. 1624 og blev drevet som privat Entreprise indtil 1711, da det overtoges af Staten. 1727 tik København sin førstePostgaard,der laa paa Købmagergade, hvor nu Kronprinsensgade er anlagt; den nedbrændte ved Københavns Brand det folgendeAar.1780 flyttedes Post- gaarden til dens senere Plads (Marskals- gaarden) paa Hjørnet af Købmagergade og nuværende Valkendorfsgade. 1851 indførtes Frimærker og ensartet Porto for Brevfor ­ sendelser. 22. Sept. 1912 indviedes Kø ­ benhavns ny Centralpostbygning i Tiet ­ gensgade. Omkring Aar 1800 anlagdes en optisk Telegraf med 23 Signalstatio ­ ner fra Kbhvn. til Slesvig over Sjælland, Fyen og Als (nedlagt 1862). Den første elektriske Telegraflinie (mellem Hel ­ singør og Hamborg) aabnedes 1. Feb. 1854, og l.Jan. 1855 aabnedes Telegrafforbindelse med Sverige og Norge. 17. Feb. 1865 ind ­ førtes indenbys kbhvnsk. Telegrambefor ­ dring. Statstelefonen traadte i Virksomhed

V — 2612 Laboratorier og Samlinger :

Poli — Post Inventarieskriverkontor(Hittegodskontor) Politi gaarden El (11-14, tillige Fred. 17-18). Inventarieskriver : ........................ - - - Læger under Politi- og Fængselsvæsenet: Politiadvokater. Ledende: O H Kren- c hel, R. ; 1. Undersøgelseskammer: Henry Kudsk; 2.: Eiik Henningsen; 3.: Elmar Nyborg; 4.: ................. . - - 5.: Aage Lotinga; 6.: Ivan Schiøler; 7.: O Reisby; 8.: Th. Beckett; 9.: Povl Hermann; 10.: Alex Haslund; 11.: E R Gelius; 12.: Tage Agdal; 13.: Erik Bo ­ rum. Politiforbund, Dansk, N J Fjords Allé 8'E1 $ Cent. 12154. Stiftet 3. Juli 1902. Formand: A Schytt Larsen, Jagtv. 2 2 El $ N 7116. Politiforening, Frdbgs. Adr.: Politistationen. Howitzv. 30 00. Formand: Overbetj. S Ørsbo, Nordre Allé 4 1 , Valby |) Vb. 3930v. Politiforening, Kbhvns, stiftet 26 Febr. 1898. Form nd: Erik Lykkes trup, Amager- brcg. 16° (S] ® Am. 464. Kasserer : V Nielsen, Frederiksv. 22 2 E D Fa. 1399. Politigaarden, Polititorvet El. Den 19. Juni 1919 blev de af Prof. Hack Kampmann udarbejdede Planer til Politi ­ gaarden approberede af Borgerrepræsenta ­ tionen ogOpførelsen vedtaget. Grundstenen blev nedlagt den 6. Nov. 1920. Efter Prof. Hack Kampmanus Død (1920) har Arkitek ­ terne Holger Jacobsen, Aage Rafn, H J Kampmann og Anton Frederiksen fuldført Bygningen. Den første Indflytning fandt Sted den 2. Febr. 1924 (1ste Politiinspekto ­ rat). Resten af Bygningen blev taget i Brug iLobet af Sommeren 1924. Bygningen har kostet 11,345,000 Kr. Politikens Feriekolonier i Horserød optager 100 Piger den første Halvdel og 100 Drenge den sidste Halvdel af Sommerferien. Op ­ holdet er gratis. Leder: Ih. bkoleinsp. Chr. Jensen. Poloklubben af1908(underK.S.U.,D.S.&L.F. og D.I.F.), Maagev. 4 S ® $ Tg. 2429 v. Formand: Mogens Frederiksen. Polyteknlkerraadet, Adr. Danm. tekn. Højsk. CS £ By 783u (12-12' / 2 ). Polyteknisk Forening, stiftet 1931, Danm. tekn. Højsk., Ø-Farimagsg. 2 C Kl f By 2459 y. Polyteknisk UnderstotteisesTorening, Adr. Danm. tekn. Højsk. stiftet 1874, har til Formaal at understøtte trængende Polytek ­ nikere, deres Enker og uforsørgede Børn. Kapital den 31.M arts 1939: ca.lOB,OOOKr.Le ­ gatkapital ca. 87,600 Kr. Bestyrelse: Prof. Alfr. Liitken, K. DM., Formand; Inspek ­ tør G C C Ulrich, Kasserer; Prof. P E Raaschou, R. DM., Sekretær; Ingeniør N S Steenberg, R.; Ingeniør P Kerrn Jespersen, R. Polytekniske Læreanstalt, Den (Danmarks tekniske Højskole), Hj. af Sølvg. og Ø-Fa ­ rimagsg. 2 C Kl (Kont. j) By 4270, aab. 9 — 14; Rektor træffes Mand. 10 20 - li 20 og Torsd. 14-15, Ø-Voldg. 6 0, Trappe F 2 ; Inspekt. $ By 7602, Lærerværelse f By 783x), er stiftet af Frederik VI d. 27. Jan. 1829. Indtil 1890 havde Læreanstalten Lo ­ kaler i Studiestr. 6. Af de nu benyttede Bygninger er de ældre bleven taget i Brug 1890 (Arkitekt: JD Herholdt) de nyere 1906 (Arkitekt: JE Gnudtzmann); endelig er i de senere Aar bleven indrettet Laborato ­ rier i ældre Bygninger v. Ø-Voldg. bag Sølvgades Kaserne og i Nybygninger sam ­ mesteds. (Arkitekt C O Gjerlov- Knudsen). Undervisningen er delt i 4 Ho ­ vedafdelinger: for Fabrik-, Maskin-, Byg ­ nings- og Elektroingeniører. Hvert Aar den 1. Septbr. begynder et nyt Kursus. J 1« k V ir - prof - Ur.phiLP O Pedersen,K. DM. FM. ’ Prorektor: Prof.Anker Engelu nd RDM Inspektor: G C C Ulrich 1. Overlæge: V Friis-Moller. 2. Overlæge: C E Jensen, R.

- Bioteknisk-kemisk Laboratorium,Ø-Voldg. 6 C Kl & Palæ 4382. Bestyrer: Prof. Dr. phil. & scient.Orla-Jensen,K.DM. - Elektroteknisk Laboratorium. Bestyrer: Prof. Absalon Larsen, K.DM. $ Cent.2573. - Elektroteknisk Samling. Bestyrer: Prof. RM J Henriksen $ By 8636. - Fotokemisk-fotografisk Laboratorium. Be ­ styrer: Prof. Dr. phil. Chr. W inther,R.DM. f Palæ 4287. - Fysisk Laboratorium. Afd. I. Bestyrer: Prof. ESJohansen, R. DM. f By 415x. - Fysisk Laboratorium Afd. II. 'Bestyrer: Prof. Dr. techn. J II artman n,R.j)Pa.7722. - Fysisk Samling. Bestyrer: Prof. Dr. phil. Martin Knudsen, K. DM. $ By 415y. - Hydraulisk Laboratorium, Ø-Voldg. 6 C Kl U Palæ 2838. Bestyrer: ........................ - Kemisk Laboratorium A. D By 212y. Be ­ styrer : Prof. Dr. phil. JAChristiansen. - Kemisk Laboratorium B. Bestyrer: Prof. Dr. phil. Chr. Winther, RD M. By 4509. -Laboratorium for Byggeteknik, Ø-Voldg. 6 G 0 | Palæ 2540. Bestyrer: Prof. E Suenson, R. DM. - Laboratorium for Bygningsstatik, 0- Voldg. 6 H Kl $ C. 6710 Bestyrere: Prof. P M Frandsen, R. DM.; Prof. A Enge lu nd. RDM.; Prof. Dr. techn. Chr. N økkentved. - Laboratorium for Fiskeriindustri og Hav ­ brug, Ø-Voldg. 6 C K) g) Palæ4387. Bestyrer; Lektor J A van Deurs. - Laboratorium for Havnebygning, Ø-Voldg. 6 C Kl g) Palæ 1438. Bestyrer: Prof. G Schon w eller, K DM. - Laboratorium for Husbygning, Ø-Voldg. 6 C Kl g) Palæ 574. Bestyrer: Lektor C O G jerløv-Knudsen. Laboratorium for Landmaaling, Ø-Voldg. 6 C Kl $ Palæ 6345. Bestyrer: Prof. A G Schneider, R. - Laboratorium for Metallære, Ø-Voldg. 6 C Kl g) Palæ 4386. Bestyrer: Prof. Dr. phil. W E n g e 1. - Laboratorium for Mikroskopi og Ren ­ dyrkning af Gæringsorganismer, Ø-Voldg. 6 C Kl g) Palæ 4385. Bestyrer: Lektor Dr. phil. Johs. Boye Petersen. - Labo'atorium for Opvarmning og Ventila ­ tion, Ø-Voldg. 6C Kl g} Palæ 6040. Bestyrer: Prof. F C Becker, R. - Laboratorium for Teknisk Hygiejne, 0- Voldg. 6 C Kl g) Palæ 6U06. Bestyrer: Prof. JT Lundbye,K.DM. - Laboratorium for Telegrafi og Telefoni, Ø-Voldg. 6 C El gi Cent. 7088. Bestyrer: Prof. Dr. phil. PO Pedersen, K.DM. FM. - Laboratorium forVej-og Jernbanebygning, Ø-Voldg. 6 C Kl g} Palæ 6670. Bestyrer: Prof. A R Chris ten sen, R. DM. - Laboratorium forVærktoj og Værktøjsma ­ skiner, Ø.Voldg.6 C Kl gi Palæ 6797. Besty ­ rer: Docent EK Henriksen. - Maskinlaboratorium. Bestyrer: Prof. II Bache, K.DM.gi By 6976. - Skibsbygningssamlingen, Sølvg. 83 E g By2459x. Bestyrer: Prof. CW Prohaska. - Teknisk-kemisk Laboratorium, Ø-Voldg. 6 Kl- Afdeling for almen tekn. Kemi. Be ­ styrer: Prof. P E Raaschou, R.DM. g Palæ 4384. Afdeling for Mørtel, Glas og Ke ­ ramik, Bestyrer: Prof. Dr. techn. A An ­ dre asen, R.gl Palæ 4388. - Teknologisk Laboratorium, Ø-Voldg. 6 F El g) Palæ 3838. Bestyrer: Prof. E T h au- low, R. DM. - Teknologisk Samling. Bestyrer: Prof. N H NielsenglBy 4258. - Teknisk Bibliotek, se denne Art. Polytekniske Læreanstalts, Forberedelses ­ kursus, se Danmarks tekn. Højsk. ’ s F. Postbudeforening, Kbhvns, stiftet 6. Juli 1898 Vodroffsv. 13' El gi V 3699. 1600 Medl. Formand: Overpostbud HG Lorentzen, Njalsg. 28A 4 [S] g) Am. 3641. Sekretær: Postbud E Olsen, Krusaag.28 3 El g Eva 3182.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker