kraks vejviser 1940 handelskalender

Plej — Poli

Beal-Register for København

V — 2611

gelsen af Straffesager er der beskikket 1 le ­ dende Politiadvokat, der tillige er Chef for Kontoret for Straffesager, og 11 Politiadvo ­ kater. -Politidirektøren (Politigaarden, Indg. fra Polititorvet) staar i Spidsen for det hele Politi. -Politiinspektørerne. 1ste Politiinsp. (Politigaarden l.Sal tv. Indg. fra Otto Møn ­ steds G. $ ★ Cent. 1448 Lokal 1) forestaar Hovedstationens 1. Afd. (herunder Færd- selsafd.) samt leder og kontrolerer den hele Ordenspolitiet vedkommende Tjeneste, her ­ under Luftværnskontoret. 2. Politiinsp. er Chef for Opdagelsespolitiet. (Politi ­ gaarden 2. Sal Indg. fra Polititorvet 1) ★ C. 144 8 Lokal 2). 3. Politiinsp. forestaar Sundhedspolititjenesten (GI. Kongev. 1 D El $ ★ C. 16448), Veterinærpolitiet (GI. Kongev. 1 D 13 $ ★ C. 16448 & Palæ 4298) og de politimæssige Opgaver vedr. de prostituerede m. v. (Politigaarden Stuen, Indg. fra OttoMønstedsG.Port B, th. $ ★ C. 1448 Lokal 106). 4de Politiinsp. (An ­ ker Heegaards G. 7 $ ★ Cent. 1448, Ekspeditionskontor Lokal 47) forestaar de øvrige under Hovedstationen henlagte Sager, saasom familieretlige Sager, Næ ­ ringssager og alle civile Eftersøgninger. - Politilægen har Forretningslokale Mit ­ chell sg. 21 2 IS). -Politiadvokaterne forestaar hver et Undersøgelseskammer. Disse findes paa Politigaarden. -Politikommissærerne. Heraf fore ­ staar de 9 hver sin Station og den almin ­ delige Polititjeneste, hver i sin Kreds, me ­ dens 2 er tjenstgørende hos 1. Politiinsp., 2 hos Færdselschefen, 4 hos 2. Politiinsp., 1 hos 3. Politiinsp. og 1 hos 4. Politiinsp. Politidirektør: I P H Stamm, R. 1ste Politiinspektør: EMellerupR. DM. (10-Ui/o). 2den Politiinspektør : Eivind Lar s en, 3die Politiinspektør: K L arsen. R. (12 1 /, -2V 2 ). 4de Politiinspektør: C Ar bøl. Færdselschef: N C B a c h. Politikommissærerne : 1. Kreds: JAHeiberg, R. (10-12og4 1 /,- 5i/ 2 ). 2. Kreds:L Søeborg (10-12 og 5-5V2)- 3. Kreds: M Wolf (10-12 og 4V2-5). 4. Kreds: H A V Lund (10-11 1 /, og 4V2-5V2). 5. Kreds : Sten H C 1 a u s e n. (10-12 og som Regel 4VO-5). 6. Kreds:RTh.Cederstrand(10-12 ogsom Regel 4 3 / 4 -5 8 / 4 ). 7. Kreds :. C C L a r s e n, (10-12 og 8. Kreds : E R e i n d e 1 (10-12 og 4«/ 2 -5). 9. Kreds: JBogholmLarsen(10-12 og som Regel 4 l /,-5). Th. Dahl-JensenogEGroes-Peter- sen, tjenstgørende hos 1. Politiinspektør (10-12). FCederquist ogK W i e s c,tjenstgørende i Færdselsafd. Th. S ch o u, DM.R., S G 1 u d, C MI Bjerring og H P Andst, tjenstgørende hos 2. Politiinspektør. Jens J e r s i 1 d, tjenstgørende hos 3. Po ­ litiinspektør (10-12). AV Hansen, tjenstgørende hos 4. Politiinspektør. IngeniørCand.polyt. PGolodnoff, Po ­ litiingeniør i Færdselsafd. Chef for Politikontoret : A K i r t. Chef for Kontoret for Straffesager : ledende Politiadvokat OHKrenchel, R. Chef for Kontoret for Politisager: C V K Gundestrup. Ekspeditionssekretærer: A Helmer Ras ­ mussen; Helge Ves tberg. Fuldmægtige: GAV Levinsohn; L Christensen; J P Schou.; J Esben Th. Jensen.

Plejehjemsforeningen for Kbhvns Amt an ­ tager sig ulykkeligt stilledeBorni alle Aldre fra Amtet, incl. Frdbg. Formand: Pastor 0 Schlawitz. Taarbæk Strandv. 111, Klpbg. D Bell. 271; Sekretær: Frk.Agnete Jacobsen $ Bell. 8. Plejehjemstoreningers, De danske, Fællesor ­ ganisation (Adr.: GI. K ongev. 150É), bestaar af 33 selvstændige Amtsforeninger og Køb ­ stadsselskaber. De har ca. 2850 hjemløse eller forsømte Børn under Opdragelse, hvortil i 1938 brugtes ca. 667,000 Kr. De enk. Foreninger ejer desuden en Række Optagelseshjem, Fritidshjem, Vuggestuer m. m. Samarbejdet ledes af en Overbesty ­ relse, hvis Formand er Forsørgelsesinspek ­ tør J ohs. L a v d a 1, Holbæk. Plejeselskab, Nørrebros, stifteti.Marts 1862> har til Formaal at yde Hjælp til fattige, gifte Barselkoner paa det indre Nørrebro. Forstanderinde: Fru A Kislin g- Møl ­ ler, Stiuenscg. I 3 El $ N 424x; Kasserer: Arkitekt Vilhelm J ørgensen. Plejeselskab, Østerbros kvindelige, har samme Formaal som det foregaaende, samt Afd. for overanstrengte og svagelige Hus ­ modre. Stifteti. Marts 1862. Formand: Provstinde Astrid Bal le,Øster- brog. 57 løl fl Øb.2659 ; Næstformand : Frø ­ ken Dagmar Pr i or, Østerbrog. 85® f) 0 4656; Kasserer: Assist. C GJørgensen, Hobrog. 15 ® fl 0 4096v. Poliklinik for Ubemidlede, Frdbg., opr. 1905 Falkoner Allé 40 DØ J) N 6382. Bestyrelse: Kontorchef AB ork, MFK., FormandjDirektorKnudMomme; Fru Eva Dalgas Rasm u sson; Forstander f. Statens Lærerhojsk. G J A r vin, MFK.; Fru Jo- sepha Leisner, MFK.; Repræsentanter for Afdelingslægerne: A Brønnum, R., og Overlæge Dr. med. Jørgen Jen ­ sen, R. Poliklinik for obemedlade svenskar, Sven- skaKoloniens,(Gustafskyrkan)S-Frihavnsv. ® j) C. 5458 (Konsult. : Mand, og Fred. 7 1 /2 — 8*/ ‘ 2 Aft.). Oprettet 6. Juni 1907; der ydes gratis Lægehjælp og endv. gratis Me ­ dicin til saadanne, der ikke selv kan betale. Bestyrelse: Legationspastor Arvid Bo ­ man, K. Læge : Thorvald Stokkeby e, R. Politi. Vedr.de Kbhvn. omgivende Politi ­ kredse, s. u. Frederiksberg Birk, Nordre Birk og Søndre Birk med Amager Birk, (se endv. Artiklen Rigspolitichefen). Politi, Kbhvns, er ordnet ved Lov af 11. Febr. 1863, jfr. Lov Nr. 84 af 31. Marts'1928, ved det underl2.Juni 1863 udfærdigede Regula ­ tiv samt ved Instruks for det udøvende Po ­ liti af 7. Juni 1869. 1. April 1938 af ­ løstes i det væsentligste forannævnte Love af L. af 18. Maj 1937, hvorved hele Landets Politi og Arrestvæsen er ændret. Politiets Myndighed omfatter Staden Kbhvn. og dens Grund samt enkelte Dele af Kbhvns Amts Grund og de forhenvæ ­ rende og nuværende Fæstningsværker med Undtagelse af Citadellet, Frederikshavn og dets Enveloppe.Smedelinien samt Krsthvns Vold med tilhørende Enveloppe fra den nye Artillerikaserne til Kvintus. -Politiets Hovedstation er paa Politi ­ gaarden, Hovedindgangen : Polititorvet og Otto Mønsteds G.IV1 Cent.l448Lokall6. Politiets Oplysningscentral ®C. 12434 & 15892. Staden og dens Tilliggende er delt i 9 Po ­ litikredse (herom detaillerede Oplysn. i Afd. nA, Gade-Reg.), hver med sin Politikom ­ missær, og i hver Kreds er en Station med til ­ hørende Vagtstue, Kontor og Opholdssted for anholdte. Politikredsene og de tilhørende Statio ­ ner er: 1. Kr. (Nytorv 21 E f Cent. 10201, 10301 &10216): indbf. Højbro PI., Terrænet 08tf. og med Bemstorffsg., gi. Jernbaneter ­ ræn, begrænses dernæst af N-Søg., Søtorvet, ^■Søg. til Bartholinsg., Bartholinsg., Go-

thersg.tilN-Voldg., samtalt, hvadderinde- sluttes af de nævnteGader paa den eneSide og Frederiksborgg. (mellem N-Voldg. og Kul ­ torvet),Kultorvet og Købmagerg. paa den anden Side. 2. Kr.(Antonig. 11 [S $ Cent. 8643,10202, 10302 &12702): Købmagerg., Kul torvet,Fre ­ deriksborgg. til N-Voldg., Gothersg. fraN- Voldg. til Kong. Nyt., Kong. Nyt. samt alt, hvad der ligger mellem de nævnteGader paa den ene Side og Nyhavns Kan., Havnen og Slotsholms Kan. indtil Højbro PI. paa den anden Side samt Slotsholmen. Til denne Kr. horer en Vagtstation Havneg. 43 Kl ® Cent. 10211. 3. Kr. (st.Kongensg.108 Kl $ Cent. 10203, 10303, Palæ 2896 & Palæ 5726), den Del af Byen, der begrænses af Havnen: Nyhavns Kan., Kong.Nytorv,Gothersg.,Bartholinsg., Sortedamssø,Kastelsv., Fridtjof Nansens PI. til Viadukten og Frihavnsgitteret. I denne Kr. er beliggende Vagtstationer Frihavnen® £} Cent. 10210, i Kvæsthusg. KJ $ Cent. 8957 og paa Toldboden Kl D Cent. 10215. 4. Kr. (Under Elmene 7 [S] g) Cent. 10204, 10304 & 10104 & Am. 7821 & Am. 1933 & Am. 9604 & Am. 9704 & Am. 9706): Chrsthvn. og Stadens Tilliggende paa Amager samt Knippels- og Langebro; endv. horer Refshaleøen under Kredsen. 5. Kr. (Svendsg.3 13 g) Cent. 3086, 10205 & 10305): Vesterbro, derunder indbefat ­ tet alt, hvad der ligger Vest for 1. Kr., derunder Centralbanegaarden, Centralpost- gaarden, Godsbanegaarden samt St. Jørgens Sø med Dæmninger og Stier. I denne Kreds er beliggende Vagtstation paa Kvægtorvet lY) ffi Cent. 12725 & Eva 1282. 6. Kr. (Fælledv.20 El g) Cent. 10206,10306, 15812 & N 8027): Nørrebro Øst f. Jagt ­ vejen, begrænses dernæst af Frdbg., Sø ­ erne, Fredensg. og Tagensv. til Jagtv. (Fredensg. og Tagensv. hører til 6. Kr.). 7. Kr. (Rosenv. Allé 9 ® g) Cent. 10207, 10307 & 07407): Østerbro, Grænsen mellem 6. og 7. Kr. dannes af Fredensbro, Fre ­ densg., en Linie over Blegdamsfælled til Kvartmilepælen i N-Allé, N-Allé og Lyng- byv. 8. Kr. (Frederikssundsv. 41 El $ Cent. 10208, 10308 & 11008): Den mellem Jagtv. og Lyngbyv. liggende Del af Nørrebro samt Brønshøj og Grøndals Sogne. Til denne Kr. hører Betjente stationeret i Vanløse ® Damsø 553 og i Husum ® Be. 3539. 9. Kr. (Molbechsv.2, Valby gi Cent. 10209 & 10309 & 15719): Den i Henh. til LovNr. 50 af 3. April 1900 under Kbhvn. indl. Del af HvidovreSogn (V alby, Vigerslev ogKong. Engh.); Betjent, stationeret i Vigerslev g} Vb. 1885. Stationerne holdes aabne Dag og Nat. -Politikontoret er paa Politigaarden (Indg. fra Polititorvet) og er aab. hver Søgnedag 9-4. Kbhvns Politi bestaar under Politidirektø ­ ren af 4 Politiinspektører, 1 Færdselschef, 15 Politikommissærer, 1 Politiingeniør, 29 Politiassistenter, 210 Overpolitibetjente og 1043 Politibetjente, dertil kommer 1 kvin ­ delig Overpolitibetjent og 7 kvindelige Politibetjente, hvortil kommer Opdagel ­ sespolitiets Personale, ialt 78 Mand. End ­ videre er der 1 Kontorchef, der tillige er Kasserer, 1 Kontorchef, der er Chef for Kontoret for Politisager, 2 Ekspeditions ­ sekretærer, 5 Fuldmægtige, 4 Sekretærer, hvoraf en er Inventarieskriver. Ved Politi- og Fængselsvæsenet er derhos ansat 2 Over ­ læger, hvoraf 1. Overlæge varetager For ­ retningerne som Politi- og Fængselslæge, medeiiB 2. Overlæge udfører de Forretnin ­ ger, som forefalder i Henhold til § 10 i Lov af 30. Marts 1906 om Modarbejdelse af of­ fentlig Usædelighed og venerisk Smitte. Til Bistand for Politidirektøren ved Forføl ­

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker