kraks vejviser 1940 handelskalender

Ileal-Register for København I Louw. R. DM., Formand ; Direktør Alfred V Rasm usen, Kasserer ; Ingeniør Cand. poly^, Ddw. Suhr. Sekretær; Dommer John Knox,K. DM.; Bektor H Raa-

V — 2610

Pens — Plej Repræsentantskabet bestaar af Repræsen ­ tanter for de Firmaer, Institutioner og K om- muner, der afslutter kollektive Overens ­ komster med Selskabet. Bestyrelsens Formand: Direktør Cand. po- lyt. P Lønborg, R. DM. p p.; Næstfor ­ mand: Direktør Cand. polit. GERiem ann. Repræsentantskabets Formand : Rektor Aag« • N æ s t e d , R. ; Næstformand : Direk ­ tør Svend Andersen. Direktør: Cand. mag.Bi . Drachm an n,R. I Prokura : V it edirektor HSveistrup. Kon ­ torchef Aage Brasen og Aktuar Cand.act. Knud Rostrup.

Hjemmets Forlag Ugebladet Hjemmet

GutenberghusReklamebureau . Dansk Reklame Bureau Systema og Checker Comp.

schou-Nielsen. K. DM.

Direktion: J C Petersen, adm.; Ole Pianohandlerforening, Axel Egmont-Petersen. vesg. 11 E $ C. 11716, stiftet 1915. Firmaerne tegnes af den administrerende Formand: Pianofabrikant S Horn ung. Direktør eller af Direktøren for det paagæl- Pigeskole, Den danske, Forening stiftet 1894 dende Firma. med det Formaal at virke for alt, hvad der Petersens Jomfrukloster, Brødrene, Kontor: kan tjene til Gavn forden danskekvinde- Urbansg. 2 [ø] g) C. 12760 (Gross. Aug. Eck- lige Ungdoms Undervisning og Opdragelse ar d t), stiftet af Alb. og Sebastian Petersen samt for dens Lærerstands fælles Interesser, ved Testament af 30. Decbr. 1555, som Aarskonting. 4 Kr. Foren, udgiver „Bog og er konfirmeret den 23. Febr. 1770. I Naal* og ejer Ferie- og Hvilehjemmet Klosteret optages Jomfruer, som har naaet tus* ved Middelfart. Bestyrelse: Overbesty- deres 35te Aar; dog har Testators Familie rerinde Frk. K B a gge, Formand ; Skolebe- Fortrinsret, uanset deres Alder, dernæst de styrerinde Frk.D Krag; Rektor Frk. Karen af Kræmmer-og Kobmandsklassenogafden Linderstrøm-Lang, Silkeborg; Semina- gejstlige Stand, hvilke allesammen skal rielærerindeFrk.O Paul sen, Aarhus; For ­ høre til eller dog siden søge St. Petri Kirke, standerinde Frk. H Scholten, Odense; Kon ven tualinder nyder 740 Kr. aarlig, for- Adjunkt Frk. I Steenberg; Rektor K uden fri Bolig. Administrationen bestaar af I Thejll, R. DM- ilX- Kirke (se denne Art.). Spejderchef: Fru Hanna Holmblad Lund, Læssøeg. 198, Odense g) 7104. Pigespejderdepot og Kontor: V- 1928 af Grosserer P Carl Petersen, yder pj| e( jyrkerforening, Dansk, Ellegaardsv. 25 Pensions- og Understøttelsesforeningen for danske Musiklærere og Musiklærerinder, stif- tetl2.Marts 1894, Skinderg. 43 1 OS DC.6746 &Palæ5646 (11-14). Bestyrelse: kgl. Kapel ­ mester Georg Høeberg,K.DM.,Formand; Pianofabr. Knud Møller.R.DM.,Næstfor ­ mand; Ekspeditionssekr. E Schonberg, Kasserer ;Konc er tsanger AndersB rem s,R.; Magister Poul Hamburger; Musikforlæg ­ ger Svend Wilhelm Hansen; Komponist I • Patronen og Kirkekollegiet lor St. Petri I pigespejderkorps, Det Danske. Stiftet 1910. Rud. Simonsen, R.; Sekuetær: Overrets- ~ ~ sagf. Chr. Bentzen. Forstander: Gross. H A Schonwandt, Permanente Udstilling for dansk Kunsthaand- V-Boulevard 51 E » C. 12216. værk og Kunstindustri, Den, Vesterport E Petersens, P C rl Fond o rettet 2. Okt. *C. — ~~ Personålhistorisk Institut, Kultorvet 4 1 Kl ® rentefri La an til Syges Helbredelse I" ^pntnHø^'Gi'pnt Pnnt own 0.17 I TT™1 pt - vrj< vrjtuu sinier uzj . — r ’ * v T ’ - j f n_ -f hormand: borstander Josef Hansen, Dansk, Gyldenlø- Sundø; , , , __ clciociio , r lian, ruiiu, upicuvw v — . Voldg. 94 E gi By 2573 X. D ★ C. 5365 & C. 7365. Stiftet 1931. Cent. 2190 (Hverdage 9-17, Fredag tillige Støtte til videnskabelige Studier.^Under- 18-19). Formaal: Bistand ved Navneskifte; f j ’ * ” ” * Arkiv- og Bibliotekundersøgelser i Ind-og Lægevidenskaben. Udlandet; Udarbejdelse af Stamtavler, Ane- " ~ søgelser og Arbe der indenfor alle Grene af Tystoftc Forsøgsstat i on pr . Skælskør g) 141. iBeVtyrelserGriss. P Carl Petersen, K. Pionerforening, Kbhvns, stiftet 6. Nov. 1909. DM.; Prof. Dr.med.LSFr ideri cia,R.DM., Formand: Ingemorassist. Jens J u el to ft, Formand; Medicinaldirektør Dr. med. Johs. Jagtv. 5<> El g) lg. -93„. Frandsen, K.DM.; Højesteretssagf. Ja- Pionerforeninger, De danske. Medlemsblad kob E Gelting; Direktør Hans lians- „Pioneren*. Hovedbestyrelsens Formand: sing, Sekretær og Kasserer; Overlæge Gross. Oskar A Dah 1. St. Markus Pl. 10E Dr.med.N Chr. Borberg; fh. Overlæge J£CentJ118;Kasserer: Snedker CE rd mann, Ivar Harpøth, R.; Overlæge Dr. med. IP St. Kjelds G. 29 4 (øj . Hartmann, K. DM.; Bankdirektør O Planteavls-Laboratorium,Statens,stiftetl909, Hedegaard, R.; Prof. Dr. med. Hjalmar Hummeltoftev. Lyngby ® -X Lyngby 631 ----- I ( 9 . 16) Forstander ; Prof. K A Bondorff.

tavler og Arierbeviser, Nekrologer og Jubi ­ læumsskrifter; Undersøgelser om Adkomst til Legater, Klostre, Adelsret eller Arv; Efterlysning af Personer. Direktør: GenealogS Otto Brenner. Heraldisk Medarbejder: Fr. Britze, FM. Medarbejdere ved alle Landsarkiver og Korrespondenter i alle Lande. Udgiver af „PressensFødselsdagslister*. Personlige Friheds Værn, Landsforeningen Den, stiftet 24. April 1917. Kontor: Edv. Falcks G. 5 E f ★ C. 356. Petersens, Egmont H, Fond, „Gutenberghus*. Vognmagergade Kl, er oprettet i Henhold til afdøde Kgl. Hofbogtrykker Egmont H Petersens testamentariske Ønske af hans Hustru Elisabeth Egmont-Petersen, født I Abel, og Børn ved Fundats af 31. Marts 1920, stadfæstet 5. September 1923. Fondens Formaal er at fortsætte Driften af de Fonden overdragne af afdøde Kgl. Hofbogtrykker Egmont II Petersen grund ­ lagte og oparbejdede Virksomheder og der ­ igennem at indvinde Midler til Anvendelse i velgørende Øjemed. Fondens Midler anvendes til: ,1. Hjælp til trængende enligstillede Modre med Børn, der er undergivet deres For ­ sorg. 2. Uddeling af Mad, Brændsel og Klæder til fattige, særlig om Vinteren. 3. Hjælp til trængende i Sygdomstilfælde. 4. Støtte, derunder Ydelse af rentefri Laan, til ubemidlede Borns og ungeMenneskers Opdragelse og Uddannelse. Ansøgningsskemaer udleveres fra 1ste til 15de Februar i Fondens Legat kontor, Vogn- magerg. 9, og skal være indsendte samme ­ steds i udfyldt Stand inden Udgangen af! Februar Maaned. Udbetalinger af Fondens Midler finder Sted i Maj. Fondens Bestyrelse bestaar af: Overrets- sagf.F Dragsted, Formand; Direktør JC Petersen, Næstformand; Direktør Axel Egmont-Petersen; Direktør Holger Egmont-Petersen; Kred itforeningsdi- Tektor Højesteretssagf. Th. Thorsteins- son. Fonden tegnes af Formanden og et Besty ­ relsesmedlem i Forening. Fonden er Indehaver af og driver følgende Virksomheder: Egmont H Petersens Fonds kgl. Hof- Bogtrykkeri

H e 1 w e g;Overlæge Dr. med. Skat K e m p , I R.DM.; Overlæge Dr. med. G E Per min, ■ R. DM.; Læge Aage Petri; Afdelingsforst. paa Statens Seruminstitut Dr. med Jeppe Ørskov, R. Adresse: V-Bonlevard 4 3 E $ Palæ6715. Kontortid 13-15 (Lørdag undtagen). Petersen ’ s, Louis, Stiftelse, Viktoriag. 20 E g)V6290x. Oprettet af Papirhdl. Louis Pe ­ tersen. Yder Enkersamtfraskilte,separerede og forladte Hustruer med Smaaborn Boliger til nedsat Leje. Forstanderinde: Frøken K. Ditzel. Petrianer-Foreningen, stiftet 1920 (Fortsæt ­ telse af det i 1870 stiftede St.Petri Selskab). Forening af tidligere Elever fra St.Petri Piere-,Real- og Kirkeskole. Formand: Gross. KT Plant-ener, Knippelsbrog. 2 Kl ® Am. 9035. Petroleums-Aktieselskab, Det danske, St. Annæ PI. 13 Kl f ★ Cent. 2890. Selskabet er stiftet 1889 ved Sammen ­ slutning af Landets dengang tre største Importhuse : JørgenJensen og Thøger From i Kbhvn. samt Rud. Wulff i Aarhus. Aktiekapital : 20,400,000 Kr. Bestyrelse: Generalkonsul CVAF Holm, K.DM..Formand; DirektorFWKraft.R. DM., Næstformand; Greve Hofjgm. Kai Ahlefeldt-Laurvig, R.; Direktør Ernst Muller, R. Direktion: Direktør F W Kraft, R. DM.; Direktør Ernst Muller, R.; Direk ­ tør Erik Frandsen. Philadelphia, Understøttelsesselsk. for stu ­ derende ved Kbhvns Univ. og Damn. tekn. Højsk., stiftet 28. Febr. 1836. Skolebestyrer I Cand.theol. Erik Schmidt, R., Formand; Cand. jur. M Jantzen, Sekretær og Kas ­ serer. * Philatelist Klub, Kbhvns (Danmarks Frimær- ! kesamler Forening), GI. Kongev. 7 E fV 3584. Stiftet 22. Novbr. 1887. Formand: Overfaktor Aug. Petersen,R. FM. Phønix-Fonden, Lakseg. 2 Kl $ Cent. 1839. Stiftet 20. Marts 1932. Formaal: Soraner- Velgørenhed. Bestyrelse: Direktør A C

Planteavlsudvalg, Statens, nedsat 1898, Kon ­ tor: (Statens Planteavlskontor): Rolig- hedsv. 26 E (10-4) ® Cent. 12914, bestaar af 5 Medlemmer, hvis Valg stadfæstes af Land ­ brugsministeriet efter Indstilling henholds ­ vis af den kgl. Veterinær- og Landbohøj ­ skole, Landhusholdningsselskabet, De samv. danske Landboforeninger, De samv. dan ­ ske Husmandsforeninger og Havebrugs ­ organisationerne. Det administrerer Sta ­ tens Forsøg i Plantekultur paa 9 faste Stationer (Tystofte pr. Skælskør, Askov pr. Vejen, Lyngby, Tylstrup, Aarslev, St. Jyndevad, Blangsted pr. Odense, Spangs ­ bjærg pr. Esbjerg og Hornum) og 5. Filial ­ stationer samt Statens Marskforsøg, Sta ­ tens plantepatologiske Forsøg, Statens Planteavls-Laboratorium, og Statens Væksthusforsog (Virum). Forsøgsvirksom ­ hedens .Organ „Tidsskrift for Planteavl 14 udgives af Udvalget. Medlemmerne: For ­ stander J C O v e r g a a r d, R., Ladelund pr. Brørup, Formand; Gaardejer A Høj ­ mark, Dommcstrup pr. Faneel; Handels ­ gartner Svend Bruun, R. DM., Brøndby Strand pr. Glostrup; Prof. S Tovborg Jensen; Forstander P N Gaardmand, Næsgaard pr. Stubbekøbing. Kontorchef: Landbrugskand.KKSkov- gaard,R. Fuldmægtig: Landbrugskand. Th. Lar ­ sen. . | Plantningsforeninger, De samvirkende, stiftet 1902, omfatter 70 lokale Foreninger. For ­ mand: G aar dej er Anders Levring, R., Væth pr. Langaa. Plejeforening, Dronning Caroline Amalies kvindelige, stiftet af Dronning Caroline Amalie 6. Oktbr. 1843, har til Formaal at understøtte trængende Syge ogRekonvale- scenter, navnlig ved Uddeling af varm og styrkende Mad. Forstanderinde: Fru Ebba Steensen- Leth, Gothersg. 141 s Kl g) By 655 (tr. i Reglen 9-10.)

Qutenberghus Papirlager Handelsselskabet Pbapa

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker