kraks vejviser 1940 handelskalender

Pas — Pens Oprettet af danske Erhvervsorganisatio ­ ner. Aktiekapital 1 Million Kroner fuldt indbetalt. Følgende Organisationer vælger Repræ ­ sentanter til Anstaltens Ledelse : Dansk Arbejdsgiverforening, Grosserer- Societetets Komite, Industriraadet, Fæl ­ lesrepræsentationen for dansk Haand- værk og Industri, Dansk Dampskibsrederi ­ forening, Den danske Handelsstands Fæl ­ lesrepræsentation, De samvirkende Køb ­ mandsforeninger i Danmark, Dansk Skovforening, Dansk Principalforening, Aim. dansk Gartnerforening, Foreningen Engageringskontoret for Handel og Indu ­ stri, Fællesrepræsentationen for danske Funktionærforeninger,KvindernesHandels- & Kontorist forening, Dansk Sygeplejeraad, Maskinmestrenes Forening, Dansk Styr ­ mandsforening, Sønderjyske Handels- & Kontormedhjælperforeninger, Den aim. danske Massageforening, Pensions- og Hjælpekassen for danske Handelsrejsende, Den aim. danske Skibsførerforening^stiftet 1874, Provinspressens Pensionsfond, Tek ­ nisk Landsforbund, Sygekassernes Pensi ­ onsforening og Kommunalt Tjenestemands ­ forbund. Bestyrelsens Formand : Direktør Emil C Hertz, R. DM. p. p.; Næstformand: Bog ­ trykker H Langkj ær, K. DM. p. p. Direktion: Direktor Aage Jensen, R. og Dr.phil.NR J orgensen. Prokurister: Kontorchef Em.Hagdrup og Kontorchef Kmjkr. Chr. H Teisen. Pensionskasse, De private Gymnasie ­ skolers (Afviklingskassen), (Lov af 7. Sept. 1925), Adr.: Urbansg. I 4 løl jp 0 3330 y. Formand: Lektor A Mantzius; Kasserer: fh. Lektor V Thygesen, R., Duev. 65 3 1F1 gi Gh. 6994. Pensionskasse, De private Mellem- og Real ­ skolers (Afviklingskassen), (Lov af 2. Maj 1902 og 4. Nov. 1925). Formand: Skolebe ­ styrer J P Simonsen, Ballerup; Kasserer: Frk. Ingeborg K o fo d, Godthaabsv. 131 2 E D Gh.8483. Pensionskasse, De statsunderst. Handels ­ skolers, N-Voldg. 76 E D -^-C. 7422, se Han ­ delsskolers. Pensionskassen af 1925 for de private Eks ­ amensskoler. Formand : SkolebestyrerValde- marAmdal,Frederikssund gi 136. Kasserer: LektorLL Jørgensen, Normasv. 15Val- by | Vb. 1095. Pensionskassen for Bestyrerinder ved Smaa- børnsasyler, Fortsættelsesasyler, Vugge ­ stuer, Arbejdsstuer for Børn, Fritidshjem o.l. Virksomheder, er stiftet d.29.Sept,1916. Adr.: st. Kongensg. 49 K). Formand: Ka- binetssekr.Kmh. GBardenfleth,R.DM. Pensionskassen for Bornesagens Arbejdere, oprettet 1911. Formand og Forretningsfører: Forstander J MK Voigt, R., Løvstrup- gaard pr. Lem |) Finderup 41. Pensionskassen for Værkstedsfunktionærer I Jernindustrien i Danmark, N-Voldg. 30, 32 Kl (9-17) g) ★ Cent. 2278, Formand: Di ­ rektør H Vestesen, K. DM., Frdbg. Allé 42A El. Pensions- og Hjælpekassen for danske Han ­ delsrejsende. Stiftet 1910. Formand: Vald. T hays en, Vesterport 237 El g> Palæ 4670; Kasserer:S van Deurs, Emil Slo- manns V.2 E g! Fa. 177.. Pensions- og Livrente-lnstitutet af 1919 A/S., IJambrosg. 6 IS $ ★ C. 13592. Aktiekapital og Garantifond lMillion Kro ­ ner fuldt indbetalt. Stiftet af de damke Livsforsikringsselska ­ ber: Danmark, Dansk Folkeforsikringsan ­ stalt, Fremtiden, Hafnia, Nordisk Livsfor ­ sikrings-Aktieselskab og Livs-og Genfor ­ sikringsselskabet Dana, med senere Tilslut ­ ning fra Kommunernes Pensionskasse og Assurance-Compagniet Bal tica. Bestyrelsen bestaar af 1 Repræsentant for hver af de i Aktiekapitalen deltagende Sel ­ skaber. II 14

Heal-Register for København delse unyttig. (Passøgende, der er i Besid ­ delse af tidligere udstedt Politi-Pas, behø ­ ver dog kun at medbringe dette samt nyt Fotografi og de fornødne Militærpapirer). Pas udstedesi Almindelighed medGyldig- hed i 5 Aar og til en Pris af 4 Kr. (udenfor Kbhvn. 3 Kr.). Bortset fra Finland, Norge og Sverige for ­ langes efterhaanden Pasvisum af næsten alle Lande; d. v. s. Passet skal viseres (paateg- nes af Konsulatet eller Gesandtskabet for det Land, hvorhen man agter at rejse). Vejledning for Udlændinge (se til ­ lige Art. Adgangsbevis). AlleUdlændinge, bortset fra Skandinavien, skal vane i Besiddelse af Pas fra deres Hjemstavn. Vi seret Pas fordres af Udlæn ­ dinge, hvis Land kræver Visering af danske Undersaatter, se foran (Visering af Pas for Rejse til Danmark foretages af alle danske Gesandtskaber og af de dertil særligt be ­ myndigede Konsulater). Udlændinge, der for en Tid har haft Op ­ holdstilladelse (Visum)her i Landet, kan ef ­ ter Omstændighederne faa denne fornyet ef ­ ter de til enhver Tid gældende Regler. Hen ­ vendelse sker til Politiet (Politimesteren), for Kbhvns Vedkommende til Rigspolitiche ­ fen, Kontoret for Udlændinge. Politigaar- den El. 2. Sal, Værelse Nr. 41.(10-2) Udlændinge, hjemmehørende i et Land af hvis Statsborgere, der kræves Visum, og som har opholdt sig her i Landet inden Pasviseringsreglernes Indførelse, skal — saafremt do agter at vende tilbage hertil — forinden Udrejse af Landet have deres Pas viseret for Tilbagerejse hos Rigs ­ politichefen ved Henvendelse til Politi ­ gården El. 2. Sal,VærelseNr.41.(HarVedk. Bopæl uden for København,indsendesPas el ­ ler Opholdsbog gennem Politimesteren). Rej- serVedkommende ud af Lande t uden at faa Passet paategnet, kan de danske viser in es ­ berettigede Myndigheder i Udlandet ikke paany visere Passet forTilba gerej se til Dan ­ mark uden Bemyndigelse fra Rigspoliti ­ chefen. I Henhold til § 6 i Lov Nr. 85 af 31. Marts 1938 er det af J ustitsministeriet fastsat, at Udlændinge,der efter Sl.Marts 1926 ankom ­ mer til Danmark, og som ønsker at tage Ar ­ bejde, Stilling eller anden Beskæftigelse i Danmark eller ønsker at opholde sig i Dan ­ mark udover et Tidsrum af 3 Maaneder fra Indrejsedagen at regne, skal rette Henven ­ delse til den stedlige Politimyndighed (i København Rigspolitichefen) om Til ­ ladelse hertil, medmindre saadån Tilla ­ delse eller Visum allerede er meddelt ved et af en dansk Myndighed i Udlandet givet Visum. Overtrædelse af foranstaaende Bestemmelse straffes med Bøde, hvorhos vedkommende Udlænding kan udvises. Strafansvar paahviler ogsaa den Arbejds ­ giver, hos hvem vedkommende Udlænding har taget Arbejde uden Tilladelse. Naar Udlændinge, som først efter den 31. Marts 1 926er ankommet her til Landet,inden ­ for et Tidsrum af 6 Maaneder har opholdt sig her i Landet i ialt 3 Maaneder, maa de ikke uden forud indhentet Tilladelse paany indrejse hertil,før der er forløbet3 Maaneder fra deres sidste Udrejse. Udlændinge, der den 1. April 1926 havde fast Bopæl her i Landet, og som foretager Rejser i Udlandet under Bevarelse af deres faste Bopæl her, vil af Rigspoliti ­ chefen kunne faa deres Pas forsynet med Paategning om deres Ret til Tilbagerejse her til Landet og Ophold her. Tjenestefolk, Arbejdere og andre i tilsva ­ rende Stilling, skal have en Opholds ­ bog, forsaavidt de ikke er i Besiddelse af Eridige Pas. Opholdsbog udstedes her i andet. Anmodning oui Opholdsbog rettes ved personlig Henvendelse til Politiet (Politimesteren) iden Politikreds,i hvilken Vedkommende har Bopæl; i Kbhvn. til Rigspolitichefen, Politigaarden El, 2. Sal, Vær. Nr. 41 (10-2). II 14

V — 2609 Paskontor for Kbhvn. Polititorvet Politi ­ gaarden 1. Sal, Værelse 77 El Cent. 1448 Lokal 194 (9-16, i Juni og Juli tillige Tirsd. og Fred. 18-19), se tillige Frederiksberg Birk, Nordre Birk, Søndre Birk med Amager Birk. Politiets Visumafd.: Politigaarden Indg. Otto Monsteds G. El (10-2) $ ★ Cent. 1448 Lokal 181. Politikredse, se Afdeling II A : Gade-Re ­ gister. Politistationer, se Politi, Kbhvns samt Frdbg. Birk, Nordre Birk og Søndre Birk. Politikontorer i Provinsen, se Afd. IV. Fremmede Magters Gesandtskaber og Kon ­ suler, se Gesandtskaber og Konsuler (Kon ­ suler i Provinsen, se Afd. IV). Danmarks Gesandter og Konsuler i Udlan ­ det, se Afd. IX. Pasteur-Selskabet, stiftet 25. Okt. 1922. Se ­ kretærens Adr.: Vestei fælledv. 100 El fi Cent. 7000. Formand : Direktør Dr.med.&jur. Thorvald Madsen, SK.DM.; Sekretær og Kasserer: ’ fh. Direktør N Hjelte Cl au ssen; Prof. Dr. phil.E Biil mann, K.DM.; Prof. Carl H Hansen; Prof. Dr. phil. P Boysen Jen ­ sen, R. ; Direktør Herbert J e r i c h o w , R.; fh. Overkirurg Dr. med. Ludv. Kraft, R. DM.; Direktør Chr. H Olesen, K. DM.; Overretssagf. Niels Olesen, R.DM.; Prof. Dr. med. Oluf Thomsen. Patent-Agenters Forening, De danske, Sekre ­ tariat: Dantes PI. 33 El $ -AC. 4514, stiftet 30. Marts 1901 Bestyrelse: Ingeniør Thorkil Eberth, Formand; Ingeniør C V Høgsted; Ingeniør Harry v. d. Hu de, Sekretær. Patent- og Varemærkevæsenet, Direktoratet for. Direktor: Cand.jur. N J Ehrenreich- H ansen, R.DM. j) Cent. 9054 & 13854, Patentafdelingen, Polititorvet 14* El $ Cent. 9034 (Ekspedition 10 — 14, Læse- værelset 9 — 14). Patentkommissionens Medlemmer: Direktør N J Ehrenreich- Hansen, R. DM., Formand; Prof. Th. E Thomsen, R. DM.; Kontreadmiral C G Bas trup, K. DM.; Direktør P E Holm, R.; Oberst A Falking, K.DM.; Prof. Dr. techn. AHM Andrea ­ se n, R. ; Ingeniør Cand. poly t. J N i e 1 s o n ; Kontorchef i Handelsmin. P V il 1 a d s en, R.; Kapt. i Ing. POH Jessen. Afdelingen for Registrering af Varemær ­ ker og Mønstre, Bernstorffsg. 25* El ® Cent. 9054 & 13854 (10-12). Pathanmission, Dansk, stiftet 1903. Dansk Pathanmissions Formaal er evangelisk Mission blandt Muhamedanere ved Afgha- nistans Grænse. Bestyrelse: Rektor H Edv. Has s, R., Kongevejen 4 Fredensborg, Formand; Fabrikant Ingv. Rasmussen, Kongensv. 5 E, Kasserer, Postkonto Nr. 1844; Sekretær: Frk. Th. Ridder, S-Fa- sanv. 44, Kbhvn. Valby, Kontor samme Sted D Va. 3021, Postkonto Nr. 4604. Pedersen Bøeghs Stiftelse, Korsg. 56, 58 og Steng. 54151. Oprettet ved Testamente af Gross. Alfr. Boegh og Hustru Therese f. Pe ­ dersen. Taget i Brug 1936. Inspektør: Landsretssagf. R Pry tz. Pelsdyravlerforening, Dansk, stiftet 1930. Formand: Konsulent Oluf Larsen Odd, Broby Pelsdyrgaard pr. Sorø Jp Broby 43. PEN Club, Den danske, stiftet 7. Feb.1923. Leder: F orfatt er Redaktør SvendBorberg, R. , Berlingske Tidende, Pilestr. Kl. Pensionist-Landsforeningen. Stiftet 1917. Formand: Redaktør R Christiansen, R., Bornholms". 4 Kl g) Palæ 7185. Pensionsfond, Provinspressens, se Journalist ­ foreningen. Provins. Pensionsfonden for kbhvnske Journalister, seKøbenhavnskeJoumalistersPensionsfond. Pensionsforeningen, Andels-, se Andels-Pen ­ sionsforeningen. Pensionsforsikringsanstalten, Akts., Ham- merensg, 6 Kl gi ★ Cent. 7809.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker