kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København P JPedersen; Gartner Chr. Christian ­ sen, Husum; Ingeniør Holger Neer- gaard,K. DM.; Forretningsf. Axel Ol ­ sen; Overopsynsmand Hans Palbo, MB.; Landsretssagt. Hermod Lannung, ML. MB.; Maskinmester Fred. Vedsø, MB.; Ingeniør Axel M Knuds en. Pantefogder i Danmark, Foreningen af, stiftet 1. Nov. 1928. Formand: Pantefoged Frands Sorensen, Kolding Bjerg, Kol ­ ding $ 1351. Papirfabrikker, De forenede, Aktieselskab stiftet 1889, st. Strandstr. 18 Kl j) ★ Cent. 111, Postkonto 1103, omfatter: Dalum, Maglemolle, Silkeborg, Frederiks ­ berg Papirfabrikker og Københavns Papir- & Karton-Fabrik. Medlemmer af Bestyrelsen : Ih. Minister J PS tensballe, ML. K. DM., Formand. Gross. Ernst Meyer, K. DM., Næstfor ­ mand. Lensgreve Aa. Danneskiold-Sam- see, R. DM. Konsul Th. Muus, R. Direktør Johan S t h y r, R. Generalkonsul W W e i m a n n, R. Direktør Kai B W i t h. Kollektiv Prokura: Direktør P T Schou; Direktør A B B end i x ; Underdirektør Chr. Irven ; Underdirektør Povl Jørgensen; E Ryge-.lensen. Aktiekapital : 15,750,000 Kr. Papirhandlerforening, Dansk, stiftet 14. Juni 1888. Sekretariat: V-Farimagsg.41 (Ørsted ­ hus) ® D Palæ 4730. Formand : Karl E n g e 1 s e n, R., Frederiks- bergg. 15 Kl $ Cent. 3305. Papirhandler-Medhjælper-Foreningen, Kon ­ tor: Fortunstr. 4 Kl. Kvartalskonting. 3 Kr. 50 Øre. Stiftet 1905. Formand: Marius Lar ­ sen f) 0 1709. Pas. Vejledning for Da nske (se tillige Art. Hjemstedsbevis). Danske, der agter at rejse tilUdlandet, maa bestille Pas tics den sted ­ lige Politimester (i Kbhvn. paa Paskon ­ toret). For Danske til Rejse til Sverige, Norge, Finland og Island er indfort nordisk Rejsekort, der træder i Stedet for Pas og har Gyldighed for 12 Mdr. (dog ikke for Personer, som skal arbejde). Disse Pas faas paa Politistationerne og paa Paskontoret paa Politigaarden. Ved Bestilling at ’ Pas ogNordiskRejsekort maa Fotografi medbringes. For Pas endvi ­ dere: M ænd: Daabsattest (Navneattest), hvoraf fremgaar, hvor og naar han er født. Militær ­ papirer maa medbringes for alle Mandsper ­ soner, enten Tjenstudygtighc dspas eller for Værnepligtige af 1.-8 Aargang, begge ind., saavel af Hæren som af Flaaden. Rejsetilla ­ delse. For 9.-16. Aargang afSovatrnet og 9.-20. Aargang af 11 æren maa godtgøres, at der er sketAnmeldelse af Afrejsen tilLægds- bestyreren. Ugifte Kvinder: Daabsattest (Navne ­ attest). Hustruer, Enker, Fraskilte: Egen l)aabsattest(Navneattest),Mandens Daabs ­ attest, Vielsesattest, eventuelt Separations ­ eller Skilsmissebevilling. - Born under 15 Aar skrives med paa Moderens Pas. Personer under 18 A ar maa med ­ bringe Daabsattest samt enten ledsages afen af Forældrene eller medbringe skrift ­ lig Tilladelse, underskrevet af Fader eller Værge og bi kræftet. af to vederhæftigeVid- ner (Navn og Bopæl). Pas udstedes kun med mindst een Dags Varsel. - Er man ikke i Besiddelse af Foto ­ grafi og ovennævnte Papirer, er al Ilenven- Adm. Direktør : A B Bendix. Tekn. Direktør: P T Schou.

Orde — Pas

V — 2608

Ordens-Sekretær : Kabinetssekr. Kmh. G Bardenfleth, R. DM. Ordens-Marskal : ................ .. Ordens-Skatmester :fh .Høj esterets dommer V Krar u p, SK. DM. Ordens-Ceremonimester: ........................ Ordens-Biskop : ................ .. Ordenskapitulets Sekretær og Chef for Ka- pitulets Kontorer: Oberstlojtn. O V F Laub, R.DM. Ordeps-IIistoriograf: Dr. phil. Louis Bobé,K.DM. Fuldmægtig: ------- Bogholder: Chr. T o n b o e, R. Vaabenmaler: . . . (Ordenskapitulets Fonds. Sager angaaende Understøttelser (Pensioner, Gratifikationer og Begravelseshjælp) af disse Fonds til Dan- nebrogsmænd og Dannebrogsmænds Enker behandles i Ordenskapitulet. Understøttel ­ serne bevilliges af H. M. Kongen, hvorfor Ansøgninger stiles „Til Kongen*, men ind ­ sendes til Ordenskapitulet, Amalienborg E Ordrup Kirke, Fredensv., Charlottl., indviet 23. Juli 1876 (Arkitekt: HansJ Holm). Ejes af Gj en tofte Kommune. Sognepræst : Viggo H o u m a n d . Res. Kapellan : A S c h j ø n i n g- Jepsen. Kordegn: L Hendriksen. Organist og Kantor: ABruun. Grav er : B E r r b o e. Kirkekontor: Kongeledet 22, Charlottl. fOrdr. 1372(11-12, undt.Mand.;Fred.6-7 ‘ / 2 ). Ordruppersamfundet, stiftet d. 29. Nov. 1917. Kasserer: Asffst. Sven Glarbo, Hylde- gaardsv. 58 2 Charlottl. $ Ordr. 215. Organisationen af Fabrikanter og ‘ Forhand ­ lere indenfor den kirurgiske og medicinske Branche, stiftet 25. Marts 1927. Adr. Vesterg. 23, 25 Kl ® ★ Cent. 5631. Besty ­ relse: Fabrikant Knud Michel s en, For ­ mand; Gross. Cand. pharm. A Bie; Gross. Kai Li p p m an n; Gross. M Thy- gesen Poulsen, R.; Køtimand Konsul P AKruuse, Odense. 'Organisationen af fagligt uddannede Tjene- stemænd ved Statens Arkiver, Biblioteker og Museer. Adr. Jagtv. 10 Hl $ N. 884. Formand: LandsarkivarHansKn u d sen, R. Organisationen af kbhvnske Dermato-Vene- rologer, stiftet 7. Juli 1915. Formand-.Læge H Meincke, Lakseg. 6 Kl U By 3563. Organisationen af Specialister i intern Medi ­ cin udenfor Kbhvn., stiftet 2. Febr. 1936. For ­ mand: Prof. Overlæge Dr. med. Cai Hol- ( ten, Aarhus $ 5555. Organisationen til Gennemførelse af Frit Lægevalg, Formand: Læge Vilh. Ryder, R., V-Boulevard 40® X 1 Cent. 4333. Organist- og Kantor Samfund af 1905, Dansk. Faglig Organisation, ca. 250 Medlemmer. Formand: Domkantor E Bangert, R., Roskilde. Orientalsk Samfund, stiftet 14. April 1915. Sekretær: Bibliotekar Dr. phil. S Pal li s, Toldbodv. 28 4 Kl. Orienterings Klub, Dansk. Stiftet 1931. Kon ­ sulent Redaktør GeorgP eter s,Nørholmsv. 103, Hasseris, Aalborg. Orlogsværftet, se Soværnet. Ornithologisk Forening, Dansk, stiftet 1905. Formand:fh. Overlæge O Helms; Kasse ­ rer: Overretssagf.E Fa'kenberg R a s mus ­ sen. Storing. 20 IV) f Cent. 7090. Ortopædisk Hospital, se Samfundet og Hjem ­ met for Vanføre. Oste- og Paalægshandlerforeningen for Dan ­ mark, stiitet23.Marts 1916. Formand : Max Li nd skov, Værnedamsv. 4 A E) $ Ve. 8281. Oto-laryngologisk Selskab, Dansk, stiftet 1899. Formand: Læge Dr.med. Fru Dida Deder- ding; Sekretær : Læge Dr.med. Sv. Hei ­ berg, V-Boulevard 4 IV1 D By 4666. Overformynderiet, Holm. Kanal 20 Kl j) *0. 15850(10-16), Omstilling til samtlige Konto- ir , n ^ orerne er aa hne for Ekspedition 10-15. Kassererkontoret Lørdag 10-14. Nu ­ værende Bygning, fuldført 1937 (Arkitekt:

Frits Schlegel), indviedes 1. Sept. 1937. Overformynder :LIngerslev, K.DM. Sekretariatet. Ekspeditionschef: A H Beh rend,R DM.; Kontorchef: II V Frie d erichsen, R. Ekspeditionssekretær: S A Krarup. Fuldmægtige: H Schwarz; Nanny Mar- cussen. Inspektør: ACBHHanson, R. Bogholderiet. Regnskabschef : C J W S c h m i d t, R. Kontorchefer: PS Nygaard; M J Vin ­ ding. Ekspeditionssekretærer: AFOhrt; EM Blach;KGAndersen; H B'e r n t s e n . Fuldmægtige: JOKockjA Kræfting ; Anker Nielsen; Fru El»ba Herse li end; NN Ostergaard; E G W Reinhardt; Frode Gabrielsen; Frk. M Hamme ­ ri ch; P Mikkelsen. Kassererkontoret. Chef : Knud V Møller, R. Ekspeditionssekretærer : A L T h u e s e n ; B H .1 ohnsen. Fuldmægtig:F Anton Svendsen. Lenskontrollen. Fuldmægtig: J A Brask. Revisionskontoret. Chef: HKiør- b o e. De af Borgerrepræsentationen valgte Mænd, der skal deltage i Afgørelsen af Laanesager for den kbhvnske Afdeling: Bryggeridiiektør ESvendsen; Overrets ­ sagfører Dr. polit. Frantz E Pio, MB. Overfredningsnævnet oprettet ved L. Nr. 245 af 8.Maj 1917 om Naturfredning, jfr. L. Nr. 140 af 7. Maj 1937. Adr. Torveg. 2 1 Kl & Su. 1280. Formand: fh. Departementschef Fr. V P e- tersen, K. DM. Sekretær : Sekretær i Statsmin. F Gr age. Fredningsnævnet for Kbhvn. For ­ mand: Byretsdommer K Sinding,R. Fredningsnævnet for Kbhvns Amtsraadskreds. Formand: Dommer G Heide-Jorgensen, R. Fredningsnævnet for Roskilde Amtsraadskreds. Formand: Kriminal ­ dommer AaE Sachs, R. DM., Roskilde. . Overlærerforeningen. Stiftet 1892. Formand: Overlærer K Andreasen, Viby J. $ 130. Overmønstringskommissionen, Christiansg.12 Kl D Cent. 16055. Formand: Oberst E G J H au s child, K.DM. Overpræsidiet i Kbhvn., Raadhuset ®. Overpræsidenten, som udnævnes af Kon ­ gen, fører det Staten tilkommende Tilsyn med Kbhvns kommunale Foivaltning. Samtlige Forretninger, der efter den almin- deligeLuvgivningsForskrifter og Grundsæt ­ ninger maa henregnes til Overovrighedsfor- retninger. og som ikke ved særlige Bestem ­ melser er henlagt til andre Myndigheder, henhører under Overpræsidentens Bestyrel ­ se og behandles gennem hans Sekretariat (1 .ov af 4. Marts 1857, jfr. Lov af 18. Marts 1938). Overpræsident: Kmh. Johan Biilow, K. DM. FM. (Træffetid 14-15). Overpræsidentens Sekretariat 5} ★ C. 3800(10-15). Sekretariatschef: S V Ro ­ sen vin ge, R. 1. Kontor. Sager vedrørende almindelige Overøvrighedsfonetninger. Ledelse: Sekre- tariatscheien. 2. Kontor. Separations- og Skilsmissesager. Kontorchef: GKrener,R.

3. Kontor. 1. Afd. Sager vedrørende Fast ­ sættelse af Underholdsbi trag (herunder Pa- ternitetssager). Kontorchef : J V Clausen- II ansen. 3. Kontor, 2. Afd. Sager vedrørende Inddri ­ velse af Underholdsbidrag. Ekspeditionsse ­ kretær: J Spøhr. Overskibssynet, Christiansborg Kl, Formand: Højesteretsdommer V Topsøe-Jensen, SK. DM |}Gjent. 305. Oversynskommissærer for Kbhvn.( Love af 27. Jan. 1872 og 30. Dec. 1858); fh. Borgmester

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker