kraks vejviser 1940 handelskalender

Ofte — Orfle

Real-Register for København

V — 2607

Opdagelsespoliti, seu. Politi Kbhvns. Opdragelseshjemmene se Børneforsorgen. Opfostringshus, Det kgl., og den Thorupske Stiftelse, Randersg. 10 E3 f 0 2680. (Arki ­ tekt L Knudsen), er stiftet af Fred. V d. 29. Juni 1753 og bestyres nu af KbhvnsMa- gistrats 1. Afd. 11918 henlagdes af Magi ­ straten de Thorupske Legatmidler (ialt c. 700,000 Kr., testamenteret af Kancelliraad Ole Thorup) til Opfostringshuset, og Stiftel ­ sens Navn ændredes. Siden Oprettelsen er optaget 5169 Elever og udgaaet 5057, Antallet 1. Okt. 1939: 112, som nyder fri Forplejning, Beklædning og Undervisning samt Konfirmationsudstyr. Ansøgninger om de ledige Pladser indgives i Jan. til Stiftelsens Kontor. Kvalificerede til Op ­ tagelse er Drenge fra 10-11 Aar med godt Vidnesbyrd og paa samme Standpunkt som flinke Elever i Kommuneskolernes 4. Normalklasse. Forstander: K G Duus, (tr. Skolegade 12 1 / 2 -13 1 / 2 og som Regel Mand. lSVa-lO 1 /^.. Opfostringshusforeningen, stiftet 18. Marts 1872, samler alle fra Det kgl. Opfostrings ­ hus og Den Thorupske Stiftelse udgaaede Elever samt Lærere og andre, Kvinder eller Mænd, der er eller har været knyttet til Ledelsen af denne Skole, — ca. 450 Medl. Adr. Dronn. Olgas V. 74 s E f) Gh. 2812. Foreningen ejer Ejendommene Dronn. Olgas V. 72,74 É,N-Fasanv. 124,126, 128E samt Skipper Clements Allé 10 [s]. Den har et Friboligfond for ældre M edlem mer og Enker, ét Lærlingefond til Støtte for ud ­ gaaede Elever i Læretiden og et Hjælpefond, der yder Understøttelser som Gave og Laan. Foreningen udgiver et Maanedsblad og har en Idrætsklub. Formand: Revisor H O Henriksen, Solsortv. 26 E fj Gh.3415 y. Administrator for Stilteisen: Bankbesty ­ rer L Meyersahm, Bakkev. 52 IF1 ® Fa. 1328. Kasserer : Tømrerm. SAS v endsen, Hil- lerodg. 26 1 INI f Tg. 4361y. Opgavekommissionen for Mellemskole- og Realeksamen, Pigeskoleeksamen samt Aim. Forberedelseseksamen. Formand: Undervis ­ ningsinspektør Cand. mag. Otto Bjørne ­ bo e, R.DM. Optagelseshjem for Born, Kbhvns Kommu ­ nes, se under Børnehjem (Kildevang med Filialer) og Emdrupgaard. Optagelseshjemmene Frederikshøj og Lykkens Gave (statsunderstøttede) A. for Drenge over 7 Aar, „Frederikshøj “ , Primulav. 2 E $ Gh. 1170. Forstander: Cand. phil. A Sky tte (tr. 10 1 / 2 -12 1 / 2 ); U. for mindre Børn og Pigebørn over 7 Aar, „Lykkens Gave “ , Vodroffsv. 46 E f Cent. 11772, Forstanderinde: Frk.EM Jensen. Bestyrelse: Hospitalsdir. HFØllgaard, K. DM., Formand; Prof. Overlæge Dr. med. C E Bloch; Landsdommer Frøken E U s s i n g. Optikerforeningen for Danmark. Stiftet 6. Nov. 1910. Formand: Hj. Rin g lun d, Fre- c'eriksbergg. 38 E fl By 4710. Optik-Grossisters Forbund, Danske, stiftet 1925. Formand: Direktør Svend Thiele, KAbmagerg. 62, 64 E flCent.15820; juridisk Sekretær: Hojesteretssagf. Flemming Al 1 e- r u p, Skinderg. 38 E f) ★ C. 3435. Ordenen Fraternitas, stiftet i 1903, arbejder i Logesystem i Danmark. Enhver hæderlig Mand over 25 Aar kan søge Optagelse. Dens Formaal er filantropiske og humane. Storchef: Bogtrykker N Chr. Thorsøe- OIsen,Henrik Steffens V. 2 E f V 3059. Ordenen, Sankt Georgs, se Sankt Georgs O. Ordenskapitulet (Kontor i Christian VIII ’ s Palæ paa Amalienborg) f) Cent. 8244. Ordens-Kansler H. K. H. Prins Harald til Danmark, RE. SK. DM.

7. Johs. Djorup Hauserg. 11 E ® By8842 (12

Fuldmægtige: P Magnussen; E Haa- strup; A Andersen; Hans Hansen. Kommunelæger: i 1. Distr. : Dr. mea. Søren Christensen;i 2. Distr.: Overlæge Dr. med. Jørgen Jensen, R.; i 3. Distr.: Læge J C R æ d e r. Gjentofte. I Gjentofte Kommune henvender man sig til Den sociale Forvaltnings Konto ­ rer, Raadhuset, Bernstorffsv. 161 Charlottl. ffi Ordr. 1780 (10 - 14). Officersforeningen i Kbhvn., V-Boulcvard20 s E fCent.13. Stiftet 7. Juni 1880. Protektor: Hs. M aj. Ko n g e n. Foreningen ejer det af Fru Ville Heise, f. Hage, stiftede Of ­ ficershjem i Snekkersten samt de af Frøk ­ nerne ilagemann og frk. Fensmark stiftede Legater og ledes af en Direktion. Formand: Generalintendant Kapt. N Syl ow, K.DM.; Tilsynsførende: Kapt.PE Andresen, R.; Sekretær: Kapt.Kmjkr.EHD Havst een; Kasserer: IntendantHWPetersen. Officiantforeningen (Underofficersforenin ­ gen) i Kbhvn., V-Boulevard 5 2 E f Cent. 4468. Stiftet 30. Okt. 1891. Foreningens Fond er 150,000 Kr. Med ­ lemsantal 800. Indskud 2 Kr. Maaneds- kontingent 3 Kr. 25 0. Formand : Korps ­ officiant R Craner, R.; Kasserer og Se ­ kretær: Overofficiant C Christensen. Officiantgruppens Hovedorganisation (Kø ­ benhavn), Krabbesholmv. 11 Brh. fl Bella 195, stiftet 3. Juli 1920. Medlemmer: Samtlige Landets Officiantforeninger.Maa- nedskontingent 2 Kr. pr. hver af Officiant- foreningernes Medlemmer. Formand og Se ­ kretær : Korpsofficiant RCraner, R.;Kas- serer: Korpsofficiant Thorolf Petersen, Frederiksberg Slot E. Oftalmologiske Selskab i Kbhvn.. Det, stiftet 1900. Formand : Dr.med.Hugo Thomsen, st.Torvl, Aarhus fl 1782; Sekretær: Dr. med. GØsterberg, Østerg. 18 E ® C. 11077. Oldskrift-Selskab, Det kgl. nordiske, stiftet28. Jan. 1825, reorgan. April 1865, (Adr. Fredh. Kanal 12 E) f) Pa. 1691). Præsident: Hs. Majestæt Kongen; Vice-Præsident : Prof. Dr. phil. Cnr. Blinkenberg, R. DM.; Sekretær for Udgiv, af Oldskrifter- ne: Overbibliotekar Carl S Petersen, K. DM.; Sekretær for Udgivelsen af de ar- kæologisk-historiske Tidsskrifter: Muse- umsinsp. Dr. phil. J Brøndsted, R; Kas ­ serer: fh. Generalsekretær Oluf CHoll- nagel-Jensen, K. DM. Skrifterne kan købes hos Selskabets Hovedkommissionær, Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Olesen C, Akts. Højbro P1.4 E fl ★ Central 5885 (med Omstilling) Hovedkontor ®Cen- tral 5046. Telegramadr. „Colesen “ . Stiftet 1903 ved Overtagelse af det af C •Olesen i 1892 grundlagte Firma. Formaal: Handel engros med Manufaktur ­ varer og Fabrikation (Dansk Plyds- og Mø ­ Olympiske Komité, Danmarks, er stiftet 1905 paa Foranledning af daværende Kron ­ prins, senere Kong Konstantin af Græken ­ land, [ (af hvem Komiteens første Formand og Sekretær modtog deres Udnævnelse), med den specielleOpgave at organisereDan- marksDeltagelse i de olympiskeLege i Athen 1906, men derefter ændredes Opgaven til at angaa Danmarks Deltagelse i deaf den inter ­ nationale Olympiske Komité hvert 4. Aar iværksatte olympiske Lege. Protektor: Hs. Maj. Kongen. Formand : Landsretssagf. Legationsraad Svend Langkjær, R. DM., Fredh. Kan. 6 E ® C. 12161; Sekretær: Landsretssagf. Henrik M e i n c k e, V-Voldg. 96 E f) C. 7828. Kasserer: Bankdirektør Poul Ing- holt, R.DM. belstoffabrik, Kastrup). Aktiekapital 3 Mill. Kr. Bestyrelsesraad : Hojesteretssagf. Guy S h a w, R., Formand; Direktør K With; Direktør James Løve.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker