kraks vejviser 1940 handelskalender

Beal-Register for København 2) Børn udenfor Ægteskab indtil deres 7. Aar. 3) Børn under 18 Aar. der udenfor Forsør ­ gelsesanstalter lever sammen med For ­ ældre, som oppebærer vedvarende Kom ­ munehjælp eller Fattighjælp; Tilsynet kan i disse Tilfælde udstrækkes i indtil 3 Maaneder efter den sidstydcdeHjælps Ophør. 4) Børn, til hvis Forsørgelse der af det of ­ fentlige udbetales Bidrag. Det kan endvidere, naar Hensynet til et Barns Velfærd kræver det, besluttes at ind ­ drage under Tilsyn : 1) Børn under 14 Aar, der er anbragt i Fami- liepleje uden Betaling. 2) Adoptivbørn under 14 Aar, saafremt Adoptiv! orældrene har modtaget eller modtager Vederlag for Adoptionen, her ­ under Underholdsbidrag. 3) Børn udenfor Ægteskab indtil deres 14. Aar. Naar Forholdene i det enkelte Tilfælde ta ­ ler derfor, kan der indrømmes Fritagelse for Tilsynet. B. Forebyggende Børneværn omfatter føl ­ gende Foranstaltninger : Tildeling af Advarsel til Barnet og dets Forældre eller andre Opdragere. Beskikkelse af en Tilsynsværge for Bar ­ net. Meddelelse af Paalæg vedrørende Bar ­ nets Pleje, Opdragelse, Oplæring eller Arbejde. Under visse særlige Omstændigheder kan der træffes Beslutning om Fjernelse af Børn fra deres Hjem og Anbringelse uden ­ for Børnenes Hjem. Vedrørende Lov Nr. 182 af 20. Maj 1933 om Folkeforsikring, se Artiklerne Folkefor ­ sikring og Invaliderente. Køb enhavn. Henvendelser angaaende Børneværnet sker til Børneværnskon- toret, Stormg. 18 3(10-15). Begæring om Bidrag til Børn rettes til Børn e bidrags kontoret, Bernstorffsg. 17 3 (10-13). Se endvidere Magist. 3. Afd. i Art. Kom ­ munalbestyrelsen. Iøvrigt sker Henvendelse om offentlig Hjælp til det Socialkontor, til hvilket den paagældende ifølge sin Bopæl hdrer. Socialkontorerne (9-13): 1. Jagtv. 183 B El D ★ Cent. 5782. Kontorchef: Vilh. Brynskov. 2. Rosenv. Sidealle 6 El JJ) ★ Cent. 15995. Kontorchef: E B B v. Jessen. 3. Wildersg. 32 |K) f) ★ Cent. 11590., Kontorchef: Georg Holm. 4. Portugalsg. 12 (S) ★ Cent. 15956. Kontorchef: Axel N ielsen. 5. Absalonsg. 3 3 f) ★ Cent. 15470. Kontorchef: - -- - - - - - 6. Matthæusg. 37 3 i' ★ Cent. 15152. Kontorchef: S C Bojers. 7. Ravnsborgg. 11 El |l ★ Cent. 15495. Kontorchef : Fru Edel Thomsen. 8. Norrebrog. 230 El D ★ Cent. 15168. Kontorchef: T Hougaa rd. 1) 2) 3) C.

Nye — Offe

V — 2606

Bestyrelse: Prof. Dr. jur. K Sindballe, K.DM., Formand; Direktor Chr. Hvidt, R. DM.,Næstformand ;fh.Generaldirektør M Koefoed, SK. DM. FM.; Direktør C Gammeltoft; Prof. Dr. phil. Harald Bohr; Ingeniør Otto Kiernlff, K.DM. Adm. Direktor: Eigil Bramsen, R. DM.; Vicedirektør: E Th. Kjølbye; Under ­ direktører: JOSagild;Kaj Christensen; H Mikkelsen. Nyholm. Anlæget begynder 9. Maj 1685 under Chr. V. Christiansholm dannes 1695. Fra 1859, da Gammelholm overgik til Bebyg ­ gelse, samledes hele Orlogsværftet her. Nykirkesamfund, Dansk, (Tilhængere af Em. Swedenborgs Lære), Forhaabningsh. Allé 8 13 f Eva 1262. Gudstj. l.Send. i hv.Md. Kl. 17, øvrige Sønd. Kl. 11 ved Pastor B Jo ­ hann son. Næringsbrev løses i Kbhvn. hver Søgnedag Kl. 10-15 i Magistratens 1. Afdelings Sekre ­ tariat og udleveres 2 Dage senere Kl. 10-15. Trykt Oplysning om, hvilke Attester m.m., der maa medbringes, udlev, i Magistratens 1. . Afd ’ sSekretariatK1.10-15.Næringsbrev løses paaFrdbg. hos Politimesteren,Howitzv.32E (9-16), i Nordre Birk hos Politimesteren, Afdelingskontoret, St. Hans Torv 26* (N) $ C. 5759 (9-16), i Søndre Birk med Amager Birk hos Politimesteren, Tinghuset, Bleg- damsv. 6 C. 3239 & 3293 |N) (9-16). Nærum Kirke, indviet 13. Marts 1932 (Arki ­ tekt: Fr. Christensen).Filialkirke tilVedbæk Kirke, Præst, Kontor etc. se denne. Nævningekredse. Nævningekreds, Københavnske. Tingsted : København. Hertil henhører: Staden København. Aarslisteudvalgets Formand: Borgmester Dr. phil. Ernst K a p e r, K. DM. Nævningekreds, Nord- og Østsjæl ­ landske. Tingsted : København. Hertil henhører: Københavns Amt, Frede ­ riksborg Amt, samt den søndre Del af Køge Købstads Landdistrikt, Vollerslev-Gørs- lev, Bjæverskov. Lidemark, Lellinge, Herfølge, Sædder, Enderslev-Vraaby, Haarlev - Himlingøje, Valløby-Taarnby, Strøby, Varpelev, Magleby, Holtug, Højerup, Lille Heddinge, Havnelev, Ly ­ derslev, Frøslev, Hellested,Spj ellerup-Sme- rum, Vemmetofte, Øster-Egede, Fakse og Hylleholt, Sogneraadskredse samt Store Heddinge Købstad og Landsogn alt af Præstø Amt. Aarsliste-Udvalgets Formand: Stiftamt ­ mand Kr. Haugen-Johansen, K. DM. Kontor: Blegdamsv. 6 2 El. Nævningekreds, Vestsjællandske: se u. Holbæk. „ , Sydsjællandske: se u. Slagelse. „ , Bornholmske: se u. Rønne. ,, , Lolland-Falsterske : se u. Nykøbing F. n , Fyenske: se u.O dense. n , Nordjydske: se u. Aalborg. , Vest-og Mellemjyd- ske: se u. Viborg. • ,. , Østjydske: se u. Aar ­ hus. , Sydjydske: se u. Kol ­ ding. ? Nørrebroparken. Anlæg ved Hillerodg. og Stefansg. Anlagt af Kbhvns Kommune 1936. Omfatter et Areal af 5,72 ha. Land. Nørrebros Borgerforening, stiftet 30. April 1895, virker med filantropisk og selskabeligt Formaal. Formand : Fabrikant Karl Han- sen, DM., Guldbergsg. 2 13 INI $ No. 2170x. Nørrebros Grundejerforening, Fælledvej 5 INI se Grundejerforening, Nørrebros. . Sønderjydske Lands ­ dele: se u. Sønder ­ borg.

Nørrebros Handelsforening, stiftet 18. Nov. 1891. Formaal: Varetagelse af Standens Interesser.Stiftelse: Prinsesse Charlottes G. 37,39®) Medl.: 850, Kontingent : 2 Kr.Kvart. Formand: Gunnar Hejgaard, Tianev. 5 ® Ta. 2114. Udd Fellow-Hvile, Grundstenen lagt 15. Sep ­ tember 1901; Alderdoms- og Enkehjem for Odd Fellows, Hobrog. 5-15 El og Kjær- strupv. 60-64 Valby, taget i Brug Okt. 1929. Formand: Tømrerm. Il P K a s t r.u p - N i e 1- s e n, C F Richs V. 65 [0 $ Gh. 143) Inspek- tør: J P J en se n, Hobrog. 13 1 E) $ 0 8890. Odd Fellow Palæet, Bredgade 28 Kl D C. 1222 (9-16, 15 / 6 - 15 / 8 9-13), se iøvrigt Independent Order of Odd Fellows. Odenseaner-Samfundet, Kong. Nyt. 3 K) $ C. 9258. Formaal: Sammenhold mellem tid ­ ligere Elever fra Odense Katedralskole. Formand : Retsformand P Ryy d, R. DM. Kasserer: Direktør Aage L Ry tt er. Sekretær: Fuldm. Cand. polit. E Stampe Frølich. Odontologisk Selskab, Dansk, stiftet 20. Aug. 1923. Formand: Tandlæge Ove Lange, Bredg. 23 OS $ Cent. 176. Offentlig Forsorg. Det offentlige er forpligtet til at komme enhver til Hjælp, for saa vidt og saa længe han ikke er i Stand til at for ­ skaffe sig og sine det fornødne til Livets Op ­ hold eller til Kur og Pleje i Sygdomstilfælde og for saa vidt den paagældende iøvrigt op ­ fylder de Betingelser, som Lovgivningen stiller for Modtagelse af Hjælp (jfr. nær ­ mere Lov Nr. 181 af 20. Maj 1933 om offent ­ lig Forsorg). I Almindelighed vil Hjælp til Underhold være at yde som Kommunehjælp. Naar og saa længe en Person er under direkte offent ­ lig Forsørgelse eller iøvrigt modtager Kom- munebjælp til Stadighed eller af en saadan Størrelse, at Hjælpen har Karakter af en egentlig Forsorg, vil Hjælpen være at be ­ tragte som Fattighjælp dog kun med den Virkning, at paagældende mister Valgret og Valgbarhed til offentlige.Forsamlinger eller Raad. I visse Tilfælde vil Hjælp kun kunne ydes som Fattighjælp, saaledes naar det drejer sig om arbejdsmodvillige, forsømme ­ lige Forsørgere m. m. I en Række særlige Tilfælde vil der kunne ydes Hjælp uden Retsvirkning for Modta ­ geren (Særh jælp): 1) Hjælp i Anledning af Føds 1, herunder Jordemoder hjælp, eventuel Indlæggelse i Fødehjem, Mælkehjælp til Modre, der selv ammer deres Børn. Det, Barnefade ­ ren paahvilende Bidrag til Barsel færd og Underhold 1 Maancd før og IMaaned efter Fødslen kan under visse Betingelser for ­ skudsvis udbetales af det offentlige. 2) Sygehjælp, herunder fortsat Sygekasse ­ hjælp, Hjælp til kronisk Syge, Forsorg for abnorme, van fore m. fl. og Forsorg i Anledning af Tuberkulose, Kræft m. v. 3) Til Afhjælpningaf'forbigaaende og ufor- udseelign Trangstilfælde kan der under visse Betingelser ydes en begrænset Hjælp. I Henhold til Lov om offentlig Forsorg vil Underholdsbidrag til Børn under visse Betingelser kunne kræves udbetalt af det offentlige. Endvidere vil der af det offent ­ lige kunne ydes Bidrag til Børn af Enker og Enkemænd samt til forældreløse Born. I Henhold til Lov om offentlig Forsorg udøves Børneværnet af Børneværnsud ­ valget (i Kbhvn. af Magistraten,hvor dog et Børnenævn (se Børnenævnet) udøver Børne ­ værnet for Børn, der fjernes fra deres Hjem). Børneværnet omfatter Tilsyn med Børn, forebyggende Foranstaltninger og Opdra ­ gelse og Forsørgelse af Børn udenfor deres Hj em. A. Tilsynet med Børn omfatter: 1) Børn under 14 Aar, som for Betaling er anbragt i Familiepleje eller Dagpleje.

I Afd. IIA, Gade-Registret er ved hver enkelt Gade anført, til hvilket.Socialkontor den horer. Lægehjælp, tilstaaet af det offentlige, ydes af Kommunelægerne. Byen er inddelt i 25 Kommunelægedistrikter. Kommunelægerne: 1. K H Feilberg, GI. Kalkbrænderi V. 2 E)$ 0 3106 (13- 14). 2. N Johs. Hansen, Fælledv.6 1N1 ® N8748 (lU/ 2 -12i/ 2 ). 3. V Eilschou Holm, Østerbrog. 70 E) ® 0 785 (12*/ 2 - 13V 2 ). 4. Axei Thrane, Trianglen4El flCent.578f> 5. P V Andersen, Sortedamsdoss. 99 E) ® 0 5091 (14-15). 6. J Arenholt, Frederiksg. 9 33|)Palæll2O (9 ■ 10).

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker