kraks vejviser 1940 handelskalender

Nord — Nye

Real-Register for København Forbundetudgiver: Nordisk administrativt Tidsskrift,Redaktor for Danmark: Krimi ­ naldommer Aage Sachs. R.DM.; Roskilde; for Finland: Præsident JU Castrén; for Island: Kommitteret J Krabbe, K. DM.; for Norge: Dr. jur. Henrik Lundh; for Sverige:Regeringsrådet Dr. jur.GT h u 1 i n. Nordiske Jordbrugsforskeres Forenings dan ­ ske Afdeling. Formand: Prof. K ABondorff ® Ly. 630 A. Sekretær: Åssist.PDamsgaard Sorensen, StatensPlanteavls-Laboratorium, Lyngby $ ★ Ly. G31. Nordiske Jordbrugsforskeres Forenings Ge ­ neralsekretariat, GI. Kongev. 1E* E f Cent 2758. Foreningen stiftet 18. Marts 1918, har Afdelinger i Sverige, Norge, Finland, Dan ­ mark og Island med skiftendeFormandsskab mellem Afdelingerne. Foreningen udgiver Tidsskriftet „Nordisk Jordbrugsforskning' 1 . Generalsekretær ogRedaktør: E L u n d i ng, R. Nordiske Kabel-og Traadfabriker, Aktiesel ­ skab, Kobenhavn 00 j) ★ Cent. 8825, Tele- gramadr. „Kabelfabrik". Stiftet 1. Jan. 1898. Formaal: At drive Fabriksvirksomhed og Handel. Selskabet ejer et Kabelværk paa Frederiksberg, et Traadværk i Middelfart og et Valseværk i Sundbyerne paa Amager Bestyrelse: Ingeniør Gunnar Larsen, R., Formand; OverretssagL Raadmand CJF S ve n, MF.MFK..Næstformand;Landsrets- sagf.Carl Ejlers; Direktør Boi gmesterVilh. Fischer, MFK. R.; Præsident F A T Lau ­ rent. Paris; Direktør .J A F M Laurent, Rombas; Gross. Ernst Meyer, K. DM.; Godsejer Ingeniør Holger E Stenb j orn, Rugaard pr. Veflinge; Direktor Vilh. Ni el ­ sen. Direktion : JHP L adin g, R.DM.,ad m.Di ­ rektør; H VPade, R., tekn. Direktør. Nord og Syd, Forsikrings-Akts., Slotsholmsg. 16 Kl & C. 496, 6023 & 10396, stiftet d. 10. Decbr. 1915. Formaal: Forsikring af en ­ hver Art. Aktiekapital: 2 Mill. Kr. (fuldt indbetalt). Kapitalreserver ult. 1938: Kr. 950.000. Bestyrelse: Højesteretssagf. N H Bache, Kormand; Oberstløjtn. Jul. Th. Goldberg, R. DM.,Næstformand; Dr. jur. WBerndt; Direktør Edv. Bii low, R.; Direktor Aage Kvenild; Direktør Henry P Lading, R. DM. Direktion : Edv. II a g e ru p. Prokurister: Underdi ektorJohs. Malmstrøm og Kon ­ torchef E Baggesen. {Nordre Birk, Kbhvns Amts (Gjentofte, Sølle ­ rød, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Herlev Kommuner). Retskreds Nr, 2. Kontorer: Tinghuset, Blegdamsv. 6 S OSD- Civildom merensHo vedkon tor,Bleg- damsv. 6 S IH f Cent. 3274 (9-4); l.Fuldm. gi N 5320; Tinglysningskontoret, g Cent. 5289 &5589 (9-1); Fogedkontoret, St. Hans T. 26 IH g Cent. 15462. Bleg ­ damsv. 6* IH g Cent. 5232 (9-4), Skifte ­ rettens Kontor g Cent. 14365 (9-4), Dom­ meren personlig gl N 3977. Kriminaldommer: ST Jantz en. Politikreds N r. 2. Kontor g ★ Cent. 14633. Tinghuset Blegdamsv. 6 IH (9-16); Politimesteren personlig, g N 2664. Motor ­ kontor m. v., St.Hans T. 26* IH g ★ C. 3256 (Politiassist. Chr. Petersen, DM.). Pas- og Næringsvæsen, Kontor: St. Hans T. 26' IH (10-15) C. 5759. Politistationer: Hellerupv. 5 Hell, g ★ Hell. 6005 (aaben Dag og Nat); Jern- banev. 7 Lyngby f ★ Lyngby 1282, (aa ­ ben Dag og Nat); Ordrup : Lindegaardsv.8gl (Frederiksværk Valseværk). Aktiekapital: 15 Mill. Kr. Ord. Retsi ag Onsd. Kl. 10 Fm. Civildommer: Chr. Andersen. K r i m i n a 1 d o in m e r k o n t o r e t,

V — 2605

1800 Tallet er betydelige Arealer bortsolgte, og flere Gader er nedlagte. Nyb. Kommandantskab. Kontor: St. Pauls PI. 10 ® g Cent. 16170 (8-16, Tirsd. og Fred. 8-18; Kassererkontor 9-13). Kommandant: Kommandør KE Acker ­ mann, R.DM. Inspektør : OverintendantVFNørager, R. SøværnetsKassations-Kommission. Formand : Kommandanten i Nyb. Sekretær: Inspektøren i Nyb. Nyb. Bygningsvæsen. Kontor: St. Pauls PI. 6 Kl (se ogsaa Søværnet). Bestyrer: Kommandanten i Nyb. Bygningskonduktør: Arkitekt Jens Klok, R. Materialgaarden, St. Pauls PI. 6 Kl g Cent. 16168. Søtransportvæsenet, se Søværnet. Søofficersskolen, Gernersg. 20 IS g Cent. 16172. (se endvidere Søværnet). Chef: KommandørC VE ver s, R. DM. Kystudkigsvæsenet, Konto^ Vild ­ andeg. 10 E. Chef: Orlogskapt. K Hammer i ch, R. Nyboders Mindestuer (Nyboder-Museet), St. Pauls G. 20 IS. Adgang Send. 14-16 (gratis), stiftet 1931 af Foreningen Nyboders Minde. Formand: GO Lund; Leder :E Bjørne ­ bo e. Ny Carlsbergfondet, Dantes PI. 32 E, Kon ­ tori t g By 3765, Sekretariatet g By 3865 stiftet 20. Jan. 1902 af Carl Jacobsen og Hustru med detFormaal at virke i Kunstens Tjeneste i vort Fædreland. Direktion: Direktør Brygger Helge Ja ­ cob s en, K . DM., Formand ; Prof. Dr. phil. K Friis Johansen, R. ■ Direktør V Thorlacius-Ussing. • Sekretær: Dr. phil. Vagn Poulsen. Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Pl. 32E gBy 1065&By1066,stiftetl882af B rygger Carl Ja ­ cobsen ogHustru. Den ældre Bygninger ind ­ viet l.Maj 1897 (Arkitekt :JVDahlerup).Den indeholder fremragende Billedhuggerværker fra forskellige Lande, deriblandt en Samling af den moderne franske Skulpturs Arbejder, en stor Samling af Bissens, Jerichaus, HE Freunds og Sindings originale Værker, en Samling Medailler og Plaquetter samt en dansk og fransk Malerisamling. Den nyere Bygn.blev indviet 1906 (Arkitekt : HKamp- mann).Den indeholder en meget betydelig og udsøgt Samling af ægyptisk og græsk-rom. Skulptur. I Stueetagen er den etruriske Samling „Helbig Museet" opstillet. Ny Carlsberg Glyptotek ejer et Grundfond paa godt 3,8 Mill. Kr., hvis Renter anv. til Samlingens Drift og Vedligeholdelse. Bestyrelse: Direktør Helge Jacobsen, K. DM., Formand; Departementschef F Graae, K. DM.; Kontorchef K Palu- dan-Muller, R. DM., Undervisnings ­ ministeriets delegerede; Borgmester Dr. phil. Ernst Kaper, K. DM.; Hoved ­ kasserer Charles Kliiwer, MB., Kommu ­ nalbestyrelsens delegerede; Direktør V Thorlacius-Ussing; Prof. Dr. phil. K Friis J o h an sen, R., Ny Carlsbergfondet« delegerede; Prof. Dr. phil. Poul Tuxen, Carlsb. rgfondets delegerede. Direktør: Dr. phil. Er. Poulsen, R.DM. Inspektør v. d. ægyptiske Afd. : Mag. art. Otto Ko ef oed-Peter sen. Inspektør v. d. græsk-romerske Afd.: Dr. \ phil. Vagn Poulsen. Inspektør v. d. moderne Afd.: Mag. art. \Haavard Rostrup. Samlingen er aaben 10-4 (fra 16. Maj-14. dkt.); 1-3 (fra 15. Okt.-15. Maj); 1. Helligdagene, Langfred., Grundlovsd. og Juleaftensdag er Saml, lukket. Entré 1 Kr. Aarskort3Kr. Søndag og Onsdag gratis. Nye Danske af 1864, Forsikringsaktie ­ selskabet, Stormgade 2-6 E f ★ Cent. 642. Aktiekapital 6 Mill. Kr. Ult. 1938 an ­ drog Reservefonds 4,7 Mill. Kr. Selskabets Formaal er at driveForsikrings- virksomhed.

Ordr. 213; aab. Hverd. 872-23, Send. 872*12. Gjentofte : Baunegaardsv. 12 g Gjent. 95, aab. Hverd. 872-23, Sønd. 87->- 12. Søborg: Svend Fleurons Allé 7 Søb. g Søb. 194; aab. Dag og Nat. Politivagter: Holte: Øverødv. 15 gi Holte 158; aab. Hverd. 872-19, Sønd.872- 12. Taarbæk: Taarbæk Sttandv.59 Pg Bell. 120; aab. Hverd. 872-12 og 17-19, Send. 87o-12. Dyrehavsbakken gi Ordr. 1221. Telefoner f. stationerede Betjente: Skodsborg, gi Skodsb. 62; Vedbæk, g Ved ­ bæk 138; Nærum, gi Nærum 178; Herlev, g Yrsa 34; Bagsværd, gi Bagsværd 28. Politimester: Aa. Seidenfaden, R. NordreBirksl. Politidistrikt (Sølle ­ rød, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Herlev Kommuner). Politikommissær: Vagn Mouridsen g Ly. 1782. Nordre Birks 2. Politi di st ri kt (Gjen ­ tofte Kommune). Politikommissær: E Heilmann g Hell. 6005 (pers. Hell. 4205) med Station Helle ­ rupv. 5 Hell. K rimi nalp olitietiNordreBirk:Hoved- station Blegdamsv. 6 2 IH $ ★ Cent. 5098. Sa ­ ger vedr. Udlændinges Opholdstilladelse m. v. St. Hans T. 26 s IH g 11295: Stationen paa Bernstorflsv. 132 Héll. g Hell. 5780 (aaben hele Døgnet); Stationsleder (Ho ­ vedst): Politikommissær G A van Hauen g Ordr. 4807. Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab (NESA), stiftet 1902 under Navn af Tuborg-Klampenborg elektriske Sporvej. Direktør : Cand. polyt. AR Angelo, R. DM. Hovedkont., Strandv. 102 Hell, g ★ Hell. 4001. Kontortid : 9-5, Lørdag 9-3. Kassen : 9-4 Lørdag9-3 samt Tirsdag og Fredag Aften 572-972- Udbetaling 10-2. Udstilling 9-6. Lord. 9-8 g Hell. 4004. Installationsafd. Jomsborgv. 1 Hell, g ★ Hell. 4001. Lager : Teglgaardsv., Skovshoved g Ordr. 1157. Trafikkontorer og Kont. f. fundne Sager Strandv. 72 Hell, g Hell. 1231 og Lvngbyv. 159 El g Ryv. 2015. Remise Strandv. 102, Hell, g Hell. 378. Ved Forstyrrelse i El ektricitets- forsyningen ringes ti I : g O rd r. 594. Hellerup Remise,Strandv.102 Hell. gHell. 378. Install. Vilh. Christiansen, Zolas Allé 13 Søborg g Søb. 229. Elektriker G Møller, Frederikssundsv. 121 Herlev g Yrsa 12. Mekaniker Johnson, Roskildev. 343 Rød ­ ovre Valby g Rødovre 153. Norsk Understøttelsesforening I Kbhvn., stif ­ tet 31. Okt. 1905. Formand: Direktør Aage Kvenild, Havneg. 39 Kl g ★ C.1471; Kas ­ serer: DirektorEdv.H ager u p,Slotsholmsg. 16® g C. 496. Norske Forening, Den, stiftet 8. Febr. 1863. Formand : Konsul Erling Rønneberg, Østbaneg. 7 El g 0 6720 (& ★ C. 12008). Notarialkontor, Lavendelstr.l ’ E gCent.8908 &13008. Aabent: 10-16. Mandag 10-18, Lør ­ dag 10-14. Veksler indleveres inden Kl. 14, Lørdag inden Kl. 13. Notar: O V Ph. Prahm, R. Undernotarer: ECLDons, R.; Harald L i n d o w , R. Numismatisk Forening, stiftet 27. Nov. 1885 har til Formaal at fremme Interessen for Mønthistorie, Medaillørkunst og Møntsam ­ ling. Formand: Kontorchef Martin Peter ­ sen, Ryesg. 27 A 4 ED g N 8368. Nyboder. Fra 1630-41 opf. Chr. IV „Baads- mandsboderne" eller „Kongens de nye Bo ­ der", som Nyboder dengang kaldtes. Det var dog kun den Del, som ligger Sydvest forSu- ensonsg. ; hvad der liggerNordøst for denne, byggedes 1785-95. I den sidste Halvdel af

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker