kraks vejviser 1940 handelskalender

Real-Register for København

Natu — Nord

V — 2604

tør Julius Al anen, Helsinki; Disponent Knut T h o n, Oslo;Direktor V J N i i n i 1 u o t o, Helsinki;Direktør Gust. Fredlund, Stock ­ holm; Direktør SH Sorensen, Norrkop- ingrDirektør Frederik Nielsen, Kbhvn. Adm. Direktør: Frederik Nielsen. Nordisk Arbejder-Udveksling,Det danskeNævn for, Amalieg. 24 Kl $ ★ C. 3393 (10-16). Formand: Direktør AHoumøl 1 er,R. Sekretær: UdvandringschefH FUlrich- sen , R. Nordisk Brandforsikring, Aktieselskab,Grøn ­ ningen 25 Kl U ★ Cent. 5100, Telegram ­ adresse: „Brandforsikring*. Oprettet den 30. Sept. 1897, Aktiekapital 6 Mill. Kr. Direktion: Poul S er up. Nordisk Gjenforsikrings Selskab, Akts.,Grøn- ningen23KI fl'Å'Cent.1367 (9-4, Lørdag 9-1). Stiftet 20. Juni 1894. Aktiekapital: 10 Mill. Kr. Bestyrelsen: fh. Generaldirektør for Skattevæsenet Mi ­ chael Koefoe d, SK. DM. FM., Formand; Overretssagf. Direktør Axel Skibsted, R. DM., Næstformand; Generalkonsul Skibsre ­ der Johan Hansen, K.DM. FM.; Direktør Aug. Hol m, K. DM. ; Direktør Chr. M a g- nussen, R. DM.; Vekselerer I MRée, R. Direktion :V Thiele, R. ogjac. Tan ­ nenberg. Nordisk Insulinlaboratorium. Selvejende In ­ stitution. Brogaardsv. 40 A Gjentofte $ -k Gjent. 1900. Nordisk Livsforsikrings-Akts, af 1897 Hoved ­ kontor: st. Kongensg.128 [K] ★ Cent.2860, Ekspeditionstid 9-16, Lørdag 9-13. Selskabet tegner alle Arter af Livsfor ­ sikringer og Livrenter. Den samlede Forsikringssum overstiger 175 Mill. Kr. Direktion: Hojesteretssagf. J V Møl- drup, K. DM., Formand; FNHartmann, R.; G E Riemann. Nordisk Samfund, en fri Sammenslutning af danske, norske og svenske med det ene For ­ maal at arbejde for sproglig Forstaaelse mellem de brede Lagaf de nordiske Folk. Aarsbidrag mindst 2 Kr. Styrelsen bestaar af 5 danske, 5 norske og 5 svenske. Biblio ­ tekskonsulent Jørgen Banke, Solvænget 17 Lyngby f) Lyngby 824, Formand for hele Styrelsen; Distriktschef Oskar Nord, Hedemora, Sverige, Kasserer. Nordisk uafhængig Good Templar Orden, (NI OGT.)etAfholdsselskab,Medl. at beggeKøn. Stortemplar: Kommunelærer Emil Ander ­ sen, Køge; Forretningsf.: Raadmand Aug. M Jørgensen, MFK. ; Hovedkontor : Sveasv. 8 !3 jl Cent. 8954. Nordisk Ulykkesforsikrings-Akts, af 1898. Hovedkontor : Grønningen 17 Kl $ T^Cent. 2860. Ekspeditionstid 9-16, Lørdag 9-13. Selskabet tegner Ulykkes-, Syge-, Kau ­ tions-, Automobil- og Ansvarsforsikringer. Direktion : Højesteretssagf. J V Møl- drup, K.DM., Formand; FNHart mann, R.; G E Riemann. Nordiske administrative Forbund, Det, Chri ­ stiansborg, Sondre Ridebanebygn. 10 El $ By 1330y, stiftet i Stockholm d. 20. og 21. Sept. 1918. Har til Opgave dels at samle Ad ­ ministrationens Embedsmænd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige for gen ­ nem Moder, Foredrag og Diskussioner, at gøre dem nærmere bekendt med de forskel ­ lige Landes administrative Forhold, dels isaa vidt Omfang som muligt at virke for Ensartethed og Reformer indenfor de fem Landes Administrationer. Formand for den danske Styrelse: Overpræ- sidentKmh. JB ii 1 o w . K .DM .F M.;Sekretær: Kontorchef i Indenrm. EFG Schau, R. Den finske Styrelses Formand: Præsi ­ dent J U Castrén, Helsingfors. Den is ­ landske Styrelses Formand: Dr. phil. P E Ola s on, Reykjavik. Den norske Styrelses Formand: Rigsgældsmæglingschef C Pla- tou, Oslo. Den svenske Styrelses Formand: Landshøvding B Hammarskiold.

(Underskrives af Ansøgeren, hans Hustru samt de af Børnene, der er over 18 Aar. Der vedlægges Daabsattester for alle samt Viel ­ sesattester for Ægtefæller). Nazaret Kirke, Ryesg. 105(g). Grundsten en lagt 8. Maj 1902; indviet 8. Maj 1904; tilh. det kbhvnske Kirkefond.( Arkitekt : VNyebølle). Kirkeværge: fh. Kordegn N K Dueh olm. Kasserer: Overbetj. C J ep sen, DM. Sognepræst: Charles Nielsen. Kaldskapellan :CFViereck. Kordegn: BogholderKn. D algaard, kst. Organist og Kantor: H Lund Christian ­ sen. Graver: H C Nielsen. Kordegnens Kontor: Ryesg. 107 s [g] $ 0 9283 (9 - 1, undt. Torsd.). Nazaret Sogn begrænses af Østerbrog., Sortedamsdoss.,Helgesensg. og Blegdamsv. - 1 Gade-Registret foran i Afd. II er anført, til hvilket Sogn hver enkelt Gade hører. Nerva, Genforsikringsselskabet, Akts. Rosenørns Allé 1 [3 ® ★ Cent.5050. Stiftet 1919. Selskabet driver Genforsikringsvirksom ­ hed, indtil videre kun i Livsforsikring. Aktiekapital i/ 2 M ill. Kr. (fuldt indbetalt). Bestyrelse: Driftsbestyrer V Hougaard, R.. Formand; Direktør Overretssagf. Jørgen Klerk, Næstformand; Direktør II C Bjør ­ no w,R.; Gaardejer JNorhave; fh. Bog ­ holder V Birkedal Nielsen: Læge J K Jensen , MF.; Toldkontrolør C Schmidt. Direktion : IC K j æ r s i g ; AndersII a n s e n. Prokura: Aktuar Tage Sørensen og Hovedbogholder H Go b el. Nervelægers Organisation, Danske, stiftet 25. I Nov. 1915, Formand: Overlæge Dr. med. Haagen Jessen, Aarhus $ Skaade 119. NESA., se Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs Aktieselskab. Neurologisk Selskab, Dansk, stiftet 26. Feb. 1900. Formand: Dr. med. C J Munch- Peterse n, Gothersg. 35 K) J) Pa. 7690. Niels Brocks Handelsskole (2aarigt Han ­ delsgymnasium og laarigt Kursus for Stu ­ denter), Julius Thomsens PI. 6 13 & ★ C. 8974, drives under Tilsyn af et Udvalg, valgt af Grosserersocietetets Komite. Direktør: Aage Rasmussen, R. p.p. Niels Steensens Hospital. Niels Steensens V. 2 Gjentofte j) ★ Gjent. 1900. Besøgstid : 14-15 og 19-20. Nivaagaards Rekonvalescenthjem for Nerve ­ svage, Nivaa W76, Patienterne $ Nivaa 49. Opretholdes afHageske Stiftelse (se denne Art. u. Legater). Læge: Dr. med. Einar Sørensen. Norden, dansk Forening for nordisk Sam ­ arbejde. Kontor: Gyldenløvesg. 16 2 Kl f Cent. 7225 & 7226 (9-4), er stiftet 15. April 1919 med det Formaal at arbejde for Udvidelse af den kulturelle og økonomiskeForbindelse mellem de nordiske Folk i Samvirken med tilsvarende Forenin ­ ger i de øvrige nordiske Lande. Udførlige Oplysninger om Foreningens Virksomhed findes i „Nordens Kalender 11 , der udsendes gratis til Medlemmerne. Med ­ lemskontingent: 5 Kr. aarlig. Formand: Nationalbankdirektør C V Bramsnæs. Sekretær: Oberstløjtn. Helge Bruhn, R. DM. MfæD. Nordisk Andelsforbund, (ScandinavianCo-ope- rative Wholesale Society), stiftet 1918. Medlemmer: 1) Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta R.L., Helsinki, 2)Osuustuk- kukauppa R. L., Helsinki, 3) Norges koo ­ perative Landsforening, Oslo, 4) Koopera ­ tiva Forbundet, Stockholm, 5)Fællesforenin- gen for Danmarks Brugsforeninger, Kbhvn. Kontor: Njalsg. 15 [sj $ ★ Cent. 4015. Formaal: Fællesindkøbskontor for de nævn ­ te 5 Landsorganisationer, hovedsagelig for Import af oversøiske Varer. Bestyrelse: Direktør Albin Johansson, Stockholm, Formand; Direktør N C Poul ­ sen, R., Kavslunde, Næstformand; Direk

Naturvidenskabelige Samfund, Danmarks, Adr. Polyt. Læreanst. (Danmarks tekniske Højskole) £) By. 4225. Stiftet d. 14. Dec. 1911, har til Formaal at virke til Natur ­ videnskabens Udvikling og Anvendelse. Præsident : Direktor Dr. med. & jur.Thor ­ vald Madsen, SK.DM. Vicepræsidenter: Ingeniør Ove Munck, K. DM.; Prof. Dr. med. Einar Bi il ­ man n, K. DM. Præsidiets Sekretær : Fuldm. cand. jur. PDorph-Peter sen, R. Kasserer: Fru Inger Høst. „Naverne*, Klub for berejste Skandinaver, den for rejsende Haandværkere i Ud ­ landet skandinaviske Understøttelseskasse, C. U. K.; Kbhvns Afd.: „Berejstes Hus*, Emilieg.7 13. Formand: Em. Bjerre- gaard; Kasserer: V E Gottschalck, Guldbergsg. 127* [Ni $ N. 853v. Navigationsdirektør: KommandorV LL o r c k, K. DM. Kontor: Kong. Nyt, 22 Kl £} ★ C. 12112. Navigationseksamenskommissionen (jfr. Lov 28. Febr. 1916, med senere Ændringer). Navigationsdirektør Kommandør V L Lorck, K. DM., Formand; Navigationslæ ­ rer E K Str ubberg, kst.; Navigations ­ skolebestyrer L A Møller, kst.; Kapt. J Joensen. Navigationsskolen, Ny Toldbodg. 3 El j) Palæ 213x, Forstander: IIA Guldhammer, R. Se iøvrigt Søfartens Fremme. Navneforandring. Lov af 22. April 1904, jfr. Lov af 11. Febr. 1931, bestemmer i Ho ­ vedsagen følgende : Indtil 1. Juli 1941 kan enhver myndig Mand og Kvinde, der har Indfødsret og er dansk Undersaat, ved Bevis, udfærdiget af Øvrigheden, faa et nyt Slægtnavn. For Beviset betales 4 Kr. En skriftlig Begæring (stempelfri) indgives i København til Overpræsidenten, andet ­ steds til vedkommende Politimester. Den skal indeholde Erklæring om, at Ansøgeren ikke tidligere har modtaget Bevis for Navne- . forandring, og ledsages af egen og eventuelt Hustrus og Børns Daabsattester ogVielses- attest samt eventuelt af Oplysning om Ved ­ kommendes Stilling i Rullen. Begæringer fra Personer med Børn skal omfatte Bør ­ nene, naar de er under 18 Aar; er de ældre, skal de give deres Samtykke. Be ­ gæringen kan ogsaa alene gælde Børnene, uden at Forældrene selv forandrer Navn. Flere Søskende kan indgive Begærin Fællesskab om et fælles Slægtnavn, mindreaarig skal have Samtykke fra Foræl ­ dre. Undtagne fra de Slægtnavne, der kan erhverves, er a) Slægtnavne, der findes paa den u,15.Okt. 1921 i Lovtidende optagne Navnefortegnelse med senere Tillæg over beskyttede Slægtnavne (faas i Boghandelen) og b) af Navne, som skønnes enten ikke at være stemmende med dansk Sprogtone eller at være upassende el. ikke at adskille sig til ­ strækkeligt fra de paa Fortegnelsen med Tillæg opførte Navne. Endvidere kan efter Omstændighederne Navneforandring erhverves ved k gl. Be- v i 11 i ng (koster 33Kr. 66 0.); der indsendes til Justitsministeriet en til Kongen stilet An- søgning(lKrones Stempel). Navne, der erhverves ved Øvrighedsbevis eller kgl. Bevilling, optages i Tillæggene til den ovenomtalte Fortegnelse over beskytte ­ de Navne. Ansøgningsformul ar: (kan anvendes i de fleste Tilfælde af Navne ­ forandring) Undertegnede N. N., født ........... i- døbt (navngivet) ........... ansøger om for mig og mine Børn .......... født .......... o. s. v. at faa udfærdiget Navnebevis paa Navnet ............ Vi har ikke tidligere erholdt Bevis for Navneskifte. Vor ij Lægdsrullebetegnelse er ........... Dato, Bopæl, Underskrift. i In

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker