kraks vejviser 1940 handelskalender

Kraks Vejvisers

Udbredelse i Udlandet.

V ejviseren skal findes ved enhver udsendt Repræsentation for Dan ­ mark — Instruks af 1. Juni 1921 til Lov om Udenrigstjenesten af 6. Maj s. A. Ved Udenrigsministeriets Foran ­ staltning fordeles den til samtlige Gesandtskaber, Generalkonsulater og Konsulater samt til alle vigtigere Vice- konsulater hele Verden over. • Den sendes til Handelskamre i Udlandet, til de af Staterne opretholdte Oplysningskontorer for Nærings ­ vejene samt til en Række større Hoteller. • Et stedse stigende Antal uden ­ landske Virksomheder køber Kraks Vejviser.

/

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker