kraks vejviser 1940 handelskalender

IX — 4296 Udlandet ^IlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU I INDUSTRIE DE BELGIQUE I DEN BELGISKE HANDELS- OG INDUSTRI-KALENDER UDGIVERE: AD. MERTENS & ROZEZ Redigeret efter officielle Meddelelser.

Belgien

GRUNDLAGT 1849.

Udstillingen i Paris 1899-1900 2 Guldmedailler. Udstillingen i Edinburgh 1890 Hæders-Diplom Udstillingen i Antwerpen 1894 Hæders-Diplom. Udstillingen i Bryssel 1897 „Hors Concours “ -Medlem af Juryen. Udstillingen i Amsterdam 1907 Grand Prix. Udstillingen i Bordeaux 1907 Grand Prix. ■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiBii'iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmii

Udstillingen i Turin 1911 Grand Prix. Udstillingen i Gent 191.3 Grand Prix.

Udstillingen i Liégc 1930 Grand Prix. Udstillingen i Antwerpen 1930 Hæders-Diplom. Koloni-Udstillingen i Paris 1931 Grand Prix. Udstillingen i Bryssel 1935 Grand Prix

................... 1111

En Vejviser til saavel Stats- som Kommunal-Institutioner, til Handel, Industri, Landbrug, Ejendomsbesiddere m. m. | L ’ ANNUAIRE DU COMMERCE ET DE LTNDDSTRIE DE BELGIQUE j er et Værk paa mere end 7000 Sider. = Indeholder en alfabetisk Fortegnelse over de vigtigste Handels- og Industri-Firmaer i Landet, ordnet efter Fag. Kalenderen sendes ved Udenrigsministeriets Foranstalt- ning gratis til alle de belgiske Konsuler i Udlandet. i | L ’ ANNUAIRE MERTENS & ROZEZ læses over hele Verden. Derfor og paa Grund af sil store i = Oplag er den et glimrende Sted for Annoncering. For saavel Producenter som Handlende er det f | en virkningsfuld Maade at henlede den belgiske Forretningsverdens Opmærksomhed paa sig. i | Tarif for Optagelser og Annoncer sendes franco paa Forlangende. 1 Société Anonyme des ETABLISSEMENTS GENERAUX D ’ IMPRIMERIE (Successeurs de Ad. MERTENS). Bureaux et Administration: 14, BUE D ’ OR — BRUXELLES. = | Udgivere og Indehavere: 5 S Pris BRUXELLES: Frs. 50,00 Provinces: Frs. 150,00 + Forsendelses ­ omkostninger. i f

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker