kraks vejviser 1940 handelskalender

Udlandet

IX - 4286

Sverige

Vigtigste Kilde til Oplysninger om Sveriges Handels- og Industrifirmaer

er Sveriges Handelskalender Eneste fuldstændige Adressebog i sin Art i Sverige for Handel, Industri og Haandværk

livis 61de Aargang udkommer i Foraaret 1940. 1. Udgave udkom i Aaret 1859. ea. 3000 Sider Tekst. Indbunden i 3 Dele.

Af jsærlig Interesse for danske Eksportører og Importører er Kalenderens Afdeling:

BRANCHE REGISTER som er en efter de forskellige Brancher ordnet Fortegnelse over Sveriges en gros Forretninger, Haandværkere, Industrivirksom ­ heder, Banker, Forsikringsselskaber, Handels- og Industriforenin ­ ger, Rederivirksomheder m. fl. med Angivelse af disses Adresser. Registret omfatter ca. 3000 Rubriker, oversat til Tysk, Engelsk og Fransk.

Vil De have Forretningsforbindelser i Sverige? Annoncér da i Sveriges Handelskalender

X

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker