kraks vejviser 1940 handelskalender

IX — 4267

Sverige

Udlandet

(Aviser)

Uppsala. Upsala Nya Tidning, Gamla Torget 1 Provinsens storste og mest udbredte Avis Uppsala og Opland 27.600 Expl. Vårn amo. Nj a Vårnamo-Tidningen Telefoner: Redaktionen 293, Annons- kontoret 294, Red:s bostad 405. Vårnamo Nyheter D 464 & 487 Enda tidning som utgives i Varnamo. V ås t e r å s Vastmanlands Folkblad Vastmanlands Folkblad Tlf. 1959 - 2501 - 1900 - 569 Lenets eneste Arbejderavis. Ystad. Ystads Allehanda __________________ YSTADS ALLEHANDA Sydøst Skaanes storste og mest læste Avis. Dagligt Oplag 14,6 0 0 Ekspl. Ørebro. Orebro Dagblad M Orebro Lens eneste Morgenavis. Orebro Kuriren, Olaigatan 9 rOREBRO^M \KURIREyj

Eskilstuna. Eskilstuna-Kuriren

Kr is ti a nstad. Nyaste Kristianstadbladet ___________ Nyaste Kristianstadbladet Kristianstad Kungsbacka. Nordhalland $ Redaktion 29 Eksp. 340. Redaktøren privat $ 159 Norra Hallands Veckoblad $ 175 & 483 Jordbrukarnas eget organ. Utkommer fredagar og tirsdagar. Ma 1 m6. Skånska Dagbladet- Nyk ø p i n g. Sødermanlands Låns Tidning Oskarshamn. OskarshamDS-Tidningen Monsterås Tidningen j? 154 & 455 Mellem Kalmar Lens mest udbredte Avis Kontrolleret Nettooplag 11,000 Expl. Stockholm. Aftonbladet Dagens Nyheter Social-Demokraten Stockholms Dagblad Stockholms Tidningen Svenska Dagbladet Str omstad. Stromstads Tidning-Norra Bohuslån Nor d-B ohuslens enesteLokalbladKontor og Ekspedition. Adresse: Stromstad. S u n d s v a 11. Sundsvalls Tidning ____________ / ______ Sundsvalls Tidning Tlf. 3240 - 3634 - 3436 - 3579 Nordsveriges største og mest udbredte Avis. Oplag 18,500 Expl. Udkommer alle Hverdage. læses i hele Bohuslån. Bohus-Posten $ Uddevalla 11846 - 11849 Bohus Amts mest udbredte konservat. Avis, derfor det bedste Annonceorgan. Kuriren (soc.-dem.)Trådgårdsgat.8 $ 10850, 10860, 11160 & 11580 Spridningsområde: Uddevalla, Bohuslån och Sydvåstra Dals ­ land Ulricehamn. Ulricehamns Tidning Grundl. 1869. Egnens eneste Avis. U meå. Våsterbo ttens-Kuriren _______________ VÅSTERBOTTENS-KURIREH DAGLIG MORGENAVIS FOR UMEÅ BY OG VASTERBOTTENS LEN. OPLAG 19.400 TELEFON: NAVNEOPRAAB: „KURIREN 11 . NORRLANDS STØRSTE AVIS Uddevalla. Bohuslåningen Bohuslåninqen Bohuslåningen er Bohuslåns ældste og største Avis.

ESKILSTUNA-KURIREN Førende Avis og effektivt Annonceorgan for Nord- og Mellem-Sodermanland og Sydvest- Våstmanland. Dagligt Oplag 15.300 Expl. Medlem af „ Forenade Landsortstidningar “ .

Folket

FOLKET Nyheds og Annonceorgan for hele Sodermanland.

Sormlandsposten

SORMLANDSPOSTEN ESKILSTUNA

er i Sormland Forbindelsesleddet mellem Producenten og den købe- dygtige Forbruger.

Goteborg. Goteborgs Handels- och SjSfarts-Tidning Telegramadresse: „Handelstidningen “ . Tidningen Ny Tid f Navneopraab NY TID er det Blad i Goteborg og Vest Sverige som man lægger mest Mærke til. Daglig Morgenavis. H a 1 m s t a d. Hallandsposten KlammerdamsgatanO Hallandsposten HALMSTAD Tlf. Namnanrop Hallandsposten Udkommer hver Hverdag. Lenets ældste, største og mest ud ­ bredte Avis med et Oplag, der er mere end dobbelt saa stort som enhver anden Avis i Lenet. — Grundlagt 1850. Forlang Annoncetilbud direkte eller gennem Annoncebureauer Helsingborg. Helsingborgs Dagblad $ Namnanrop Skaanes største Avis udenfor Malmø Jbnkoping. Smålands Folkblad j}3930Våxel Dagligt Oplag 12.000 Eksemplarer. K aim ar. Kalmartidningen Barometern Tidningen Ostra Småland Kar lstad. Karlstads-Tidningen j} 150 & 1023 Daglig Avis for Vårmland. Grundlagt 1879. Mest effektive Annonceorgan. Optag: 15 — 6 16,000 Exempl.

DAGLIG MIDDAGS-AVIS LÅNETS HURTIGSTE OG MEST VAAGNE NYHEDSBLAD. DAGLIGT OPLAG CO..14000 EXPL. DET VIRKSOMSTE ANNONCEORGAN

O st ersund. Ostersunds-Posten

| FORRETNINGER Z JÅMTLAND ag HÅRJEDALEN cwinøncet da i j O stersunds -P osten Den er Egnens første, største og mest udbredte Dagblad". | I

Badeovne.

Ørebro. Skohgs S J Verkståder Varbergagatan 2, Ekersgatan 41 j) 10272

Banker. Banks — Banques — Banken

B o r å s. Borås Bank, A. B. |l Namnanrop

BORÅS BANK A. B. Telegramadresse : Boråsbank Alle Bankforretninger udføres.

•<

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker