kraks vejviser 1940 handelskalender

øllandet

TX - 4257

Norg«

LARVIK

NORGES PORT MOD SYD Fra ældgammel Tid har den naturlige Forbindelsesvej mellem Jylland og Norges Østland gaaet over Larvik. LARVIK

LARVIK

ligner ved Bunden af en smuk Fjord med let Indsejling og omgivet af Norges største Bøge­ skov. - Byen er rig paa historiske Minder fra det 17. og 18. Aarhundrede.

er Knudepunktet for en Række Hovedveje til Norges Højfjelds storslaaede Natur, til Sommer- stederog Badesteder langsKysten.til Østlandets brede Bygder og til Norges Hovedstad.

LARVIK

LARVIK

er ved Færgeruten Frederikshavn-Larvik den hurtigste, behageligste og mest moderne For ­ bindelse mellem Jylland og Norges Østland. Larviks Beliggenhed i rige Industri- og Landbrugsdistrikter betinger et intimt Samarbejde med danske Interesser — ogsaa paa Næringslivets Omraade. er en udpræget Sommerby, hvor man med Ud­ bytte kan tilbringe en Cel af sin Ferie.

eselsk abet ^

i ’ AALESUND • NORGE

FISKELINER og FORTOM

PATENTLOGGLINEN "SKIPPER BRAND" NOT. a GARN AF ALLE SLAGS

TELEGRAMADR. ; MITTETGARN, AALESUND.

TELEFON ! 3311

En Annonce i KRAK 5 VEJVISER

rækker langt ud over Danmarks Grænser.

• KRAK S VEJVISER bliver ved Udenrigsministeriets Foran ­ staltning fordelt til samtlige danske Gesandtskaber, Gene ­ ralkonsulater og Konsulater samt alle vigtigere Vicekon- sulater hele Verden over. • Den sendes endvidere til alle af Staterne opretholdte Kontorer for Næringsvejene, samt til de vigtigere Handels ­ kamre i ydlandef. • Den købes endeligt af et stedse stigende Antal udenlandske Virksomheder. m.m.

Oplysninger om Annoncetakster faas ved Henvendelse til Udgiverne: KRAKS LEGAT Nytorv 17 - København K.

II 117

li 117

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker