kraks vejviser 1940 handelskalender

Vanske Foreninger IX — 4232 Udlandet B. Danske og skandinaviske Foreninger i Udlandet Foreningen Dansk Samvirke har til Formaal at styrke Forbindelsen mellem Danske i Ind- og Udland samt at udbrede Kendskab til Danmark i Ud ­ landet. Dette Formaal søges naaet bl. a. ved: Udgivelse af et Tidsskrift, Oprettelse af et Sekretariat,at varetage Udlands- Danskernes Interesser i Danmark, at virke for Fremme af danske Interesser i Udlandet og ved at søge Samarbejde med officielle og private Institutioner, der kan støtte Foreningens Formaal. Foreningen udgiver Maanedskriftet „Danmarks- posten**, som tilstilles alle Medlemmer hjemme og ude. Aarskontingent 10 Kr. eller 200 Kr. een Gang for alle. Forenin ­ gen har Afdelinger eller Repræsentanter i næsten alle Lande over hele Jorden. Bestyrelse: Landsdommer NV Boeg, K. DM., Formand; Ingeniør M Ib Nyeboe, R., Næstformand ; Direktør, General ­ konsul Hakon Christiansen, R. DM., Chef for Udenrigsministeriets Pressebureau Karl J Eskelund, R.; Direktør Gunuar Gregersen, K. DM.; Generalkonsul Johan Hansen, K. DM. FM.; Ingeniør P Kampmann, R. DM.; Redaktør E Marott, R. DM.; Prof. Dr. phil. P O Pedersen, K. DM. FM.; fh. Minister MN Slebsager, K. DM.; Fabrikant Gregers Winkel, R.; Læge, Forfatter Johan Wøl 1 e r. Sekretariat og Redaktion: V-Boulevard 36, Kbhvn. [V] $ C. 7217. Sekretær i Foreningen og Redaktør af „Danmarksposten**: Redaktør A Kamp. Kasserer: Fuldmægtig Holger Nielsen. Europa.

-Flensborg Haandværkerforening, Formand : Malerm. Alfred Al ­ bertsen, Gliicksburgerstr. 129. -Foreningen Ydun; Formand: Journalist J N Jensen, Friedrichs- tal 40. - Foreningen Odin (Club for dan ­ ske Statsborgere); Formand: A E Nielsen, Flurstr. 2. -Landboforeningen for Flensborg & Omegn; Formand: Gaardejer Jørgen Segaard, Jaruplund. -St. Knuds Gilde; Oldermand: Advokat Chr. Ravn, 13, 14 Siidermarkt. -Slesvigsk Automobilklub; For ­ mand: Gross. J C Møller, Wran ­ gelstr. 15. - Slesvigsk Kreditforening; For ­ mand: Sekretær Fr. Petersen, Norderstr. 76. Gand (Gent): Den dansko Sø- mandskiike, Boulevard Port Ar ­ thur 11, Pastor Gunnar Poulsen. Genéve: Nordisk Klub; dansk Bestyrelsesmedl. : Finn Friis, 5 Avenue Léon Gand. - De nordiske Arbejdsgiverforenin ­ gers Bureau, 6 Rue de Conta- mines; Direktør: HC Ørsted. Genova: Skandinavisk Forening (Associazione Scandinava). Glasgow: Scandinavian Club; 471 Sanchiehall Street. Goto borg: Dansk Hjælpefor ­ ening; Formand: Generalkonsul H Holm, K., Stigbergsgatan 3-5. - Dansk Forening; Formand: Ar ­ kitekt M M Lorentzen, Chal- mersgatan 1. Hamburg: Det danske Hospitals ­ fond og Rekonvalescentho ­ spitalet „Stift Rosenborg 1 * i Born- sen ved Hamborg, oprettet ved Generalkonsul M L Yde ’ s For ­ anstaltning. Ledelse: Forstander ­ inde Frøken Kirstine Yde. Læge: Dr.med E Krings.Fondets Kapital lienstaar i „Stift-Rosenborg** med tilhørende Landeri, og hvis Værdi anslaas til ca. l'/a Million Kr. Under Fondet sortereren Række Legater, der er baandlagte i Over ­ formynderiet, nemlig: Alexandra- fondet, Ernst Blumenfeld ’ s Le ­ gat, Kong Christian X's Jubilæ ­ umslegat, Det Danske Selskabs Legat, Kong Frederik VIII ’ s Mindelegat for trængende Dan ­ ske i Hamborg, Ove B Muus ’ og Carl Krebs ’ Mindelegat, Stift Rosenborgs ’ Venners Legat, Ane Yde ’ s Mindelegat, Kirsten Yde ’ s Hospitalslegat, Kirstine Yde ’ s Sygelegat, Karen Yde ’ s Ferie ­ legat. - Arbejderforeningen C. U. K., Formand: Axel Scheibel, Linden- allee 63. -Foreningen Dan, Formand: Os ­ wald Olsen, Annenstrasse 12. -Danske Damers Hjælpeforening; Formand: Fru Pastor Ingstrup Mikkelsen, Bernhard Nocht- strasse 1.

Marseille: Repos des Marins Scandinaves (Skandinavisk Sø ­ mandshjem), Boul. de Paris 108. - Svenska-Kyrkans Lasrum, 26 Rue Méry. Milano: Circolo Svedese in Mi ­ lano, Via Manzoni 3. Mittweida (Sachsen): De For ­ enede Skandinaver, Cafe Biirger. Newcastle on Tyne: Den dan ­ ske Sømandsmission Sailors Be ­ thel, Horatio Street. Oslo: Den danske Forening; Formand: Grosserer Einar Kunst Tollbodgate 12. -Dansk Ungdoms Samfund; For- . mand : Tapetsermester Thorvald Jensen, Olav Ryespl. 12. - Hjælpeforeningen for Dansko i Norge; Formand: Købmand J Chr. Pedersen, Bogstadveien 43 Paris; Den danske Komité; For ­ mand: Direktør Jonas Lind, Se ­ kretariat 46 Rue du General- Foy; Sekretær A Haagensen. - Dansk Understøttelsesforening i Paris; Formand: Direktør Aage Dessau, R.,229 Boulevard Raspail, XIV. - Union Danoise, 7 Place de 1 ’ 116- tel de Ville, Formand: Kunst- 8nedkerm. Vilh. Andeisen, R. - Association Franco-Danoise, fransk-dansk San) virke, Formand: Senator A Honnorat Sekretariat: 62 Rue Saint Lazare. - Dansk Studenterhus, „Fondation Danoise**, Direktør Otto Her ­ mann, 9 Boulevard Jourdan, XIV. - Skandinavisk (dansk-norsk) K.F. U.K., 178 Avenue do Neuilly, Neuilly s. Soine. ’ - Dausk Kirke i Paris, 147 Rue de Grenelle, VII; Pastor Carl Weltzer, 72 Rue Charles Lafitte, Neuilly s. Seine. Prag: Czekoslovakisk-dansk Sel­ skab, Praha XVI.,HorejM ndbreiti 12. - Skandinavisk-nederlandsk Insti ­ tut, Smetanovo nåmésti, Filos. Fakulta, Prag I. Riga: Den lettisk-danske Tilnær ­ melsesforening. Formand: Sena ­ tor C Duzmans, Stabu iela 19. - Nordisk Forening, Elisabetes iela 2 B. Rom: Circolo Scandinavo, Via Condotti 11. Rostock: Dansk Klub, Formand : Bankdir. SophusFibig, Friedrich- Franz Str. 84 Rouen: Det skandinaviske Sø ­ mandshjem, 22 Rue St. Jacques. .-Den Norske Sømandsmissions Kirke, 16 Rue Dugay- Trouin. - Association Franco-Danoise, 30 Rue Damiette. Schweiz: „Den danske Koloni i Schweiz**; Formand: Malermester P Jorgensen, Kreuzlingen. Stettin: Dansk Hjælpeforening for Pommern, Prutzstrasse 9.

-Den danske Menighed og Sø ­ mandsmission, Bernhard Nocht- strasse 1, Pastor Ingstrup Mik­ kelsen. - Det danske Selskab, Formand: C Christiansen, Luruper Haupt- strasse, 112, Hamburg-Gr. Flott- bek. Le Havre; Eglise Norvegienne, 11 bis, Rue Dubocage - de - Blé- ville. Helsingfors: Dansk Klub, Brunnsgatan 8; Formand: Direk ­ tør H P Ilaustrup. - Dansk Understøttelseskasse, Brunnsgatan 8. Kaunas (Kovno) : Forening til Understøttelse af trængende Dan ­ ske i Litauen, 37 Vytauto Pro ­ spektas. Koln: Foreningen „Dannebrog** ; Formand: Michael Dieyer.Koln- Nippes, Merheimerstr. 266. Liverpool: Gustav Adolph ’ s Church, Park Lane. London: Anglo-Danish Society, Atlantic House, 45-50 Holborn Viaduct, E.C. 1; Præsident: Vis ­ count Robert Cecil; Formand: Direktør F M Krøyer Kielberg, K.; Hon. Sect.: Mrs. T S Vickery. - Foreningen „Danmark**, The Da ­ nish Club, 62 Knightsbridge, Lon ­ don S. W. 1; Formand: Direktør O Michelsen, R. - Anglo Danish Students Bureau; 98 Great Russell Street, W. C. 1. Telefon: Museum 4108; Tele ­ grams: Danish Uniburb, London. Filial af Dansk Studieoplysnings ­ kontor, Universitetet i Kbhvn. Statsunderstøttet; giver gratis Oplysninger til alle, der agter at studere i England. Kontortid: 2-4 Em. (undt. Lørdag). Leder: J II Helweg, Lektor i Dansk ved Londons Universitet. Sekretær: Miss L Fidgeon. - Den danske Købmandsskole i London The Danish Merchant School) 71 Eaton Rise, Ealing, W. 5, Leder: G B Windor, B. Sc, F. R. Econ. S., Barrister-at- Law. - Society of Danish Civil Engi ­ neers in Great Britain and Ire ­ land; Formand: Ingeniør K Mygind; Sekretær: Ingeniør O Arup, Colquhoun House, Broad ­ wick Street, W. 1. The Scandinavian Benevolent So ­ ciety, 3 Suffolk Lane, Cannon Street, E. C. 4. • Dansk K. F. U. M., Central Y M C A, Tottenham Court Road, Lon ­ don W. C. 1. - Dansk K. F. U. K., 65 Fellows Road, London N. W. 3. Malm o: Foreningen „Dan**; For ­ mand: Disponent A Henning Jen ­ sen, Fiskehamnsgatan 5. **- Dansk Menighedssamfund, Ami- ralsgatan 12.

Amsterdam: Dansk Samfund i Holland. Formand: Dr. G Lind, R., 1 Koningslaan. Anvers (Antwerpen): Dansk Un ­ derstøttelses Forening i Belgien; Formand : Aage Jensen, 154 rue de l ’ Harmonie. -Dansk Sømandskirke, 2 Violier- straat, Pastor Carl Wagner Kolpen. Barcelona: Skandinavisk Klub, (Club Escandinavo), Calle Pro- venza 250. Bergen: Dansk Forening, For ­ mand: Støperimester Carl Jenseh, Klaus Hansens Vej 11a. Berlin: Dansk Forening Freja; Formand: Otto Jensen, Berlin- Baumschulenweg, Baumschulen- str. 12. Lokale: DeutscherHof,Luckauer Str. 15, Mødeaften 1. og 3. Lør ­ dag hver Maaned. -Dansk Klub Enigheden; For ­ mand: Forstander A G Johansen; Lokale: Hohenzollerndamm 209, W.15. - Den danske Menighed, Christians- kirken, Saarlandstr. 57 C., S. W. 11. Præst: H N Blauenfeldt. Bordeaux: Société Scandinavede Secours å Bordeaux; President: Finn Olsen, 28 Cours du Medoc. Bruxelles (Bryssel): Amitiés Belgo-Danoises, 94 Rue des Pa ­ lais. - Skandinavisk Forening (Cercle Nordique), 45 Boulevard de Wa ­ terloo (ler étage); Sekretær: E Hassing. Danzig: Den danske Forening i Danzig og Gdynia, c/o Carl O Thorbjørnsen, Stadtgraben 10. Dusseldorf; Skandinavisk Sel ­ skab for Rhinlandet og West ­ falen; Formand: Konsul Bjarne Larssen, Steinstrasse 15a; Sekre ­ tær: Finn Skousen, Dansk Kon ­ sulat, Koln. Edinburgh: The Dano-Scottish Society; Sekretær; Konsul Erik Schacke, 60A Constitution Street, Edinburgh 6. Flensborg: Den Slesvigske For ­ ening, Flensborg Afd.; Formand: Redaktør cand. Jur. Tage Jessen, Hochstrasse 24. - Borgerforeningen; Formand: Gross. J C Møller,Wrangelstr. 15. - Dansk Biblioteksforening, Flens- borghus, Norderstr. 76, Formand: Pastor HF Petersen, Wrangelstr. 14. -Den danske Menighed, Ansgar, Toosbiiystr. 7, Pastor H F Pe ­ tersen. -Dansk Skoleforening for Flens ­ borg; Formand: Gross. Cornelius Hansen, Norderstr. 94-96.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker