kraks vejviser 1940 handelskalender

VIII — 4216 — 4244

Den, der vil drage mest mulig Nytte af KRAK S VEJVISER

skaffer sig et Overblik over dens omfattende Indhold ved at gennemse Indholdsfortegnelsen, der findes foran i begge Bind. Vejviseren omfatter baade København og Provinsen — herunder Færøerne — samt tillige Island og en Række Oplysninger om Udlandet. En særlig Eksport-Vej viser for Danmark findes sidst i 2. Bind.

Et mere vidtgaaende Kendskab til dens Ind ­ hold faar man ved at studere Emnelisten — paa gule Blade foran i 2. Bind.

KRAK 8 VEJVISER bringer flere Adresser end nogen anden dansk Haandbog. KRAK 8 VEJVISER findes overalt i Landet og benyttes daglig af Titu ­ sinder til Besvarelse af alle Slags Spørgsmaal.

KRAK

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker