kraks vejviser 1940 handelskalender

VIII — 4214

KRAK 55 VEJVISER I UDLANDET

Ifølge Instruks af 1. Juni 1921 — Lov om Udenrigstjenesten af 6. Maj s. A.

skal Vejviseren findes ved en ­ hver udsendt Repræsentation for Danmark. —

Ved Udenrigsministeriets Foranstalt ­ ning fordeles den til samtlige Gesandt ­ skaber, Generalkonsulater og Konsu ­ later samt til alle vigtigere Vice-Kon- J sulater hele Verden over. Den sendes yderligere til alle af Sta- terne opretholdte Oplysningskontorer for Næringsvejene, til de større Han ­ delskamre og til de vigtigste Hoteller.

Den købes i et stedse stigende Antal af Virksomheder, der er interesseret i Samhandel med Danmark og Island.

KRAK

- K

I ■■

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker