kraks vejviser 1940 handelskalender

VIII — 4180

Real-Register

Island

Islandske Damptrawl ejeres For ­ ening, Reykjavik, stiftet 1916. Formand: Direktør Kjartan Thors. Adm. Direktør: Konsul Asgeir J>or- 8teinsson. Islandske Folkevenners Fo renin g , De, Reykjavik, stiftet 8. Juni 1870. Direk ­ tionen vælges af Altingets Medlemmer. Direktionens Formand: Rektor Pål mi Hannesson. Islandske Husflidssels kabersFor- b u n d , Reykjavik, stiftet 1920. Formand : Rigsantikvar MattiasJ>6r3ar- s o n, R., I.F.2. Islandske litterære Selskab, Det, Reykjavik, stiftet 30. Marts 1816 af Danskeren RasmuB Christian Rask. Formand: Dr.phil. GuSm.Finnbogason, R.. I.F.2. Islandske Oldfundsforening, Den Reykjavik. Formand: Museumsdir. Matthias J>or- 3 arson, R., I.F.2. Islandske Oldskriftssolskab, Det. Stiftet 1928. Formand: Højesteretssagf. Jon Asb jørnsson. K. F. U. M„ Kr i s t e lig Forening for unge Hænd, Reykjavik, stiftet 1899. Formand: Domkirkepræst Bjarni Jons ­ so n, K., I. F. 3. Landbrug8sol8kab, I slands,Reykjavik, stiftet 1899, har til Fonnaal ved Forsøg at for ­ bedre Landbrug og Kvægavl. Direktør: Steingrimur Stein porsso n. Landsforbund for TTaandværk og Industri (Landssamband ldnadar- manna), Reykjavik. Bestyrelsens Formand Helgi H Eiriksson. Lo3d yra væktarf jelag, Islands. (Det islandske Pelsdyravlorselskab). Formand: Direktør H J Hdlmjårn, Reykjavik. Naturvidenskabelige Selskab, Det, Reykjavik, stiftet 1889. Formand: Fiskerikonsulent Dr. phil. Bjar ­ ni Sæmundsson, R., I.F. 2. Norden . Formand: Prof. Dr. phil. Sigur- 3 ur N or dal. Radiumselskabet, Reykjavik, stiftet 191K Formand: Direktør Thor J ensen, K.,I.F.l. Snedkerforening, Reykjavik (Trje- smidsfjelag). Formand: V aid i mar Run 6 If s son. Svensk Forening. Præsident : Læge Johann Sæmundsson, Reykjavik. Sygeplej efo r eni ngon Likn, Reykja ­ vik, stiftet 1914, har opr. Tuberkulose Sta ­ tion 1919. Formand: Fru S Eiriks. Sygeplojerskeforeningen, Reykjavik stiftet 1920. Formand: Fru S Eiriks. Forstvæsenet. Lov af 22. Nov. 1907. Forstmester: Håkon B ja r na son, Rey ­ kjavik. Fyrvæsen: Direktør: Altingsmand Emil Jonsson Reykjavik. Gesandtskab, Det danske, Reykjavik. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister Frank le Sage de Fontenay, K. DM., I.F.l. Legationsraad C. A. C Brun, R., I.F. 3. Legationssekretær. Gesandtskab, Det islandske iKbhvn.NyVesterg. 21 Kbhvn. [VJ. (11-3) Cent. 9604. Overordentlig Gesandt og befuldmægtiget Minister: Sveinn Bjornsson, SK.I.F.l. Legationssekretær: Jon Krabbe, K.DM. I.F.2.*. Sekretær: Tryggvi Sveinbj brnsson, R., I. F. 3. Hospitaler: L andakotshospitalet ( St. Josephs Søstrenes Hospital), Reykjavik, opr. 1902. Plads til 100 Patienter.

Landsspita li (Landshospitalet), oprettet 1930. Plads til 100 Patienter. Medicinsk Afd.: Prof. Jon H SigurSsson. Kirurgisk Afd.: Prof. Gu 3 m un dur Thoroddsen. Røntgen Afd.: Dr. med. Gunnlaugur C laessen. Dø studerende faar deres prak ­ tiske Uddannelse her. SindsBygeanst alten , Kl ep pur pr. Rey ­ kjavik, opr. ifig. Lov af 20. Okt. 1905. Plads til 130 Patienter. Hospitalslæger: Professor por3urSveins- sonI.F.3. Dr. med. II e lgi T o m as s o n. Spedalskhedshospitalet, Laugarnes pr. Reykjavik, opf. af de danske Odd Fellows 1898 til Udryddelse af Spedalskheden paa Island. Plads til 60 Patienter. Hospitalslæge: Overlæge Maggi J Mag- nu s. Tuberkulose-Sanatoriet, Kristnes pr. Akureyri, opr. 1927 af Sanatorieselskabet paa Nordlandet. Sanatoriets Overlæge: Jonas Rafnar. Tuberkulose-Sanatoriet, VifilstaSir pr. Reykjavik, opr. 1910 af det saakaldte Sa- natorieselskab, stiftet 13. Novbr. 1906. Over ­ taget af Staten 1916. Plads til 150 Patienter. Sanatoriets Overlæge: He lgi I ng v ais ­ so n. Desuden findes der Sygehuse i de større Byer og Købstæder samt i forskellige af de tæt ­ tere befolkede Egne. Højesteret, Islands, Reykjavik, oprettet ved Lov af 6. Okt. 1919. Præsident: Dr. jur. J>6r3ur Eyjolfsson, Assessorer: Einar Arnorsson. li., I.F.2.*, Gissur Bergstoinsson. Indbyggerantal, se Statistik. Indførsel, se Statistik. Konsuler, Fremmede Magters paa Island, se under de enkelte Byer i Slutningen af denne Afdeling. Meteorologiske Institut, oprettot l.Jan.1920. fører Tilsyn med de meteorologiske Observa ­ tioner i Island, besørger Publikationer af meteorologiske Beretninger samt udsender hver Morgen Vejrmeldinger, der opslaas paa de islandske Telegrafstationer. Direktør: Dr, phil. porkell porkels- son. Ministerier, Islands, Reykjavik, (jfr. dansk ­ islandsk Forbundslov af 30. Nov. 1918 og Forfatningslov af 18. Maj 1920). J u s t i t s- o g Kirkeministeriet. Mini ­ ster: Hermann Jdnasson, Ministeriets Formand. Erhvervs- og Samfærdselsministe ­ riet. Minister: O la fur Thors. Finansmi nisterie t. Minister: Jakob Møller. Kontorchefer: Gustav Jonasson; Vig ­ fus Einars s o n, R., I. F.3.; Jon Gud ­ mundsson. Statsrevisorer: Altingsmand Prof. Dr. theol. Magnus Jons s on; Dyrlæge H an n es Jons- 8 o n; fh. Altingsmand Påll ^»orbjorns- s on. Statskasserer: Asta Magnusdéttir. Statsbogholderiet: Hovedbogholder Mag-- nus Bjornsson. Ha n dels ministe riet. Minister:. E y st e i n n Jénsson. Socialmi n iste rio t. Minister: Stefan Joh. Stefansson. Museer: Islandsk Nationalmuseum, Reykja ­ vik. Direktør: Rigsantikvar MatthiaB f»or- 3 ar s o n, R., I.F.2. Naturhistorisk Museum, Reykjavik, Opr. af Det Naturvidenskabelige Selskab og forvaltes af dette medUnderstøttelsc fra Staten. Forstander: Dr. phil. Bjarni Sæmunds ­ son R., I.F 2. Ordensnævn: Kabinetssekretær J H S ve inbj o rnss o n, K., I. F.2.*,Ordenssekretærjfh.Byfoged Altings- mand Jo-hannes Jdhannesson, K. DM. I.F. 2.*; Bankdirektør Magnus Sigur 3 s- s on, K., I.F.2*; fh. Justitsminister Jonas Jonsson ....................

Postvæsen : Posttakster mellem Island og Danmark (se Bestemmelser og Takster paa de grønne r Blade foran i dette Bind). Generaldirektør for Post- og Telegrafvæsenet: Gu3m. Hli 3 dal, K., I. F. 2., Reykjavik. Rotary-Klub (Rotarykhibbur Reykjavikur), stiftet 13. Sept. 1934 under Rotary Interna ­ tional. Præsident: Generaldirektør for Post- og Telegrafvæsenet Gu3m. Hliddal, K., I.F.2. Skibstilsyn og Skibsregistrering, Statens. Skibsoverinspektør Olafur T Sveinsson. Skoler: Undervisningsinspektør: JakobKristins- s o n. Almenskoler, De højere. Reykjavik, Skoletid 6 Aar. En Del af de isl. Studenter studerer v. Kbhvns Universitet. Skolen deles i 2 Afdelinger, Realafdelingen og den lærde Afdeling. Rektor: Pålmi Hannesson. Akureyri. Opr. 1930. Skoletid 4 Aar og desuden en Realafdeling paa 3 Aar opr. 1880. Rektor: Signr3ur Gudmundsson, I.F.3. Handelsskoler i Reykjavik. Brugsfore ­ ningernes Skole. Forstander: fh. Minister Jonas Jonsso n. Verzlunarskdli Islands. Tre-aarig Handels ­ skole. Skoleaaret varer 7 Maaneder. Under ­ visningen omfatter 11 Fag 5-6 Timer daglig. Forstander: Vi 1 h j ål m ur G i si a s o n. Landbrugssko ler, opr. v. Lov af 10. Nov. 1905. Der findes 2 Skoler. For Nord-Island paa Holar i SkagafjarSarsysla. Forstander: Kristjån Karlsson, for Syd- Island paa Ilvanneyri i Borgarfjar3arsysla, Forstander: Rundlfur Sveinsson. Lærerseminariet, Reykjavik, opr. v. Lov af 22. Novbr. 1907. Forstander: Froysteinn Gunnarsson. Maskinistskole, Reykjavik, opr. v. Lov af 3. Nov. 1915 til Uddannelse af islandske Maskinmestre. Skolebestyrer: Maskininsp. E M Jessen. Navigationsskolen, Reykjavik, opr. ifig. Lov af 22. Maj 1890, jvfr. Lov af 13. Sept. 1901, Lov af 11. Juni 1911 og af 3. Nov. 1915 til Udd. af isl. Skibsførere. Skolebestyrer: Fridrik blafsson. Realskoler: — Akureyri, se Almenskoler, — Flensborg, Hafnarfjor3ur, opr. 1887, For ­ stander: Lårus Bjarnason, I. F. 3. — Ei3ar i Mulasysla, opr. 1919. Forstander: 6 r a r i n n J»orarinsson. — IsafjorSur. Forstander: Ludvig Gu 3- mu n d s s o n. — Laugarvatn.opr. 1929. Forstander: Altings ­ mand Bjarni Bjarnason. — Nes, opr. 1931. Forstander: Præst Jakob Jonsso n. — Nupur, tsafjardarsysla. Forstander: B j 6 rn Gudmunds son. — Reykir Hunavatnssysla Forstander: J6n S i g ti r 3 s s o n. — Reykjavik, opr. 1928. Forstandor: Prof. Dr. phil. Agust II Bjarnason. — Reykholt, opr. 1931. Forstander: cand. theol. K r i s t i n n S t e f å n s s o n. — Reykjavik, opr. 1930. Forstander: In- gimar Jonsson. — Vestmannaeyjar, opr. 1931. Forstander: J»orsteinn Viglundsson. Teknisk Skole , Roykjavik. Forstander: HelgiHermann Eiriksson Kommuneskoler, Reykj aviks, Forstandere: Hallgrimur Jonsso n; Sigurdur Torlacius. Statistik: Til Belysning af Islands Befolkningsforhold og økonomiske Udvikling hidsættes nogle faa Tal fra „Hagskyrslur Islands" (Islands stati ­ stiske Beretninger) samt fra „Hagti3indi “ (Statistiske Meddelelser). Island ligger mellem 631/a og 661/2 O n. Br. Dets Størrelse anslaas til 102,846 Kvadrat Km., men en nøjagtig Opmaaling er endnu ikke foretaget for hele Landet. Befolkningens Størrelse var i 1938: 118,888; (i 1860: 66,987; 1890: 70,927; i 1910: 85,183; i 1920: 94,690). Ifølge Folketællingen 1930 lever 39.000 af Landbrug, 23,000 af Fiskeri, 16,000 af Han-

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker