kraks vejviser 1940 handelskalender

Grønland

VII — 4162

Postforsendelser. Breve og Pakker indtil lo' kg indleveres paa Posthusene. Takster : Breve indtil 50 g 15 Øre, over 50— 250 g 25 Øre, ov. 250 — 500 g 50 Øre, ov. 500 — 750 g 100 Øre og ov. 750 — 1000 g 150 Øre. Pakker indtil 1 kg Kr. 1,10, ov. 1 — 3 kg Kr. 1,70, ov. 3 — 5 kg Kr. 1,90 og ov. 5 — 10 kg Kr. 3,40. For Pakker, som udelukkende indeholder Aviser og som bærer tydelig Paaskrift herom, beregnes, naar de indleveres paa Styrelsens Kontor, følgende nedsatte Takster: indtil en Vægt af 1 kg. 30 Øre, fra 1 til 3 kg. 60 Øre, fra 1 til 5 kg. 80 Øre, fra 5 til 10 kg. 1 Kr. 20 Øre. Sendingsgods, (derunder Pakker over 10 kg) til Tjenestemænd og dermed ligestillede, ved de for de paagældende Skibe anførte Bestemmelsessteder maa afleveres paa den kgl. grønlandske Handels Plads nogle Dage før Skibets Afgang. Ladeseddel erholdes sammesteds efter samtidig indgiven skrift ­ lig Anmeldelse af Godsets Art og Vægt, eventuelt Værdi, for saa vidt det ønskes assureret. Sendingsgodset skal være mærket med tyde ­ lig Adresse (Vedkommendes Navn og Stil ­ ling samt Bestemmelsesstedet). Gods der er utydeligt eller utilstrækkeligt mærket eller uforsvarligt emballeret, vil blive afvist Fragten for Sendingsgods er 8 Øre pr. kg. Angmagssalik i Østgrønland oprettet som dansk Handels- og Missionsstation 1894, fra 1912 Koloni; omfattede i 1930: 22 Bopladser med 768 Indbyggere. Kolonibestyrer: E Vedel, fg. FørBtepræst: Otto Rosing, fg. Telegrafbestyrer: W Stilling Berg. Christianshaab i Nordgrønland, anlagt 1734; i 1931: 6 Bopladser med 642 Indbyggere. Kolonibestyrer: H Dan Møller Egedesminde i Nordgrønland, anlagt 1759; i 1931: 21 Bopladser med 1817 Indbyggere. Kolonibestyrer: A Malmquist. Distriktslæge: E Bjerre-Jørgensen. Førstepræst: A Klausen. Førstelærer ved Efterskolen: M Gam. Frederikshaab i Sydgrønland, anlagt 1742; i 1931: 10 Bopladser med 1087 Indbyggere. Kolonibestyrer: C E B Schultz. Førstepræst: G Egede. Kryolitbruddet vedlvigtut har siden 1865 været drevet af Kryolit-Mine og -Handelssel ­ skabet i Kbhvn. med kgl. Koncession. Kontrolør ved Kryolitbruddet: Cand. polyt. A Fischer. Læge ved Kryolitbruddet: Hans Kciser-Niel- sen. Godhavn paa øen Disko i Nordgrønland, anlagt 1773; i 1931: 4 Bopladser med 447 Indbyg ­ gere. Landsfoged for Nordgrønland: Eske Brun. Kolonibestyrer: R Vinterberg. Førstepræst: P Fenger. Telegrafbestyrer: A Kaldahl

langsomt gaaende Telegrammer (Lt. — Tele gram) 25 øre pr. Ord (Minimum for 10 Ord). Ogsaa Pengeforsendelser kan anvises tele- # grafisk ved Indbetaling paa Styrelsens Kon ­ tor, hvor nærmere Vejledning kan søges Telegrammer til Styrelsens Skibe i rum Sø kan indleveres paa alle Post- og Telegrafsta ­ tioner, der giver nærmere Oplysninger om Ordtakster m. m. Retspleje. Landsfogeden er Dommer i borger ­ lige Sager og Straffesager, som rejses mod de under dansk Ret staaende Personer, der opholder sig i den paagældende Landsdel. Hans Afgørelser kan appelleres til Østre Landsret i Kbhvn. For Østgrønlands Ved ­ kommende er i Henhold til Lov af 11. Maj 1935 fastsat, at denne Landsdel har Værne ­ ting ved Kbhvns Byret, og at Straffesager henlægges under Statsadvokaten for Kbhvn. og Politidirektøren sammesteds. I borgerlige Sager og Straffesager, der rejses mod Personer, som staar under grønlandsk Ret, varetages Retsplejen inden for hvert Sysselomraado af Sysselretterno (blandede Domstole med Sysselmanden som Formand.) Sundhedsvæsen. I hver Landsdel er ansat flere Distriktslæger, hvoraf en beskikkes som Kreds ­ læge; denne er Landsfogedens Konsulent i Lægesager og kan beordres til at foretage Tjenesterejser til de forskellige Lægedistrik ­ ter indenfor Landsdelen. Ritenbenk i Nordgrønland, anl agt 1755; i 1931 9 Bopladser med 740 Indbyggere. Kolonibestyrer: V B K Nicolaisen Førstepræst: K Ileilmann. Scoresbysund-Kolonien i Østgrønland, anlagt 1924;i 1931:5 Bopladser medca. 116 Indbyggere. Bestyrer: II Høegh. Præsteviet Overkateket: S Abeisen. Telegrafbestyrer: Th. Hansen, fg. Sukkertoppen i Sydgrønland, anlagt 1755; i 1931: 10 Bopladser med 1543 Indbyggere Kolonibestyrer: Nic. Chemnitz. Distriktslæge: G Gormsen. Førstepræst: II Schultz-Lorentzen. Thule i Nordgrønland, anlagt 1910 af Dr. phil Knud Rasmussen, oveitaget 1937 af Staten; i 1931: 27 Bopladser med 264 Indbyggere. Handelsbestyrer: K Jensen, fg. Præsteviet Overkateket: Otto'Sandgreen Læge : A Gilborg. Umanak i Nordgrønland, anlagt 1758 ved Nug- ssuak, senere flyttet til Umanak; i 1931: 18 Bopladser med 1473 Indbyggere. Kolonibestyrer: Jobs. Nielsen. Distriktslæge: G Scheibel. Førstepræst: K SVejstrup Niejsen. Upernavik i Nordgrønland, anlagt 1771; i 1931 25 Bopladser med 1266 Indbyggere. Kolonibestyrer: H Blicher Nielsen. Distriktslæge: J Bjarnow. •Førstepræst: P Rosing.

eller 1 Kr. 60 øre pr. Kubikfod, mindst 1 Kr. pr. Kolli. Assurance af Sendingsgods kan tegnes ved Afleveringen. Spirituosa, brandfarlige og eksplosive Stof ­ fer maa ikke udsendes uden særlig Tilla ­ delse; Nærmere Underretning om de forefaldende Skibslejligheder og om Indleveringstiderne for Breve og Postpakker gives ved f Cent. 6598 og for Sendingsgods ved f Cent. 2673, men Styrelsen paatager sig iøvrigt ved Teg ­ ning af Abonnement at give direkte Med ­ delelse ved Brevkort om, -riaar der kan af ­ sendes Post eller Fragtgods. Betalingen herfor er for hele Sommeren 2 Kr. for hver Adressat i Grønland. De herved fastsatte Porto- og Fragt-Takster finder ogsaa Anvendelse for Forsendelser fra Grønland til Danmark. Radiostationer findes ved Julianehaab, Ivig- tut, Godthaab, Godhavn, Angmagssalik og Scoresbysund samt mindre Lokalsendere ved Nanortalik, Frederikshaab, Sukkertoppen, Holsteinsborg, Egedesminde, Cliristianshaab, Jakobshavn, Ritenbenk, Kudtligssat, Umanak, Marmorilik og Upernavik. Telegrammer til Grønland kan indleveres paa alle Post- og Telegrafstationer. Taksten er for almindelige Telegrammer 68 Øro pr. Ord, for Kolonidistrikterne. Den danske arktiske Station, oprettet 1906. Leder: Mag. scient. Morten P Porsild, R. Det magnetiske Observatorium, oprettet 1925. Leder: Magister K Thiesen, fung. Godthaab i Sydgrønland, anlagt 1721 af „Grøn ­ lands Apostel 14 Hans Egede; i 1931: 14 Bo ­ pladser med 1479 Indbyggere. Landsfoged for Sydgrønland: Aksel Svane. Distriktslæge: K Ludvigsen. Kolonibestyrer: L Hagensen. Provst for Grønland : Aage Bugge. Forstander for Godthaab Seminarium : AFugl- sang Damgaard. Præsteviet Overkateket ved Fiskenæsset: J Chemnitz. Telegrafbestyrer: T Wodschow. Holsteinsborg i Sydgrønland, anlagt 1759; 1931: 10 Bopladser med 1014 Indbyggere. ■Kolonibestyrer: A C Rasmussen. Præsteviet Overkateket: A Iloegh. Jacobshavn i Nordgrønland, anlagt 1741; i 1931: 5 Bopladser med 798 Indbyggere. Kolonibestyrer : A Knudsen. Distriktslæge: U Kelstrup, vik. Førstepræst: Jens Olsen. Julianehaab i Sydgrønland, anlagt 1775; i 1931: 32 Bopladser med 3803 Indbyggere. Kolonibestyrer: S A Andersen. Distriktslæge: Chr. Nørgaard, fg. Telegrafbestyrer: Th. Thane. Førstepræst i Julianehaab: E Lauf. Præsteviet Overkateket i Lichtenau: N Lynge. Præsteviet Overkateket i Narssak; H Lund, DM. Førstepræst i Nanortalik: KJ P Chemnitz, R. Førstelærer ved Efterskolen: A Bjerge.

Inspektør for Østgrønland: Kapt. Ejnar Mikkelsen, R. DM. FM.

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker